(14.30 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Druhý pozměňovací návrh je návrh rozpočtového výboru, který převádí částku 55 milionů korun ve prospěch Okresního úřadu Kutná Hora pro účely Státního okresního archivu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanovisko pana ministra? (Ministr Zeman: Doporučuji.) Stanovisko pana zpravodaje? (Poslanec Kocourek: Doporučuji.) Obě stanoviska jsou tedy kladná.

 

Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 354 z přítomných 169 poslanců pro hlasovalo 134, proti 13. Návrh tedy byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 517, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 173 poslanců pro bylo 151, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi, a končím projednávání bodu č. 114.

Dovolte mi ještě jedno technické sdělení. Obdržel jsem omluvu od pana místopředsedy vlády Pavla Rychetského, který přijímá za vládu delegaci portugalského ústavního soudu.

 

Jako další bod je

 

104.
Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších
na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 394/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Pavel Němec a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Stanislav Křeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 394/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, protože písemné přihlášky nemám.

Poprosil bych pravou stranu Poslanecké sněmovny o zklidnění. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, využiji možnosti, že nebudeme jednat, dokud nebude alespoň přijatelný klid. (Následovala krátká přestávka.)

Vzhledem k otevřené rozpravě ve třetím čtení, do které se nikdo nepřihlásil ani písemně, ani z místa, tuto rozpravu končím a dávám samozřejmě příležitost zástupci navrhovatelů panu poslanci Němcovi k závěrečnému slovu před hlasováním.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolil bych si ještě jednou ocenit práci všech, kdo se spolupodíleli, zejména ústavně právnímu výboru a zpravodaji, na projednávání návrhu tohoto zákona, a samozřejmě také zástupci Ministerstva spravedlnosti.

Chtěl bych jménem navrhovatelů vyjádřit souhlas, jak jsem předeslal ve druhém čtení, s komplexním pozměňovacím návrhem ústavně právního výboru, který je uveden pod písmenem A, jakož i s pozměňovacími návrhy, které přednesl zpravodaj a které jsou uvedeny pod písmenem B a byly předneseny zpravodajem ve shodě s navrhovateli. K pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod písmenem C, se nevyjadřuji, resp. mé stanovisko k němu je neutrální.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu navrhovateli.

Přestože pan poslanec Křeček mi ukazuje, že nechce předstoupit se závěrečným slovem, přesto dostane slovo, protože nás musí provést procedurou hlasování, musí dát návrh na proceduru hlasování a poté řídit hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající, nechtěl jsem se zbavit této své povinnosti, jen jsem dával najevo, že nemám závěrečné vystoupení jako zpravodaj.

Dámy a pánové, mám před sebou tři druhy pozměňovacích návrhů - A, B, C, jak už to sdělil pan předkladatel. Pozměňovací návrh A je komplexní návrh ústavně právního výboru, pozměňovací návrh B tvoří legislativně technické úpravy a pod písmenem C je návrh poslance Zdeňka Koudelky.

S ohledem na nekonfliktnost v této věci a na souhlas zpravodaje navrhuji, abychom hlasovali o těchto návrzích po písmenech, tzn. nejprve o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já skutečně zase požádám o klid, neboť ani naši stenografové nemají zjednodušenou práci a velmi je hluk ve sněmovně ruší.

Chtěl bych poděkovat za přednesenou proceduru. Znamená to tedy, že budeme hlasovat po jednotlivých komplexních návrzích, v pořadí A, B, C.

Jsou námitky proti této proceduře? - Pan poslanec Koudelka se hlásí.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji. Nechci rušit, nicméně se domnívám, že o písmenu A by se mělo hlasovat jako o posledním, protože B i C jsou pozměňovací návrhy k písmenu A, takže kdybychom schválili A, stanou se ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelnými.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Pleva. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, teď se tady rozmáhá praxe, která je velmi podivná, a já se domnívám, že to je právě naopak, než říkal pan poslanec Koudelka. Ve druhém čtení bývá vzat nějaký komplexní pozměňovací návrh jako základ projednávání a k němu jsou vznášeny pozměňovací návrhy. Vezměme si, co by se stalo, kdyby byly přijaty pozměňovací návrhy pod písmeny B a C a nebyl přijat bod A. Tudíž by pak byly pozměňovací návrhy B a C k úplně jinému textu a byl by to nesmysl.

Napřed je tedy potřeba hlasovat o A jako o základu, a k němu jsou vztahovány pozměňovací návrhy, o kterých pak lze hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Souhlasím s vystoupením pana kolegy Plevy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Oba dva jste mě přeběhli, protože já jsem o návrhu pana zpravodaje Křečka chtěl nechat raději hlasovat, abych nechal proceduru odsouhlasit.

S technickou poznámkou se ještě hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já si myslím, že kolega Pleva se mýlí, protože pozměňovací návrhy pod písmenem B a C jsou pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu A. To znamená, až budeme schvalovat na konci Áčko, tak ve znění schválených pozměňovacích návrhů k němu. Proto musíme nejdříve hlasovat o B a C, protože to jsou pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu komplexnímu. To je správný postup. Vždycky jsme to tak dělali. Obrácený postup je nesmyslný, neboť jestliže schválíme A, nemůžeme už žádné pozměňovací návrhy schvalovat, protože A bylo schváleno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovoří pan poslanec Matulka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP