(14.40 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dále se budeme zabývat bodem číslo

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 171/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, s přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovoluji si zdvořile upozornit jménem klubu ODS i TOP OP, že oba dva kluby vetují postup podle § 90.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já eviduji veto dvou poslaneckých klubů na projednávání tohoto tisku podle § 90 odst. 2. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, policie dva roky ve svých zprávách informovala o tom, že registr zbraní bude připraven v řádném termínu. Bohužel, zhruba před měsícem jsem obdržel dopis od projektového manažera, který registr zbraní měl připravit tak, jak zákon ukládal, o tom, že tento termín nebude dodržen. To je ten hlavní důvod, proč tu dnes předstupujeme s tímto návrhem a především v tomto modu pro jeho schválení. (V sále je hlučno.)

Takže ještě jednou mi dovolte, vážený pane předsedající, abych z pověření uvedl návrh zákona, kterým se odloží účinnost novely zákona o zbraních s číslem 117/2013 Sb. Účelem návrhu zákona je urychlené řešení problému, který nyní vyšel najevo. Od roku 2012 je připravován policií republiky centrální registr zbraní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, já se omlouvám, pane ministře. My projednáváme návrh zákona o zbraních a já chci ctěnou Sněmovnu upozornit, že použiji všechny zbraně, které mi jednací řád dává k tomu, abychom ten bod řádně projednali. Prosím vás tedy o klid. Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající, za váš zásah.

Účelem návrhu zákona je urychlené řešení problému, který nyní vyšel najevo, tak jak jsem říkal. V současnosti nemůže Policie České republiky garantovat spuštění plně funkčního registru zbraní k 1. červenci tohoto roku, kdy nabývá účinnosti zákon č. 170/2013 Sb. V dnešní situaci není ani možné zajistit před spuštěním vlastního registru klasické testování, abychom se nedočkali stejné situace, které jsme v minulosti byli svědky u registru motorových vozidel. Nefunkčnost centrálního registru zbraní by bez schválení předloženého návrhu zákona vedla k faktickému ochromení jakýchkoli podnikatelských aktivit v oblasti zbraní a střeliva. Vedle toho by nefunkční centrální registr zbraní způsobil též značný nárůst administrativní zátěže, právní nejistoty, případně by vedl též k bezpečnostním rizikům a ke vzniku škod, které by se následně mohly vymáhat na státu. Za jediné realistické řešení lze proto v současnosti považovat odložení uvedení centrálního registru zbraní do praxe. Toho je možno dosáhnout pouze tehdy, pokud nyní předkládaný vládní návrh nabude účinnosti nejpozději dne 1. července 2014.

Na základě usnesení vlády si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o schválení návrhu zákona v prvém čtení - což tedy jsme slyšeli, že je vetováno.

Závěrem považuji za vhodné poznamenat, že vládní návrh zákona odkládá nabytí účinnosti pouze v těch ustanoveních zákona č. 170/2013 Sb., které bezprostředně souvisejí pouze a jenom s registrem zbraní. Ostatní změny, které tato novela zákona o zbraních obsahuje, mohou však bezproblémově nabýt účinnosti k původně stanovenému datu. Mimo jiné tedy není odkladem spuštění centrálního registru zbraní ohrožena takzvaná amnestie na nelegálně držené zbraně ani prodloužení doby zbrojních průkazů na deset let nebo možnost výjimky na noční zaměřovací přístroje pro myslivce.

Závěrem bych vás ještě chtěl upozornit a ujistit, že jsem požádal velmi důrazně policejního prezidenta pana plukovníka Tuhého, aby vyvodil personální odpovědnost u projektových manažerů, kteří selhali v této věci, a že budu velmi důsledně dbát na to, aby personální odpovědnost těchto lidí byla vyvozena, ať už se nám povede účinnost zákona posunout, či ne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi Milanu Chovanci. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Josef Zahradníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji. Příjemné dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté. Mým úkolem je přenést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 171, tedy k navržené novele zákona o zbraních.

Vládní návrh zákona je obsahově velmi stručný. Jeho jediným cílem je odložit účinnost centrálního registru zbraní o jeden rok, jak již uvedl pan ministr. Důvodem posunutí spuštění registru zbraní je skutečnost, že v důsledku zpožďování prací na tomto projektu nebyl dostatečný čas na důkladné uživatelské testování a na dostatečné proškolení všech subjektů, které mohou a musí registr zpracovávat. Pokud by byl registr spuštěn v této nehotové a neotestované podobě v červenci tohoto roku, mohlo by dojít k jeho kolapsu, což by ochromilo činnost podnikatelů se zbraněmi. Zasaženi by byli rovněž zprostředkovatelé i držitelé zbraní.

Rád bych podotkl, že ostatní změny tohoto zákona o zbraních, které mají nabýt účinnosti v červenci, mohou a mají nabýt účinnost tak, jak je naplánováno. Jedná se například o amnestii na nelegálně držené zbraně, prodloužení doby platnosti zbrojních průkazů nebo možnost výjimky na noční zaměřovače pro myslivce.

Navrhovatelé navrhují Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Toto projednání v prvním čtení tedy bylo zavetováno. V důvodové zprávě jsou celkem podrobně popsány problémy a důvody, proč navrhovatel přistoupil k tomuto řešení.

Tolik k mé zprávě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Josefu Zahradníčkovi. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže není, tak končím obecnou rozpravu. Byla podána námitka proti projednání tohoto tisku podle § 90 odst. 2, a proto zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto tisku, do které se hlásí pan navrhovatel, pan ministr Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Navrhuji tedy v podrobné rozpravě zkrátit dobu na projednání ve výborech na pět dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dále se do podrobné rozpravy hlásí paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobrý den. Jménem dvou poslaneckých klubů ODS a TOP 09 navrhuji veto zkrácení lhůty projednávání mezi prvním a druhým čtením.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, paní poslankyně. Jménem dvou poslaneckých klubů vetujete? (Dále hovoří s poslankyní Černochovou mimo mikrofon.) Ano, děkuji. Jasně.

Prosím, dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, členové vlády. Protože došlo k vetu v souladu s jednacím řádem, pak tedy navrhuji zkrácení lhůt na 30 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP