(15.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Pan ministr ještě vydrží na místě, protože budeme projednávat

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 176/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, určitě vás nepřekvapí, že chceme makat. Proto si dovoluji jménem poslaneckých klubů ODS i TOP 09 vetovat projednání podle režimu § 90.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říct, že předcházející příspěvek pana kolegy poslance Kalouska, vaším prostřednictvím, pane předsedající, mně navodil úsměv na tváři. Protože nevím, co vyvolá takové makání jako změna pouhého jednoho slova v názvu technické novely. Ale pokud chceme makat, makejme. Tak.

A já bych si vám dovolil jenom přednést návrh, o který ve skutečnosti jde. Cílem návrhu je technická úprava přílohy zákona o ochraně přírody a krajiny. Ve skutečnosti jde o pouhou úpravu názvu Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, kdy nově půjde o Správu Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj. To je ta zásadní změna pro makání. A vymezení její působnosti.

Podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a jejich ochrannými pásmy, uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající znění přílohy uvádí původní název Správy CHKO Kokořínsko a správního obvodu a odkazuje na původní zřizovací výnos Ministerstva kultury, který bude po nabytí účinnosti nařízení vlády zrušen, je třeba tuto část přílohy novelizovat a upravit název správy nové chráněné krajinné oblasti, správní obvod a zřizovací právní předpis.

Návrh novely byl vládě předložen současně s návrhem nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj, který má nabýt účinnosti dne 1. září 2014 a jehož cílem je zajištění právní ochrany dosud nechráněného území na Dokesku a stávajícího chráněného území na Kokořínsku. Nyní existující CHKO Kokořínsko tak bude rozšířena o dokeskou část.

Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, schválila vláda 9. dubna letošního roku. Návrh nebyl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, neboť mu s ohledem na čistě technický charakter byla udělena výjimka, a to dopisem předsedy Legislativní rady vlády z 18. února. Z výše uvedeného důvodu se zároveň navrhuje, aby Poslanecká sněmovna projednala návrh již v prvním čtení - což v této chvíli je, jak se zdá, již irelevantní. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi Richardu Brabcovi a nyní prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Michala Kučeru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela zákona o ochraně přírody a krajiny je poměrně technicky jednoduchou záležitostí. Jak již tady bylo představeno, rozšiřuje se vládním nařízením Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o tzv. druhou část - Máchův kraj. Všichni, kdo toto území znáte, mi jistě musíte dát za pravdu, že to je území, které svou hodnotou a kvalitou nepochybně do chráněné krajinné soustavy v naší republice patří. Vím, že rozšíření chráněné krajinné oblasti bylo připravováno již za předchozí vlády. A tak, jak je celá věc připravená, jak je projednaná na místní úrovni, je přesně tím příkladem, jakým způsobem by ochrana přírody na území České republiky měla postupovat.

My zde budeme schvalovat usnesení, kterým v příloze k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 381/2009, měníme název Chráněná krajinná oblast Kokořínsko na Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku... Pardon, pan poslanec Laudát se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom poznámku k panu ministrovi. Prosím, § 90 je skutečně pro naléhavé případy. Já nevím, co je tady tak naléhavého. Pak jste tady řekl, mám pocit, že by se to schválilo hned v prvém čtení. Tak proč je tam § 90, nevím. Vy jste veřejnosti před volbami říkali něco jiného, jak se bude všechno důkladně uvážlivě projednávat. A děláte opak. Ke všemu, k vládním návrhům, tady střílíte podle § 90, takže děláte přesný opak, jako ve spoustě dalších oblastí, než jste deklarovali. Tak prosím dodržujte to, co jste slibovali veřejnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dále se o slovo přihlásil ministr Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych ve světle těchto nových zásadních události si vás dovolil požádat o zkrácení projednání ve výborech na 5 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to by bylo dobré učinit až v podrobné rozpravě. Dále se hlásí o slovo pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych jménem dvou klubů, ODS a TOP 09, vetoval tento návrh na zkrácení projednání ve výborech na 5 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Jestliže nikdo, končím obecnou rozpravu.

Protože byla podána námitka proti § 90 odst. 2 i proti návrhu na zkrácení lhůty, ptám se, jestli se o závěrečné slovo hlásí pan předkladatel nebo pan zpravodaj. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych si tedy dovolil požádat o zkrácení lhůty projednávání o 30 dnů. Děkuji. Doufám, že tentokrát již uspějeme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Třicet dnů. Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme tedy k hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování o tomto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21, přihlášeno 182 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. O tomto návrhu zahajuji hlasování.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti,

Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 182 poslankyň a poslanců, pro 144, proti 4.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho programu je

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
/sněmovní tisk 45/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady nebudu opakovat již řečené v souvislosti s prvním čtení tohoto návrhu zákona.

Jeho smyslem je uvést do souladu naši právní úpravu se třemi směrnicemi: směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, další směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/1993/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí rady 2004/68/SVV, a další směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU o právu na informace v trestním řízení, a konečně i rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám projevů rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP