(15.20 hodin)

 

Senátor Pavel Štohl: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacími návrhy k návrhu novely zákona dani z nemovitých věcí.

Jak už tady pan ministr řekl, původním záměrem bylo pouze zpřesnit některé terminologie v důsledku nového občanského zákoníku, v důsledku daňového řádu a podobně, ale právě u zdaňování pozemků s rybníky došlo k té změně, že původní formulace, která byla, že dani z pozemků podléhají rybníky, které slouží k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, byla nahrazena formulací, že dani z pozemků podléhají rybníky, které jsou užívány k chovu ryb za účelem podnikání. To by znamenalo, že dosavadní zdaňování se týkalo asi 1 200 hektarů ploch rybníků a nově by to bylo asi 42 000 hektarů ploch. A pokud tady pan ministr řekl, že cílem novely bylo pouze opravdu upřesnění a ne žádné věcné změny, tak si myslím, že toto věcná změna by určitě byla, a předběžné odhady jsou, že vlastně rybníkářství by bylo nově zdaňováno zhruba 10 miliony korun. Takže to je první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká zamezení tvrdosti zákona. V § 15a je uvedeno, že pokud poplatník má povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost a podá jej pozdě, tak vlastně správce daně za to mu vyměřil pokutu za pozdní podání, ale přitom on neošidil stát, ale ošidil sám sebe. To znamená, jenom vlastně nevyužil možností, které měl. A samozřejmě ministerstvo tuto tvrdost odstraňuje v § 15a, ale protože návrh novely má účinnost až 1. 1. 2016, takže tento druhý pozměňovací návrh je, aby tvrdost byla odstraněna dnem vyhlášení. Takže už vlastně jakoby o rok bychom pro poplatníky zmírnili tuto tvrdost zákona.

Takže to je stručné objasnění těch dvou pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další do rozpravy je pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám prosbu na pana ministra, kterou vztahuji i na body dva a tři. Je to obecná prosba a je to prosba o otevřenou diskusi. Chápu, že pokud některý člen vlády má zdůvodnit po sobě třeba deset mezinárodních smluv, že se neobejde bez toho, aby v některých případech prostě přečetl podklad, který mu jeho úřad zpracoval. To je celkem pochopitelné, protože nikdo z nás nejsme chodící encyklopedie. Ale tyto tři návrhy jsou poměrně zásadními návrhy změny legislativy, ať už daňové, či rozpočtových pravidel. Prošly třemi čteními v Poslanecké sněmovně. Vy, pane ministře, jste byl přítomen čtení Senátu, tohle je vaše páté čtení. Já jsem hluboce přesvědčen, že by si Poslanecká sněmovna v rámci otevřenosti zasloužila, abyste jí vysvětlil, o co jde. Mně věru nezajímá, co napsal referent X, schválil ředitel odboru Y, kontrolovala náměstkyně Hornochová, a vy nám to tady přečtete. Toto může přečíst každý. Toto může přečíst i ten referent. Vy nečtete nic jiného, než co napsal řadový pracovník na vašem ministerstvu. Vážně si myslíte, že si Poslanecká sněmovna nezaslouží, aby ministr financí a první místopředseda vlády bez papíru se nám podíval do očí a řekl: Dámy a pánové, já prosazuji tohle, Senát navrhuje tuto změnu a já doporučuji z těch a z těch důvodů, abychom to přijali buď v tom mém původním návrhu, anebo ve znění Senátu? S tím, že to řeknete tak, abychom tomu rozuměli, abyste nečetl ten nesrozumitelný úřednický materiál, který kdybyste řídil porady vedení na ministerstvu, tak byste tohle svým úředníkům hodil na hlavu, protože čtete něco, čemu nerozumíte vy sám, tím méně můžete chtít, abychom tomu rozuměli my? Nemůžete nám, prosím vás, říct, o co jde? Je zajímavé, že kdykoliv kritizujete činnost předcházejících vlád, tak vám to jde úžasně. To mluvíte spatra a to mluvíte jednoznačně, ale kdykoliv nám chcete říct, co chcete udělat vy sám, tak čtete elaborát, kterému nejenom že nerozumíme my, ale především je na vás vidět, že vy vůbec nerozumíte tomu, co čtete! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, kdo chce dále vystoupit v rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova buď pana zpravodaje, nebo pana navrhovatele. Není tomu tak.

Nyní tedy svolám kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká Sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 292/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 292/4."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku… Omlouvám se, toto hlasování je zmatečné, protože zde byla žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci. Jakmile se ustálí počet na tabuli, budeme hlasovat.

 

Usnesení jsem přečetl, takže ještě jednou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 173, pro 155, proti nikdo a já konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Končím bod číslo 1 a předám řízení schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, budeme pokračovat projednáváním bodu

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 294/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 294/7. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vrácen Senátem Parlamentu České republiky s pozměňovacími návrhy, byl vypracován na základě usnesení vlády, z nichž bych rád poukázal zejména na usnesení vlády číslo 1 z roku 2011, o strategii vlády boje proti korupci, a usnesení vlády číslo 610 z roku 2012 a číslo 49 z roku 2014 ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v programovém období let 2014-20. Cílem novely je proto zajistit větší transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky v územních rozpočtech a snížit legislativní a nelegislativní bariéry implementace evropských fondů v programovém období 2014-20.***
Přihlásit/registrovat se do ISP