Čtvrtek 28. září 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pak kolega Štrait.

Zahájil jsem 165. hlasování, přítomno je 80 poslanců. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 54, proti 4 poslanci.

Tím jsme ukončili projednávání odpovědi pana ministra Ivana Kočárníka.

Nyní před sebou máme procedurální návrh pana kolegy Vyvadila.

Předtím mně dovolte, abych vás seznámil s omluvami ministrů. Ministr zahraničních věcí České republiky Josef Zieleniec zaslal dopis předsedovi parlamentu s prosbou na omluvení účasti na jednání schůze Poslanecké sněmovny i v tomto dni, kdy jako ministr zahraničních věcí ČR se zúčastní jubilejního zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, kde má přednést projev. Stejně se omlouvá pan ministr Ivan Pilip, který je na zahraniční cestě v Paříži. Omluvil se také pan ministr Jan Ruml, který se nemůže zúčastnit odpovědi na interpelace, neboť v České republice má nečekanou, ale důležitou zahraniční návštěvu.

Dámy a pánové, protože se o procedurálním návrhu pana kolegy Vyvadila hlasuje bez rozpravy, považoval jsem za povinnost seznámit vás s těmito omluvami. Pan kolega Vyvadil nedoporučuje dále projednávat interpelace bez přítomnosti příslušného ministra.

Zahájil jsem 166. hlasování a ptám se, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 35, proti 25 poslanců.

Budeme tedy pokračovat projednáváním odpovědí na interpelace.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy - podle tisku 1519. Odpověď byla předložena jako tisk 1519 R. Její projednávání bylo na 32. schůzi Poslanecké sněmovny pro nepřítomnost poslance přerušeno.

Prosím pana kolegu Štraita o jeho vyjádření.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, před časem jsem se obrátil na pány ministry Rumla a Zieleniece ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy i u nás.

Odpověď jsem dostal, všichni tři shodně souhlasili, aby péče o hroby byla důstojná a aby se o to starala státní správa. Já s těmito odpověďmi samozřejmě souhlasím a skutečně si přeji, aby tomu tak bylo, aby se některé ty excesy neopakovaly, jak bylo třeba včera zdůrazněno pány z koalice při projednávání smlouvy s Ruskem.

Navrhuji toto usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí - ty dvě byly již projednány - ve věci péče o tzv. válečné hroby a památníky. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Zahájil jsem 167. hlasování. Přítomno je 87 poslanců.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 57, proti 6 poslanců.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci tzv. balíku vstřícných opatření vlády ČR vůči Spolkové republice Německo, sněmovní tisk 1774. Odpověď byla předložena jako tisk 1774 C. Její projednávání bylo na 32. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Nyní se ptám kolegy Votavy, zda se chce k této problematice vyjádřit. Chce. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ve věci odpovědi na interpelaci pana ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece k otázce tzv. balíku vstřícných opatření vůči Německé straně mi nezbývá, než abych s touto odpovědí vyslovil svůj nesouhlas. Jsem přesvědčen o tom, že tento můj postoj je naprosto podložen dalším vývojem, který nastal v česko-německých vztazích již po podání mé interpelace. Protože se k některým z těchto aspektů již vyjádřili někteří moji předřečníci, takže bych třeba opakoval něco z toho, co bylo řečeno, a protože se sám chci ještě vyjádřit v nových ústních interpelacích k této problematice, prozatím se spokojím pouze s tím, že vyslovuji svůj nesouhlas s odpovědí pana ministra Zieleniece. Navrhuji tedy usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci poslance Vratislava Votavy k otázce tzv. balíku vstřícných opatření v česko-německých vztazích. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Nechávám hlasovat o návrhu usnesení, jak je pan kolega Votava přednesl. Zahájil jsem 168. hlasování. Přítomno je 90 poslanců.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro se vyslovilo 27 poslanců, proti 38.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci majetku a práv českých občanů s dvojí státní příslušností podle tisku 1863. Odpověď se předkládá jako tisk 1863 T. Ptám se pana kolegy Štraita, zda se chce vyjádřit.

Poslanec Jaroslav Štrait: Poprosil bych pana místopředsedu, aby mi poradil, jak se s tím procedurálně vyrovnat. Usnesení bylo pro oba ministry shodné. Mám návrh na usnesení znovu zopakovat?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jestli souhlasíte s tím, abychom hlasovali o stejném návrhu usnesení, tak to bude vhodné.

Poslanec Jaroslav Štrait: Je to moje souhlasné konstatování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Přesto k tomu musím otevřít rozpravu. Nikdo se ale do ní nehlásí, takže ji končím. Zahájil jsem 169. hlasování, je přítomno 91 poslanců.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 65 poslanců, nikdo nebyl proti.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci hodnocení tzv. Sudetoněmeckých dnů a projevů německých politiků v této souvislosti, podle tisku 1863. Odpověď se předkládá jako tisk 1863 V. Prosím pana kolegu Votavu, aby se ujal slova.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, k odpovědi pana ministra Josefa Zieleniece na tuto zmíněnou interpelaci bych chtěl nejprve poděkovat panu ministru za to, že poskytl návrh rezolucí k česko-německým vztahům, předložených poslaneckými frakcemi opozičních stran ve Spolkovém sněmu, a to jak Sociálně demokratické strany Německa, tak Strany zelených, tak i Strany demokratického socialismu. Děkuji tedy za dodání těchto neoficiálních překladů, přestože jsem o ně nežádal v této interpelaci, nýbrž již o měsíc dříve v interpelaci, kterou jsme již projednali. Nicméně, jak se říká - pozdě, ale přeci mi tato odpověď byla poskytnuta, takže za ni děkuji.

Pokud jde o stanovisko k Sudetoněmeckým dnům v Mnichově samotným, považuji jej za naprosto nic neříkající a svědčící o tom, že česká zahraniční politika k této věci není schopna, není ochotna nalézt správný vztah. Od počátečního tvrzení o tom, že Sudetoněmecké dny v Mnichově jsou něčím na způsob jakýchsi folklórních slavností, něco podobného k těm daleko proslulejším pivním slavnostem v Mnichově, které nemají žádný reálný význam pro politiku Spolkové republiky, které jsme slýchali velmi často po listopadu 1989, kdy jsme se dozvídali, že se jednalo v podstatě o komunistickou propagandu, která záměrně uměle nafukovala význam těchto slavností, se ukazuje, že ti, kdo varovali před podobnými shromážděními, před podobnými hlasy, které na nich zaznívají, ať již to bylo před listopadem 1989 nebo po něm, měli naprostou pravdu, protože se jedná skutečně o velmi ostrou, velmi militantní tribunu, na které zaznívají určité požadavky, které se potom stávají tak či onak součástí vládní linie, vládní politiky, ať již bavorské nebo spolkové vlády.

Domnívám se, že Ministerstvo zahraničních věcí nevěnovalo a nevěnuje patřičnou pozornost analýze právě projevů, které zde byly učiněny, a jejich důsledkům pro české národní zájmy.

Zároveň bych zde chtěl upozornit na jednu zajímavou větičku v odpovědi pana ministra, a sice že při hledání otázek současných bilaterálních vztahů České republiky a Spolkové republiky jako spolupráce výhledu do budoucnosti, otázek minulosti, uzavření minulosti může být naším partnerem jen německá spolková vláda. Zde mi opět nezbývá než se pozastavit nad nekonzistentností, víceméně ve světě proslulou, nekonzistentností české zahraniční politiky, kdy, jak známo, pan prezident říká něco, pan premiér říká něco, pan ministr zahraničí říká něco a každý v této souvislosti říká něco jiného.

Jestliže pro pana ministra zahraničních věcí je partnerem pro jednání pouze německá spolková vláda, tak pan premiér se klidně schází s bavorským premiérem, tedy představitelem vyššího územně správního celku, a jedná s ním o těchto otázkách. Opět otazník, který visí nad naší zahraniční politikou, tato interpelace nerozptýlila, proto musím říci, že s odpovědí nesouhlasím. Navrhuji usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci Vratislava Votavy ve věci hodnocení tzv. Sudetoněmeckých dnů a projevů německých politiků v této souvislosti. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Rozprava je otevřena. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který přednesl pan kolega Votava. Zahájil jsem 170. hlasování. Je přítomno 92 poslanců.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro bylo 29, proti 33 poslanců.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip odpověděl na interpelaci poslankyně Květoslavy Čelišové ve věci zařazení soukromé střední odborné školy umění a managementu do sítě soukromých škol v roce 1995 a postupu MŠMT ve věci řešení stížností, tisk 1376. Odpověď byla předložena jako tisk 1376 A. Její projednávání bylo na 32. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslankyně. Nyní se ptám paní poslankyně Čelišové, zda se chce vyjádřit. Ano, prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedající, s odpovědí pana ministra Pilipa na interpelaci k vyřazení soukromé umělecké školy v Praze ze sítě a k podivnému postupu celého ministerstva školství při celé této kauze chci říci jen tolik, že nesouhlasím.

Mám možnost na odpověď pana ministra reagovat zde ve sněmovně téměř s půlročním zpožděním. Nebyla to jen moje nepřítomnost, ale dlouhodobá nepřítomnost pana ministra Pilipa v době, kdy se interpelace projednávají. V době, kdy jsem podávala svoji interpelaci, jsem žádala, aby byla řešena jako naléhavá. Celá moje snaha pomoci věc řešit není teď v podstatě nic platná.

K odpovědi pana ministra snad jen tolik: Nemám vůbec pocit, že si pan ministr nechal celou věc prošetřit. Odpovídá mi povrchně a zcela na jiné otázky, než které jsem pokládala.

Navrhuji sněmovně následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra Pilipa na interpelaci k vyřazení soukromé umělecké školy v Praze.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Nechám hlasovat.

Jedná se o 171. hlasování. Přítomno je 93 poslanců. Kdo návrh paní poslankyně Čelišové podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tím jsme se vyrovnali s odpověďmi pana ministra Pilipa.

Konstatuji, že kolega Vyvadil zde není přítomen a že tedy podle odst. 6 § 112 jednacího řádu se o interpelacích už nebude dále jednat.

Tím jsme ukončili projednávání odpovědí členů vlády České republiky na interpelace a nyní se budeme věnovat dalšímu schválenému bodu. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v úterý odpoledne po zahájení této schůze bylo poprvé naplněno ustanovení jednacího řádu v § 2 a § 9, tzn. že byla přečtena jména poslanců, kteří jsou na této schůzi omluveni. Dovolím si citovat úryvek ze stenozáznamu. Byl omluven pan Jiří Karas, který byl Poslaneckou sněmovnou vyslán do Strassburku. Chtěl bych upozornit jak sněmovnu, tak stenozáznam, že na zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy byli sněmovnou oficiálně vysláni i další poslanci, členové delegace. Šlo celkem o devět poslanců této sněmovny. Jejich jména však nebyla přečtena ve stejném režimu omluv na začátku schůze. Prosil bych, aby tato jména byla doplněna mezi poslance, kteří jsou omluveni. Byli to poslanci: Hurta, Pavel Kolář, Kalus, Koucký, Loukota, Libor Novák starší, Raška, Špaček a Trojan. Někteří jsme se vrátili včera večer. Poslanci Hurta, Loukota, Pavel Kolář a Libor Novák starší zůstávají na jednání parlamentního shromáždění až do jeho závěru v pátek. Prosím, aby v tom smyslu byl upraven stenozáznam ze 34. schůze Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za upozornění. Myslím, že tímto bodem to můžeme upravit.

Dalším bodem je přerušené projednávání původního bodu 13, kterým je

XXII.

Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (sněmovní tisky 17911927)

Nyní bude následovat závěrečné slovo navrhovatele. Prosím místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych řekl pár poznámek ve svém závěrečném slově k proběhlé rozpravě. Především bych chtěl ještě jednou poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali projednávanému zákonu, který se rodil v tak těžkých porodních bolestech, nicméně je na světě. Sněmovna diskutovala velmi podrobně o zásadách a podle těchto zásad byl tento návrh připraven. Ještě jednou děkuji za pozornost, která byla věnována tomuto zákonu.

V rozpravě k zákonu vystoupilo 6 poslankyň a poslanců. Já bych řekl, že z jednotlivých pozměňovacích návrhů souhlasím s těmi, které zpřesňují zákon z hlediska jednoznačnosti výkladu apod. Týká se to zejména pozměňovacích návrhů pana poslance Koláře, poslankyně Kolářové a drtivé většiny návrhů poslankyně Marvanové. Přijetí ostatních návrhů nedoporučuji z důvodu, že buď jsou redundantní, tzn., že jsou obsaženy v obchodním zákoníku a není třeba je zde specificky zmiňovat, nebo proto, že by změkčovaly podmínky přísnosti nad neziskovými právnickými osobami, či v jednom případě - a to se týká pana poslance Ullmanna - zaváděly by do našeho právního řádu nový pojem, který není nikde definován.

To se týká té specifikace činnosti organizace. To slovo organizace není v našem právním řádu.

Pan předseda rozpočtového výboru a společný zpravodaj uvede vždy stanovisko, které má on i já, nebo se u jednotlivých pozměňovacích návrhů vyjádřím. Čili ještě jednou chci poděkovat za pozornost, kterou sněmovna věnovala tomuto zákonu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím společného zpravodaje, aby se ujal svých povinností.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak už uvedl pan ministr financí, v rozpravě vystoupilo šest poslanců. Jako první vystoupil pan poslanec Ullmann a přednesl návrh, který máte uveden pod č. 1. Už ho nebudu znovu číst. Máme to všichni před očima. Takže stanovisko moje jako zpravodaje je nesouhlasné a pan ministr nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Zahájil jsem 172. hlasování za přítomnosti 97 poslanců.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 9, proti 76 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Druhý návrh pana poslance Ullmanna je rovněž uveden. Pan ministr financí s ním nesouhlasí, já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 173. hlasování za přítomnosti 105 poslanců. Kdo je pro? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 36, proti 79. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Třetí návrh. Podotýkám, že byl veden obavou o přesnou formulaci. Tato obava je lichá, protože formulace, která je zde, je přesně tatáž jako v daňových zákonech, čili tady nehrozí, že by jen ty 3 milióny, samozřejmě to znamená od 3 miliónů výš. Čili nesouhlasíme s tím, aby byla měněna dikce podle návrhu pana poslance Ullmanna, ani já, ani pan ministr financí. Čili ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 174. hlasování za účasti 111 poslanců návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovali 3 poslanci, proti 85. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Pak vystoupil pan poslanec Kolář, s jehož oběma návrhy věcně pan ministr financí souhlasí, já také, ale jsou tam nějaké problémy formulační.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Kolář se přihlásil, aby upřesnil svůj pozměňovací návrh. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych upřesnil svůj pozměňovací návrh, a sice ne věcně a ne formulačně ten vlastní návrh, ale v podstatě návěští, čili zařazení těchto pozměňovacích návrhů do správných částí zákona. Pro úplnost a pro přesné legislativní znění pro jistotu přečtu ty návrhy celé znova.

Takže za část druhou se zařazuje nová část třetí, která zní: Zákon č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje takto:

V čl. 5 v bodě 1 se na konci první věty slova "v bodech 1 a 2" nahrazují slovy "v bodech 1, 2 a 3". Za druhou větu se vkládá věta, která zní: "Obdobně lze postupovat i u celého souboru těchto pohledávek".

Druhý pozměňovací návrh. V části II zařadit nový bod 3, který zní: "V příloze k zákonu v položkách (1 - 27) a (2 - 53) se slova "přístrojů pro měření délky v terénu nahrazují slovy "nástrojů pro měření délky". Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za technické upřesnění.

Poslanec Tomáš Ježek: Takže zůstávají dva upřesněné návrhy a prosím, abychom dali hlasovat o návrhu č. 1 pana kolegy Koláře. Tento návrh pan ministr financí doporučuje, já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 175. hlasování za účasti 116 poslanců. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 72, proti 8 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž s druhým návrhem pana poslance Koláře pan ministr financí souhlasí, já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 176. hlasování za přítomnosti 117 poslanců je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 80, proti 2 poslanci.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále vystoupila paní kolegyně Kolářová, která přednesla pět pozměňovacích návrhů. S prvním návrhem pan ministr financí souhlasí, ale já ne, protože jde opravdu o změnu názvu, který je podle mého soudu důležitý, neboť v důvodové zprávě samotné je uvedeno 7 případů, kdy neziskový sektor reprezentují rozpočtové, příspěvkové organizace, občanská sdružení atd. To všechno se jmenuje neziskový sektor, takže bychom vlastně zaváděli případ, kdy zavádíme novou odrůdu třeba jablek, vedle jonatanu, parmena zlatá, ontário a jedno z nich, to nové, by se jmenovalo jablko.

Takže to je hrubý prohřešek proti jazyku českému. Myslím si, že bychom skutečně měli dát nový název, protože pak budeme čelit těmto případům. Vemte si důvodovou zprávu, tam je uvedeno několik případů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 177. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 36, proti 63 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: S druhým návrhem paní kolegyně Kolářové pan ministr financí souhlasí a já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 178. hlasování za přítomnosti 120 poslanců. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 65, proti 27.

Poslanec Tomáš Ježek: S třetím návrhem paní kolegyně Kolářové pan ministr financí souhlasí a já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 179. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 81, proti 18.

Poslanec Tomáš Ježek: Se čtvrtým návrhem paní kolegyně Kolářové pan ministr souhlasí a já rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 180. hlasování za účasti 119 poslanců. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100, proti 9.

Poslanec Tomáš Ježek: Také s pátým návrhem pan ministr souhlasí a já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 181. hlasování za účasti 123 poslanců. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 107, proti nikdo.

Poslanec Tomáš Ježek: Pak vystoupila paní poslankyně Marvanová, která přednesla celkem 9 návrhů, které nám opravdu připravily krušné chvíle, ale nakonec se to nějak zvládlo. Její první pozměňovací návrh - s tímto návrhem pan ministr financí souhlasí a já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 182. hlasování za účasti 123 poslanců. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 97, proti 12.

Promiňte, hlásí se paní kolegyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhla revokaci hlasování u prvního návrhu paní poslankyně Kolářové. Ne proto, že bych zpochybňovala hlasování, ale myslím, že je to mé právo a mohu navrhnout revokaci. Velmi stručně odůvodním: Domnívám se, že poslanci nebyli soustředěni na toto hlasování, protože jinak by nemohli odhlasovat takový název, který je ve společné zprávě, a dál se potom vůbec do zákona nepromítá. Ta nezisková právnická osoba zůstává v textu zákona a název je jiný. Dovolím si navrhnout revokaci.

Poslanec Tomáš Ježek: Dovolím si poznamenat, že návrh se samozřejmě promítá, protože je to technická věc.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zde návrh na revokaci.

Poslanec Tomáš Ježek: U bodu č. 2 bych poprosil paní kolegyni Marvanovou o upřesnění, neboť tak, jak to navrhla, tak to není možné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně Marvanová bude tak laskava a upřesní svůj návrh č. 2.

Poslankyně Hana Marvanová: Jde o upřesnění mého návrhu v § 13, odst. 1, písm. c). Navrhuji, aby byla v písm. c) doplněna slova "podle § 8, odst. 1, písm. a) a b)". Navazuje to zároveň na pozměňovací návrh k bodu 2, ale i 5, na což pan zpravodaj jistě upozorní.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě jednou poprosím o upřesnění pana společného zpravodaje.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP