Čtvrtek 28. září 1995

Poslanec Tomáš Ježek: Paní poslankyně Marvanová upřesnila vlastně bod 5, který váže právě na bod 2. Pokud upřesní bod 5, můžeme bod 2 odhlasovat v tom znění, jak je předložen. Pokud by to bývala neudělala, tak jsme takto ten druhý bod nemohli schválit. Teď ho můžeme schválit s tím, že doufáme, že schválíme i upravený bod 5. Protože jinak by to nešlo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane společný zpravodaji, dovoluji si navrhnout, pokud to má podmínečné hlasování, tak jednací řád o tom mluví a umí to vyřešit. Paní kolegyně Marvanová, pokud mne bude poslouchat a bude souhlasit s tím, abychom upravili průběh hlasování v této jediné věci, ne tak, jak byly předneseny pozměňovací návrhy, ale nejprve hlasovat o bodu 5 a pak se vrátit k bodu 2. Souhlasíte s tím, paní kolegyně?

Poslankyně Hana Marvanová: Ano, souhlasím. Nejprve hlasovat o bodu 5 a potom, teď jsem upozornila legislativu, provedu malé zpřesnění u bodu 2. Omlouvám se za ten postup a děkuji panu doktorovi.

Poslanec Tomáš Ježek: Jen opakuji, že body 2 a 5 se úzce váží. Vzhledem k tomu, že paní poslankyně Marvanová upravila bod 5, nyní po výzvě, tak, že v existujícím textu, který zní: V § 8, odst. 1 vypustit písm. c). Tento text doplňuje o § 13, odst. 1, písm. c). Paní kolegyně, prosím ještě jednou, prostě se v tom nevyznám.

Poslankyně Hana Marvanová: Bod 5 mého pozměňovacího návrhu, jak ho máte před sebou, zní: V § 8, odst. 1 vypustit písm. c) a zároveň v § 13, odst. 1 v písm. c) doplnit slova "podle § 8, odst. 1, písm. a) a b)"

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Teď teprve chápu, o co se jedná. Je to opravdu legislativní úprava. Proto prosím pouze sněmovnu o to, zda souhlasí s tím, abychom upravili způsob projednávání v tomto jediném bodu.

Jedná se o 183. hlasování. Prosím vás o souhlas s tímto postupem. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 79, proti 8.

Poslanec Tomáš Ježek: Navrhuji, abychom dali hlasovat o bodu 5 tak, jak ho právě paní kolegyně upřesnila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 184. hlasování za účasti 127 poslanců. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 63, proti 35.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní jsme zpět u bodu 2. Ještě se pro jistotu ptám paní kolegyně Marvanové, jestli si přeje něco doplnit k bodu 2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já se spíš ptám paní kolegyně Marvanové a hlavně vás, pane společný zpravodaji, jestli se o tom vůbec dá hlasovat, když nebyl přijat bod 5.

Poslankyně Hana Marvanová: Pokud si mohu dovolit dát vysvětlení, jsou to dva návrhy, které jsem přednesla, věcně souvisejí, ale mohou být odhlasovány; jeden ano, druhý nikoliv. Mé zpřesnění spočívá v tom, že pokud bychom souhlasili s mým návrhem pod bodem 2, tj. v § 4, odst. 4 vypustili část věty za středníkem, zároveň musíme vypustit i doplněk ze společné zprávy v § 13, odst. 1, písm. c), kde se vkládají slova: "a určit neziskovou právnickou osobu, které nabídne likvidační zůstatek".

To je společný návrh v tom bodu 2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím.

Poslanec Tomáš Ježek: Tento návrh pan ministr financí podporuje. Návrh by bylo třeba přijmout. Já rovněž souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 185. hlasování za přítomnosti 129 poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 51, proti 47.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní je návrh č. 3 paní poslankyně Marvanové. S tímto návrhem pan ministr souhlasí, já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 186. hlasování. Přítomno 132 poslanců.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 70, proti 34. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Se 4. návrhem paní kolegyně Marvanové pan ministr nesouhlasí, ani já ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 187. hlasování. 134 zúčastněných poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro 19, proti 76 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Připomínám, že 5. návrh jsme už vyřídili o něm jsme hlasovali.

Přicházíme tedy k 6. návrhu, s nímž pan ministr souhlasí, já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 188. hlasování. Přítomno 136 poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro 81, proti 28 poslanců. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Také se 7. návrhem paní kolegyně Marvanové pan ministr financí souhlasí, já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 189. hlasování. 137 přítomných poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro 82 poslanců, proti 20. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní jsme u 8. návrhu kolegyně Marvanové. Pan ministr financí s ním souhlasí, zpravodaj také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 190. hlasování. 137 přítomných poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 80 poslanců, proti 30. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Poslední, 9. návrh paní kolegyně Marvanové, pan ministr financí přijímá, já s ním také souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 191. hlasování. 137 přítomných poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro 93 poslanců, proti 14. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále vystoupil pan poslanec Dobal, který přednesl 3 návrhy.

S tím prvním pan ministr financí nesouhlasí, ani já s ním nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 192. hlasování. Přítomno 137 poslanců.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 29, proti 61 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Ani s 2. návrhem pana poslance Dobala pan ministr financí nesouhlasí, ani já s ním nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 193. hlasování. 136 přítomných.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Pro 30, proti 65 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Avšak se 3. návrhem na pana poslance Dobala pan ministr souhlasí, také já s ním souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 194. hlasování. Přítomno 138 poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro 98, proti 5. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako poslední vystoupil s návrhem pan poslanec Exner. Předložil jeden komplexní provázaný návrh. Pan ministr financí s ním nesouhlasí, já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 195. hlasování za přítomnosti 138 poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro 31, proti hlasovalo 76 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Tím jsme, pane místopředsedo, probrali veškeré pozměňovací návrhy.

Zůstává zde ale otevřen problém, který vznesla paní kolegyně Röschová, tj. návrh na revokaci usnesení k pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Kolářové č. 1.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Podle § 63, odst. 5, písm. c) může být přijatý návrh revokován, pokud byl přijat. Prosím, paní kolegyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Chtěla bych, pane předsedající, upozornit na to, že tento návrh zákona, včetně hlasování, projednáváme podle starého jednacího řádu. Děkuji.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, jestli k tomu mohu něco říci jako zpravodaj. Poznámka paní kolegyně Röschové se týkala faktu, že návrh zní na změnu zákona. Samozřejmě předpokládám - a tento předpoklad se mi zdá být naprosto samozřejmý, že změní-li se název zákona, slova v názvu, promítnou se samozřejmě do celého zákona. Pokud ne, tak na tomto místě upřesňuji návrh v tom smyslu, že se samozřejmě promítají. Nedovedu si představit, že by se to nepromítlo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Matulka s technickou poznámkou.

Poslanec Dalibor Matulka: Paní kolegyně Röschová podala procedurální návrh, ke kterému se nevede rozprava. Proto faktická poznámka, ve které bych rád upozornil, že pozměňovací návrh, týkající se názvu zákona, je potřeba si ve společné zprávě přečíst do konce. Jeho součástí byla věta "obdobně upravit všechna ustanovení, kde se pojem nezisková právnická osoba vyskytuje". Mám pocit, že někteří poslanci by si měli obnovit znalost čtení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně Röschová chce upřesnit svůj návrh.

Poslankyně Anna Röschová: Byla jsem velmi stručná, protože jsem se, pane místopředsedo, nedomnívala, že byla otevřena rozprava, takže jsem podala pouze návrh na revokaci bez hlubšího odůvodnění. Nicméně je asi pravděpodobně taková nějaká pseudorozprava otevřena, tak mi dovolte, abych byla přesnější nebo trochu podrobnější.

Samozřejmě, že jsem, pane kolego Matulko, dočetla první bod společné zprávy do konce, kde se hovoří o tom, že obdobně upravit všechna ustanovení, kde se pojem nezisková právnická osoba vyskytuje. Nicméně potom ve stejné společné zprávě, která je jedním pozměňovacím návrhem, se dále vyskytuje nezisková právnická osoba. Je už otázka, zda se toto promítnutí pojmu promítne do společné zprávy a vůbec už je otázka, zda se toto promítne do pozměňovacích návrhů přijatých teď na plénu. Obávám se, že legislativně to není v pořádku, proto jsem dala návrh na revokaci, ale myslím, že k tomu patrně nebylo třeba vést rozpravu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vidím, že se hlásí mnoho poslanců. Poprosil bych jenom o laskavost. Dobrým zvykem v této sněmovně bylo, že sněmovna měla svůj vlastní rozum. Dovolím si navrhnout, abychom hlasovali o revokaci a rozhodli tím o její správnosti. Byl přihlášen pan kolega Výborný a pan kolega Benda.

Poslanec Miloslav Výborný: Smyslem faktických poznámek obvykle bývá, aby se věc vyjasnila, takže zpravidla se ještě více zatemní poté, co někdo, kdo faktickou poznámku chce přednést, vystoupí. Chtěl bych se toho vystříhat.

Kolegyně Röschová navrhla revokaci a o jejím návrhu na revokaci nepochybně budeme hlasovat. Chci říci, že projednáváme vládní návrh ve znění společné zprávy. Poslankyně Röschová upozornila, že by bylo velmi trapné, aby název zákona označoval tyto NPO jako obecně prospěšné společnosti a ve zbytku zákona se pak používal výraz neziskové právnické osoby. To byl smysl odůvodnění jejího revokačního návrhu. Ale ve společné zprávě je jasně uvedeno, že v názvu zákona se mění tento název na obecně prospěšné společnosti a že se obdobně upraví všechna další ustanovení zákona.

Kdybychom vyhověli revokaci a vyhověli návrhu poslankyně Kolářové, která ho přednesla tak, jak ho přednesla, tak naopak dospějeme právě do toho neblahého stavu, na který upozorňovala kolegyně Röschová. Můj názor - osobně se domnívám, že se hádáme trochu o něčem. Mně je celkem v tuto chvíti lhostejné, jak se budou tyto organizace jmenovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dále je přihlášen pan kolega Benda, který stahuje. Paní poslankyně Kolářová chce také upřesnit faktickou poznámkou.

Poslankyně Milena Kolářová: Jenom jednou větou, nebudu se pouštět do předchozího rozboru, chci ale říci, že můj návrh samozřejmě neznamená to, že by tam byly dva různé názvy v názvu zákona. To je komplikované a myslím, že nesprávné vysvětlení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Röschové na revokaci. Jedná se o 196. hlasování. Je zde přítomno 137 poslanců.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 27, proti 83. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí, který se přihlásil o slovo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Nevím, jestli otevřu rozpravu nebo neotevřu, ale chtěl bych, pane místopředsedo, ujištění od sněmovny, že skutečně nebudou používány dva pojmy v rámci tohoto zákona, protože i sami autoři společné zprávy použili poté, co upozornili, že navrhují změnit pojem neziskové právnické osoby - přečtu: jestli dobře rozumím, tak jestliže společná zpráva řekne o tom, že název se mění a bude promítnut do všech ustanovení, pak by bylo logické, že ve společné zprávě, která dává pozměňovací návrhy, už bude používán nový pojem. Neboli zakládací listina může také určit a mělo by tam být obecně prospěšnou společnost a nikoliv neziskovou právnickou osobu.

Chci tedy ujištění sněmovny o tom, že nebudeme mít zmatek v tomto zákoně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je otevřena rozprava. Dovolte mi, abych vyvolal prvního, kdo se do ní přihlásil, je to kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, poprosil bych paní kolegyni Röschovou i pana místopředsedu vlády, aby nemátli tuto sněmovnu. Postup, který jsme volili, je běžný v celé řadě zákonů, že se nejprve řekne, že se něco změní a pak se samozřejmě používá stávající text. Při všech pozměňovacích návrzích se to dělá takto. Ten, kdo pak zpracovává definitivní zákon, což je zdejší legislativa, provede promítnutí, které je ve společné zprávě uvedeno a provede je do celého textu zákona. Společná zpráva to zcela jasně říká. Můžeme si tady projít desítky společných zpráv, kde už jsme toto udělali. Nevím, proč zrovna v tomto případě se z toho má stát problém.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a přikročíme k hlasování o celém předloženém návrhu najednou.

Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o dani z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí podle sněmovního tisku 1791, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1927 a schválených pozměňovacích návrhů. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat.

Jedná se o 197. hlasování. Je přítomno 136 poslanců.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 132, proti 1 poslanec. Návrh zákona byl schválen.

Děkuji panu ministru Kočárníkovi, děkuji společnému zpravodaji, děkuji vám všem. Přeji vám dobrou chuť a vyhlašuji přestávku. Sejdeme se ve 14.30 hodin.

(Schůze přerušena ve 12.50 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.34 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji odpolední část našeho jednání. Pro připomenutí uvádím, že začneme s projednáváním návrhu poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústava, dále bude následovat návrh paní poslankyně Röschové na změnu zákona o přestupcích, jako další dostane šanci na schválení návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny a na pořadu budou další body v souladu se schváleným pořadem naší schůze, tedy Zpráva o činnosti ČTK, Zpráva vyšetřovací komise Norbert, Vlna, Zásah a další body.

Dovolte mi tedy, abych zahájil projednávání bodu k němuž byla společná zpráva rozdána včera v 11.10 hodin, nic tedy nebrání tomu, abychom zahájili projednávání tohoto bodu.

Je to

XXX.

Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Předložený návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1705, nám za navrhovatele odůvodní pan poslanec Jan Navrátil, kterého prosím, aby se ujal slova.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP