Středa 2. listopadu 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koronthálymu a otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Přistoupíme ke schválení volebního řádu.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem volebního řádu, nechť to dá v hlasování č. 108 patřičným způsobem najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 105, 1 proti, zdrželo se 24 poslanců. Rozhodli jsme tedy o volebním řádu.

Skončili jsme tento bod s tím, že vyzývám ověřovatele, aby na základě tohoto dvojbodu připravili hlasovací lístky a ptám se, kdy bude možno zahájit hlasování. Odhaduji to zhruba na 20 - 25 minut. Z důvodů, které jsou zcela zřetelné, budeme pokračovat v jednání. Ověřovatele požádám, aby se ujali svých povinností.

Dámy a pánové, dalším bodem programu je

XIV.

Návrh poslance Josefa Bejčka a dalších na vydání zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb.

o přechodu některých věcí z majetku České republiky

do vlastnictví obcí

Pan poslanec Josef Bejček oznámil, že požádal o vzetí zpět tohoto návrhu zákona, který byl uveden ve sněmovním tisku 991. Prosím, aby se proto pan poslanec Josef Bejček jako zástupce skupiny předkladatelů ujal slova a svůj návrh odůvodnil.

Poslanec Josef Bejček: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, předkládám Poslanecké sněmovně návrh na vzetí zpět návrhu poslance Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, sněmovní tisky 9911162.

Toto mé rozhodnutí bych chtěl krátce zdůvodnit. Při projednávání tohoto poslaneckého návrhu ve vládě se vláda rozhodla svým usnesením řešit prakticky cíl a účel, který si stanovila skupina poslanců, kterým chtěla vrátit majetek obcí, který nemohl být původním návrhem vrácen, protože v té době byl majetkem čs. federace. Pro upřesnění bych pokládal za nutné přečíst usnesení vlády, které ozřejmí mé rozhodnutí o vzetí zpět tohoto návrhu.

Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 1994 č. 596 k převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.

Vláda

l. navazujíc na své usnesení ze dne 15. června 1994 č. 332 a s cílem přispět k přehlednosti a stabilitě vlastnických vztahů a k posílení postavení obcí jako základního článku samosprávy se usnáší, že do vlastnictví obcí budou bezúplatně a na základě smluv převedeny z vlastnictví České republiky nemovitosti uvedené v § 2 zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, jež byly ve vlastnictví obcí k 31. prosinci 1949 a jež nemohly být na základě uvedeného zákona převedeny do vlastnictví obcí proto, že ke dni nabytí jeho účinnosti byly v majetku čs. federace, a to za podmínky, že nejde o majetek, který musí zůstat s ohledem na úkoly státu v jeho vlastnictví.

II.

1. ukládá ministru vnitra vyzvat do 31. října 1994 prostřednictvím okresních úřadů, aby své nároky na majetek uvedený v bodě l. tohoto usnesení uplatnily do 31. března 1995 u příslušných ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, jejichž organizace k uvedenému majetku vykonávají právo hospodaření.

2. ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby po prověření nároků uplatněných obcemi zajistili bez zbytečného odkladu uzavření smluv o přechodu majetku mezi organizacemi, které k majetku vykonávají právo hospodaření a příslušnými obcemi.

III.

Pověřuje předsedu vlády, aby o tomto usnesení vlády informoval předsedu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Chtěl bych jenom poznamenat, ze tato obecná formulace usnesení vlády bez jakýchkoliv zamezujících paragrafů, které byly v původním návrhu zákona, umožňuje i vyřešit otázku společné zprávy, která se týkala převodu některého majetku obcí z národních parků. Myslím si, že rozhodnutí vlády bylo moudré a prakticky tím vyřešilo to, co si předkladatelé původního návrhu zákona vzali jako za svůj cíl zvýšit působnost obcí i v tomto a převést majetek, který byl historickým majetkem obcí k 31. 12. 1949.

Proto bych požádal sněmovnu, aby vyslovila se vzetím zpět souhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bejčkovi. Dávám návrh na to, abychom přijali usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslance Josefa Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, uvedený ve sněmovním tisku 991.

Tolik návrh na usnesení. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Dovolte mi, abych vás v tuto chvíli všechny odhlásil a požádal o novou prezentaci. Přistoupíme k hlasování o tomto usnesení, které jsem právě přečetl.

Dámy a pánové, zahajuji hlasování 109 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Výsledek je 109 pro, nikdo proti, zdrželo se 9 poslanců. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Dalším bodem je

XV.

Rezignace členky Rady Českého rozhlasu

Dopisem z 2. října tohoto roku požádala ze zdravotních důvodů paní Helena Klímová o přijetí rezignace na funkci členky Rady Českého rozhlasu. Navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci paní Heleny Klímové na funkci členky Rady Českého rozhlasu.

Tolik návrh na usnesení. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a rozhodneme v hlasování č. 110, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 112 poslanců, jeden proti, nikdo se nezdržel. Tuto rezignaci jsme přijali.

Paní a pánové, dostávám signál, že můžeme přistoupit k hlasování. Je 16.39 hodin. Domnívám se, že bude užitečné, když učiním přestávku do 17.20 hodin. Hlasování skončí v 17.20 hodin.

Poté bychom se měli vrátit k tomu, co dnes projednal organizační výbor a předložím sněmovně některé návrhy na rozšíření a doplnění programu. Těm, kteří jsou zvědavi více, mohu sdělit, že hodlám přednést návrh, který by umožnil projednávání novely zákona č. 500/1990 Sb. ještě dnes. Volí se do 17.20 hodin. a v 17.20 bude pokračovat schůze.

(Schůze přerušena v 16.40 hodin.)

(Jednání zahájeno v 17.25 hodin.)

XVI.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů

k projednání návrhu zákonů

Místopředseda PSP Jan Kasal: Připomínám, že všichni jste odhlášeni, takže všem, kteří přišli, nechť tato informace slouží zároveň jako výzva pro to, aby se znovu přihlásili. Protože je určitá naděje, že vbrzku bude dosaženo kýženého čísla, dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že organizační výbor dnes v polední přestávce projednal některé návrhy na upuštění od projednávání zásad zákonů a na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání zákonů, a pověřil předsedu Poslanecké sněmovny, aby tyto návrhy předložil ještě této schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny návrhy budou zpracovány do sněmovních tisků a rozdány zítra ráno. O jednom návrhu bychom však měli jednat bezprostředně, protože se týká návrhu zákona, který v kladném případě zkrácení lhůty můžeme projednat ještě dnes.

Prosím tedy o maximální pozornost, protože navrhuji rozšíření pořadu schůze o následující body: Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení 60 dnů k projednání návrhů zákonů.

První bod - upuštění od zásad bychom zařadili zítra ještě před interpelace. Druhý bod doporučuji projednat ihned. Tím bodem je zkrácení zákonné lhůty, protože v případě kladného vyjádření bychom tento bod mohli začít projednávat ihned a další návrhy zítra.

Současně vám chci navrhnout ještě bod Návrh na změnu ve složení Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, protože došlo k tomu, že pan poslanec Řezníček požádal o uvolnění z práce této komise. Myslím, že je dobré a slušné mu vyhovět.

Dámy a pánové, přednesl jsem procedurální návrhy, o nichž se hlasuje bez rozpravy, takže přistoupíme k hlasování. Hlasování pořadové číslo 111 je zahájeno.

Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby pořad schůze byl rozšířen ve smyslu mých návrhů? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro bylo 85 poslanců, proti 15, zdrželo se 16. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Jak už jsem uvedl, je možno dnes projednat jeden z návrhů na zkrácení lhůty, aby bylo případně možno návrh poslanců Františka Kozla a dalších na změnu zákona č. 500/1990 ještě v této schůzi projednat. Organizační výbor svým usnesením ze dne 2. listopadu letošního roku rozhodl navrhnout, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí, aby návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 47 dnů. Protože podle § 75 zákona o Jednacím řádu ČNR se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přistoupíme ihned k hlasování. Zahajuji hlasování č. 112 a ptám se:

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 93 poslanců, proti 8, zdrželo se 23. Návrh byl přijat.

Vzhledem k tomu, co jsem uvedl - tzn., že další návrhy na zkrácení lhůt a upuštění od projednávání zásad budou připraveny až zítra - navrhuji, abychom tento bod přerušili a pokračovali v jeho projednávání až zítra. Nejsou-li žádné námitky beru toto za schválené. (Všeobecný souhlas.)

Vidím zdviženou ruku Františka Kozla. Předpokládám, že neklid, který pan poslanec Kozel ve svém okolí generuje nemá pražádnou souvislost s tím, co hodlám přednést, a to že bychom pokračovali tak, jak jsme se před chviličkou usnesli, projednáváním Návrhu poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., atd.

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1175 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1295. Prosím nyní zástupce navrhovatelů, pana poslance Františka Kozla, aby návrh odůvodnil.

XVII.

Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání

zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů

vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo

fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb.,

č. 282/1992 Sb., c. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a

č. 155/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1175 a 1295

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych odůvodnil návrh, který směřuje ke zlepšení technických podmínek zejména základních škol. Tento návrh vychází ze situace, kterou máte poměrně podrobně popsánu v důvodové zprávě. Vychází z technického stavu budov, které má školství k dispozici. Vzhledem k tomu, že tyto budovy jsou poměrně starého data a jejich technický stav je v řadě případů neuspokojivý, rozhodl jsem se s dalšími kolegy podat návrh, který by tuto situaci měl změnit.

Nedá se říci, že by oblast školství trpěla nadbytkem investičních prostředků. Nedostatek investičních prostředků do jisté míry vznikl před téměř čtyřmi lety, kdy docházelo k delimitaci prostředků na nově vznikající školské úřady. Ne vždy se podařilo takříkajíc vydelimitovat investiční prostředky v té výši, v jaké byly na školství přiděleny tehdejším krajským národním výborům. Tím vznikla situace, kdy výše investičních prostředků pro školství byla podhodnocena. Odhady se blíží jedné miliardě. Tím vznikla poměrně malá základna pro vytváření výše investičních prostředků pro další léta. Tento deficit postupně narůstal. To byl další důvod, proč tedy navrhujeme, aby 3 mld. korun byly převedeny do všeobecné pokladní správy na financování investičních akcí v resortu školství.

Předpoklad navrhovatelů je, že by zhruba 80% prostředků, které budou během dvou let ve výši 3 mld. uvolněny, bylo využito ve prospěch zlepšení technického stavu základních škol. Zbývajících 20% by bylo využito v ostatních typech škol.

Důležité je, že návrh obsahuje zmocnění, kterým je ministerstvo školství po projednání s ministerstvem financí povinno vypracovat předpis, který bude popisovat mechanismus rozdělování těchto prostředků. Bude ustavovat určité instituce, které o přidělení těchto investičních prostředků budou rozhodovat.

Domnívám se, že důvodová zpráva je dostatečně výmluvná a že nic by nemělo bránit tomu, aby sněmovna tento návrh zákona schválila. To by bylo za předkladatele vše. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Kozlovi a prosím nyní společného zpravodaje výborů pana poslance Zemana, aby podal zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly na svých schůzích poslanecký návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 520/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona c. 476/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb. Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas ve zněni společné zprávy - tisk 1295. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Eduardu Zemanovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Radím Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v této chvíli už nebudu zpochybňovat, jakým způsobem byl tento bod zařazen do pořadu. Domnívám se, že jsme o tom vůbec nehlasovali, ale už se stalo. Nicméně se domnívám, že v této chvíli by bylo nanejvýš korektní, aby tento bod mohl být přerušen do zítřka, aby mohl být ještě projednán v klubech. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Jedná se o procedurální návrh. Myslím, že je takového charakteru, že je třeba o něm dát hlasovat okamžitě. Takže bych vás nejdříve odhlásil a požádal vás, abyste se znovu přihlásili.

Dámy a pánové, hlasování č. 113 rozhodne o procedurálním návrhu pana poslance Špačka. Právě je zahájeno.

Kdo souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh procedurálního charakteru nebyl přijat.

Pro se vyslovilo 56, proti 34, zdrželo se 32 poslankyň a poslanců.

Takže budeme pokračovat v projednávání tohoto zákona, a sice rozpravou. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Koucký. Prosím.

Poslanec Jan Koucký: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, k návrhu zákona, který máte před sebou ve znění společné zprávy zpravodajů, kterou jsme dostali včera, musím mít některé připomínky a některé upřesňující návrhy.

1. V čl. 1 v návrhu písmene k) se mluví o programu investičních akcí, atd. Domnívám se, že program, který byl projednáván v rámci důvodové zprávy, je program jako dokument a tudíž že má mít velké P, aby bylo jasné, o jakém programu mluvíme.

Zároveň musí být jasně řečeno, o jaký dokument se jedná. Jedná se o materiál, který zpracovalo a vydalo ministerstvo školství. Proto navrhuji toto upřesňující znění písmene k): k převodu 3 mld. Kč do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ČR na rok 1995, které budou v letech 1995 a 1996 využity na financování Programu investičních akci, zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení, vydaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

2. V čl. 2 společné zprávy je jakési zmocnění. Toto zmocnění ovšem nerespektuje odst. 3 současného znění zákona, kde je obecné zmocnění pro ministerstvo privatizace ke všem bodům § 15 odst. 2, tudíž i včetně nového písmene k). Proto je nutné doplnit společnou zprávu o bod 2, ve kterém bude řečeno: V § 15 odst. 3 za slova "odst. 2" vložit text písmen a) až i). Co tím říkám? Říkám tím, že zmocnění ministerstva privatizace se netýká nového bodu, který tam dnes zařazujeme. Teprve pak je možné navrhnout bod 3 v tomto znění: Za slova § 15 odst. 3 se vkládá nový odst. 4 ve znění "(4) ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zmocňuje, aby po projednání s ministerstvem financí vydalo pravidla pro podávání žádosti, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení podle § 15 odst. 2 písm. d) tohoto zákona.

Musíme samozřejmě dodat bod 4, ve kterém jen přečíslujeme pořadí odstavců stávajícího zákona. Bod 4 zní: Dosavadní § 15 odst. 4 a 5 se označují jako § 15 odst. 5 a 6.

Za druhé navrhuji, aby v čl. 2 bylo uvedeno, že tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Protože mám to, co jsem vám nyní přečetl, samozřejmě zpracováno písemně, mohu to ihned předat zpravodajovi a předkladateli. Prosím Vás, abyste mě podpořili a mé návrhy schválili. Jejich smysl spočívá v technickém vyladění návrhu ze společné zprávy čtyř výborů, které všechny tento návrh novely zákona podpořily a v podstatě jen čistí technický postup dalších prací. Na tom, co je věcně obsaženo, nic neměním. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kouckému za jeho vystoupení. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Benda. Uděluji mu slovo.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se přiznám, že podobně jako pan poslanec Špaček jsem mírně šokován průběhem poslední půlhodiny a způsobem, jakým se body dostávají na program. Přiznám se, že mě to děsí. V tuto chvíli bych žádal jak šéf klubu o půlhodinovou přestávku na jednání klubu. My se k této věci ještě musíme sejít. Tento způsob zařazování bodů mi připadá jako naprosto nekorektní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Výborný. Hodlám samozřejmě panu poslanci vyhovět, ovšem s tím, že už asi dnes nebudeme pokračovat, protože vím, že se schyluje k jednání ústavně právního výboru a vím, že je také další komise. Slovo má pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, to mi téměř odebralo řeč, neboť jsem chtěl požádat právě vzhledem k plánované schůzi ústavně právního výboru, bude-li schůze přerušena, aby už nebyla začínána. Máte-li toto v úmyslu, pak prosím, aby se pokračovalo až zítra.

Znovu připomínám, že schůze ÚPV začíná v 18.30 hodin v místnosti č. 55.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, v tuto chvíli vyhovíme klubu Křesťansko-demokratické strany, jak bývá zvykem.

Já bych se nicméně chtěl s vámi poradit o průběhu zítřejší schůze. Ráno jsou obvyklým bodem interpelace, otázky a podněty. Schválili jsme vsak, že prvním bodem bude návrh poslance Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298 o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů. Jako druhý bod jsme schválili usnesení mandátového a imunitního výboru, což byl návrh paní poslankyně Röschové, a pak jsou interpelace. Zcela evidentně dojde dnes k přerušení projednávání bodu, který jsme nedokončili. To si vynucuje rozhodnutí, zda-li tento bod bude jako rozpracovaný na programu zítra jako první. Musíme rovněž odhadnout na kdy pozvat členy vlády. Pak máme nedodělek, který by měl umožnit zlikvidovat rozhodnutí ústavněprávního výboru.

Po poradě s kolegou Ledvinkou myslím, že máme dvě možnosti. Buď vládu pozveme na ráno jak je to obvyklé a budeme pokračovat dalšími body odpoledne, nebo vládu pozveme na 14.00 hodinu. (Ze sálu se ozývají protestní hlasy.) Vláda s tím počítá a bude zde v 9.00 hodin. Musíme tento problém vyřešit v klidu. Je to problém technický, není důvod ke vzrušeným reakcím.

V tuto chvíli - protože nezazněl jiný návrh než návrh poslance Bendy, aby bylo umožněno jednání jejich klubu - mi připadá logické, abychom začali tímto rozjednaným bodem zítra v 9.00 hodin ráno. V případě, že by byl jiný názor, museli bychom o tom rozhodnout hlasováním.

Věc se poněkud projasňuje ve vzájemné diskusi se společným zpravodajem, který se z vážných důvodů nemůže zúčastnit dopoledního jednání. Ve smyslu návrhu Marka Bendy, kterému vyjdeme vstříc, jak bývá obvyklé a ve smyslu informace pana poslance Eduarda Zemana navrhuji, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zítřejšího odpoledne.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať to dá najevo zvednutím ruky v hlasování č. 114. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 114 skončilo s výsledkem: 95 pro, 8 proti, 12 se zdrželo.

Pokusím se zrekapitulovat, jak bude vypadat zítřejší ranní program. Začneme návrhem Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990. Následovat bude usnesení mandátového a imunitního výboru, následovat budou interpelace, potom odpovědi členů vlády na interpelace atd.

V tuto chvíli, ještě než vám popřeji hezký večer, prosím pana poslance Roberta Koláře, aby vás informoval o výsledcích hlasování, které jsme absolvovali zhruba před hodinou. Ti, kteří měli náhradní karty, jsou vyzýváni, aby je vrátili. Prosím o klid, věnujte pozornost výsledkům hlasování.

XIII.

Návrh na volbu clena Rady České republiky

pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky hlasování, nejprve s výsledkem tajného hlasování při volbě člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, vydáno bylo 159 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 141 platných lístků, 16 neplatných lístků, 2 lístky nebyly odevzdány.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Václava Erbena bylo odevzdáno 36 platných hlasů, pro paní Zdeňku Hůlovou bylo odevzdáno 90 platných hlasů - byla zvolena, pro pana Jana Krále nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Josefa Krejsu byly odevzdány 2 platné hlasy, pro pana Jana Patočku byl odevzdán 1 platný hlas a pro pana Václava Svobodu bylo odevzdáno 6 platných hlasů.

Do funkce člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání byla zvolena paní Hůlová.

XII.

Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Nyní výsledek tajného hlasování při volbě člena Rady Fondu dětí a mládeže. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 159 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 147 platných lístků, 11 neplatných lístků, jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Petra Dejmala bylo odevzdáno 19 platných hlasů, pro pana Richarda Dolejše bylo odevzdáno 53 platných hlasů, pro paní Janu Horákovou byly odevzdány 2 platné hlasy a pro pana Jiřího Ponikelského bylo odevzdáno 28 platných hlasů. V prvním kole nebyl do výboru Fondu dětí a mládeže zvolen nikdo. Podle schváleného volebního řádu do druhého kola postupuje pan Richard Dolejš a pan Jiří Ponikelský. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi za jeho informaci. To bylo poslední vystoupení dnešního odpoledního jednání. Přeji vám hezký večer a na shledanou zítra v 9.00 hodin.

(Jednání přerušeno v 17.53 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP