Úterý 20. ledna 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 294/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 294/7. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vrácen Senátem Parlamentu České republiky s pozměňovacími návrhy, byl vypracován na základě usnesení vlády, z nichž bych rád poukázal zejména na usnesení vlády číslo 1 z roku 2011, o strategii vlády boje proti korupci, a usnesení vlády číslo 610 z roku 2012 a číslo 49 z roku 2014 ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v programovém období let 2014-20. Cílem novely je proto zajistit větší transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky v územních rozpočtech a snížit legislativní a nelegislativní bariéry implementace evropských fondů v programovém období 2014-20.

Do návrhu novely zákona byla zapracována ustanovení sjednocující a zprůhledňující proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů a ustanovení o povinném zveřejňování veřejnoprávních smluv, které má občanům umožnit informovanost o nakládání s veřejnými prostředky. Nově je upravena pouze povinnost zveřejňovat smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Veškeré další úpravy zákona pouze zjednodušují postupy při použití prostředků strukturálních fondů včetně případných postihů, např. možnost vykazovat některé předem stanovené výdaje paušální částkou nebo na ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně do tisíce korun. Možnost provést opatření k nápravě zjištěných pochybení bez ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně. Úprava postupu při poskytování dotací, obsahu žádostí a veřejnoprávní smlouvy pouze zakotvuje současné postupy při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí územních rozpočtů do zákona, obdobně jako je tomu při poskytování prostředků ze státního rozpočtu podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a tudíž se nejedná o nové administrativní požadavky na orgány územní samosprávy.

Peněžní prostředky poskytované z územních rozpočtů budou nadále poskytovány, tak jako dosud, formou dotací na účel, který stanoví poskytovatel v programu určeném předem neurčenému okruhu možných žadatelů. Je to vlastně obdoba evropských operačních programů. Kromě toho je možné poskytovat individuální dotace na řešení naléhavé potřeby osob žadatelů. U těchto dotací určí účel použití prostředků žadatel v žádosti podle své konkrétní potřeby. Individuální dotace nejsou dotacemi poskytovanými v rámci programu. Za třetí je dotaci možné poskytnout na základě zvláštního právního předpisu, např. školského zákona nebo zákona o sociálních službách.

Navrhovaná novela zákona jako celek nepřináší územním samosprávným celkům kromě povinnosti zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy nové povinnosti. Nově zaváděnou povinnost zveřejňovat smlouvy již řada územních celků plní a údaje zveřejňuje dobrovolně. Proto byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu v ustanovení o účinnosti upravena legisvakanční lhůta pouze pro zveřejňování smluv tak, že ustanovení § 10d nabude účinnost až od 1. 7. 2015.

Předkládaný návrh zákona obsahuje vedle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, i novelu některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, novelu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a novelu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Úprava těchto zákonů souvisí s poskytováním peněžních prostředků z územních rozpočtů, stávající ustanovení se však pouze doplňují nebo zpřesňují doplněním působnosti orgánů příslušných k rozhodování o poskytnutí peněžních prostředků z územních rozpočtů a k uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí.

S pozměňovacím návrhem Senátu, aby byla doba povinného zveřejnění veřejnoprávních smluv zkrácena z tří let, navržených Poslaneckou sněmovnou, na jeden rok, nesouhlasím. Dobu jednoho roku považuji za velmi krátkou oproti původně navrhované době deset let, která byla stanovena stejně jako doba povinného zveřejnění údajů a dokumentů podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zveřejnění smluv pouze po dobu jednoho roku by občanům poskytlo pouze velmi omezené informace o tom, z jakého důvodu, komu a v jaké výši jsou poskytovány veřejné prostředky z unijních rozpočtů.

Nesouhlasím ani s pozměňovacím návrhem Senátu, aby zákon nabyl účinnost až k 1. 7. 2015.

Závěrem bych chtěl připomenout a zdůraznit, že projednávaná novela zákona nestanovuje nové postupy při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, pouze současný postup zapracovává do zákona. Navrhuji proto, aby byl předkládaný návrh novely zákona schválen ve znění, přijatém Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to je, jako když hrách na stěnu hází.

Pane ministře, já jsem po tom prvním bodě velmi slušně požádal, jestli byste nezvážil, zda vám nestojíme za to, abyste nám řekl, co si o tom materiálu opravdu vy sám osobně jako ten, kdo to obhajuje, myslíte. Že vám nestojíme o to, abyste nám četl podklady úředníka XY. To nám koneckonců může poslat komukoli z nás. My chceme slyšet váš názor, nikoli váš bezobsažný přednes textu, který psal někdo jiný. Z toho si nic nevezmeme. Když jsme vás o to poprosili, tak jste to zopakoval.

Jsou dvě možnosti. Buď jste ignoroval tu žádost, což si nechci myslet, protože Poslanecká sněmovna je přece jenom suverén, vůči kterému se zodpovídáte, anebo proto, že jste nebyl dostatečně připraven. Já vám dám šanci se na ten třetí bod připravit, proto prosím o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce dvaceti vteřin. Kdyby to nepomohlo, na další bod bude přestávka delší. Děkuji. Dvacet minut, omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Sejdeme se v 15.56.

 

(Jednání přerušeno v 15.36 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.56 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v rozjednaném bodu a tím je bod číslo 2. Prosím, abyste se posadili na svá místa.

Nyní se táži zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Zemánka, zda se chce vyjádřit k usnesení Senátu. Není tomu tak. A pana poslance Petra Bendla, zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zda se chce vyjádřit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Vilímce. (K mikrofonu přistupuje pan poslanec Adamec.)

 

Poslanec Ivan Adamec: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající, vážený pane ministře - aha, Vilímec, nebo Adamec?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan Vilímec byl přihlášený.

 

Poslanec Ivan Adamec: Já se omlouvám, ono je to podobné, ale pan Vilímec má přednost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Budete druhý v pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, máme podobná jména, aspoň tak jak to zní v akustice tohoto sálu, takže se omlouvám panu poslanci Adamcovi.

Já bych ve svém vystoupení jednak chtěl reagovat na diskusi, která probíhala v Senátu. Já jsem si diskusi k tomuto návrhu zákona velmi pozorně přečetl. V závěru bych chtěl reagovat i na aktuální stanovisko Ministerstva financí nebo pana ministra financí k senátním změnám.

Musím konstatovat, že k tomuto tisku, k návrhu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v Senátu probíhala velmi živá debata. Mnoho senátorů bylo nebo je zároveň starosty a k této problematice mají velmi blízko. A já se přiznám, jakkoliv jsem byl jeden z těch, kdo se podílel na pozměňovacím návrhu, který nakonec byl přijat k tomuto sněmovnímu tisku, přiznám se, že sdílím mnohé výhrady senátorů, které byly uplatněny v diskusi, ať to byl pan senátor Vystrčil, pan senátor Martínek, Kubera, Strnad a další. O to více mě překvapuje, že nikdo z pánů senátorů není přítomen projednávání tohoto tisku vráceného Senátem. Je to, myslím, škoda.

Skutečně je na velkém zvážení, zda obecně ve vztahu ke samosprávám se vydáváme cestou jakéhosi postátnění - to je termín, který padl v Senátu - postátnění samospráv. Všude z úst ministrů a mnohdy i pana ministra Babiše slyšíme při setkání se starosty, se zástupci samospráv, že je to nejlépe fungující část veřejné správy, že je to ta nejlépe fungující část zastupitelské demokracie, a to zvláště v menších obcích a v menších městech. Na druhé straně především snad ani ne možná tolik ministři, ale někteří ministerští úředníci neustále vymýšlejí postupy, které činnost samospráv a především obcí nadměrně zatěžují. Ty argumenty jsou velmi rozličné. Jednou jsou to jakési blíže nespecifikované požadavky Evropské unie, pak požadavky na co největší transparentnost, požadavky jiných resortů atd. atd. Jako kdybychom při všem ujišťování, jak si vážíme samospráv, jim permanentně nedůvěřovali, permanentně nedůvěřovali tomu, že jsou nejlépe informovány o dění ve svých obcích a krajích, že dokážou efektivně spravovat jejich území ve prospěch svých občanů a voličů. Neustále máme pokušení vstupovat do jejich záležitostí a zákonnou formou vnucovat, nebo třeba i vyhláškami, to, aby i v dílčích detailech byly nějak reglementovány zákonnou formou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale je tady značný hluk. Poprosím naše kolegyně a kolegy, aby ztišili své hlasy, abyste je nemusel překřikovat. Děkuji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chci jenom uvést, že se to netýká pouze Ministerstva financí, že se to týká všech resortů a že je to jakási rakovina, která vůči samosprávám postupuje.

V Poslanecké sněmovně v diskusi k tomuto návrhu byl po diskusi na podvýboru pro územní finance zpracován pozměňovací návrh, který jsem v rozpočtovém výboru podal společně s panem zpravodajem Zemánkem a který v těch nejkontroverznějších bodech část administrativních povinností obcím snížil. Některé věci zpřesnil, protože bylo evidentní, že ani předkladatel nedokáže přesně formulovat původní text.

Samozřejmě byl už v té době - a teď se blížím k reakci na stanovisko pana ministra financí - velmi diskutován odkladný účinek tohoto zákona, tak, aby tady byla nějaká legisvakanční lhůta, aby se na něj samosprávy vůbec mohly připravit. Předkladatel v průběhu projednávání souhlasil pouze s dílčím odložením účinnosti ve vztahu ke zveřejňování smluv s poukazem na požadavky Evropské komise.

Dámy a pánové, projednání se evidentně nestihlo. Protože dnes nemáme 1. ledna 2015, jak předpokládá návrh zákona, který schválila Sněmovna. Máme 20. ledna 2015, a jak je vidno, nic dramatického se neděje.

Podobně byla diskutována samozřejmě i lhůta, pro kterou mají být smlouvy zveřejněny na úřední desce. Původní návrh byl neuvěřitelných deset let. V rámci kompromisu a dohody s předkladatelem se snížil na tři roky, byť souhlasím s tím, že roční lhůta, lhůta jednoho roku, je nejrozumnější alternativa, pokud nechceme zaplevelit úřední desku mnoha neaktuálními údaji.

Z tohoto pohledu je určitě namístě přivítat pozměňovací návrhy Senátu. Já jsem velmi překvapen, a nepříjemně překvapen, že pan ministr financí si neuvědomuje, že dnes není 1. ledna 2015, ale 20. ledna 2015. A pokud tedy hájí návrh, který vzešel z Poslanecké sněmovny, tak musí hájit retroaktivnost, řekněme, tohoto návrhu zákona. Myslím, že si to starostové nezaslouží. Že si nezaslouží to, aby se 20. ledna se dozvěděli, že zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nabyl účinnosti o dvacet dní dříve, protože se tak rozhodla Poslanecká sněmovna. Myslím si, že je to naprostá absence úcty vůči právu, vůči očekávání nebo nějaké slušnosti ve vztahu ke starostům a samosprávám.

Proto bych vás chtěl požádat především ve vztahu k tomu odkladnému účinku účinnosti zákona, abyste podpořili senátní návrh, protože přece není normální, abychom se 20. ledna rozhodli, že nějaká norma bude platit od 1. ledna. To jsem tady fakt za těch sedm nebo osm let v minulých volebních obdobích nikdy nezažil. Proto bych apeloval na pana ministra financí, aby změnil své stanovisko. Nevím, jestli si toho byl vědom, protože četl nějaký připravený text úřednický, nechci ho za to peskovat jako pan poslanec Kalousek, ale žádám ho, aby změnil své stanovisko, protože to je věc nebývalá, která téměř volá podnětem k Ústavnímu soudu.

Chtěl bych na závěr ještě apelovat nejen na pana ministra financí, ale na všechny ministry, aby výkonná moc zanechala pokušení neustále odkrojovat pozici samospráv, přenášet na ně byrokratické a obrovské administrativní zátěže, a to nejen ve spojení s výkonem přenesené působnosti, tzv. státní správy, ale i v případě samosprávného působení obcí a krajů. Nevím, kdo na takové politice vydělá. Možná několik úředníků, kteří budou moci si své kontrolní portfolio zvětšovat. V žádném případě na tom ale nevydělají běžní občané obcí ani potažmo Česká republika.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Volného, potom s řádnou přihláškou pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na pana Vilímce. Říkáte to správně. Ten termín a odklad toho termínu na červenec by asi problém nebyl. A to si asi uvědomujete vy i my. Já potom nevím, proč senátoři k tomuto dali ještě jeden pozměňovací návrh, a to že se zmenší, zkrátí doba vyvěšení těch smluv. Víte o tom, že vláda navrhla deset let vyvěšení. My, Poslanecká sněmovna, možná uvážlivě, jsme to snížili na tři roky a senátoři tam dali jeden rok. Když platí smlouva tři roky, proč by tam neměla viset tři roky, proč by měla viset jenom jeden rok? A argument, který použili v Senátu, a já jsem to četl i v novinách, je, že by se ta úřední deska zacpala a byla by nepřehledná a že by tam nebylo pořádně vidět. Oni si asi pletou úřední desku jako kus papíru, kus dřeva, který byl přitlučen na plotě, kam se věší i pozvánky na ples. Úřední deska je na internetu každé obce. Je to naprosto přehledné a nevidím důvod, proč nemohlo toto ustanovení tří let viset, tato smlouva, na úřední desce. Zkomplikoval to Senát sám, protože, věřím tomu, ani Ministerstvo financí ani my bychom zásadní problém s posunem účinnosti od července neměli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych jenom na konto pana předešlého kolegy. Jestli se Senát nějak rozhodne, je to demokraticky zvolená instituce a je třeba se ptát senátorů. Jsem v souladu se zákonem, vrátili tento návrh zákona, řekli: vyvěste to jenom na jeden rok. Já osobně si v praxi vůbec neumím představit, jak třeba takový Středočeský kraj bude, nebo kolik kilometrů těch cedulí bude na Praze 5 a po Smíchově za tři roky, protože to jsou tisíce smluv ročně, které by tam tedy každý rok měly podle vašeho názoru viset, a podle vás to nebude problém. Já senátory chápu. Nicméně to nekomentuji v tomto případě. Mají naprosté právo sem poslat a vrátit Poslanecké sněmovně zákon. Rozhodli se tak a je na nás, abychom rozhodli, platí-li zákon se zpětnou platností. To už bychom tedy z mého pohledu sem mohli dávat zákony, které platí třeba k 1. 1. 2001 nebo k 1. 1. 2005. Je to v zásadě totéž. To si myslím, že není možné a že to tady pan kolega Vilímec říkal velmi jemně. Že stačí potom, aby se jeden jediný hlas ozval, že retroaktivně tady zákony platit nemohou, a ten zákon půjde pod stůl. A není to určitě vina senátorů, že ten zákon dostali tak pozdě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále zde mám tři faktické. Pana poslance Blažka, potom pana poslance Adamce a potom pana poslance Volného. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Nechci hodnotit práci Senátu. Ale jedna věc je pravda. I v Senátu je nějaká většina. A je to koaliční většina. To znamená, to je věc, která by se měla řešit v koalici. Myslím si, že je zbytečné hodnotit práci Senátu ex post tady.

A nyní bych se obrátil rád na kolegy z komunistické strany. Pokud dnes schválíme zákon - 20. ledna - s účinností od 1. ledna, tak se splní jeden sen, který kdysi býval: Budeme žít v zemi, kde zítra již znamená včera. (Smích v sále, potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A další s faktickou - pan poslanec Adamec. Připraví se pan poslanec Farský, protože pan poslanec Volný svou faktickou stáhl. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji konečně za slovo. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Omlouvám se, mám trošku rýmu, takže mi tady Vilímec - Adamec trošku splynulo a tady mě kolegové trošku navedli.

Ale chtěl jsem hned úvodem říci, že právě když pan ministr tady odmítl senátní verzi, že problém je v té lhůtě. Nedovedu si představit, že toto ctěné shromáždění by hlasovalo o návrhu zákona, který bude platný od 1. ledna roku 2015. To skutečně tady velmi názorně předvedl kolega Blažek. Myslím si, že vlastně jiná varianta není, než hlasovat o senátní variantě. Na druhou stranu ale samozřejmě Sněmovna může hlasovat tak, jak uzná za vhodné, a víceméně nemusí projít ani jeden návrh. Takže to jenom na vysvětlení, proč jsem se hlásil hned v úvodu, protože jenom z těchto pragmatických důvodů.

A co se týká náplně toho zákona, to tady hodnotit nechci. Mimochodem, jsem také starosta, vím, o čem to je. Na druhou stranu asi je legální diskuse o tom, jestli tři roky, nebo rok, a možná na to mělo být víc času. Nemyslím si zase, že je to tak zásadní věc. Ale je pravda to, že někdy ta státní moc má prostě pocit, že my ve samosprávách můžeme dělat cokoli, co si přejí, za jakýchkoli podmínek. A to si myslím, že není to pravé ořechové.

Takže já si myslím, že bychom o tom původním návrhu vůbec hlasovat neměli. To je můj názor.

Děkuju vám za pozornost a omlouvám se za to, že jsem se sem hnal, aniž bych byl vyzván.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana poslance Farského a připraví se pan ministr financí s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom představil konkrétní příklad, jak to může zkomplikovat život, pokud přistoupíme k tomu, že bychom hlasovali s účinností od 1. ledna, tento zákon schvalovali k 1. lednu 2015. Jsou různé grantové programy, které už jsou dneska vypsané a jsou vypsané za původních podmínek zákona účinného v době, kdy se vyhlašovaly. Pokud se budeme vracet v tomto zpátky, všechny tyto podmínky spadnou pod stůl a možná už stovky, možná tisíce, možná i desetitisíce podaných žádostí se budou muset podávat znovu. Celý neziskový sektor, který z těchto žádostí žije, a potom, co 18. prosince se Senát postavil k tomu, že tento zákon nebude účinný od 1. 1., ale od 1. 7., tak v ten moment se začaly vypisovat různé grantové programy. Tak všechny se budou moci v tuto chvíli zrušit. Takže se obávám, že v tuto chvíli nemáme příliš na výběr, ke které verzi se přikloníme, protože nemůžeme schválit zákon s účinností zpětnou v tuto chvíli.

A co se týká z praktických, ale myslím, že i legislativních důvodů, a co se týká i samotného zveřejňování, samozřejmě asi nikdo ode mě nemůže čekat nic jiného, než že jsem příznivcem zveřejňování smluv. Jenom mi přijde zvláštní, že za celý rok nejsme schopni tento zákon schválit pro stát. A tam, kde za ty resorty ministerské, ale i veřejně spravované společnosti a vlastněné, tam nejsme schopni schválit zákon o registru smluv, neustále ho před sebou tlačíme, ale na samosprávu tuto povinnost jsme schopni navalit během tří měsíců. Tento přístup se mi nelíbí, protože na jednu stranu kážeme víno, ale... kážeme vodu, ale víno, ale pijeme, pardon (se smíchem), nebudu se v tom zamotávat. (Smích a hluk v sále). Chováme se... Děkuji. Jsem rád, že jsem upoutal vaši pozornost.

Tak já to ještě jednou zopakuji. Chováme se naprosto rozdílně sami k sobě a k ostatním. (Upozornění na čas.) Pravidla, která sami nejsme ochotni dodržovat, po ostatních vyžadujeme. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím pana ministra Babiše. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Já bych nejdřív k tomu vínu a k tomu, jak to děláme. Ministerstvo financí poprvé v historii v pátek zveřejnilo všechna data. Open data. I poradenské smlouvy. Za posledních čtyři pět let. Byl takový zájem, že web spadl desetkrát. Tři sta kliků za sekundu tam bylo. Tak se podívejte. Tam máte všechna data. Tak já nevím, o čem tady mluví pan Farský. Takže já to dělám.

A prosím vás, já nevím, o čem mluvíte. O jaké účinnosti od 1. ledna 2015? Tak se informujte! Účinnost je od vyhlášení ve Sbírce zákonů. A je to schválené sněmovní legislativou. Takže až tak. Není to 1. ledna 2015.

To, co my navrhujeme, je v podstatě, to většina starostů už dělá, protože oni jsou transparentní. O jaké desce to tady mluvíte? Vždyť je to elektronická deska. Takže já fakt nevím, o čem je ta debata.

A pokud někdo říká: Platnost rok. Proč rok? Deset let, dobře, možná extrém. Ale proč rok, když jsou tam nějaké smlouvy, které jsou platné dva tři roky? Proč si občané nemůžou porovnat, jak se nakupovaly po čas tří let různé věci od různých firem? Tak si myslím, že chceme být i transparentní, ne? Už nechceme krást. (Hluk v sále sílí.)

A my jsme nejhorší v čerpání evropských fondů přece v Evropě. V roce 2013 jsme nevyčerpali 11,3 miliardy. Tak v minulosti jste to dělali asi skutečně skvěle, když jsme to tak čerpali. Nám se povedlo aspoň snížit to čerpání v roce 2014 z těch hrozivých 23 na 8,7.

Takže to jsou všechno opatření, která jsou pro transparenci, pro posilnění pozice poskytovatelů dotací. A nechápu, v čem je jako problém. Takže opakuji, většina starostů si to dělá. Myslím si, že tři roky je adekvátní. A účinnost je zveřejněním ve Sbírce. Tak prosím vás říkejme to tak, jak to skutečně je. A proto já nemůžu souhlasit s tím (upozornění na čas), abychom přijali sněmovní... (Ihned po upozornění na čas odchází od mikrofonu).

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Je potěšující, jak vám to jde vlastními slovy. Pevně doufám, že při předloze dalšího zákona tomu bude také tak.

Vy jste řekl, pane ministře, v čem je problém, když vy už jste to tak začal dělat. Dovolte, abych vám řekl, že to není pravda. Že jste to tak dělat nezačal. Je to i jistě pozitivní krok, ale určitě to, co jste začal zveřejňovat na portálu Ministerstva financí, není zveřejňování podle mezinárodního standardu a registru smluv. Spíš bych řekl, že je to takové vytírání zraku.

Vy nechcete něco dělat transparentně, tak děláte něco na oko a říkáte: Já to dělám z vlastního uvážení. Ne. Nechte schválit zákon o registru smluv a chovejte se k tomu portálu tak, jak ta pravidla určují, tak, jak to koneckonců bylo připraveno ke spuštění, a pak to bude v pořádku. To, co teď děláte, opravdu není to, co bylo úmyslem zákona o registru smluv. Je to spíš zamlžování než ztransparentňování. A je to zcela mimo jakékoli uznávané mezinárodní standardy.

Jinými slovy platí výhrada pana kolegy Farského. To, co je v tomto zákoně a co chcete po samosprávách, vy tvrdíte, že děláte, ale vy to neděláte. Vy děláte něco jiného. Vy jste místo vepřo-knedlo-zelo uvařil buchtičky se šodó a říkáte: Ale ten oběd je tady. Ale ty mezinárodní standardy je to vepřo-knedlo-zelo, to nejsou ty vaše buchtičky se šodó. Ty si snězte sám. A začněte to dělat podle mezinárodních standardů. Děkuji. (Velký potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla, potom pana ministra Babiše a poté pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Chtěl bych vaším prostřednictvím jenom panu ministrovi připomenout, že to byla pravice, která kritizovala konstrukci strukturálních fondů. To byla pravice, která říkala, že máme příliš mnoho operačních programů. Byla to pravice, která říkala, že nestihneme vyčerpat. Byla to pravice, která říkala, že si implementujeme finanční prostředky na něco, na co je Česká republika nebude potřebovat. A byla to levice, se kterou dnes sedíte ve vládě, která to takto prosadila a takto schválila. Takže nám to nevyčítejte. To je první věc.

A druhá věc. Česká republika, stejně jako ostatní země Evropské unie, čerpala finanční prostředky určené na roky 2007 až 2013 plus dva roky. Všichni vědí, že finanční prostředky, které byly na toto finanční období určeny, mohou být vyčerpány ještě v průběhu dalších dvou let. To znamená, dělat tady žebříček o množství vyčerpaných peněz je malinko nefér a matení veřejnosti, neboť Česká republika má zcela jako jiné země legitimní právo peníze dočerpat. A já doufám, že toho budete s kolegy, kteří si takto strukturální fondy nastavili, i schopni.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou pan ministr Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom k těm standardům pana Kalouska. On si nechal na vládě mimo zákon o veřejných zakázkách schválit výběr advokátních kanceláří na arbitráže. V utajení. To bylo všechno utajené v minulosti. Tak já nevím, proč pan poslanec demagogicky lže. Podívejte se na ten web Ministerstva financí. Tam je všechno. I občerstvení, s kým jsem měl, jsou tam poradenské smlouvy. A jsou to data zpětně. A registr smluv já podporuji. Akorát jsem si teď uvědomil, že má jednu zásadní chybu, jak je navrhován. A už dopředu avizuji, že budu navrhovat pozměňovák. Protože ten registr je udělán tak, že vlastně pokud nabude účinnost, tak budou účinné všechny nové smlouvy. Ale já říkám - měli bychom zveřejnit všechny platné. Některé jsou platné deset let, jak se skvěle dělaly IT s některými firmami. Takže měly by se zveřejnit všechny smlouvy. Měla by se udělat inventarizace smluv celého státu a tím začít. A potom samozřejmě i nové. Takže já budu strašně rád, když konečně ten registr projde, hlavně s tímhle pozměňovákem. Aby si neudělali nějaké ty bývalé smlouvy a rychlosmlouvy předtím, než bude registr, a potom nebudeme znát tu historii. Takže asi tolik.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedkyně, já bych si zde jenom dovolil upozornit na to, že to, co tady říkal pan poslanec Kalousek o nějakých mezinárodních standardech, že to je velice nadnesené. Existují ukázkové případy, které se studují v benchmarcích, ale mezinárodní standard jako takový není pojem, se kterým by se dalo operovat. Rozhodně to, co zveřejňuje Ministerstvo financí, je velice příkladná praxe, která zde do tohoto okamžiku v České republice zatím ještě nebyla. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Škoda, že trošku, aspoň trošku, rozumím kybernetice. Mohl bych říct stejný nesmysl na toto téma jako pan poslanec Zlatuška o mezinárodních standardech. Protože o tom něco vím, tak si to prostě netroufnu. Prostě ty standardy nejsou standardy pana poslance Kalouska, to jsou mezinárodní standardy, podléhají mezinárodně uznávané metodice. Samozřejmě nad rámec těchto standardů je možné zveřejnit cokoliv a v tom nikdo nikomu nebrání. Ale když zveřejňuji to, co uznám za vhodné, a nezveřejňuji to, k čemu mě vyzývají mezinárodní standardy, tak se tomu říká mlžení. Příslušnou metodiku panu poslanci Zlatuškovi zašlu písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Zlatušku a připraví se pan poslanec Farský. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych chtěl podotknout, že kybernetiky se to netýká. Kybernetika se týká řízení těch systémů. Tohle by mohla být informatika nebo IT.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Farského. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom upřesnit to, že jak tento zákon, který teď projednáváme, který má přinést zveřejňování smluv, tak data, která jsou od pátku na internetových stránkách Ministerstva financí, jsou určitě dobře, že k těmto změnám dojde. Ale pro mě je nepochopitelné, že ostatním nakládáme povinnosti a přitom zákon o registru smluv, který tady je od začátku prosince předloňského roku, který se postupně podařilo zastavit v hospodářském výboru, ve výboru pro veřejnou správu, jenom ústavněprávním výborem prošel, byť se pod něj předtím podepsalo 78 poslanců, z toho 7 členů vlády, a před volbami podpis připojilo, že to bude podporovat, 165 členů této Sněmovny - a to ten návrh už byl na světě... To se nedá omlouvat tím, že by jednotlivci nevěděli, co podepisují, byť jim to třeba bylo podstrčeno na nějakém mítinku k podpisu, jak jsem se dozvěděl u pana místopředsedy vlády Babiše. Ale v tomto případě jde o to, že místo abychom schválili zákon o registru smluv, který tuto povinnost zavede plošně pro všechny, kteří utrácejí veřejné prostředky, tak tu navrhneme, že to budou dělat spolky nebo že to budou dělat samosprávy tam, kde vypomáhají spolkům v jejich spolkové činnosti, což jsou ale promile, nebo spíše setiny promile částek, na které se měl vztahovat registr smluv. Nebo se zveřejní pár seznamů, byť dobře, že aspoň to se zveřejňuje, na Ministerstvu financí, seznamu smluv, seznamu faktur, seznamu objednávek. Je to dobře. Na druhou stranu, takhle už to mohlo probíhat dávno a nemuseli jsme mít strach z toho, že na poslední chvíli předtím, než bude schválen zákon o registru smluv, budou uzavírány nějaké nevýhodné smlouvy, kterými se tento zákon bude obcházet.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. S faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já jsem byl v podstatě předchozím příspěvkem vyvolán, tak jen pro krátkou informaci. Pan poslanec Farský ví, jaký je vývoj. V podstatě neminul týden, kdy by se ve věci registru smluv nekonala nějaká schůzka, nevyměňovala se nějaká korespondence. Koaliční pracovní skupina zpracovala komplexní pozměňovací návrh, kde se snažila přijmout všechny připomínky široké veřejnosti, mnoha subjektů. Nebyla to jednoduchá práce. Je to o kompromisu. V tuto chvilku ten text existuje a dnešním dnem započalo zpracování dopadové studie na Ministerstvu vnitra, co nás to všechno bude stát, co to bude stát ty subjekty, když budou realizovat registr smluv, co to bude stát ministerstvo, které registr smluv bude provozovat. To znamená, neustále to nějakým způsobem směřovalo kupředu. Uznávám, že to je nestandardní postup u opozičního v podstatě - i když je spousta z nás připodepsáno - poslaneckého návrhu, který teď prochází takovým kvazipřipomínkovým řízením na ministerstvu. Nicméně věc se podařila, vydiskutovala a já doufám, že už se bavíme pouze o odkladu, kdy bude zpracována ta dopadová studie, a následně tu věc konečně projednáme v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Kalouska, jeho faktická.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, že veřejně odpovím kolegovi z vlastního klubu. Ale ta odpověď myslím, že stojí za to, aby byla pronesena veřejně.

No, vy říkáte, že to nechápete, pane kolego. Ale právě o to tady jde. Zákon o registru smluv ukládá něco, co některým současným ministrům, zejména ministru financí, nevyhovuje. Právě proto, že to splňuje ty mezinárodní standardy. Mně to nevyhovuje, já to nechci a současně chci vypadat transparentně, tak z vlastní iniciativy zveřejním něco, co mně nevadí, vypadám velmi hezky, dokonce mi na to skočí všechna média, nejenom ta, která vlastním, takže vypadám transparentně, a tím odkloním pohled od toho, že nechci to, co mi nevyhovuje, protože to by ukázalo, že v kalných vodách se lépe loví, a já chci lovit v kalných vodách. Proto nemáme registr smluv a proto máme to vytírání zraku, že Ministerstvo financí zveřejňuje něco, co zveřejňovat chce, ale to, co zveřejňovat nechce, to nezveřejňuje. To je prostě jednoduché. To, že na to veřejná média skáčou, to je otázka spíš pro ně. A řekněme, že to je selhání elit veřejné diskuse. Jinak ta odpověď je zcela pochopitelná. Nechť je vidět na všechna možná podezření, jak se to dělalo netransparentně přede mnou, ale nikdo se nesmí teď koukat pod prsty mně, protože se krade líp a všem bude líp. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Zlatuška, poté pan ministr financí a poté pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Upřímně řečeno, když to takhle poslouchám a slyším tu bývalého ministra financí, který je prý odborníkem na kybernetiku, jak říkal, a říká, co chce nebo nechce, to by jednodušší bylo udělat tu takové zveřejnění hned a mohlo se tu takovým věcem předejít. Technicky to není obtížné. Tato vláda má program Rekonstrukce státu jako součást svého programového prohlášení, takže se vcelku nedivím, že současnému ministru financí, který si na experta v kybernetice nehraje, chvíli trvalo, než mu došla trpělivost a udělal tady toto jednostranně. A není na tom nic proti žádným mezinárodním standardům. V okamžiku, kdy se člověk podívá na takové projekty, jako třeba odstartoval ve Spojených státech prezident Obama, nebo britský projekt Open Data nebo to, co se dělalo na Novém Zélandě apod., tak je to zveřejnění, které obstojí, a rozhodně jsme jeden z příkladů, který tady toto provádí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra financí. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já skutečně žasnu, jak pan Kalousek dokáže demagogicky lhát. Já si myslím, že skutečně bychom měli zakázat ten alkohol v celém areálu Sněmovny, protože to je neuvěřitelné. Pan Kalousek v minulosti zakazoval zveřejňovat smlouvy, hlavně smlouvy s advokátními kancelářemi. Také neměl veřejnou smlouvu se Šnáblem. Já jsem zveřejnil všechno a budu zveřejňovat všechno, co děláme, co nakupujeme. A pan Farský nechť tedy upraví svůj zákon, který já podporuji a budu pro něj hlasovat, ale upravte ho tak, aby to bylo i zpětně, aby to nebylo jen dopředu, kdy se to podepíše, když už jste takový transparentní. My jsme pro, naše hnutí to určitě podpoří. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Volného, připraví se pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Jan Volný: Já jen velice krátce. Já bych chtěl dát takovou řečnickou otázku prostřednictvím vás, paní předsedající, panu kolegovi poslanci Kalouskovi. Co jemu bránilo a co on chtěl tajit, že poslední tři roky jako ministr financí tento registr zavedl, co chtěli tajit, kdy 17 let více či méně byl ve vládní garnituře, že toto už dávno není hotové? Vždyť je to tak průhledné, v Dánsku to funguje několik desítek let a je to neskutečně účinný parametr. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní poprosím s faktickou pana poslance Kalouska, kterému přepustil místo pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Otázka je jednoduchá. My jsme připravili zákon o registru smluv. My jsme ho předložili, jeho frontmanem je pan poslanec Farský, leží v Poslanecké sněmovně už déle než půl roku. Jsou to politici ANO, byla to náměstkyně ministra vnitra, dnes primátorka Krnáčová, která ho brzdila ze všech sil, jste to teď vy, kteří ho brzdí ze všech sil. Zákon tu stále není, neprojednává se, vy ho nechcete schválit a substituujete to oním vytíráním zraku, když se ministerstvo rozhodne, co z minulosti zveřejňovat chce nebo nechce a co zveřejňovat bude nebo nebude. Prostě zveřejňovat se má podle pravidel, která jsou uzákoněna. A to je registr smluv. Jestli nad rámec těchto pravidel se rozhodnete zveřejňovat cokoli dalšího, je fajn, to dělejte. Ale proč vám tak strašně vadí zveřejňovat to, co ukládá tento zákon, a proto ten zákon poslance Farského brzdíte už tři čtvrtě roku? Vždyť to jsou rozhodnutí politiků ANO, kteří ho posílají pod koberec. Je lhostejno, zda se jmenují Krnáčová nebo jakkoli jinak, protože o tom stejně rozhoduje Babiš. Takže prostě Babiš rozhodl o tom, že ten zákon dodnes není projednáván, není schválen, a tudíž nelze podle něj postupovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní přečtu pořadí dalších faktických poznámek. Nyní je na řadě pan poslanec Chvojka, poté pan poslanec Laudát, pak poslanec Zlatuška a pan poslanec Volný. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jsem se také cítil býti vyvolán jako zpravodaj registru smluv. Ono to není jednoduché téma. Neřekl bych, že naše vládní koalice, protože já jsem součást vládní většiny, zákon nějak blokuje. Ono to není jen o tom, že zákon má 13 paragrafů, a že když ho chce v tomto znění schválit Rekonstrukce státu, že bychom ho také takto měli schválit my, protože zákon obsahuje spoustu rizik. Například pro mě stanovisko Svazu měst a obcí, které mluví za hodně moc obcí, je naprosto stejným stanoviskem, jako je názor pana předkladatele Farského, takže nevím, proč by měl být názor pana kolegy Farského, jestli vážím ten stoprocentní, a stanovisko různých obcí, hejtmanů, starostů, odborníků, právníků, mělo být jiné a horší.

To, co říkal pan kolega poslanec Kalousek prostřednictvím paní předsedající... Já jsem se díval do stena na webové stránky Poslanecké sněmovny a zákon o registru smluv byl v minulém funkčním období předložen do Sněmovny někdy v květnu 2012 a poté ještě asi rok a něco, pokud mě paměť neklame, byla u moci vaše tehdejší koalice, kde i v ústavněprávním výboru, kde ten tisk byl pětkrát přerušen, i v jiných výborech jste měli většinu. To byla koalice TOP 09, ODS a těch pozůstatků Věcí veřejných. Takže takto bychom mohli stejnou rétorikou říkat, že jste zákon blokovali vy, tehdejší koalice ODS a TOP 09. Také jste tenkrát říkali, že se nad tím diskutuje, a měli jste také pravdu, protože ten zákon si zaslouží diskusi. Takže to je vše. Rok a čtvrt tu ležel, když byla u vlády předchozí koalice. Takže žádné blokování, ale zákon není jednoduchý a myslím si, že to není o tom, že Rekonstrukce státu něco chce a že by to tak mělo být schváleno. Pan kolega Farský prostě nemá stoprocentní pravdu a to, co řekne, prostě není zjevná pravda. Prostě v zákoně jsou nuance, které se bohužel musí projednat, a já, ať to kolega Farský nebere zle, já jsem ten první, kdo si přeje, aby ten zákon byl schválen, protože pan kolega Farský žádné jiné téma nemá a ohání se jen tímto zákonem. Já si přeji, ať už je ten zákon schválený a pan kolega Farský si najde nějaké jiné téma. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s jeho faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já nevím, já mám pocit, že koalice začíná fungovat tak, že vymýšlíte náhradní terče. Náhradní terče, aby prostě pod svícnem byla tma. Pan ministr financí... došla mu trpělivost. Tak s kým? S Krnáčovou, když dělá náměstkyni ministra vnitra? Nebo já tomu nerozumím. Pan premiér Sobotka tu svého času na přímý dotaz, jako dlouho se bude vymezovat vůči minulosti, řekl, že dva roky, ono za chvíli to bude, protože Rusnokova vláda nastupovala někdy, já nevím, jestli v létě, nebo ke konci léta, nebo zkraje léta, to se podívám. Ale jak dlouho chcete oblbovat veřejnost a vysílat tyto klamné terče, aby si všichni říkali, kdovíjak makáte. Vaše věci se vám hroutí. Vy jste tu zparalyzovali např. to, aby pan Prachař - tomu to bylo k smíchu, exministr dopravy, aby řekl, co to páchá s těmi nevýhodnými smlouvami na dálnici D1. A vám to bylo k smíchu. Já jsem si to tenkrát vyhodnotil, že vy skutečně odvádíte pozornost od práce, která nestojí ani za zlámanou grešli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já si nemohu pomoci, ale tady to melodrama, které zde předváděl pan poslanec Kalousek, stojí za vypíchnutí. Když se odvolával na to, že ke zveřejňování potřeboval pravidla, jak jsou pro něj svatá, tak bych připomněl, že když se schvaloval program této schůze a ani pan poslanec Kalousek ani jeho zástupce Laudát nebyli schopni svými slovy zvládnou to, co chtěl odvykládat pan poslanec Korte, tak prostě odešli ze sálu. Bylo jim jedno, jak vypadá zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Aby ho obešli, tak si našli cestičku. I tady, kdyby byl býval pan poslanec Kalousek v době, kdy dělal ministra financí, chtěl, tak si cestu také našel.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Volný svoji přihlášku stahuje. Proto prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka. Také stahuje. Prosím pana poslance Faltýnka. Připraví se pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Kolegyně a kolegové, nechtěl jsem vystupovat, ale dovolte mi pouze jednu prosbu. Zkusme v této debatě být konstruktivní, protože nám se v této debatě nepodaří prokopnout silnou hroší kůži některých kolegů, představitelů bývalé vládní koalice, která mohla v pohodě, pokud by chtěla, zákon o registru smluv přijmout. Víte, je velmi dobře, že česká veřejnost na to má zcela jasný názor. Zkusme být konstruktivní a nenaskakovat stále na snahu prokopnout hroší kůži kolegy Kalouska. Je to zbytečné. Nepodaří se nám to, přátelé. Pojďme k nějaké konstruktivní diskusi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám zde další čtyři faktické poznámky: pana poslance Laudáta, pana poslance Vilímce, pana poslance Kučery a pana poslance Kalouska. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Zareagoval bych na pana poslance Zlatušku. Tady zdvořile padla prosba, zda toto můžeme udělat. Jestli tohle někomu tak zásadně vadí, neměl jsem potřebu to komentovat, protože o tom nevím, není to moje téma. Nešťastná volba filmové rady, nebo jak se to jmenuje, není to moje téma. Nicméně nevím, jestli někomu vadí, aby vám tady byla sdělena data. Když už jste dneska zabili bod, který jsem tady navrhoval, tak skutečně tato smysluplná diskuse má přednost před bezpečností naší země, před umírajícími křesťany na Blízkém východě. Zamyslete se nad sebou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Připraví se pan poslanec Kalousek a poté pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, dostali jsme se daleko. Mám za to, že bychom měli vést debatu o buďto senátní, nebo poslanecké verzi zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Stočilo se to na registr smluv a transparentnost.

Nechci moc přidávat, ale když se mluví o transparentnosti, co všechno zveřejňuje Ministerstvo financí, nebo nezveřejňuje, tak když 5. ledna s barnumskou reklamou vyhlásil pan ministr Babiš, že snížil státní dluh asi o 19 mld. korun, tak jsem se chtěl podívat, jak geniálně to provedl, z jakých cizích zdrojů, jaké cizí zdroje si vypůjčil, a měl jsem za to, že bude zveřejněna čtvrtletní zpráva o vývoji státního dluhu. Hle, ať jsem hledal jak jsem hledal, žádná čtvrtletní zpráva zveřejněna nebyla a byl jsem odkázán až na konec ledna. To také trochu k transparentnosti údajů Ministerstva financí.

Ale skutečně bych chtěl plédovat za to, abychom se vrátili k debatě. Nechci vést debatu, jestli, pokud schválíme verzi poslaneckou, tím, že se to dostane do Sbírky, tak to pak bude platit 15 dnů ode dne zveřejnění ve Sbírce. V každém případě je to věc nešťastná, nebývalá. Nepamatuji si za osm let, že bychom vědomě hlasovali o návrhu zákona, u kterého víme, že má platit 1. ledna 2015, a je datum 20. ledna 2015. Proto vás prosím o to, abyste podpořili navzdory stanovisku pana ministra financí senátní návrh tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, já už budu stručný, protože diskuse se točí dokola.

Já jsem jednak chtěl požádat pana poslance Faltýnka o upřesnění. Když říkal hroší kůže členů bývalé vládní koalice, jakou měl na mysli. Já jsem například nebyl členem té úžasné koalice opoziční smlouvy 1998 až 2002, kdy pan poslanec Faltýnek byl jednou z největších nadějí sociální demokracie té doby. (Potlesk z řad poslanců TOP 09. Tleská rovněž poslanec Faltýnek.) Prostě nevím, o kterých koalicích je tady v tuhle chvíli řeč a o čí hroší kůži je řeč. Možná kdyby to pan kolega upřesnil.

Ale vraťme diskusi zpátky do toho, o čem mluvíme. Mluvíme o tom, že tady několik let leží návrh o registru smluv a že pan poslanec Farský položil zcela logickou otázku: Když ho nechcete projednat a schválit, proč to během třech měsíců chcete uvalit obcím, aniž byste se jich zeptali na názor? A když tuhle otázku klade, tak nemáte jinou odpověď, než že řeknete: A proč jste to neudělali vy, když jste byli u moci? Možná se nám to nepovedlo, ale vy jste přece tvrdili, že budete lepší než my, že budete makat. Vy jste za ten rok, co jste u vlády, neudělali nic! A kdykoliv k tomu přijde diskuse, tak jediný argument, který máte, že říkáte: A vy jste to nedělali o nic líp. No, to je úžasné. Blahopřeji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a připraví se pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Taky bych si dovolil reagovat na onu hroší kůži pana poslance Faltýnka a pana ministra Babiše. Je pravda, že tady vládní koalice je už déle než rok. Déle než rok tady slyšíme výmluvy na to, co bylo předtím. To je taková výmluva mého šestiletého syna z mateřské školy, který se vymlouvá: já za to nemůžu, to udělali oni. Na téhle úrovni nám tady argumentuje pan ministr Babiš a pan poslanec Faltýnek.

Ale chtěl bych zmínit něco jiného. Pánové majitelé Agrofertu, kdyby vám na představenstvo přišel finanční ředitel a po roce se vám na představenstvu vymlouval na to, co všechno udělal předchozí management, jak to dělal špatně před rokem, myslím si, že by to byla poslední slova finančního ředitele ve funkci finančního ředitele, protože by ho představenstvo okamžitě odvolalo. My bohužel nemáme sílu odvolat pana ministra financí, který se chová jako špatný finanční ředitel, který se rok vymlouvá na to, co dělal management před ním.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Farského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Farský: Moc děkuji za debatu k registru smluv. Po roce jsem měl pocit, že už v podstatě nikoho nezajímá. Ale vidím, že emoce pořád ještě dokáže vzbudit.

Vrátil bych se ale k tomuto tisku 294. Popíšu konkrétní příklad, který se ale opakuje v mnoha a mnoha územních samosprávných celcích. Protože spolky fungují zpravidla v rozpočtovém roce od ledna do prosince, jako my schvalujeme rozpočty v územních samosprávných celcích, tak i grantové programy jsou takto nastaveny. Protože samozřejmě spolky nechtějí čekat na to, až jim první peníze na jejich plány přijdou někdy v březnu, dubnu, tak grantové programy už jsou v mnoha případech vypsány podle současného platného a účinného zákona. Pokud to v tuto chvíli změníme, tak nastavíme jiná pravidla. Z 15 dnů bude 30. Budou se muset upravovat smlouvy, na základě kterých to dostanou, a všechna vypsaná pravidla a v mnoha případech už podané žádosti se budou moci dělat znovu. Já si myslím, že když budu mluvit jenom za město Semily, kde jsem byl starostou, už teď to budou stovky žádostí a zbytečně vynaložené práce spolků, ke kterým nemáme elementární úctu, abychom neměnili pravidla v půlce doby a v půlce pravidel. A takhle to po celé České republice budou desetitisíce a možná statisíce žádostí a grantových programů, které už jsou vypsány a které se po schválení tohoto zákona budou muset zrušit a vypsat znovu, a to mi na tom přijde to, co je z naší strany neslušné chování, proti kterému tady brojím, a proto mi přijde, když už tento zákon schválit, tak leda s červencovým termínem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Páni zpravodajové? Také ne.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Dříve než tak učiníte, všechny vás odhlásím. Svolám kolegy z předsálí. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 294/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 294/7."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 13, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 39, proti 90. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 294/6."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno 173 přítomných, pro 142, proti 29. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali, a tímto končím projednávání bodu číslo 2.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP