(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, eviduji tento návrh. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže není nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu. Budeme hlasovat o návrzích na přikázání výboru k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Nemá. Zahájíme tedy hlasování o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování o tom, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17. Přihlášeno je 184 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh tedy byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost.

 

Nyní se ještě vypořádáme s návrhem na hlasování na zkrácení lhůty o 30 dnů pana poslance Klučky.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro zkrácení lhůty o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 18. Přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 145, proti 2. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost a lhůta byla zkrácena o 30 dnů.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho programu je bod číslo

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 172/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento návrh zákona má za cíl zajistit pouhou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012 ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Lhůta pro transpozici této směrnice uplynula již 14. února letošního roku. Návrh zákona je tedy předkládán se zpožděním, které bylo zapřičiněno jeho komplikovanou přípravou a nutností jeho zásadního přepracování v průběhu podzimu minulého roku. Vládou schválený návrh zákona se omezuje pouze na transpozici směrnice s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

Předmětem úpravy vládního návrhu zákona jsou v návaznosti na požadavky směrnice 2012/19/EU následující otázky: rozšíření rozsahu věcné působnosti právní úpravy nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, nová úprava některých definic, zavedení nového institutu pověřeného zástupce výrobce, rozšíření evidenčních povinností výrobců elektrozařízení, zjednodušení administrativní podoby seznamu výrobců elektrozařízení a celá řada dalších bodů.

Vzhledem k tomu, že lhůta pro transpozici směrnice uplynula již 14. února, zahájila Evropská komise dne 31. března 2014 proti České republice řízení o porušení smlouvy ve věci včasného neprovedení této směrnice. Vzhledem k tomu, že návrh zákona přináší poměrně zásadní změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, nenavrhuje vláda, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení. Vzhledem ale k výše uvedenému, tedy k zahájení řízení o porušení smlouvy, si vás dovoluji požádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výboru o 30 dnů, tak aby mohlo dojít k projednání a schválení návrhu zákona nejpozději na následující červnové schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji pane předsedající. Dámy a pánové, má zpravodajská zpráva bude stručná, protože pan ministr ve svém vystoupení prakticky zdůvodnil to, k čemu je novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, určena.

Bylo zde řečeno, že v současné době běží řízení o porušení smlouvy o přijetí této novely vůči naší republice, a proto je potřeba tento zákon co nejrychleji přijmout. Souhlasím s tím, že jde o minimalistickou úpravu zákona s tím, že hlubší úprava bude provedena později při přijetí nového zákona o odpadech. Doporučuji tedy tento návrh zákona postoupit do druhého čtení a také podporuji zkrácení lhůty o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Neklovi a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Přihlášku pana poslance Zahradníka. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Občanská demokratická strana je připravena podpořit v prvním čtení tento návrh, ale popravdě mám informace, že pro pozměňovací návrhy a pro druhé čtení se mi zdá lhůta 30 dnů krátká. Chtěl bych požádat pana zpravodaje, zda by nemohl zvážit ponechání běžné legislativní lhůty tak, aby bylo možno připravit případné patřičné pozměňovací návrhy. My tedy s lhůtou 30 dnů souhlasit nebudeme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji. Budu reagovat na vystoupení pana kolegy Zahradníka. Myslím si, jak jsem říkal ve své zpravodajské zprávě, že jde opravdu o minimalistickou úpravu, že tam jde pouze o některé technické věci, a proto bych doporučil, abychom odhlasovali zkrácení projednávání o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Neeviduji návrh na zamítnutí ani návrh na vrácení tohoto zákona. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh kromě výboru pro životní prostředí? Jestliže nemá, přistoupíme k hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kde je proti?

Je to hlasování číslo 19. Přihlášeno 182 poslankyň a poslanců, pro 142, proti žádný.

 

Dále eviduji návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

O tomto návrhu dávám hlasovat. Kdo je pro, aby byla lhůta zkrácena o 30 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 20. Přihlášeno 182 poslankyň a poslanců, pro 99, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP