(9.20 hodin)

 

Poslanec Martin Plíšek: Budu velmi stručný. Senát schválil některé legislativní úpravy zejména v oblasti přechodných ustanovení, takže z mého pohledu se dá podpořit i verze ve znění Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vzácná shoda, a já tedy otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), podle sněmovního tisku 337/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 337/7.)

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 192, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

105.
Návrh poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika,
Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka,
Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 394/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Petr Kudela a zpravodaj garančního zemědělského výboru pan poslanec Petr Bendl. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Garanční výbor se tímto návrhem nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane navrhovateli. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. dostáváme se do třetího čtení návrhu novely zákona o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat. Tento návrh se netýká vlastního šlechtění a vlastní plemenitby, ale organizace této plemenitby v oblasti chovu koní, a to v té oblasti, abychom do vymezených subjektů, které mohou dostávat státní dotaci, zařadili také státní příspěvkové organizace, protože hřebčince chceme převést na státní příspěvkové organizace, nebo Ministerstvo zemědělství je převede na státní příspěvkové organizace, tak aby mohla být dále zachována možnost jejich podpory.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, poprosím sněmovnu o klid. Vzhledem k tomu, že plemenitba je zásadní pro budoucnost, prosím poslance, aby pozorně poslouchali pana navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Tato novela je zásadní pro plemenitbu chovu koní. Už Marie Terezie zavedla předpisy pro plemenitbu chovu koní a založila hřebčince, tak aby se vybírali pro plemenitbu pouze hřebci bez dědičných vad. Státní dotace do této oblasti do našich hřebčinců jsou v úrovni 40 mil. korun ročně. Pokud bychom tuto úpravu neudělali, potom bychom ji podle současných předpisů Evropské unie do hřebčinců nemohli vkládat.

Hřebčince v oblasti chovu koní jsou na úrovni Národního divadla v oblasti kultury. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný ministře zemědělství - jenom připomínám, že zase při návrhu zákona, který se týká resortu zemědělství, tady nemáme ministra, kterého se to přímo týká, nehledě na to, že máme na pořadu návrh zákona, který je iniciativou poslanců a měl by být spíše iniciativou Ministerstva zemědělství. Poslanci, kteří se podepsali pod tento návrh zákona, spíše řeší problém, který měl vyřešit ministr, a řeší ho tak, že převádí stávající státní podniky na příspěvkové organizace, které se podle mého hlubokého přesvědčení budou dostávat do potíží v oblasti nepovolené podpory, protože všichni víme, že obchod s koňmi dělá i privátní sféra. V okamžiku, kdy stát bude napřímo subvencovat hřebčíny, může se dostávat do tohoto konfliktu.

Měli jsme v minulosti připravený jiný způsob řešení, mohl být bezkonfliktní, mohly být hřebčince dány jako zvláštní podniky pod Lesy ČR, které jsou ve významném zisku, a mohli jsme to vyřešit bez této obavy. To se nestalo. Poslanci sami přišli s návrhem, neboť už zde hořely termíny, takže to neprošlo klasickým řízením, jako každý vládní návrh zákona, ale pouze, řeknu, připomínkami, které se týkají právě poslaneckého návrhu.

Už jsem na to upozorňoval v minulosti, byla o tom na zemědělském výboru poměrně rozsáhlá rozprava, že se vydáváme cestou podpory příspěvkových organizací, které nás Evropská unie bude nutit do budoucna přeměnit buď na neziskové organizace, či obchodní společnosti. Je to cesta podle mého názoru trochu zpátky, ale vytahuje se trn z paty Ministerstva zemědělství.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Závěrečná slova - není zájem o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika, Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka, Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 394."

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 193, přihlášeno 169 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

144.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)
/sněmovní tisk 457/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr spravedlnosti Robert Pelikán a úmluvu nám představil. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předmětná úmluva je úmluvou Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Byla otevřena k podpisu v říjnu 2007, podepsalo ji všech 47 členských států Rady Evropy a 36 států již uložilo ratifikační listiny.

Úmluva z hlediska České republiky je, pokud jde o její obsah, již dnes plně plněna, její ratifikací tedy České republice nevzniknou žádné nové povinnosti, které by musela splnit tím, že by něco promítala do svého právního řádu. Z našeho pohledu jde spíše o to, přihlásit se mezinárodně k tomuto závazku. Evropa čeká, kdy už to uděláme, diví se, proč nám to tolik trvá.

Myslím si, že v daném případě je bez debat, pokud jde o to, že děti je třeba chránit proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Úmluva neobsahuje žádný kontroverzní bod a já prosím Poslaneckou sněmovnu, aby s ní vyslovila souhlas. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP