Středa 3. září 1997

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, v tuto chvíli po ukončení rozpravy je možno přistoupit k hlasování o návrzích. Protože bylo vypnuto hlasovací zařízení, tak vás upozorňuji, že by bylo dobře, kdybyste se všichni zaregistrovali.

Nejprve dám hlasovat o návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Já jsem vás odhlásil, připomínám znovu, že hlasovací zařízení bylo během večerní přestávky odpojeno, takže mám za to, že všichni ti, kteří se přihlásili, jsou v tuto chvíli ve sněmovně.

 

Paní a pánové, usnesení si pamatujete, jedná se o vrácení k dopracování.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 73 a ptám se kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 73 skončilo s výsledkem pro 50, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Jana Vika na usnesení:

Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 74 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, pro se vyslovilo 44 poslanců, proti 97 poslanců. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Předložený návrh zákona byl předložen k přikázání k projednání rozpočtovému výboru a pan poslanec Machovec navrhl také zemědělskému výboru. Dám o těchto návrzích hlasovat postupně, jak je v této sněmovně obvyklé.

 

Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování číslo 75. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - pro se vyslovilo 135 poslanců, proti byl jediný. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Karla Machovce.

Zahájil jsem hlasování číslo 76 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán zemědělskému výboru? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, pro se vyslovilo 89 poslanců, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Nyní se hlasováním vyjádříme k žádosti o zkrácení lhůty pro projednání uvedeného návrhu zákona ve výborech o dvacet dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 77 a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: 104 pro, proti 48. I tento návrh byl přijat.

 

Myslím, že mohu konstatovat, že jsme první čtení tohoto návrhu zákona ukončili.

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
podle sněmovního tisku 270 - prvé čtení

 

Nacházíme se v prvém čtení. Vládní návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 270 a tento tisk uvede z pověření vlády ministr zdravotnictví pan Jan Stráský. Uděluji mu slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, stávající zákon o veřejném zdravotním pojištění, který je páteří zdravotnické legislativy, neobsahuje bohužel řešení situace, kdy nedojde včas při dohadovacích jednáních mezi poskytovateli zdravotní péče a pojišťovnami ke shodě o výši úhrady. Citovaný zákon připouští stav, kdy cenový výměr o hodnotách bodu podle dosavadní uzance platný vždy na kalendářní čtvrtletí pozbude platnosti, aniž by byl nahrazen novým, neboť cenová jednání neskončila dohodou. Tento stav nastal při minulém jednání a důsledky se zabývala i tato sněmovna. Důsledkem byl pokus některých zdravotníků v dané situaci o výběr peněz přímo od pacientů.

Vzhledem k tomu, že dosavadní postoje poskytovatelů a pojišťoven v jednáních o cenách zdravotní péče neskýtají jistotu, že dojde včas k příslušným ujednáním, je nezbytné, aby stát získal pravomoc v této situací stanovit cenu zdravotní péče. Forma tohoto státního zásahu je obsahem jednoduché novely, kterou z pověření vlády předkládám.

S ohledem na naléhavost této novely žádám o kladné posouzení žádosti o zkrácené jednání o tomto zákonu na 40 dnů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji ministru zdravotnictví panu Janu Stráskému a konstatuji, že zpravodajem byl určen poslanec Vladimír Špidla. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, předložený návrh zákona zasahuje do nejcitlivější oblasti regulace zdravotnictví, tj. regulace cen a regulace rámcových smluvních ujednání. Současná situace, která se projevuje v řadě po sobě navazujících krizí, nepochybně signalizuje, že je vhodné a správné se tímto uzlem naší zdravotní politiky zodpovědně a systematicky zabývat.

Z tohoto důvodu považuji za správné doporučit vládní návrh zákona k propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji poslanci Špidlovi a otevírám obecnou rozpravu. Mám zatím jednu přihlášku, a to je přihláška pana poslance Jaroslava Nováka, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi několik slov k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

V tomto návrhu jde v podstatě o to, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo konečné slovo v dohodovacím řízení mezi zdravotnickými pojišťovnami a poskytovateli zdravotnické péče v souladu s článkem 31 Listiny základních práv a svobod. Je to právě stát, který zodpovídá za naplňování ústavních práv svých občanů, a je proto nutné. aby stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví měl legalizovanou možnost zasáhnout s konečnou platnosti do event. sporů.

Tato novela zákona se mi jeví jako velice potřebná, aby se nemohl opakovat nedávný stav v našem zdravotnictví, kdy pacient byl nucen v ordinaci lékaře platit v hotovosti za poskytnuté léčebné úkony. Proto tento návrh při hlasování podpořím a podpoří ho i celý klub SPR-RSČ.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Novákovi a prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Taťána Jirousová. Dále se připraví pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v krátké době po schválení zákona o veřejném zdravotním pojištění na jaře tohoto roku má Poslanecká sněmovna Parlamentu před sebou již jeho novelu. Náš klub KSČM s předcházející předlohou zákona nesouhlasil jak po právní, tak po obsahové stránce. Jsem přesvědčena, že ani tato novela nic nevyřeší. Snaží se již tradičně jen uhasit problém spočívající ve sporu Lékařské komory se zdravotními pojišťovnami, který jsme zažili před prázdninami letošního roku.

Ministerstvo si chce zachovat právo veta. Dále se novela zabývá problematikou dohodovacího řízení, v němž se snaží vytlačit z pozice účastníka tohoto řízení Lékařskou komoru. Podle mého názoru jde o řešení opět dočasné, nedostačující. Musí být přece už všem jasné, že dnešní systém financování je absolutně nefunkční a nevyhovující. Dnes dokonce dochází k tomu, že mnozí kvalitní odborníci nenajdou uplatnění, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna tzv. redukuje množství zdravotnických zařízení nikoli dle potřeb pacientů, ale dle svých finančních možností. Neplatí, že každý kvalitní lékař se může stát smluvním lékařem Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Ostatní zdravotní pojišťovny výběrové řízení neorganizují a přizpůsobují svá rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovně, která vlastně jediná může rozhodnout o existenci zdravotnických zařízení. Naskýtá se otázka, k čemu je tedy uskutečňováno výběrové řízení. Lékařské vzdělání včetně příslušných atestací je jedno z nejnáročnějších a nejnákladnějších. Nemohu proto pochopit, proč těmto lékařům, pokud budu uvažovat v omezených možnostech opakovaně novelizovaného zákona, není umožněno vykonávat praxi alespoň na částečný úvazek, aby neztratili svoji kvalifikaci. Postupem doby se ukáže, jaká bude po jejich práci poptávka. Příkladů narůstajících problémů, které zákon o veřejném zdravotním pojištění neřeší, je celá řada. Jednoduše řečeno, jakákoliv novela, která nepostihuje podstatu věci, je podle mého názoru zcela k ničemu. Jediným přijatelným řešením je urychleně zrevidovat celý systém financování.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jirousové a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, já jenom, abychom nevkládali příliš optimismu. Já vkládám spíše strach do této novely. Kdyby tento paragraf existoval předtím, než byl vydán sazebník výkonů a Ministerstvo zdravotnictví mohlo uplatnit svou představu - jeden bod, jedna koruna, znamenalo by to roční deficit 40 mld. korun, čili v podstatě během jednoho roku likvidaci naší ekonomiky. Nevím, jestli lze takto jednoduchým paragrafem nahradit něco, co musí být řešeno naprosto jinými a komplexními mechanismy, ale vím, že tyto diskuse vedeme léta a toto je obrovsky nebezpečný nástroj. Neznamená to, že bych navrhoval zamítnutí tohoto zákona, ale povedeme o tom diskusi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže ji končím. Prosím pana zpravodaje, aby rozpravu vyhodnotil, abychom mohli přistoupit k hlasování.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Vystoupili celkem tři poslanci. Žádný z nich nepředložil návrh na zamítnutí předlohy. Pan poslanec Novák předložil společně se zpravodajem návrh na propuštění návrhu novely do druhého čtení. Navrhuji hlasovat.

Ještě bych chtěl upozornit na to, že kromě vládního návrhu předložil ministr zdravotnictví návrh na zkrácení lhůty, abychom ho vzali také v úvahu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Vzhledem k tomu, že ministr je současně poslanec, můžeme vzít tento jeho návrh jako hlasovatelný.

 

Budeme se nyní věnovat otázce, kterým výborům návrh přikázat k projednání. Navržen je výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Táži se, zdali má někdo další návrh. Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

Zahájil jsem hlasování č. 78. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování v této chvíli skončilo. Výsledek - pro 162, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o zkrácení lhůty o 20 dnů při projednávání ve výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 79. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v této chvíli skončilo. Výsledek - pro 120 poslanců, proti 13. Takže i tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

Nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1993 Sb.,
o vodách, tzv. vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
podle sněmovního tisku 259 - prvé čtení

 

Vládní návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 259 a v prvém čtení jej z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí pan Jiří Skalický. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dovolte, abych vám uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1993 Sb., o vodách, tzv. vodní zákon.

Návrh novely tohoto zákona je předkládán z důvodů závažnosti problémů, které je v současnosti nezbytné řešit opětovně, a to poté, kdy byl po legislativním procesu v Parlamentu České republiky pro průtahy v jednání nakonec neschválen. Naléhavost právní úpravy je přitom zjevná a já se domnívám, že jsem ji dostatečně zdůvodnil už při posledním projednávání v Poslanecké sněmovně na jaře tohoto roku.

Podstatné změny, které je třeba ve vodním zákoně provést, se týkají § 13, 19, 23, 27, 32 a 42. V novém návrhu, který vláda do Poslanecké sněmovny předkládá, jsou již promítnuty připomínky, které byly k novele vzneseny v průběhu projednávání jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu Parlamentu České republiky.

V § 13 odst. 1 se doplňuje požadavek souhlasu vodohospodářského orgánu k činnostem ovlivňujícím vodohospodářské poměry v povodí vodárenských toků. V souvislosti se změnou ustanovení § 19 totiž stanovená ochranná pásma povrchových vodních zdrojů již nebudou povinně zahrnovat celé jejich přirozené povodí, ale může jít jen o jeho část. Zvýšené vodohospodářské zájmy přitom bude nutno zabezpečit v celém povodí vodárenských toků.

Změna ustanovení § 19 nově upravuje ochranná pásma vodních zdrojů, stanoví se účel, pro který se ochranná pásma stanovují, a zakazuje se provádět v těchto pásmech činnosti ohrožující vodní zdroj. Upřesňuje se zároveň adresná odpovědnost za úhradu nákladů na technické úpravy v ochranných pásmech a upravují se podmínky pro poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí.

V § 23 se pak doplňuje povinnost subjektu, který vypouští odpadní vody, měřit množství těchto odpadních vod a sledovat jejich znečištění v rozsahu stanoveném vodohospodářským orgánem a výsledky měření tomuto orgánu předávat. Dále se vypouští ustanovení tohoto paragrafu, které vládu dříve zmocňovalo k udělení výjimky a k souhlasu s vypouštěním odpadních vod odchylně od ustanovení vodního zákona. V této souvislosti se dává právo vodohospodářskému orgánu jednak stanovit přísnější ukazatele přípustného znečištění vod, pokud to nutně vyžadují zájmy ochrany vod, jednak po časově omezenou dobu výjimečně povolit méně přísné ukazatele, pakliže je to zdůvodněné nuceným odstavením, např. čistírny odpadních vod.

Nová právní úprava institutu opatření k nápravě v § 27 umožňuje pružnější řešení závadných stavů v ochraně vod. K přijetí opatření k ochraně jakosti povrchových a podzemních vod bude napříště postačovat objektivní fakt existence znečištění a existence subjektu, v důsledku jehož činnosti znečištění vzniklo nebo trvá.

Zcela nově dochází k úpravě některých případů tzv. starých ekologických zátěží v nových majetkoprávních vztazích. Problém se navrhuje řešit pro případy přechodu majetku velkou privatizací, neboť na tento přechod navazuje financování odstraňování ekologických škod řešené příslušnými usneseními vlády.

Změna ustanovení § 32 reaguje na skutečnost, že v současných podmínkách není již nutné, aby správcem vodních toků byla nadále výlučně státní organizace. Správci vodohospodářsky významných vodních toků budou vždy odborné a technicky způsobilé právnické osoby určené ústředním vodohospodářským orgánem. Správci drobných vodních toků mohou být i takové právnické osoby, jimž drobné vodní toky slouží, nebo obce, jejichž územními obvody protékají. Tyto správce pak určí ústřední vodohospodářský orgán s jejich souhlasem.

Konečně změna ustanovení § 42 ukládá oproti dosavadnímu stavu povinnost vypracovat povodňový plán pro povodněmi ohrožené nemovitosti každému subjektu, kterému to uloží vodohospodářský orgán, a to v rozsahu, který vodohospodářský orgán vymezí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že tento druhý pokus o zakotvení naléhavých změn do našeho vodního práva bude úspěšný. Předem děkuji za spolupráci na dosažení tohoto cíle.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jiřímu Skalickému. Konstatuji, že zpravodajem byl určen poslanec Ondřej Huml. Prosím ho tedy, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ondřej Huml: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu ve své roli zpravodaje velmi stručný, protože většinu argumentů, které jsem chtěl uvést na podporu předkládané novely vodního zákona, uvedl pan ministr Skalický ve své úvodní řeči.

Jen bych připomněl, že poté, co jsme na jaře neschválili z důvodů, které již byly zmíněny, tzv. malou novelu vodního zákona, považuji přijetí této o maličko rozšířenější novely, která obsahuje vlastně všechny podstatné věci, které jsme přijali při projednávání malé novely, za velmi důležitou předlohu. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby sněmovní tisk 259 postoupila do druhého čtení a aby tato předloha byla přikázána k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ondřeji Humlovi a otevírám obecnou rozpravu. Prozatím mám jedinou přihlášku, do rozpravy se v tuto chvíli přihlásil pouze pan poslanec Pavel Maixner, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Pavel Maixner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení hosté, změnu a doplněk zákona 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb., který nám vláda předkládá, je změna týkající se ustanovení § 13,19, 23, 27, 32 a 42 vodního zákona. Celá koncepce této novely zákona má pár nedostatků, ale jeden z nich je natolik závažný, že není možné ho přehlédnout či akceptovat.

Základní problém se nachází v návrhu zákona, který neukládá povinnost ochrany povrchových vodních zdrojů po celém hydrologickém povodí. Představa současné vládní koncepce spočívá v tom, že kontrola těchto povrchových vodních zdrojů se bude provádět jen ve vybraných zónách rozdělených na první a druhý stupeň, který může ještě poškodit vydatnost vodního zdroje. Přitom je logické, že pokud dojde ke schválení tohoto zákona, dojde ke zhoršení již tak špatného stavu povrchových vodních zdrojů pitné vody u nás.

Vzhledem k neúčinnosti zákona v oblastech, kde nebude platit ochrana zóny, dojde k porušování ochrany povrchových vodních zdrojů, a to ať již zástavbou v blízkosti vodních zdrojů, či těžbou nebo jinou, jednoznačně komerční aktivitou, která vždy vyhraje nad ekologickým či jakýmkoli humánním pohledem.

Jelikož dochází v tomto návrhu zákona jen k doplnění či změně několika paragrafů, z toho je minimálně jeden problémový a jeden nepřijatelný, navrhuji, aby tento zákon nebyl propuštěn do druhého čtení a byl vrácen navrhovateli k dopracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Maixnerovi za jeho vystoupení a vzhledem k tomu, že nejsou další přihlášky do rozpravy, konstatuji, že obecná rozprava v tuto chvíli skončila.

Protože byl přednesen návrh na vrácení k dopracování, budeme v tuto chvíli hlasovat v první chvíli o tomto návrhu pana poslance Maixnera. V hlasování, které bude mít pořadové č. 80, rozhodneme o návrhu pana poslance Maixnera, který navrhuje usnesení:

Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 80.

 

Mávali jste, přeruším hlasování, odhlásím vás, dokonce byl slyšet hvizd. Je to asi způsobeno nějakým krátkým spojením, takže se znovu přihlaste. Věřím, že už jste všichni přihlášeni, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení, které předložil pan poslanec Maixner:

Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 81. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Výsledek je: pro 28, proti 107, takže návrh pana poslance Maixnera nebyl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu, kdy předložený návrh zákona je přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Musím se nicméně zeptat, zda se někdo domnívá, že by tento návrh zákona měl projednat jiný výbor. Hlásí se pan poslanec Černý. Zemědělský výbor. Pan poslanec Skopal se rovněž domnívá, takže dám v tom pořadí, jak návrhy zazněly, hlasovat o obou návrzích.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 82. Táži se, kdo je pro, aby návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek: pro 153, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o dalším návrhu.

Hlasování č. 83. Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán i zemědělskému výboru? Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem pro 120, proti 13. I tento návrh byl přijat.

 

S radostí konstatuji, že jsme ukončili nejen projednávání tohoto bodu, ale všechny body, které jsme měli projednat v prvním čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Paní a pánové, nejpozději o půl deváté dnes večer budou rozdány pozměňovací návrhy k bodu č. 24. Jsou to poslední pozměňovací návrhy, které vzešly při projednávání ve druhém čtení zákonů. Od této doby bude probíhat 24hodinová lhůta, kdy bude moci být zahájeno třetí čtení právě tohoto bodu 24.

Nyní se nacházíme v situaci, kdy můžeme projednávat na základě našich předchozích usnesení o zařazování různých bodů na různé časy pouze jediný bod a tím bodem je

 

9.
Návrh na volbu členů Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu
činnosti vojenského obranného zpravodajství

 

Abych se nedopustil nějakého násilí směrem ke sněmovně, dám o zařazení tohoto bodu na teď hlasovat v hlasování pořadové č. 84.

Kdo souhlasí, abychom tento bod projednali ještě dnes večer? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Výsledek je jednoznačný: pro 161 poslanců, proti 2, takže tento bod budeme projednávat nyní.

 

Znovu zopakuji, že se jedná o návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství. Prosím pana poslance Roberta Koláře, aby nás seznámil s návrhy poslaneckých klubů a s navrženým způsobem volby. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem na volby členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství. Jedná se o první kolo druhé volby.

Ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství jsou stále dvě místa členů neobsazena. Na 8. a 10. schůzi Poslanecké sněmovny bylo v prvním i druhém kole druhé volby zvoleno jen 5 členů této komise. Protože podle § 23 a) zákona č. 67/1992 Sb., o vojenském obranném zpravodajství, je komise 7členná, je třeba ve druhé volbě zvolit ještě dva členy. Jedná se tedy o první kolo druhé volby dvou členů komise. Návrhy byly ve stanovené lhůtě volební komisi předloženy. Poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti: klub KSČM Vojtěch Filip, klub SPR-RSČ Jan Vik a klub ČSSD Jan Žižka.

Protože o způsobu volby Poslanecká sněmovna rozhodla již u první volby, doporučuje volební komise, aby volba proběhla stejným způsobem, tj. veřejnou volbou hlasovacím zařízením.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Nicméně se domnívám, že bude lépe vyhovovat jednacímu řádu, když o způsobu volby dám i nyní hlasovat, takže kdo souhlasí se způsobem volby, tak jak byla navržena volební komisí, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování č. 85. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 143 poslanců, jediný byl proti, takže způsob volby byl schválen a můžeme přistoupit k volebnímu aktu.

 

Poslanec Robert Kolář: Prvním kandidátem je poslanec Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové č. 86 a táži se, kdo je pro, aby se pan poslanec Vojtěch Filip stal členem stálé komise pro kontrolu činnosti VOZ. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 81 ze 166 přítomných, čili nebylo dosaženo nadpoloviční většiny.

 

Poslanec Robert Kolář: Druhým kandidátem je pan poslanec Jan Vik.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové č. 87 a táži se, kdo z poslanců podporuje, aby se poslanec Jan Vik stal členem této komise. Děkuji.

Pro se vyslovilo 75 poslanců. Potřebných hlasů bylo 84. Ani tento návrh nezískal nadpoloviční potřebnou většinu.

 

Poslanec Robert Kolář: Posledním navrženým kandidátem je poslanec Jan Žižka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové č. 88 a táži se, kdo podporuje návrh, aby se poslanec Jan Žižka stal členem komise pro kontrolu činnosti VOZ. Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem 127 hlasů pro. Bylo potřebných 84 hlasů, čili poslanec Jan Žižka se stal členem této komise.

 

Slovo má opět poslanec Robert Kolář.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, tímto jsme ukončili první kolo druhé volby. Protože komise je sedmičlenná a je zvoleno pouze 6 členů, zbývající dva navržení kandidáti, kteří nebyli zvoleni v tomto kole, postupují do kola druhého. Pokud proti tomu nejsou námitky, může toto kolo proběhnout ihned.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Táži se, zdali jsou nějaké námitky proti tomu, aby druhé kolo druhé volby proběhlo ihned. Zdá se, že tomu tak není. Dám na doporučení volební komise a budeme hlasovat. Vidím zvednuté kartičky, což je signál k tomu, abych vás všechny odhlásil a poprosil o novou registraci.

 

V hlasování pořadové č. 89 rozhodneme o kandidatuře pana poslance Vojtěcha Filipa. Kdo je pro? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 73 poslanců, potřebné kvorum je 83, takže poslanec Filip v tomto kole nebyl zvolen.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové č. 90 a táži se, kdo je pro to, aby poslanec Jan Vik se stal členem stálé komise pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství. Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 73 poslanců, bylo třeba získat 84 hlasů. Konstatuji, že ani pan poslanec Jan Vik nezískal potřebný počet hlasů.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych konstatoval, že při druhém kole volby členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství byl zvolen poslanec Jan Žižka, a tímto tato volba končí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Konstatuji, že jsme projednati vše, co se dnes večer projednat dalo. Začneme zítra v 9 hod. ráno odpověďmi na písemné interpelace. Je to první bod zítřejšího programu. Přeji vám příjemný večer.

 

(Schůze byla přerušena ve 20.05 hod.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP