(Jednání pokračovalo ve 14.16 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane místopředsedo vlády, polední přestávka proběhla do 14.15 hodin. Chtěl bych vyzvat všechny poslance, kteří jsou ještě mimo jednací sál, aby se dostavili k odpolednímu jednání 25. schůze.

Chtěl bych na začátku opět upozornit poslance a poslankyně, že dnes nejsou interpelace na předsedu vlády, tudíž program projednávání zákonů, zpráv a podobně bude probíhat až do 17.00 hodin, kdy poté začnou interpelace na členy vlády.

 

Prvním bodem programu odpoledního jednání je

 

112.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 521/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Patočka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 521/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, protože písemnou přihlášku nemám. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana ministra, jestli chce využít možnosti závěrečného slova. Nechce. Stejnou šanci dávám zpravodaji panu poslanci Patočkovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Pane předsedající, vážený pane ministře, kolegové, kolegyně, k uvedenému návrhu zákona bych chtěl zrekapitulovat, že dle usnesení rozpočtového výboru byly uvedeny dva pozměňovací návrhy. První - vkládá se nový bod 21, o tom bychom měli hlasovat. Druhý - k bodu 27 Přílohy bych navrhl uplatnit legislativně technickou úpravu, která formálně upraví text usnesení rozpočtového výboru, a zřejmě by se o ní nemuselo potom dále hlasovat. Čili ostatní připomínky nemám, děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodajovi, využil závěrečného slova i k určitému zpřesnění legislativně technickému. Poprosím ho, aby zůstal na místě u pultu, a jestliže není námitek proti proceduře, protože tato procedura je velice jednoduchá vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy jsou pouze v části A1 a v části B, myslím si, že nemusíme ani hlasovat o proceduře, a proto požádám pana zpravodaje, aby přednesl jednotlivé návrhy, a necháme o nich neprodleně hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Patočka: Ano, čili s odkazem na sněmovní tisk 521/2 k bodu A v článku 1 za bod 21 se vkládá nový bod 21, který zní - máte před sebou tento sněmovní tisk, myslím, že není třeba ho uvádět. Já tento návrh nedoporučuji, protože je řešen jinými ustanoveními soudního řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, takže budeme hlasovat o návrhu z hlediska pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona z rozpočtového výboru. Je to návrh A1 ve sněmovním tisku 521/2. Táži se pana ministra na stanovisko?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Ve shodě s panem zpravodajem nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych prosil o klid, abychom se slyšeli, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Patočka: Já jenom komentuji. Pan ministr říká, že ve shodě se mnou nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr nedoporučuje, pan zpravodaj nedoporučuje.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 349 z přítomných 156 poslanců pro 60, proti 72, návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, druhý návrh.

 

Poslanec Jiří Patočka: Ano, k druhému bodu, to znamená k bodu 27 Přílohy…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, já bych skutečně chtěl požádat všechny kolegy a kolegyně, aby se přestali bavit. Pan poslanec Hofman by mohl přestat telefonovat. Děkuji. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Jiří Patočka: Čili s odkazem na sněmovní tisk 521/2 k bodu A odst. 2 ve smyslu bodu B, to znamená, kde se vypouštějí slova "na zápis změny" a vypouští se slovo "návrh", a slovo "uplatňované" se nahrazuje slovem "doplňované". S tímto pozměňovacím návrhem souhlasím a doporučuji ho.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já si myslím, pane poslanče, že bychom měli nejprve provést hlasování o vašem návrhu, to znamená pod písmenem B, a pokud bude přijat, vrátíme se zpět k bodu č. 2, to znamená k té příloze 27. Musíme podrobit hlasování oboje dvoje, oba dva návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP