(14.30 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dále pan poslanec Adam Beznoska navrhuje vyřadit bod číslo 73 a bod číslo 72 z pořadu schůze. Pardon, pan poslanec Adolf Beznoska. Nicméně ty body 73 a 72, které chce vyřadit z pořadu schůze, platí.

O tom zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko k vyřazení těchto bodů. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 9. Přihlášeno je 184 poslankyň a poslanců, pro 90, proti 74. Návrh byl zamítnut.

 

Dále pan poslanec René Číp navrhuje vyřazení bodu číslo 51.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 51, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 10, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 111. Návrh byl zamítnut.

 

Dále pan předseda volební komise Martin Kolovratník navrhuje pevné zařazení volebních bodů této schůze na středu 7. 5. jako poslední body před polední pauzou, tedy ve 12.30. Jedná se o body 62 až 66 a body 68 až 70 s tím, že volební bod 67, Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, a volební bod 71, Návrh na změnu ve složení orgánů Sněmovny, budou zařazeny později, po uplynutí zákonných lhůt.

Dále žádá o zařazení nového bodu na pořad schůze, to je Návrh na volbu člena NKÚ. I ten bod pevně zařadit na středu 7. 5. ve 12.30, vyhlášení lhůty přednesl pan předseda.

O těchto dvou bodech budeme hlasovat společně, pokud proti tomuto postupu nemá nikdo žádnou námitku. Eviduji námitku. Je tady žádost o to, abychom o těchto bodech hlasovali odděleně.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o pevném zařazení volebních bodů 62 až 66 a 68 až 70 s tím, že volební body 67 a 71 budou zařazeny později, po uplynutí lhůt.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 166, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda volební komise Kolovratník žádá o zařazení nového bodu, a to je Návrh na volbu člena NKÚ, a to na pevně na středu 7. 5. ve 12.30.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Poslední je návrh pana předsedy rozpočtového výboru, aby bod číslo 81 byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 166, proti žádný.

 

Poslední návrh - pan poslanec Josef Vozdecký k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Paní a pánové, jménem poslaneckého klubu ANO žádám o zařazení nového bodu, a to Návrhu na odvolání člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pana Jiřího Mikla. Tento bod navrhuji zařadit na dnešní odpoledne tak, aby volbu člena dozorčí rady mohla volební komise řádně připravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vozdeckému. O jeho návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14. Přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 125, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu 8. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji tedy hlasování o návrhu pořadu schůze tak, jak byl předložen. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 172, proti 2. Návrh pořadu schůze byl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat schváleným pořadem schůze. Jako první bod je tu

1.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání
sněmovního tisku 101 ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh uvedl předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, 4. dubna 2013 byla ministry zdravotnictví České republiky a Německa podepsána Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. V květnu 2013 pak byla tato smlouva předložena Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací. Bohužel z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny tento ratifikační proces nebyl dokončen a smlouva tak musela být Parlamentu předložena znovu.

Vzhledem k tomu, že dotčené příhraniční regiony již delší dobu společně plánují detaily vzájemné součinnosti, je velmi žádoucí, aby tato smlouva vstoupila v platnost co nejdříve a fakticky tak přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby mohla začít. Jediný výbor, kterému byla smlouva přikázána, a to zahraniční výbor, již smlouvu projednal a doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s její ratifikací. Proto po konzultaci s ministrem zdravotnictví navrhuji zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže není žádná přihláška, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásil pan navrhovatel, pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Jak jsem avizoval, dovoluji si v podrobné rozpravě navrhnout zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tady nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 16, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 162, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen, zkrátili jsme lhůtu pro projednání ve výborech o 30 dnů.

 

Děkuji panu poslanci Sklenákovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP