Středa 2. listopadu 1994

Poslanec Dalibor Matulka: Mám dvě faktické poznámky. Především souhlasím s panem zpravodajem v tom, že můj návrh je třeba vyložit jako návrh na otevření nového bodu jako usnesení Poslanecké sněmovny. Protože pan ministr Novák má pravdu v tom, že k jednání je skutečně třeba dvou stran a formulace mého návrhu v tomto smyslu přesná není, dovolím si upřesnit text. Odevzdám ho panu zpravodaji.

Upřesňuji text tak, že by usnesení znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby v jednáních s vládou Spolkové republiky Německo o odškodnění obětí nacistické perzekuce a zvůle usilovala o jejich završení do konce roku 1995 a podala o jejich výsledku zprávu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, zpravidla je zde takový zvyk, že upřesnění je možné na výzvu, pokud sněmovna uzná, že je doplnění možné. Rád bych vám dal slovo k upřesnění v případě, že by bod byl zařazen. Nicméně, přednesl jste to, co jste chtěl, ve formě faktické poznámky.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, máme-li otevřít bod, musí být jasné, co bude jeho obsahem. Nechci polemizovat, předal jsem to zpravodajovi.

Druhá faktická poznámka reaguje na to, co pan zpravodaj řekl v úvodu. Domnívám se, že závěrečné slovo zpravodaje není součástí rozpravy. Domnívám se, že pan zpravodaj neměl vést vtipné filipiky na adresu, kdo třímá komunistický prapor. My něco takového také neděláme. Mne napadá také několik vtipných poznámek na adresu pana poslance Koháčka. Já bych ho prosil o slušnost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokračuje společný zpravodaj.

Poslanec Petr Koháček: Chtěl bych jen kolegu Matulku upozornit na to, že v žádném případě nejsem zpravodajem k bodu, který navrhuje. Ani nebudu, ani nechci být.

Nyní bych chtěl přednést návrhy, jak zazněly, v pořadí, ve kterém zazněly, které jsou mocny být toho, aby bylo o nich hlasováno. První návrh přednesl poslanec Štrait a váže se k názvu zákona, a to návrh zákona upravit takto: "Zákon o částečném zmírnění újmy způsobené obětem nacistické perzekuce a zvůle". Jako zpravodaj nedoporučuji, předkladatel také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, učiním dva kroky. Jednak bych si rád s panem společným zpravodajem domluvil v zastoupení vás všech, že nebude zřejmě nutno, aby četl každý návrh, protože všichni máme písemný materiál. je možno pouze odkázat.

Za druhé si vás dovolím před hlasováním odhlásit a požádat vás, abyste se znovu přihlásili. Poté v hlasování č. 96 můžeme rozhodnout o návrhu pana poslance Štraita. Hlasování je zahájeno.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 45 poslanců, proti 102, zdrželo se 22. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Pod bodem 2 máte návrh, o kterém nelze hlasovat, protože je doslovně obsažen ve společné zprávě.

Nyní navrhuji, abychom hlasovali o 3. návrhu pana poslanec Štraita včetně tří navržených odkazů pod čarou. Jako zpravodaj nedoporučuji, předkladatel také ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 97.

Kdo je pro? Kdo se proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 53, proti 101, zdrželo se 19 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Tím pádem je z logiky věci vyloučeno hlasovat o zbývajících šesti návrzích pana poslance Štraita a můžeme přejít k návrhu, který přednesl pan poslanec Dostál a který máte nahoře na str. 3. Tento návrh podle názoru zpravodaje i předkladatele není v souladu se zmíněným zákonem 255/1946 Sb. a z toho důvodu předkladatel ani zpravodaj návrh nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Lobkowicz s faktickou poznámkou.

(Poslanec Lobkowicz přednesl svoji poznámku ze sálu mimo mikrofon).

Poslanec Petr Koháček: Pan poslanec Štrait řekl, že v případě, že nebudou přijaty návrhy pod č. 1 - 3, není třeba hlasovat o dalších. To řekl ve svém diskusním příspěvku a já respektuji jeho přání. Tak byl tento návrh podán. Nemohu na tom nic měnit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Lobkowicz dostal vysvětlení od společného zpravodaje. Nyní se budeme věnovat pozměňovacímu návrhu pana poslance Dostála. Já jako poslanec, ne jako předsedající schůze, si dovolím navrhnout, zdali by nebylo možno hlasovat o tomto návrhu po částech, pokud by navrhovatel souhlasil, a to takto: do § 3 odst. c) a d) se za slovo "táborech" doplňují tato slova "nebo násilně usmrcených v souvislosti s odbojovou činností, nešlo-li o boj pravidelných bojových jednotek". To je jedna část.

Druhá část, o které bych si dovolil dát hlasovat, jsou slova "nebo zatýkáním".

Je jasné, jak lze tento návrh členit? (Poslanec Dostál: Souhlasím).

Poslanec Petr Koháček: Mohu to interpretovat tak, že navrhujete, aby se nejprve hlasovalo o návrhu pana poslance Dostála bez slov "nebo zatýkáním" a jako druhé hlasování by bylo zdali sněmovna souhlasí se slovy "nebo zatýkáním"?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bude-li přijata část "nebo násilně usmrcených v souvislosti s odbojovou činností. nešlo-li o boj pravidelných bojových jednotek" -

Poslanec Petr Koháček: Já myslím, že by bylo vhodnější zeptat se sněmovny, zdali takto chce hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Požádal jsem navrhovatele, zdali souhlasí s rozdělením. Pan poslanec Mašek snad posune naše jednání o krůček dále. Dávám mu slovo.

Poslanec Ivan Mašek: Omlouvám se, ale myslím, že je to přece jenom složitější. Pokud by byl přijat první návrh "nebo násilně usmrcených v souvislosti s odbojovou činností nešlo-li o boj pravidelných bojových jednotek", je pak možno hlasovat pouze o doplnění slov "nebo zatýkáním". Jestli nebude přijat tento návrh, pak by rozdělení znamenalo, že by se muselo hlasovat o znění "nebo násilně usmrcených v souvislosti se zatýkáním". Jinak to nejde.

Poslanec Petr Koháček: Pan poslanec Mašek má pravdu. Tím pádem by se vyloučilo v případě nepřijetí prvního návrhu hlasování o návrhu druhém. Upozorňuji, že stejně v jakékoli verzi bude v případě přijetí tento návrh v rozporu s paragrafem 2 společné zprávy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za upřesnění. Protože pan poslanec Dostál souhlasil s rozdělením na dvě části, ale protože situace se vyjasnila až po upřesnění pana poslance Maška, aby bylo zřetelné o čem budeme hlasovat, prosím společného zpravodaje, aby ještě jednou sněmovně přednesl první část.

Poslanec Petr Koháček: Mohu tomu rozumět tak, že na svém návrhu trváte, pane poslanče Kasale?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozuměl jsem tomu tak, že pan poslanec Dostál vzal můj návrh za svůj. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Já už toliko připomínku k drahému příteli Koháčkovi a panu ministrovi. To je už otázka výkladové praxe, jak se to bude vykládat. Já myslím, že o tom můžeme hlasovat.To bylo určité ovlivňování, pane kolego.

Poslanec Petr Koháček: Způsob závěrečného vystoupení upravuje § 23 Jednacího řádu, který je nespecifikuje vůbec. Názor zpravodaje a předkladatele znáte. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Dostála, který je nyní rozdělen tak, jak jej tlumočil pan poslanec Kasal. Tento návrh zní: Do § 3 odst. c) a d) se za slovo "táborech" doplňují tato slova: "nebo násilně usmrcených v souvislosti s odbojovou činností nešlo-li o boj pravidelných bojových jednotek."

Znovu opakuji, že zpravodaj ani předkladatel nedoporučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování č. 99 bylo zahájeno. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo s výsledkem 72 pro, 58 proti, 44 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Nyní vzhledem k tomu, že to poslanec Řezáč takto zdůraznil, lze hlasovat jen o části jeho návrhu, a to, že v § 4 odst. 1 se číslovka 2300 nahrazuje číslovkou 3000. Souhlasí se mnou pan poslanec Řezáč?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Omlouvám se, ale s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Došlo k dohodě, že o návrhu poslance Dostála budeme hlasovat jako o návrhu rozděleném.

Poslanec Petr Koháček: Upozornil jsem jako zpravodaj i po vystoupení pana poslance Maška, že v případě, že nebude přijat společný návrh navrhovatele, to znamená poslance Dostála a ve spolupráci s panem poslancem Kasalem, nebude hlasováno o vsuvce "nebo zatýkáním".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jsem tomu tak nerozuměl.

Poslanec Petr Koháček: Myslím, že předejdeme problémům, když necháme hlasovat o návrhu poslance Dostála v tom znění, jak je tam napsáno.

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám kolegovi Koháčkovi. Já jsem měl pocit, že došlo k dohodě, jak to navrhoval kolega Mašek, že se o tomto návrhu hlasuje jako o návrhu rozděleném, tedy "nebo násilně usmrcených v souvislosti s odbojovou činností nešlo-li o boj pravidelných bojových jednotek" a jako o druhém návrhu "nebo násilně usmrcených v souvislosti se zatýkáním". Takto návrh zněl. Samozřejmě jsme to mohli rozdělit na čtyři části, což by bylo zcela v souladu s jednacím řádem, tzn. první čtyři slova, další tři slova, další dvě slova a dalších šest slov a mohli jsme hlasovat takto po kouskách. Dostali bychom se k tomu, k čemu se tento návrh zjednodušenou formou dostal. Informace zpravodaje byla taková, že návrh poslance Kasala by vylučoval, aby se hlasovalo o návrhu podruhé, protože by šlo jen o slova "nebo zatýkáním". Měl jsem pocit, že jsme se tady všichni shodli, že o návrzích tak, jak je přednesl kolega Mašek, lze hlasovat. Proto doporučuji, abychom tu nedělali zbytečné formální kličky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi.

Poslanec Petr Koháček: Měl jsem pocit, že jsem to řekl jasně a nikdo proti tomu neprotestoval, ale stejně jako poslanec Benda chci předejít zbytečné záplavě procedurálních poznámek. Návrh tak, jak ho přednesl pan poslanec Benda, jste slyšeli, nebudu ho opakovat, můžeme o něm hlasovat.

Samozřejmě názor zpravodaje je odmítavý, předkladatele též.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřetelné, o čem dám hlasovat? (Ano.) Zahajuji hlasování č. 100.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 116 poslanců, 28 proti, zdrželo se 34 poslanců a poslankyň. Návrh byl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Takže se vracím k již avizovanému návrhu poslance Řezáče, který v § 4 odst. 1 společné zprávy číslovku 2300 navrhuje nahradit číslovkou 3000. Jako zpravodaj nedoporučuji, předkladatel také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a zahajuji hlasování číslo 101.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 72 poslanců, proti 87, zdrzelo se 20. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Nyní je zde poslední návrh, který přednesl předseda Poslanecké sněmovny, a ten se týká preambule. Za slovem "s vědomím" se vypouští čárka a v první větě se slovo "způsobené" nahrazuje slovem "způsobeného". Myslím, že nebudou protesty proti tom u, aby se o tom hlasovalo dohromady. Jako zpravodaj doporučuji, předkladatel také.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je s tím souhlas, takže zahajuji hlasování číslo 102.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 158 poslanců, 1 byl proti, zdrželo se 14. Návrh byl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající a sněmovno, tím jsme vyčerpali všechny podané pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění společné zprávy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji. Vidím zdviženou ruku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana poslance Exnera, který má slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, v souvislosti s tím, co už jsem signalizoval na politickém grémiu, prosím o přestávku na poradu klubu před konečným hlasováním 15 minut. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Samozřejmě, že budeme respektovat vaše přání. Já jen dávám ke zvážení, zdali by přestávku nešlo spojit s volbou aspoň do jedné záležitosti. Je zde návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže, ale zdá se, že nebude vhodné to kombinovat.

Je 15.54 hodin, v 16.15 hodin se sejdeme a zahájím hlasování o konečném návrhu zákona.

(Jednání přerušeno v 15.54 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím, abyste se přihlásili. V momentě, kdy číslo převýší 77, dám hlasovat o zákonu.

Dovolte, abych přečetl formulaci, která je obvyklá předtím, než hlasujeme o zákonu. Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce podle sněmovního tisku 1148, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1265 a schváleného pozměňovacího návrhu.

Předpokládám, že jste se všichni přihlásili, takže hlasování č. 103 mohu zahájit. Už se tak stalo. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 162 poslanců, nikdo nebyl proti, zdrželo se 5 poslanců. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji společnému zpravodaji Petru Koháčkovi.

Teď se musím vrátit k tomu, co avizoval pan poslanec Matulka - doprovodné usnesení. Rozhodneme, zda by mělo být dále projednáváno doprovodné usnesení avizované panem poslancem Daliborem Matulkou, a sice v hlasování č. 104, které bylo právě zahájeno.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Děkuji.

Pro se vyslovilo 44 poslanců, 98 bylo proti, zdrželo se 24 poslanců. Takže nebylo panu poslanci Matulkovi vyhověno.

Dalším bodem je

XII.

Návrh na volbu clena výboru Fondu dětí a mládeže

Vidím zdviženou ruku pana poslance Roberta Koláře, takže mu uděluji slovo ještě dříve, než se pustíme do projednávání tohoto bodu.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych si navrhnout změnu ve schváleném pořadu schůze, a sice v tom smyslu, že bychom k bodu, který teď budeme projednávat, měli přiřadit současně bod 15, tj. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, protože obě volby se budou konat na lístky ve Státních aktech. Z hlediska časové úspory by bylo výhodné, abychom je spojili a současně by bylo asi vhodné, abychom obdrželi návrhy volebních řádů, protože není zřejmé, jestli se jedná o volby tajné nebo veřejné a kolikakolové atd. To by bylo dobré při rozpravě schválit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Rozumím panu poslanci Robertu Kolářovi tak, že navrhuje, aby bod stávající a bod, který má číslo 15, byly projednávány současně a současně byla vykonána volba. Je třeba, abychom o tom rozhodli hlasováním jako o každém jiném procedurálním návrhu.

Zahajuji hlasování č. 105. Ptám se, kdo je pro návrh poslance Roberta Koláře? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování právě teď skončilo.

Pro 142, 1 proti, zdrželo se 6 poslanců. Rozhodli jsme o tom, že budeme tyto dva body projednávat současně.

K bodu "Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže" vám bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož přílohou je návrh volebního řádu pro tajné hlasování. Prosím předsedu výboru pana Františka Kozla o odůvodnění předložených návrhů.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, odůvodnění je velice jednoduché. Bylo řečeno panem předsedajícím v podstatě v úvodu. Náš výbor se seznámil s kandidáty, ověřil, že splňují všechny podmínky, které určuje zákon. Svým usnesením č. 249 ze dne 1. 11. 1994 předkládá Poslanecké sněmovně k volbě člena výboru Fondu dětí a mládeže tyto kandidáty: Petr Dejmal, Richard Dolejš, Jana Horáková, Jiří Ponikelský.

Zároveň předkládám Poslanecké sněmovně volební řád, který je přílohou tohoto usnesení. Je navržena tajná volba jednoho člena Fondu dětí a mládeže. To je asi všechno, co mohu říci k tomuto bodu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Kozlovi za odůvodnění předložených návrhů a otevírám rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Chudoba.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal o zvážení kandidatury pana Jiřího Ponikelského, neboť je to náš první náhradník za odstoupenou slečnu Kafoňkovou, která odstoupila z Fondu dětí a mládeže z vážných osobních důvodů. Protože byla nominována Levým blokem, myslím si, že máme určité morální právo, aby nás zastupoval další člen. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chudobovi. Protože se do rozpravy už nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Dámy a pánové, doporučuji, abychom rozhodli o způsobu hlasování. Rozhodneme tedy hlasováním, kdo souhlasí s tím, aby člen výboru Fondu byl volen tajným hlasováním.

Rozhodneme v hlasování č. 106, které bylo právě zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování skončilo.

Výsledek pro 124, proti 5, zdrželo se 13. Konstatuji, že jsme rozhodli o tom, že hlasování bude tajné.

Nyní přistoupíme ke schválení volebního řádu.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem volebního řádu, nechť to dá v hlasování s pořadovým číslem 107 patřičným způsobem najevo. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 121, nikdo nebyl proti, zdrželo se 10.

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

XIII.

Návrh na volbu člena Rady České republiky

pro rozhlasové a televizní vysílání

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, jehož přílohou je návrh volebního řádu. Předložené návrhy odůvodní pan poslanec Vladimír Koronthály. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, z pověření stálé komise pro sdělovací prostředky si vás dovolím seznámit s usnesením stálé komise pro sdělovací prostředky, jímž Poslanecké sněmovně předkládá kandidáty do Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Všichni kandidáti splnili požadované formální předpoklady. Přílohou usnesení je volební řád. Usnesení se jmény kandidátů a volební řád byly všem poslancům rozdány.

Stálá komise navrhuje, aby volba proběhla veřejnou volbou, tedy stejným způsobem, jakým byli zvoleni ostatní členové Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Nyní si dovolím přečíst vám usnesení stálé komise pro sdělovací prostředky. Jde o usnesení č. 24/1994 ze dne 27. 10. 1994, kterým se předkládají kandidáti do Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Stálá komise pro sdělovací prostředky předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu tyto kandidáty: Václav Erben, Zdenka Hůlová, Jan Král, Josef Krejsa, Jan Patočka, Václav Svoboda. To je první bod usnesení.

Druhý bod usnesení. předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh volebního řádu, který je přílohou tohoto usnesení. Tento návrh nebudu číst, neboť jej máte všichni rozdán. Je to návrh, podle kterého jsme tady už několikrát volili. Ještě podotýkám, ze všichni předložení kandidáti splnili všechna požadovaná kritéria, která se na kandidáty kladou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP