(14.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Nyní bychom tedy hlasovali o návrhu pana poslance Patočky, který je uveden pod písm. B, který vlastně navazuje na druhý bod usnesení rozpočtového výboru.

Stanovisko pana ministra je kladné, pana zpravodaje také kladné.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 163 poslanců pro 127, proti 2. Návrh byl přijat.

 

S touto úpravu nyní podrobíme hlasování bod 2 přílohy k zákonu v položce č. 8 - poznámka - s již schválenými pozměňovacími návrhy pana poslance Patočky.

Stanovisko pana ministra je kladné, pana zpravodaje také kladné.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 164 poslanců pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 521, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 166 poslanců pro 132, proti 21. Návrh zákona byl přijat.

 

Konstatuji tím, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Dalším bodem je

 

114.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR
ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem
na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 517/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pověřený člen vlády, ministr kultury Pavel Dostál, kterého zde však nevidím, ministr zdravotnictví pan Bohumil Fišer a ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Eduard Zeman. Dále žádám i zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Martina Kocourka. Za vládu se tohoto úkolu ujme pan ministr Eduard Zeman. Pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 517/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, neboť nemám opět žádnou písemnou přihlášku. Ať hledím zprava doleva, nebo zleva doprava, nikdo se nehlásí, proto rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Ne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Není tomu tak. Táži se totéž pana zpravodaje Martina Kocourka. Chce vystoupit, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych navrhl sněmovně postup hlasování. Hlasovali bychom nejdříve o pozměňovacích návrzích, které máme v tisku 517/3, a potom o závěrečném usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Je to opět jednoduchá procedura. Návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru máme všichni k dispozici.

Pokud není námitek, můžeme okamžitě přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích, které jsou, pokud mě zrak nemýlí, pouze dva. Pane zpravodaji, můžete je uvést.

 

Poslanec Martin Kocourek: Hlasovali bychom podle tisku 517/3 nejdříve o prvním pozměňovacím návrhu, kde v písm. p se částka 5,193 mld. Kč nahrazuje částkou 2,090 mld. Kč.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Chtěl bych vás upozornit, že na žádost z pléna jsem vás všechny odhlásil, a žádám vás, abyste se zaregistrovali svými kartami.

Poprosím pana ministra a zpravodaje o stanovisko k prvnímu pozměňovacímu návrhu.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Bez stanoviska.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrh doporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr je neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 353 se z přítomných 165 poslanců pro vyslovilo 113, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP