Středa 8. února 1995

2. den schůze (8. února 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 175 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr životního prostředí Fr. Benda, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid.

(Jednání zahájeno v 9.40 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, milí hosté. Zahajuji druhý jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás na ní srdečně vítám. Prosím o klid.

Podle prezenční listiny je přítomno 76 poslanců, takže jsme usnášení schopni. Prosím, abyste se zaregistrovali pomocí identifikačních karet. Nyní je zaregistrováno 92 poslanců.

Včera jsme projednali první až sedmý bod.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že stenozáznam má komplikace s tím, když hovoříte, prosím o klid.

Opakuji, že jsme včera projednali první až sedmý bod a u devátého bodu jsme jednání přerušili. Osmy bod schváleného pořadu můžeme začít projednávat až dnes odpoledne, nejdříve od 15.30 hodin, jak řekl včera pan předseda.

Z pověření organizačního výboru předkládám návrh na rozšíření pořadu 28. schůze o dva body.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštěni od projednávání zásad zákonů a návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné 60 denní lhůty k projednávání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy.

Tyto nové body doporučuji zařadit před 34. bod schváleného pořadu, aby byl čas na vyhotovení příslušných sněmovních tisků.

Tolik návrh organizačního výboru na rozšíření pořadu 28. schůze.

Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu organizačního výboru na rozšíření pořadu schůze.

Pan poslanec Grulich má náhradní kartu číslo 16, pan poslanec Stráský má náhradní kartu číslo 20.

Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji 36. hlasování a ptám se, kdo z vás, dámy a pánové podporuje rozšíření programu o bod "Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákona"? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 55, 4 byli proti, 6 se zdrželo hlasování.

Protože je na hlasovacím zařízení technická závada vyhlašuji dvouminutovou přestávku.

Dámy a pánové, dovolte, abychom opakovali hlasování Prosím o novou registraci. Děkuji.

Budeme hlasovat o tom, kdo podporuje návrh organizačního výboru na rozšíření pořadu o bod "Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad", jedná se o 37. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 102, proti 14, 15 se zdrželo hlasování.

Prosím, abyste dalším hlasováním dali souhlas s návrhem organizačního výboru na zkrácení zákonné 60 denní lhůty k projednávání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy. Jedná se o 38. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 117, proti 5, zdrželo se 10 poslankyň a poslanců.

Nyní budeme pokračovat v projednávání přerušeného 9. schváleného bodu pořadu, kterým je

VIII.

Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu

silničních vozidel na pozemních komunikacích

(podle sněmovních tisků 984 a 1461)

Včera jsme vyslechli odůvodnění ministra dopravy pana Jana Stráského, zprávu společného zpravodaje výboru pan poslance Vladimíra Budinského a vedli jsme rozpravu, kterou jsme neukončili.

Ptám se tedy, zda-li se někdo hlásí do rozpravy? Pan ministr Stráský.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, aby § číslo 1, odst. 1, ve znění společné zprávy byl doplněn následujícím textem: "Jiným než silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích a které může být na pozemních komunikacích provozováno.

Druhy jiných vozidel a technické podmínky stanoví prováděcí předpis.

V souvislosti s tím navrhuji, aby se vypustila v § 1 odst. 2 zkratka "vozidlo" a zákon na všech místech používal označení "silniční vozidlo". Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Stráskému. Jako další se do rozpravy přihlásil pan kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, včera večer se sešel branný a bezpečnostní výbor k tomu, aby posoudil podle našeho názoru jednu závažnou věc. To, co vám budu přednášet, je jednomyslným usnesením přítomných členů branného a bezpečnostního výboru.

Navrhuje se, aby § 6 odst. 1 byl na konci upraven tak, že by byl připojen text "a vozidla armády České republiky, která nejsou výhradně určena k provozu na pozemních komunikacích".

Rád bych, abyste všichni vnímali přesně to, co říkám. Tento návrh se netýká vozidel České armády, která jsou určena pro provoz na komunikacích, jenom ta, která pro toto určena nejsou, ale pro výcvikové akce je nutné, aby v určitých situacích se po silnicích pohybovala. Podotýkám přitom, že se tato záležitost týká sice významné části vozidel České armády, která však jen výjimečně se dostanou na silnice a z důvodů ekonomických je dokonce v zájmu armády, aby to bylo jen tam, kde je to nezbytně nutné.

Dále chci podotknout to, že existuje v rámci Evropských společenství přijatá výjimka, která říká, že se považuje za normální, že v zemích Unie tato vozidla jsou z této povinnosti vyjmuta.

Dále mi dovolte říci, že se jedná o vozidla netypická, která byla zprovozněna před řadou let a je skutečně nezbytné pro funkci armády, aby tato výjimka byla udělena. Zdůrazňuji nezbytnost této věci a potřebnost této věci a jednomyslný souhlas výboru je myslím dostatečným důkazem toho, že tato věc nemá politický charakter a je naprosto nezbytné pro fungování armády, aby toho bylo dosaženo. Domnívám se, že bez této výjimky, pokud by armáda měla plnit zákon České republiky a je samozřejmé, že je musí plnit, by byl ohrožen výcvik a bojeschopnost České armády.

Děkuji vám za vstřícnost. Považoval jsem za svoji povinnost takto věc důrazně přednést.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Technické upozornění. Kolega Lobkowicz má náhradní kartu č. 15, kolega Ullmann má náhradní kartu č. 13.

Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy? Nikdo, takže rozpravu končím. Přejdeme k závěrečným slovům. Táži se, zda se chce vyjádřit ministr dopravy Jan Stráský. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych využil závěrečného slova k zaujetí stanoviska k jednotlivým pozměňujícím návrhům tak, jak zde zazněly, ve znění textu, který mám před sebou, jako pozměňovací návrhy k textu 984, ve znění tisku 1461. Z důvodů, které jsem uvedl včera, podporuji kompletní návrh pana poslance Vladimíra Budinského. V souvislosti s tím považuji za zlepšení a řešení jistého problému, který zde byl diskutován, přijetí návrhu pana poslance Josefa Červinky. Věcně to znamená, že traktory by podléhaly tomuto režimu tak, jak jej zavádí návrh pana poslance Budinského, ale měly by tu výjimku, že by se kontroly prováděly v místě.

Doporučuji, aby se zpřesnila otázka, co to je místo a pokud mohu, navrhuji, aby to bylo místo, které určí okresní úřad. Toto znění, jak je zde uvedeno, by mohlo znamenat, že by STK honilo traktor po hájovně nebo někde jinde. Aby to byla jistá soustředěná místa. Myslí se tím v podstatě obec.

Pokud jde o návrh pana poslance Skočovského, který byl záminkou k dlouhé diskusi o § c. 1, dovoluji si říci, že tím jsme se vyrovnali návrhem, který jsem přednesl.

Celá řada připomínek a pozměňujících návrhů směřuje k tomu, zda má být zřizovatelem STK a emisních stanic ministerstvo nebo okresní úřad. V tomto okamžiku, kdy není síť dokončena, by například právě pro traktory, kdy bude síť teprve vznikat, je v České republice 120 STK a více než tisíc stanic emisní kontroly. Uvádím to jako základní argument pro to, že trvám na stanovisku vládního zákona, aby rozhodovací pravomoc zůstala na okresním úřadu a ministerstvo bylo vrchním státním dozorem, který metodicky usměrňuje STK i emisní stanice a z titulu vrchního státního dozoru, jak zákon říká, má povinnost je i občas kontrolovat. Aby základní rozhodovací pravomoc zůstala na okresních úřadech, které lépe než ministerstvo vědí, jaké STK, jaké emisní stanice, jaké typy vozidel v okrese potřebují a nepřenášela je, jak navrhuje celá řada z vás, na ministerstvo.

Naopak pro zpřesnění - řekl bych, že to není změna, ale legislativní zpřesnění - přijímám návrh poslance Stanislava Kozáka, aby se přímo do textu v § 1 a nikoliv odvolávkou na právní předpisy tak, jak je návrh předložen, doplnilo do písmene d) "pokud je podle zvláštního předpisu požadováno". Znamená to tedy, že bude přímo v zákoně, že vozidla jsou opatřena státní poznávací značkou, pokud je to podle zvláštního předpisu požadováno, neboli § 1 odst. 2 písm. d) doplnit přímo v zákoně textem "pokud je podle zvláštního předpisu požadováno" a nahradit odvolávku na zákony tak, jak je zákon předložen.

S jinými návrhy nemohu po zvážení souhlasit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj pan poslanec Vladimír Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, pozměňovacích návrhů byla v rozpravě (i ve znovu otevřené rozpravě dnes) vznesena celá řada. Nicméně až na řídké výjimky nepřinášejí nová témata, spíše témata, která zazněla v jednotlivých výborech, jež zákony projednávaly, a jsou to problémy, které byly ve své valné většině ve výborech zamítnuty. Navrhoval bych, abychom postupovali po pozměňovacích návrzích tak, jak byly vzneseny, po jednotlivých blocích. Pokud předkladatelé nebudou chtít jinak, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích zvlášť, tak jak jsou v materiálu, pouze až dojdeme k devátému návrhu pana poslance Skočovského, který jako první se dotýká toho problému, zdali má povolení - oprávnění k provozování STK a stanic emisní kontroly provádět okresní úřad nebo ministerstvo, tento pozměňovací návrh se v jisté podobě týká dalších deseti pozměňovacích návrhů, pak bych si dovolil nechat hlasovat o té věci, ušetříme si deset hlasování o otázce, zda ministerstvo nebo okresní úřad.

Závěrem bych chtěl říci, že jsem velmi rád, že se podařilo do zákona zabudovat emisní kontroly a odstranit tím dluh, kterým jsme byli bezpečnosti a ekologii silniční dopravy povinováni. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já jsem vás odhlásil, a proto prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Za druhé mám technickou poznámku - trvá někdo z pánů poslanců a paní poslankyň na tom, aby kolega Budinský četl přesný text, nebo stačí odvolávky? Stačí odvolávky - čili proceduru projednávání máme odsouhlasenu. Prosím pana společného zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

Poslanec Vladimír Budinský: Pokud budete souhlasit, návrhy, které jsem přednesl já a které jsou označeny v materiálu jako 1 a 2, jsem při svém čtení označil jako legislativní změny společné zprávy a nemuseli bychom o nich hlasovat, pokud budete souhlasit s tím, že to platí, že to bylo předneseno při komentáři společné zprávy jako legislativní připomínka. Vidím, že souhlasíte. Mohli bychom tedy přejít k bloku návrhů 3, 4, 5, 6, které jsem vznesl a které zavádějí proti společné zprávě povinnost provádět kontroly emisní a technické zemědělských a lesnických traktorů, přípojných vozidel ve lhůtě 2 let od nabytí účinnosti zákona, a pak vždycky po dvou letech. Dál už nebudu komentovat. Předkladatel doporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zřetelné, o čem budeme hlasovat? Nikdo nic nenamítá. Jedná se o 39. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 132, proti 12, zdrželo se 14, nehlasovali 2 poslanci.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní přecházíme k návrhu pana poslance Skočovského. Poprosil bych ho, kdyby cítil potřebu něco upřesnit, aby mě přerušil. Myslím si, že můžeme najednou hlasovat o jeho návrhu č. 1 i 3, protože oba se týkají terminologie, kdy chce z názvu vypustit slovo "silničních", v prvním řádku § 1 vypustit také slovo "silniční". Proto bych navrhoval hlasovat o tom najednou. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Skočovský souhlasí? (Souhlas.) Jedná se o 40. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 88, zdrželo se 39 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je tu návrh č. 2 pana poslance Skočovského.

Upozorňuji, že návrh ke stejnému bodu přednesl pan ministr Stráský, který zřejmě svůj druhý návrh podporuje. Já také podporuji jeho návrh. Z tohoto důvodu ani zpravodaj, ani předkladatel tento návrh pana poslance Skočovského nepodporuje. Jedná se tedy o návrh č. 2 v materiálu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 41. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 32, proti 92, zdrželo se 35 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Návrh číslo 4 předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 42. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 32, proti 90, zdrželo se 38 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní jsme na str. 2 seznamu pozměňovacích návrhů, u návrhu č. 5. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 43. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 34, proti 88, zdrželo se 40 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Jsme u návrhu č. 6. Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 44. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 89, zdrželo se 37 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Návrh č. 7 - předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 45. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 45, proti 99, zdrželo se 17 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Návrh č. 8. Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 46. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 93, zdrželo se 30 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je to věcné hlasování o tom, zdali v zákoně bude všude, kde se nyní píše "okresní úřad" toto slovo nahrazeno slovem "ministerstvo". Předkladatel rozhodně nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 47. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 41, proti 103, zdrželo se 18 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Tímto hlasováním, pokud budou poslanci souhlasit a myslím, že to tak vzali na vědomí při úvodu, bylo hlasováno o některých návrzích pana poslance Matějky a všech návrzích pana poslance Štěrby. Přešel bych tedy k návrhu pana poslance Matějky na straně 2.

Návrh jedna je již odhlasován a návrh číslo 2, který je stručný, jenom připomenu, že se tím řeší spjatost provozovatele technické kontroly s opravárenstvím, předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 48. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 40, proti 107, zdrželo se 19 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Tím bylo hlasováno věcně o všech návrzích na straně 2. Dostáváme se na stranu 3, k prvnímu návrhu pana poslance Matějky, a to je v § 9 vypustit odstavec 3. Opět se to týká spjatosti provozovatele kontroly s opravárenstvím.

Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 49. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 34, proti 99, zdrželo se 28 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Další návrh k § 10 - o tom jsme již hlasovali. Další návrh je k § 12: ve čtvrtém řádku "okresní úřad" nahradit slovem "inspektorát".

Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se 50. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 100, zdrželo se 25.

Poslanec Vladimír Budinský: Návrh, který se týká § 14 o tom jsme již hlasovali. A přicházíme k návrhu pana poslance Franka, který žádal hlasovat zvlášť o držitelích průkazů ZTP a zvlášť o držitelích průkazů ZTTP. Po dohodě předkladatele i zpravodaje by věcně s tímto souhlasili, nicméně tato věc patří skutečně do zákonů sociální podpoře a sociální pomoci a ne do zákona o podmínkách provozu. Protože tyto sociální zákony budeme řešit v blízké době, poprosil bych pana poslance Franka, aby je případně zopakoval. Nicméně musíme hlasovat.

Čili o tom textu zvlášť pouze pro ZTP. Z toho důvodu, který jsem komentoval, předkladatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 51. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 79, proti 30, zdrželo se 59 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: A nyní bych prosil o stejné hlasování k držitelům průkazů ZTTP. Opět stejné vyjádření.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 52. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 78, proti 22, zdrželo se 64 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní přecházíme k návrhu pana poslance Ungra, který proti společné zprávě vrací záležitost do podoby vládního návrhu. Podívám se na pana ministra. Pan ministr se nevyjadřuje a já vzhledem k tomu, abychom respektovali práci poslanců ve výborech, kteří toto projednávali a prohlasovávali, nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 53. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 63, proti 36, zdrželo se 67 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní jsme u návrhu pana poslance Mandíka. Jenom upozorním, že podobný návrh měl pan poslanec Červinka. Z toho důvodu, že se i předkladatel vyjádřil pro druhý návrh, dávám stanovisko, že předkladatel nesouhlasí a zpravodaj také nesouhlasí s návrhem pana poslance Mandíka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 54. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 63, proti 62, zdrželo se 40 poslanců.

Poslanec Vladimír Budinský: Nyní je návrh pana poslance Červinky. Zeptal bych se, jestli ho chce upřesnit tak, jak jsme spolu hovořili. Přečetl bych upřesněné znění.

Na základě písemné žádosti držitele traktorů nebo přípojného vozidla za traktor je technická prohlídka a emisní prohlídka provedena v místě, které určí okresní úřad v blízkosti stanoviště traktoru nebo jeho přípojného vozidla.

Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Mám přečíst ještě jednou zdůvodnění?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP