(15.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Do návrhu novely zákona byla zapracována ustanovení sjednocující a zprůhledňující proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů a ustanovení o povinném zveřejňování veřejnoprávních smluv, které má občanům umožnit informovanost o nakládání s veřejnými prostředky. Nově je upravena pouze povinnost zveřejňovat smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Veškeré další úpravy zákona pouze zjednodušují postupy při použití prostředků strukturálních fondů včetně případných postihů, např. možnost vykazovat některé předem stanovené výdaje paušální částkou nebo na ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně do tisíce korun. Možnost provést opatření k nápravě zjištěných pochybení bez ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně. Úprava postupu při poskytování dotací, obsahu žádostí a veřejnoprávní smlouvy pouze zakotvuje současné postupy při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí územních rozpočtů do zákona, obdobně jako je tomu při poskytování prostředků ze státního rozpočtu podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a tudíž se nejedná o nové administrativní požadavky na orgány územní samosprávy.

Peněžní prostředky poskytované z územních rozpočtů budou nadále poskytovány, tak jako dosud, formou dotací na účel, který stanoví poskytovatel v programu určeném předem neurčenému okruhu možných žadatelů. Je to vlastně obdoba evropských operačních programů. Kromě toho je možné poskytovat individuální dotace na řešení naléhavé potřeby osob žadatelů. U těchto dotací určí účel použití prostředků žadatel v žádosti podle své konkrétní potřeby. Individuální dotace nejsou dotacemi poskytovanými v rámci programu. Za třetí je dotaci možné poskytnout na základě zvláštního právního předpisu, např. školského zákona nebo zákona o sociálních službách.

Navrhovaná novela zákona jako celek nepřináší územním samosprávným celkům kromě povinnosti zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy nové povinnosti. Nově zaváděnou povinnost zveřejňovat smlouvy již řada územních celků plní a údaje zveřejňuje dobrovolně. Proto byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu v ustanovení o účinnosti upravena legisvakanční lhůta pouze pro zveřejňování smluv tak, že ustanovení § 10d nabude účinnost až od 1. 7. 2015.

Předkládaný návrh zákona obsahuje vedle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, i novelu některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, novelu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a novelu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Úprava těchto zákonů souvisí s poskytováním peněžních prostředků z územních rozpočtů, stávající ustanovení se však pouze doplňují nebo zpřesňují doplněním působnosti orgánů příslušných k rozhodování o poskytnutí peněžních prostředků z územních rozpočtů a k uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí.

S pozměňovacím návrhem Senátu, aby byla doba povinného zveřejnění veřejnoprávních smluv zkrácena z tří let, navržených Poslaneckou sněmovnou, na jeden rok, nesouhlasím. Dobu jednoho roku považuji za velmi krátkou oproti původně navrhované době deset let, která byla stanovena stejně jako doba povinného zveřejnění údajů a dokumentů podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zveřejnění smluv pouze po dobu jednoho roku by občanům poskytlo pouze velmi omezené informace o tom, z jakého důvodu, komu a v jaké výši jsou poskytovány veřejné prostředky z unijních rozpočtů.

Nesouhlasím ani s pozměňovacím návrhem Senátu, aby zákon nabyl účinnost až k 1. 7. 2015.

Závěrem bych chtěl připomenout a zdůraznit, že projednávaná novela zákona nestanovuje nové postupy při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, pouze současný postup zapracovává do zákona. Navrhuji proto, aby byl předkládaný návrh novely zákona schválen ve znění, přijatém Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to je, jako když hrách na stěnu hází.

Pane ministře, já jsem po tom prvním bodě velmi slušně požádal, jestli byste nezvážil, zda vám nestojíme za to, abyste nám řekl, co si o tom materiálu opravdu vy sám osobně jako ten, kdo to obhajuje, myslíte. Že vám nestojíme o to, abyste nám četl podklady úředníka XY. To nám koneckonců může poslat komukoli z nás. My chceme slyšet váš názor, nikoli váš bezobsažný přednes textu, který psal někdo jiný. Z toho si nic nevezmeme. Když jsme vás o to poprosili, tak jste to zopakoval.

Jsou dvě možnosti. Buď jste ignoroval tu žádost, což si nechci myslet, protože Poslanecká sněmovna je přece jenom suverén, vůči kterému se zodpovídáte, anebo proto, že jste nebyl dostatečně připraven. Já vám dám šanci se na ten třetí bod připravit, proto prosím o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce dvaceti vteřin. Kdyby to nepomohlo, na další bod bude přestávka delší. Děkuji. Dvacet minut, omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Sejdeme se v 15.56.

 

(Jednání přerušeno v 15.36 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP