Středa 3. září 1997

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěla jenom poopravit svého předřečníka. Zřejmě není seznámen s některými problémy kolem nadací. On říká, že nezná případ nějaké zpronevěry nadací a podobně. Chtěla bych sněmovně připomenout jenom bývalého kandidáta na senátora za ODS a starostu ústeckého obvodu, který je již přes půl roku ve vazbě právě za veliké problémy kolem dvou nadací. Mohla bych jmenovat další případy ze severních Čech. Takže to není tak úplně přesná informace.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme za tuto informaci. Další přihlášky do rozpravy nejsou. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Předtím vás ovšem odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny budeme hlasovat o následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých svých zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), podle sněmovního tisku 38/7, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 38/8."

Ještě připomenu, že k přijetí tohoto usnesení stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

V tuto chvíli jsem zahájil hlasování, které má pořadové číslo 64. Ptám se, kdo souhlasí s usnesením tak, jak jsem je před chvíli přečetl? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Návrh nebyl přijat, protože pro se vyslovilo 89 poslanců, proti bylo 54.

 

Poslanec Šmucr nicméně něco signalizuje. Nešlo hlasovací zařízení. Dámy a pánové, já vás odhlásím a poprosím o novou prezentaci. Dám hlasovat o námitce, neboť mi nic jiného nezbývá.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 65. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti regulérnosti předchozího hlasování, kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 146, proti 21. Hlasování proběhlo tak, že námitka byla přijata.

 

Vrátíme se tedy k hlasování o usnesení, které jsem před chvilkou přečetl. Hlásí se pan poslanec Gross, takže se pokusím najít ukončení hlasování, jestli to pomůže. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, omlouvám se, ale žádám o desetiminutovou pauzu na poradu našeho klubu, protože se potřebujeme poradit, jak v tuto chvíli postupovat poté, co byla v rozpravě řečena některá fakta, která se zdála dost důležitá.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, v 17.25 přistoupíme k hlasování.

 

(Schůze přerušena v 17.12 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 17.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené poslankyně, vážení poslanci, věřím, že času, který zbývá do konce krátké přestávky, využijete k tomu, abyste se znovu zaregistrovali. Protože již uplynula nějaká chvíle, kdy jsem přečetl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, přečtu ho ještě jednou.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o nadacích.

Hlásí se pan poslanec Ivan Mašek.

 

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, omlouvám se, že takto přerušuji jednání, ale stala se tady věc, ke které se musím vyjádřit. Před chvílí se stala věc, která je naprosto bezprecedentní, a byl bych nerad, kdyby byla precedentem v této sněmovně. Považuji za nekorektní, jestliže předseda klubu v případě, že je výsledek hlasování o nějaké věci zpochybněn proto, že došlo k technické závadě, před opakovaným hlasováním požádá o přestávku pro klub, a stejně tak považuji za nekorektní, je-li mu taková přestávka poskytnuta. Prosil bych kolegy předsedy klubů, aby tak napříště nepostupovali, a prosil bych předsedu a místopředsedy sněmovny, aby takovéto přestávky poskytovali v tomto případě až po opakovaném hlasování.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Věřím, že pan poslanec Mašek bude mít příležitost tuto připomínku pregnantněji uplatnit při přípravě novely jednacího řádu, aby nemohlo dojít k dvojímu výkladu situace, která není jednacím řádem upravena.

Nyní mi dovolte, abych přečetl znovu usnesení, které již jsem avizoval.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon o nadacích a nadačních fondech, podle sněmovního tisku 38/7 ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 38/8.

Zahájil jsem hlasování poř. č. 67. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem: pro 93, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 hlasů.

Zahájil jsem hlasování poř. č. 68. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: pro 182, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

15.
Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu,
(zákon o střetu zájmu), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.,
podle sněmovních tisků 101/6 a 101/7, vrácený Senátem

 

Připomínám, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas na 12. schůzi 9. července a tento námi schválený návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 101/6. Usnesení, kterým Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 101/7.

Z pověření navrhovatelů uváděl návrh zákona v Poslanecké sněmovně pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím ho tedy, aby se v tuto chvíli ujal slova a vyjádřil se k usnesení Senátu a pozměňovacím návrhům, případně k dalším záležitostem.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážená sněmovno, byl jsem jako navrhovatel nebo představitel skupiny navrhovatelů tohoto zákona při projednávání předlohy, kterou schválila Poslanecká sněmovna, v Senátu, a to v ústavně právním výboru a ve výboru petičním, a účastnil jsem se i rozpravy před hlasováním o tomto návrhu zákona v plénu.

Chci říci, že jsem tam byl ve zvláštní roli, protože, jak je vám všem dobře známo, zákonná předloha byla přijata v podobě, která se značně rozcházela s předlohou, kterou jsem předložil já. Přestože jsem si myslel, že návrh, který jsem předkládal jménem skupiny navrhovatelů, byl lepší než předloha, které se dostalo potom poměrně vysoce většinové podpory ve sněmovně, považoval jsem za vhodné ve smyslu závěru, který jsem učinil tady při projednávání tohoto návrhu, že považuji za pozitivní pokrok, který ve sněmovně v této věci nastal v tom smyslu, že většina poslanců se vyslovila pro podporu myšlenky, aby nebylo možno kumulovat jisté funkce parlamentní a funkce ve státní správě. V tomto smyslu podpory předlohy, kterou přijala Poslanecká sněmovna, jsem vystupoval i v Senátu.

Je zajímavé, že v Senátu ve zkrácené podobě proběhla diskuse, která trvala vlastně v průběhu několika měsíců ve sněmovně, protože, jak víte, tady návrh zákona byl po druhém čtení vrácen výboru k projednávání. Senát měl na to vzhledem ke lhůtě, kterou mu ukládá ústava, podstatně méně času, ale přesto se tam tato diskuse a všechny základní problémy, o kterých se hovořilo ve sněmovně, objevily.

Považuji rovněž za významné, že pozměňovací návrhy vůči návrhu zákona, který přijala Poslanecká sněmovna, vyšly v podstatě z řad senátorů vládní koalice.

Nepovažuji za účelné, abych uváděl jmenovitě navrhovatele, nemyslím si, že je to záležitost nějakých stranických her nebo využívání stranických diferencí - hovořím o tom proto, aby pokud se někdy ve vztazích k předlohám, které nám vrací Senát, uplatňují jisté prestižní momenty, byl bych rád, kdyby tyto prestižní momenty ustoupily.

Na adresu poslanců z klubu SPR-RSČ bych chtěl říci jednu věc. Chápu jejich nikoliv pozitivní stanovisko k Senátu, ale přece bych je chtěl vést k tomu, aby se zamysleli nad tím, zda abstraktní negativní stanovisko k Senátu znamená také absolutní nesouhlas s čímkoli, s čím Senát přijde, byť to je rozumné. Je to samozřejmé jejich záležitost, o tom nemohu rozhodovat za ně, jenom poukazuji na tento moment, který mě vede k závěru, že mohu vyzvat Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila návrh zákona v senátní verzi, protože si myslím, že senátní verze, jakkoliv také není dokonalá, je lepší a přece jenom vyvolává méně problémů než předloha, kterou jsme přijali my. Znovu opakuji: doporučuji Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s usnesením Senátu, které přijal a které máte obsaženo v tisku, který jste všichni dostali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jičínskému a táži se, zda chtějí vystoupit další zpravodajové, protože jsme předložili tento zákon také ústavněprávnímu výboru, kde byl zpravodajem poslanec Libor Novák a oponentkou ke zpravodajské zprávě ústavněprávního výboru byla poslankyně Kupčová. (Nikdo se nehlásil.) Nikdo tedy nechce vystoupit. Otevírám tedy rozpravu.

Pan poslanec Jičínský byl přihlášen lístkem do té části, kdy vystoupil jako zpravodaj, není to tedy přihláška do rozpravy. Další přihlášky nemám, takže rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přednesu návrh na usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu - zákona o střetu zájmů - ve znění zákona č. 287/1995 Sb., podle sněmovního tisku 101/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku č. 101/7.

Znovu připomínám, že stačí prostá většina usnášeníschopné Poslanecké sněmovny.

Mám signál, abych vás odhlásil, čemuž rád vyhovím a prosím o novou prezentaci.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 69 a táži se kdo je pro usnesení, které jsem před chvilkou přednesl. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, výsledek pro 99, proti 53. Návrh byl přijat.

Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu.

 

Dámy a pánové, nyní otevírám blok, který zahrnuje několik zákonů, které jsou v prvním čtení. Nejen svým jménem, ale jménem svých kolegů na základě porady předsedy s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů, navrhuji, abychom hlasováním rozhodli o tom, že dnešní schůze poté, co skončí přestávka na schůzi organizačního výboru, bude pokračovat do 21.00 hodin včetně hlasování.

Představa je, že projednáme v tuto chvíli ještě jeden zákon o bankách v prvém čtení, pak bude zhruba hodinu až hodinu a čtvrt přestávka na schůzi organizačního výboru a poté bychom do 21.00 pokračovali v projednávání zákonů v prvním čtení.

 

Rozhodneme o tomto návrhu hlasováním. Má pořadové číslo 70, zahajuji ho a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 124 pro a 31 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů,
podle sněmovního tisku 266 - prvé čtení.

 

Vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 266, uvede z pověření vlády pan ministr Ivan Pilip, kterému uděluji slovo. Rád mezi námi vítám i guvernéra České národní banky pana Tošovského, kterému jsme svým hlasováním umožnili účast při projednávání tohoto bodu.

Slova se ujme pan ministr Ivan Pilip.

 

Ministr financi ČR Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych pokračoval dalším bodem, který se týká bank, tentokrát návrhem novely zákona o bankách. Chci předeslat, že tato novela má řešit určité hlavní problémy, které se objevují v současném systému fungování bank a které vyplývají z dnešní podoby tohoto zákona. Má řešit nejakutnější problémy s tím, že paralelně probíhá příprava nového zákona, ovšem s tím, že zde časový horizont je nutno předpokládat výrazně delší. Vláda i Česká národní banka považuje za nutné, aby na určité jevy bylo možné reagovat urychleně, aby byly tyto změny přijaty nyní, a to formou novely.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid. Nechť všichni ti, kteří mají v tuto chvíli zájem věnovat se jiné činnosti než poslouchat úvodní zprávu ministra financí, opustí sněmovní síň nebo alespoň ztlumí své hlasy.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Zároveň bych chtěl vás informovat, že i další věci, které mají být změněny v celkovém fungování bank, a podoba úplně nového zákona jsou také provazovány s pracemi na úpravách jiných zákonů, které regulují finanční trhy v širším slova smyslu, zejména zákona o investičních fondech a investičních společnostech. Proto tedy byl také přijat návrh, aby byla projednána tato rychlá novela, která by řešila problémy nejakutnější.

Cílem této malé novely je především eliminace možných konfliktů zájmů, které by mohly vyústit v poškození banky nebo klienta, a dále k tomu, aby náš řád se přiblížil předpisům Evropské unie a abychom postoupili v krocích, které směřují k harmonizaci našeho právního řádu se zeměmi Evropské unie.

Zároveň je nutné zdůraznit, že tato novela přes určitá zpřísnění nadále zachovává existující koncepci univerzálního bankovnictví u nás. Hlavní změny, které jsou v tomto návrhu zakotveny, jsou následující. Návrh novely zakazuje bankám vykonávat kontrolu nad právnickými osobami s výjimkou bank, finančních institucí a tzv. pomocných bankovních služeb s tím, že na splnění tohoto požadavku je v přechodných ustanoveních poskytnuta lhůta jednoho roku.

Pojmy kontrola, finanční instituce a podnik pomocných bankovních služeb jsou zde přitom dávány do souladu se směrnicí Evropské unie. Dále také v souladu se směrnicemi Evropské unie se navrhuje touto novelou, aby zákon zakázal, aby kvalifikovaná účast banky v každé jednotlivé právnické osobě, která není bankou, finanční institucí nebo podnikem pomocných kapitálových služeb, překročila 15 % kapitálu banky a ve svém souhrnu aby pak překročila 60 % kapitálu banky. Čili jde o kvalifikovanou účast bank v jiných podnicích s tím, že ke splnění tohoto limitu je dána lhůta tří let.

Dále se tímto návrhem zakazuje členům představenstva, dozorčí rady a zaměstnancům bank být současně členy statutárních orgánů nebo dozorčí rady jiné právnické osoby zabývající se podnikáním.

Další součástí návrhu této novely je určitá povinnost pro banky, pokud jde o obchodování s cennými papíry a právy z nich odvozenými s tím, že banka může podle této novely na vlastní účet tyto obchody provádět pouze za nejvýhodnějších podmínek pro banku, zejména za nejvýhodnější cenu, kterou bylo možné při vynaložené odborné péči dosáhnout.

K tomuto bodu chci říci, že jde i o určité sladění pravidel pro operace bank s pravidly, která jsou dána požadavky pro operace jiných finančních institucí, zejména investičních společností a fondů.

Tato novela dále navrhuje v zájmu zabránění negativním jevům, které vyplývají z dosavadního propojování mezi úvěrovými a investičními činnostmi bank, aby byly tyto uvnitř banky odděleny. Doplňky těchto změn jsou návrhy zvýšit maximální limit pro návrh z fondu pojištění vkladů jednomu vkladateli u jedné banky na 300 tisíc korun z dosavadních 100 tisíc korun. Také by se touto novelou umožnilo snižovat základní jmění banky ze strany České národní banky i v době, kdy se banka dostane do nucené správy.

Novela zákona o bankách nemá žádný bezprostřední dopad na státní rozpočet a předpokládáme, že by naopak pomohla zefektivnit fungování bank, zesílit nástroje pro kontrolu případných úniků, o kterých mimochodem také zde byla řeč v předcházející diskusi o bankách, a vedla k efektivnější činnosti těchto institucí.

Zároveň bych vás požádal o zkrácení lhůty o 20 dnů v zájmu toho, aby takto schválená novela zákona mohla vstoupit v platnost od 1. ledna 1998.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru financí Ivanu Pilipovi. Zpravodajem byl určen poslanec Jozef Wagner. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, já budu velmi stručný. O potřebnosti této novely není pochyb. Proto doporučuji, aby sněmovna postoupila vládní návrh zákona do druhého čtení a přikázala jej rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Otevírám obecnou rozpravu. Mám přihlášku pana poslance Svatomíra Recmana, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, pane guvernére, mé vystoupení nebude dlouhé. Přesto si dovolím několik poznámek k předloženému tisku.

Jak je uvedeno i v důvodové zprávě k předloženému tisku, je tato novela zákona o bankách reakcí na balíček opatření schválený vládou ČR na svém zasedání 16. dubna 1997 pod názvem Korekce hospodářské politiky a další transformační opatření. Poslanecký klub KSČM k oběma balíčkům vládních opatření vyjádřil své zamítavé stanovisko jako k dokumentům ryze restriktivním, které neřeší zásadní ekonomický problém České republiky, a to výrazné zlepšení výkonnosti celé ekonomické a hospodářské sféry a tím i naplnění příjmové stránky státního rozpočtu. Přesto se poslanci KSČM domnívají, že některé dílčí úkoly a problémy je možné a žádoucí podpořit.

Novela bankovního zákona ve znění, jak je předložena, patří k těmto světlým možnostem, které je možno podpořit. Jde o návrh vycházející z potřeby aplikace nezbytných úprav, které vyplývají zejména z negativních zkušeností fungování dosavadního zákona o bankách.

Přes poměrné malý rozsah změn novela vytváří podmínky pro řešení celé řady i poslaneckým klubem KSČM kritizovaných nedostatků dosavadního zákona o bankách a část z nich je i v souladu s volebním programem komunistů. Zde je možno např. uvést snahu zamezit nebo snížit vysávání či tunelování bank, kumulování funkcí v řídicích funkcích i zvýšení pojištění vkladatelů z fondu pojištění vkladů a další.

Bohužel nemohu si z tohoto místa odpustit poznámku, že jsme ke zpřísnění těchto opatření už přišli s křížkem po funuse, příliš pozdě, že nás, zejména vkladatele, stálo příliš mnoho peněz. Jako příklad je zde možno uvést i důsledky krachu 11 malých a středních bank v České republice.

Malá novela je i výsledkem jednání stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, kde došlo ke konsensu, že rekodifikace bankovního zákona, o kterém zmíněná komise jednala už i v minulém funkčním období více než dva roky, bude potřebná udělat ve dvou krocích: jako malou a velkou novelu, a to zejména z důvodů urychleného přijetí alespoň některých opatření zprůhledňujících zákon. V tomto případě Česká národní banka jako základní autor předlohy splnila své poslání.

Komise pro bankovnictví Poslanecké sněmovny přijala na své 7. schůzi dne 24. července 1997 usnesení, ve kterém požádala vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, tak, aby ho sněmovna mohla projednat na své schůzi v prosinci letošního roku.

Chtěl bych se z tohoto místa teď obrátit buď na předsedu vlády, nebo na ministra financí pana Ivana Pilipa, jestli se tímto usnesením komise Ministerstvo financí nebo vláda zabývaly nebo budou zabývat s cílem předložit tuto velkou novelu bankovního zákona sněmovně tak, aby mohla být do konce letošního roku projednána, nebo počítá s tím, že bude předložena až v roce příštím.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi. V rámci rozpravy vám sděluji informaci, že návrh na zkrácení lhůty o 20 dnů, který zde přednesl pan ministr Pilip, si bere za svůj pan zpravodaj Jozef Wagner.

Dále v rozpravě už nechce vystoupit nikdo, takže rozpravu končím. Protože nezazněl žádný návrh na zamítnutí nebo vrácení, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předložený návrh zákona je navrhován přikázat k projednání rozpočtovému výboru a já se ptám, zdali někdo má nějaký další návrh. Není tomu tak, takže pokročíme k hlasování, ale dovolte mi, abych vás, možná dnes před přestávkou již naposledy, požádal o novou registraci.

 

Kdo souhlasí s tím, abychom návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru, ať to dá najevo v zahájeném hlasování, které má pořadové číslo 71. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 118, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Nyní se vyjádříme k návrhu na zkrácení lhůty o 20 dnů pro projednání předloženého vládního návrhu zákona ve výboru Poslanecké sněmovny.

Přikročíme k hlasování, které jsem zahájil. Je to hlasování č. 72. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Výsledek je 113 pro, 3 proti, takže i tento návrh byl přijat.

 

Přihlásil se o slovo ještě pan ministr Ivan Pilip, protože hodlá odpovědět na otázku, která v rozpravě vzešla z úst pana poslance Recmana, takže mu dávám slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Děkuji, já se pokusím jen velmi stručně odpovědět. Samozřejmě, že bereme v úvahu usnesení, o kterém hovořil pan poslanec, budeme se maximálně snažit jako vláda, aby do konce tohoto roku tady byl celý nový návrh zákona, a předpokládáme jeho projednání v parlamentu někdy na začátku příštího roku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Pilipovi a tím projednávání tohoto bodu končím. Panu ministru v tuto chvíli děkuji, děkuji guvernérovi České národní banky. Protože je 17.52 hodin a organizační výbor je svolán na 18. hodinu, nicméně musíme dát příležitost pro instalaci hlasovacího zařízení do místnosti č. 106, sděluji, že organizační výbor začne v 18.10 hodin a sněmovna ve svém jednání bude pokračovat v 19.00 hodin zřejmě projednáváním návrhu zákona o spotřební dani, takže v 19.00 hodin se sejdeme ve sněmovní místnosti.

 

(Schůze přerušena v 17.53 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 19.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas, který jsme si stanovili pro přestávku, uplynul, takže budeme pokračovat v našem pořadu. Měli bychom se zabývat

 

17.
Vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů,
podle sněmovního tisku 258 - prvé čtení

 

Nacházíme se v prvém čtení. Vládní návrh zákona, který jsme obdrželi, uvede z pověření vlády ministr financí pan Ivan Pilip. Dopisem předsedy vlády byl předseda sněmovny požádán, aby navrhl Poslanecké sněmovně zkrátit lhůtu pro projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru o 20 dnů. Očekávám, že se k této záležitosti vyjádří ministr financí i zpravodaj. Nyní již uděluji slovo panu ministru Pilipovi. Ostatní prosím o klid.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Jednak bych se v úvodu připojil k tomu a potvrdil zájem, aby pro tento zákon byla zkrácena lhůta v zájmu toho, aby mohla vstoupit v platnost i novela daňového zákona od 1. ledna příštího roku. Jinak pokud jde o moje úvodní slovo, pokusím se být velmi stručný. Jde o novelu zákona o spotřebních daních, která byla už jednou ve sněmovně projednávaná a nebyla jí schválena. My jsme se pokusili doplnit tento návrh, přepracovaný o všechny pozměňovací návrhy, které tady padly a byly přijaty - v zásadě s výjimkou jediného, a to byl návrh na tzv. zelenou naftu podaný panem poslancem Machovcem. Všechny ostatní návrhy byly zapracovány a jinak ten návrh zůstává stejný tak, jak už byl jednou ve sněmovně diskutován. Zároveň bych rád velmi požádal o jeho projednání, protože jednak u daňového zákona je nezbytné, aby platil od 1. ledna daného roku, a jednak jeho projednání má velmi úzkou vazbu na sestavování rozpočtu na příští rok, protože rozpočtové dopady na příjmy státního rozpočtu z této změny by měly přesahovat 6 mld korun.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Pilipovi. Zpravodajem byl určen pan poslanec Stanislav Pěnička. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje zpravodajská zpráva bude velice stručná, protože je to zákon, který byl v rozpočtovém výboru velice diskutován. Všechny návrhy, které sněmovna odsouhlasila a byly námi schváleny, do tohoto nového vládního návrhu byly zapracovány. Myslím, že jde o korektní přístup, ale chtěl bych upozornit pouze na jednu věc, a to že jablkem sváru se stal pozměňovací návrh o tzv. "zelené naftě". Já bych se přimlouval za jedno - aby tento vládní návrh o spotřebních daních byl puštěn do druhého čtení a zároveň aby byl přikázán rozpočtovému výboru. A v této souvislosti bych požádal ještě o zkrácení lhůty na 40 dní - o 20. Já myslím, že bude dostatek času mezi prvním a druhým čtením, abychom se na tom sporném bodě, tj. na tom jablku sváru, dohodli - na způsobu, jakým bude tento problém řešen. Pane předsedající, to je vše a prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, dám na vás a otevírám tímto obecnou rozpravu. Mám prozatím jedinou přihlášku - od pana poslance Svatomíra Recmana - takže mu dávám slovo. Dále se hlásí pan poslanec Karel Machovec.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, vážení kolegové a kolegyně. Vím, že otázka spotřebních daní není nová - naposledy jsme se jí zabývali 8. července letošního roku, kdy tato novela pod tiskem 146 byla zamítnuta. Poslanecký klub KSČM v té době podpořil řadu dílčích opatření, mj. i zmiňovanou problematiku "zelené nafty", tak jak o ní hovořil zpravodaj tohoto tisku a můj kolega z rozpočtového výboru. Nepotěším v tomto případě ani předkladatele, ani zpravodaje - chci navrhnout a navrhuji Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, a to v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu, a vrátila vládě sněmovní tisk 258 k dopracování. Chtěl bych říct, že otázka "zelené nafty" je jedním z nosných a rozhodujících důvodů tohoto návrhu na dopracování. Jsem si vědom, že tuto problematiku je možno řešit i jiným způsobem, přímými dotacemi a některými dalšími, ale vzhledem k časové tísni, která je do konce roku a vzhledem k tomu, že by to mělo být promítnuto i v návrhu státního rozpočtu na rok 1998, volím tuto cestu.

Chtěl bych se ještě při této příležitosti zeptat předkladatele, pana ministra financí, že tiskem prolínají informace k povodňové dani, jestli v tomto směru nějakou roli bude hrát i otázka spotřebních daní. Ptám se z toho důvodu, že to budeme teď projednávat, a pokud postoupí do druhého kola, abychom se za pár dnů nebo za pár týdnů nemuseli znovu vracet k novele tohoto zákona jako jedné z možných variant povodňových daní.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Machovec.

 

Poslanec Karel Machovec: Dámy a pánové, pane předsedající, na rozdíl od svého předřečníka dám jediný návrh, aby tento zákon právě z důvodu problému se zelenou naftou byl také přikázán výboru zemědělskému.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Machovcovi. Prostor pro tento návrh by samozřejmě byl až po ukončení rozpravy, ale myslím, že se příliš neprohřešíme proti jednacímu řádu, když tento váš návrh vezmu za relevantní.

Dále se hlásit pan poslanec Vik.

 

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych dal jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Vikovi. Zdá se, že v tuto chvíli již nikdo z poslanců nechce vystoupit, takže rozpravu končím. Registruji oba návrhy, které naplňují veškeré možnosti jednacího řádu jak na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, tak na zamítnutí, a dále návrh pana poslance Karla Machovce na přikázání výboru a také návrh na zkrácení lhůty. Ptám se ještě pana ministra, zdali si přeje vystoupit. Ano.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Nechci vystoupit přímo ve směru návrhů, jenom chci odpovědět na dotaz pana poslance Recmana. Vláda ještě nedokončila diskuse o sestavování rozpočtu na příští rok, a proto zůstává i otevřená otázka nějaké možné přirážky k některé z existujících daní. Upřímně musím říci - budu nyní hovořit za sebe - že se domnívám, že i spotřební daň v případě rozhodnutí o nějaké přirážce k daním má být tou, kde by se tímto způsobem postupovalo, ovšem vzhledem k tomu, že se nyní schvaluje první čtení a druhé čtení bude na říjnové schůzi, tak by to bylo technicky zvládnutelné.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP