26. - 28. září 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. VOLEBNÍ OBDOBÍ
34. schůze26.-28. září 1995

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny parlamentu

I. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

II. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1603.

III. Vládní návrh devizového zákona, podle sněmovních tisků 18701930.

IV. Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 1866 a 1919.

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

VI. Návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, podle sněmovního tisku 1937.

VII. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, podle sněmovních tisků 18201928.

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 1775.

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1857.

X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1858.

XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995, podle sněmovního tisku 1873.

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1841.

XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 10481921.

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1819 a 1911.

XVI. Vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovních tisků 1702 a 1808.

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 17141907.

XVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 17151908.

XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 17161909.

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 16511805.

XXI. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, podle sněmovních tisků 17171910.

XXII. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 1791 a 1927.

XXIII. Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny.

XXIV. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky, podle sněmovních tisků 18511916.

XXV. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, podle sněmovních tisků 18641917.

XXVI. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, podle sněmovních tisků 1865 a 1918.

XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832.

XXVIII. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995, podle sněmovního tisku 1905.

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.

XXX. Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 17051923.

XXXI. Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 17421925.

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1994, podle sněmovního tisku 1703.

XXXIII. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996, podle sněmovního tisku 1934.

XXXIV. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna".

XXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru od 30. 6. do 31. 7. 1995, podle sněmovního tisku 1913.

XXXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny od 29. 6. do 31. 7. 1995, podle sněmovního tisku 1914.

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1893 - prvé čtení.

XXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - prvé čtení.

XXXIX. Ústní interpelace.

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.

XXXXI. Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

XXXXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny.

XXXXIII. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP