Úterý 7. února 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím panu poslanci Špačkovi tak, že předkládá požadavek, aby Kancelář připravila znění pozměňovacích návrhů v písemné podobě, jak připraví pan ministr a pan společný zpravodaj. To je věc zcela nesporná, ale procedurální návrh na to, abychom požádali ústavně právní výbor o projednání této věci, jsem pochopil spíše jako otázku než jako jednoznačný procedurální návrh. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Viděl jsem ještě přihlášku pana poslance Tomáše Štěrby.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, slyšel jsem tady mnoho pozměňujících návrhů. Když jsem si přečetl vládní návrh zákona, tak jsem tam měl já i lidé, kterými jsem si to nechal zpracovat, hromadu připomínek. Jinak se mě zdá zákon docela průchodný s maličkostmi, viz § 1.

Pro mne tam byly za prvé důležité emise a za druhé zřízení STK k přechodným ustanovením toho, jak se bude kontrola provádět. Ve společné zprávě de facto všechno bylo řečeno, pouze zřizování STK tam bylo, dle mého názoru, nedostatečné. Osobně si myslím, že návrhů tam bylo mnoho. Přikláním se k tomu, aby společná zpráva, která vystihuje všechno, co je tam důležité, mimo jednoho, byla brána na potaz. Někdy méně znamená více. l když to tady už zaznělo, chtěl bych pouze doplnit společnou zprávu v § 7 odst. 1, kde se říká, že stanici technické kontroly může provozovat právnická osoba, která má k provádění technických podmínek oprávnění, udělené ministerstvem dopravy na základě doporučení okresního úřadu. Toto doporučení vydává okresní úřad, v jehož územním obvodu bude stanice technické kontroly vykonávat svou činnost. Dále navrhuji, aby odstavec téhož § byl nahrazen tímto textem:

Ministerstvo dopravy oprávnění neudělí, je-li žadatel právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravnou vozidel nebo jeho součástí. To znamená, že do společné zprávy je třeba doplnit "ministerstvo".

V odst. 3 téhož § navrhuji slova "okresní úřad" nahradit slovy "ministerstvo dopravy".

Pan kolega Skočovský de facto toto navrhoval také, ale nedoplnil to, aby ještě v § 8 se text odst. 1 nahradil tímto textem: Stanici měření emisí může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k měření emisí oprávnění udělením ministerstva dopravy na základě doporučení okresního úřadu. Proč ministerstvo dopravy? Osobně si myslím, že jedině ministerstvo může sjednotit výklad jednotlivých ustanovení zákona, což není bohužel pravidlem u okresů. Tam může dojít k negativní konkurenci tím způsobem, že bude na jednotlivé okresy vydán příliš velký počet oprávnění provádět STK a tím pádem z hlediska konkurence u některých STK dojde ke snižování nároků. Proto si myslím, že by mělo být garantem a zřizovatelem pouze ministerstvo dopravy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomášovi Štěrbovi. Slovo má pan poslance Dalibor Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, pro případ, že by pan poslanec Špaček přece jen chtěl regulérní návrh na to, aby se problémem zabýval ústavně právní výbor podat, chtěl bych požádat o upřesnění. Chápu, že problém, o kterém mluvil, je složitý a je možná dobře, aby se jím některý výbor zabýval, jenom mě není dost dobře jasné, proč zrovna ústavně právní výbor, neboť problém, o kterém pan poslanec Špaček mluvil, rozhodně ústavně právním problémem není. Jestli k tomu má nějaký důvod, proč zrovna náš výbor, ať jej řekne. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Chystám se rozpravu uzavřít. Protože mám zprávu, že pan ministr i pan společný zpravodaj budou potřebovat na zpracováni pozměňujících návrhů určitý čas, doporučil bych, abychom tento bod přerušili v tuto chvíli, kdy uzavírám rozpravu, abychom v něm pokračovali zítra v 9.00 hodin, pokud bude moci být předloženo včas písemné vyhotovení pozměňujících návrhů. Ptám se pana dr. Botura a pracovníků Kanceláře, zda budou moci mít poslanci na lavicích písemné znění pozměňujících návrhů zítra před devátou hodinou. (Dr. Botur: V půl deváté budou mít poslanci na lavici znění pozměňujících návrhů.)

Ano. To je konstatování stavu věcí v tuto chvíli. Procedurální návrh na to, aby se záležitostí tohoto zákona zabýval ještě některý z výborů, ať ústavně právní, nebo některý jiný, nebyl podán.

Hlásí se pan ministr Stráský.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Pane předsedo, vážení kolegové, samozřejmě respektuji množství připomínek na návrh, které bylo vámi vysloveno. Přesto považuji za nutné upozornit - aniž bych se snažil poučovat - že § 1 nevymezuje vozidla, která mají jakýkoliv vztah k STK nebo emisím. § 1 mluví o babetách, protože jestli se budou vyrábět babety, rozhoduje ministerstvo dopravy. § 1 má vztahy k následujícím paragrafům o technické způsobilosti vozidel, o tom, co se smí a nesmí v České republice vyrábět. Z tohoto hlediska se asi budou trochu jinak jevit námitky, které se zde vyskytovaly. Jsou to tedy vozidla, která odpovídají konstrukčně, jak říká jedna část, jsou to vozidla, která mají SPZ, pokud ji mají mít, jak říká jiná část. Z tohoto hlediska nám - protože zákon je poměrně krátký - splývá množina vozidel, protože i o jízdním kole rozhoduje ministerstvo dopravy. Pokud schválíte tento zákon, bude dál rozhodovat, jaké jízdní kolo se zde smí vyrábět. Jakékoliv jiné vozidlo upřesňuje samozřejmě návrh zákona v § 1 odst. 1 poslední věta, ale samozřejmě tento § 1 mluví i o vozidlech, která užívají komunikace, protože to jsou vozidla do 20 km/hod., motorová kola, která nemají SPZ a nebudou jezdit na emisní ani technické kontroly.

Považoval jsem za nutné toto říci, protože se mi zdálo, že rozpor v § 1, který jakoby nezapadá do množiny, kterou pak posuzujeme, má-li chodit v těch či oněch intervalech na STK nebo emisní kontrolu, by nás vedl k tomu dělat z toho ústavní problém. Myslím, že toto je nedorozumění. § 1 mluví o úplně jiné množině všech vozidel, která kdykoliv mohou vstoupit na komunikaci. § 6 a 7 mluví o množině vozidel, která mají SPZ, a to je základní znak toho, že budou chodit na emisní a technickou kontrolu.

Jenom toto jsem považoval za nutné říci teď, protože by to možná mohlo vést k dalším úvahám, které jsou vzdáleny od záměru tohoto zákona. Jinak přijímám navrženou proceduru a připravíme zítra pokračování projednávání a stanoviska ke všem pozměňovacím návrhům.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kozák se hlásil. Chce replikovat? Musím vycházet z toho, že pan ministr otevřel rozpravu, takže musím dát příležitost dalšímu poslanci. To je v pořádku.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, pane ministře, jestliže je zde striktně napsáno v § 1 odst. 2, že vozidlo, které není opatřeno poznávací značkou, se nesmí provozovat na komunikacích, pak to je pro mne jednoznačné jako pro člověka - uživatele zákona. Domnívám se - nejsem legislativec, možná, že se mýlím - že kdyby písm. d) znělo "které není opatřeno SPZ", ač by jí být opatřeno mělo podle jiných předpisů, pak by to bylo naprosto v pořádku.

Předseda PSP Milan Uhde: Došlo k vyjasnění. Rozpravu nemohu ukončit, protože se přihlásil pan poslanec Špaček a pan poslanec Motyčka.

Poslanec Radim Špaček: Velmi se omlouvám, ale k vyjasnění nedošlo. Naprosto rozumím tomu, co pan ministr chtěl říci, a stejně tak argumentovali předkladatelé v našem výboru, ale bohužel to opravdu není vyjasnění. Zejména ne moje druhá námitka, že vozidlo, které není vyrobeno a určeno k provozu na pozemních komunikacích, se nemusí řídit tímto zákonem. Pokud - přeženu věci do absurdna - odmontuji z vrtulníku vrtuli a budu s ním pojíždět po silnicích, tak to rozhodně není vozidlo vyrobené a určené na provoz na pozemních komunikacích. Přesto mi nikdo nezakazuje tak činit.

Zároveň ovšem mohu ohrožovat životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím předpisem, mohu neodpovídat požadavkům bezpečnosti silničního provozu atd., protože pro takovéto vozidlo zákon neplatí. Proto se domnívám, že jde pouze o legislativně technické nepřesnosti v § 1. To byl důvod, který mne vedl k návrhu, který jsem nevyslovil explicitně, aby se tím zabýval ústavně právní výbor, protože ho považuji za výbor, který je expertem v legislativní oblasti v této sněmovně.

Je pravda, že jsem tento návrh nevznesl formálně, dal jsem ho k úvaze. V této poloze ho dosud nechám a prosím pány kolegy, aby o této věci přemýšleli, zda tomu tak skutečně není. V případě, že se najde větší konsensus, tento procedurální návrh ve sněmovně přednesu formálně zítra.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Ludvík Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, mám jen procedurální návrh. Bylo konstatováno pracovníky Kanceláře, že pozměňovací návrhy budou k dispozici v 9.00 hodin. Domnívám se, že by bylo rozumné, aby kluby měly možnost tyto návrhy projednat. My bychom se zde ve sněmovně sešli v 9.30 hodin. To je můj návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že sdělení znělo, že návrhy budou k dispozici v 8.30 hodin. Nechci tím samozřejmě suspendovat váš návrh, pane poslanče Motyčko, jenom opakuji, že text bude k dispozici v 8.30 hodin.

Jsou dvě možnosti. Buď přijmout návrh pana poslance Motyčky a zahájit jednání sněmovny v 9.30 hodin, nebo počítat s možností, že kluby se poradí mezi 8.30 a 9.00 hodin. To je ovšem myslím dost smělá myšlenka.

Hlásí se pan poslanec Skočovský.

Poslanec Miloš Skočovský: Já se připojuji k návrhu pana kolegy Špačka, a sice z dalšího hlediska. Jedna věc je pro mne potěšitelná - na našich silnicích nebudou smět jezdit ani tanky, které dělají skutečně velký smrad, a pokud nebudou chodit na technické kontroly, tak tam nemají co dělat, ani terénní vozidla, které nejsou určena k ježdění po pozemních komunikacích, nýbrž do terénu. To znamená třeba vojenské džípy.

Dávám toto ke zvážení a i podívat se, nakolik definice § 1 jak definice vozidla, tak definice pozemní komunikace - je potřebná v tomto zákoně řešit.

Předseda PSP Milan Uhde: Konstatuji, že byly dány výzvy ke zvážení určitých okolností. Použiji svého práva a přerušuji jednání 28. schůze Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že za pět minut zasedne organizační výbor, jak bylo domluveno. Oznamuji, že znění všech pozměňovacích návrhů v písemné podobě bude předloženo v 8.30 hodin a sněmovna začne jednat v 9.30 hodin. Bude vycházet z toho, že kluby budou již na jednání připraveny tím, že se sejdou a projednají pozměňovací návrhy na svých schůzích zítra v 8.30 hodin. Děkuji vám a přeji dobrý večer.

(Jednání přerušeno v 17.28 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP