(13.10 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

V článku III je opět velmi zajímavé, že úřadem příslušným ve věci zdanění je v Uzbecké republice Státní daňový výbor, čili organizace a předání pravomocí je tam zřejmě výrazně odlišné od organizace a provedení výběru daní, které jsou obvyklé v Evropě.

V článku VII - Zisky podniků - bych si dovolil upozornit na velmi zajímavé odstavce 2 a 3. Je to strana 7 tisku, pokud to chcete sledovat. Tam bych chtěl ocitovat odstavec 2: "Jestliže podnik jednoho smluvního státu vykonává svoji činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, přisuzují se s výhradou ustanovení odstavce 3 v každém smluvním státě této stálé provozovně zisky, které by mohla docílit, kdyby byla jako samostatný podnik vykonávala stejné nebo obdobné činnosti za stejných nebo obdobných podmínek a byla zcela nezávislá ve styku s podnikem, jehož je stálou provozovnou."

Tady si myslím, že bude trochu problém ve výkladu tohoto ustanovení, protože já si to v praktické rovině nedokáži dost dobře představit.

Podobně, když se podíváme na odstavec 3: "Při výpočtu zisku stálé provozovny" - je to opět strana 7 sněmovního tisku - "se povoluje odečíst náklady vynaložené na cíle sledované stálou provozovnou." Tady je zajímavé v dalším textu, že odpočet se nepovolí u částek, pokud nějaké budou, placených jinak než proti proplacení skutečných výdajů stálou provozovnou, ústředí podniku nebo jakékoliv jiné, z jeho kanceláře. Tady se totiž autoři smlouvy dotýkají jedné z forem převodu zisků mezi společnostmi, které mají své provozovny v různých státech. Jsem velmi rád, že v této smlouvě poprvé takovéto ustanovení nacházím, protože stejně tak jako v dalších článcích u sdružených podniků je tady určitý náznak, že se snažili autoři této smlouvy zabránit výraznému transferu zisků, tak jak to vidíme při kooperaci sdružených podniků mezi Českou republikou a řadou vyspělých zemí, kde smlouvy takováto ustanovení neobsahují.

Přesto by mě zajímalo, jestli by pan ministr mohl k tomu nějak vystoupit, jak budou tato ustanovení aplikována.Bude to zřejmě velmi komplikované a myslím si, že to je určitý průlom do stylu těchto smluv.

Závěrem bych chtěl vyjádřit uspokojení nad tím, že jsem zjistil, že smlouva je ve třech jazycích, přičemž rozhodující je anglický text, čili je tím usnadněno vyložení jednotlivých článků smlouvy v případě rozporných výkladů právníků při použití smluv v národních jazycích.

Nemám žádné doporučení směrem ke sněmovně a myslím si, že je správné vzít za základ doporučení zpravodaje. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci, který mě jistě jenom testoval, jestli budu jeho vystoupení komentovat, či nikoliv.

Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova navrhovatele. Pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Jenom velmi stručně k prvním dvěma bodům, tzn. typy majetkových daní: obojí jsou majetkové daně, byť jiné svou podstatou, a spadají do stejné kategorie. Nevidím v tom problém, stejně jako v různé organizaci správy daní a poplatků v každé zemi.

Co se týče článku VII. - Zisky podniků, tam jsou přesně vymezeny instrumenty a formy, kterých se to týká, a ty jsou dobře sledovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Petr Šulák: Nehodlám se ke smlouvě dále už vyjadřovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přesto jste se přihlásil, dobře. Nezazněl tady žádný zamítavý návrh. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Nemá-li jiný návrh, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán zahraničnímu výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 348 z přítomných 133 poslanců 104 hlasovalo pro, 2 proti. Návrh jsme přikázali k projednání výboru zahraničnímu.

 

Skončili jsme smlouvy, bude polední přestávka, pokračovat budeme ve 14.15 hodin třetími čteními, která jsem předtím avizoval.

 

(Jednání přerušeno ve 13.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP