Sobota 9. července 1994

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych přednést procedurální návrh. Protože si velmi dobře vzpomínám, jak probíhala schůze Poslanecké sněmovny loni - poslední schůze před prázdninami, kdy jsme neustále přerušovali, vraceli se a znovu přerušovali jednotlivé body - navrhl bych, v případě, že projde pozměňovací návrh kolegy Bendy, abychom přerušili projednávání tohoto bodu na této schůzi a zařadili jako další bod až na schůzi příští, aby byl čas to skutečně udělat kvalitně. Pokud to není připraveno, nevěřím, že by se to během schůze do kvalitní podoby dostalo.

Ještě si myslím, že by bylo vhodné, aby se k tomu také vyjádřil pan ministr Stráský, který zde není a který zákony bude překládat. Čili i z tohoto důvodu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Benda dá přednost panu ministru Bendovi.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Mám malou poznámku k poslednímu vystoupení, které má sice svoji logiku, ale rád bych upozornil, že zde předkládám návrh ne za ministerstvo životního prostředí, ale za vládu. Nevím a neznám důvod, proč by vládní návrh museli předkládat dva ministři.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má pan kolega Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Musím, bohužel, nesouhlasit s tím, co přednesl a navrhl pan poslanec Výborný, a tím se také vracím k původnímu návrhu, o kterém by se ovšem nemělo debatovat, tj. procedurální návrh pana poslance Bendy.

Jestliže je zde velkou většinou hlasů odhlasováno to, co odhlasováno bylo, tedy vypuštění oněch dopravních pasáží, mám pocit, že náš garanční výbor nemá o čem jednat. Zde jde nanejvýš o to vypracovat panem poslancem Budinským navržený text usnesení, jehož myšlenku jsem podpořil, ale na to nemusíme přerušovat schůzi a čekat, až se sejde znovu jakýkoli výbor.

Pokud se týče ostatního textu zákona, možná, že zůstává ve stínu této problematiky. Byl bych dost nerad, kdyby tam významné, skutečně důležité pasáže byly - s prominutím - tímto odsunem "spláchnuty" kvůli problematice dopravní a jejich odhlasování se odkládalo. To není účelné a je to dokonce škodlivé. Smím-li vyjádřit svůj názor, doporučuji schválit zákon v podobě, jak vyplývá z pozměňovacích návrhů, a dopravní problematiku řešit tak, jak bylo navrženo panem poslancem Budinským. Jinak myslím, že není důvodu k přerušování tohoto bodu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, tentokrát už budu velmi stručný. Protože nevěřím tomu, že projde jakýkoli návrh na revokaci, nevěřím ani tomu, že projde návrh na svolání garančního výboru, navrhuji ve znovuotevřené rozpravě toto: za bod šestý vložit bod sedmý, který by byl úplně stejného znění jako v tisku vládního návrhu zákona. Za článek I vložit článek II, který by byl úplně stejný jako ve vládním návrhu zákona s výjimkou, že slova "do dvou měsíců" v písm. a) by byla nahrazena slovy "do čtyřech měsíců", v písm. b) "šesti měsíců" by bylo nahraženo slovy "do osmi měsíců" a v písmenu c) "do dvanácti měsíců" slovy "do čtrnácti měsíců". Tím se celá věc o dva měsíce - což jsou prázdniny - právě protáhne.

Je to nikoliv procedurální návrh, ale věcný, o kterém po skončení rozpravy je možno a nutno hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nikdo další se do rozpravy nehlásí. Nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Bendy, který zní: přerušit projednávání tohoto bodu a pověřit garanční výbor, aby přijal jakési řešení a předložil jej sněmovně ke schválení.

Prosím, abyste se zaregistrovali, budeme o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Jedná se o 130. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh?

Prosím kolegu Hofhanzla s faktickou poznámkou.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: (hovořil z místa) Žádám pana ministra, aby se k pozměňovacím návrhům vyjádřil. (Nesouhlasný šum ve sněmovně.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Upozorňuji, že nebyla ukončena rozprava, hlasujeme o procedurálním návrhu před ukončením rozpravy.

Znovu nechám hlasovat o tomto návrhu, omlouvám se. (131. hlasování)

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 43, proti 64, zdrželo se 44 poslanců. Proto není možné hlasovat ani o druhém procedurálním návrhu.

V tom případě, pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím a ptám se pana ministra Bendy, zdali se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: (hovořil z místa) Domnívám se, že jsem tak již učinil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím tedy společného zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské funkce.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, tato funkce je velmi jednoduchá, protože ve skutečnosti zůstává stav takový, jaký byl. Znamená to, že sněmovna projednala dva pozměňovací návrhy. První návrh pana poslance Brodského byl přijat, druhý návrh pana poslance Blažka byl rovněž přijat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pak je zde třetí návrh kolegy Výborného.

Poslanec Josef Effenberger: Ano, pan kolega Výborný navrhl - teď se ovšem musím spolehnout na vlastní paměť, protože to bylo rychlé.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Výborného, aby upřesnil svůj návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Navrhl jsem, aby bylo znovu věcně hlasováno o tom, že v zákoně má být 7. bod, a to ve stejném znění jako v tisku 957, to je ve znění vládního návrhu, a současně i druhý článek, tam ovšem se změnami, které spočívají v tom, že všechny lhůty tam uvedené se prodlužují o dva měsíce. Je to jeden návrh. Prosil bych, aby se k tomu návrhu vyjádřil přítomný člen vlády.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby se vyjádřil přítomný člen vlády.

Ministr životního Prostředí ČR František Benda: Tento návrh jednoznačně podporuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o 132. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 74, proti 41, zdrželo se 44 poslanců.

Poslanec Josef Effenberger: Omlouvám se za předchozí pochybení, že jsem opomenul pozměňovací návrh pana poslance Výborného.

Situace se vrací do bodu, kde jsem skončil své vystoupení. Zůstalo u oněch dvou přijatých pozměňovacích návrhů a domnívám se, že jsme schopni hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona podle sněmovního tisku 957 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1061 a schválených pozměňovacích návrhů. Jedná se o 133. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 126, proti 5, zdrželo se 30 poslanců. Návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji. Současně prosím pana kolegu Budinského, aby přednesl návrh na doprovodné usnesení.

Poslanec Vladimír Budinský: Návrh by zněl:

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby do konce listopadu 1994 předložila návrh zákona o podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Jedná se o 134. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 150, proti 2, zdrželo se 11 poslanců, nehlasovali 2. Tím jsme se vyrovnali s bodem 10.

Nyní přistoupíme k bodu 11, kterým je

XV.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 276 ze dne 23. června 1994. Prosím pověřeného zástupce rozpočtového výboru, pana poslance Richarda Mandelíka, aby přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny a krátce jej odůvodnil.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, rozpočtový výbor se zabýval výroční zprávou za rok 1993 Nejvyššího kontrolního úřadu. Vzal ji na vědomí a po jejím vyhodnocení a po zkušenostech s rokem práce Nejvyššího kontrolního úřadu navrhuje sněmovně toto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. doporučuje vládě, aby

1. vzhledem k významu a ústavnímu postavení Nejvyššího kontrolního úřadu zajistila úřadu budovu, která by odpovídala významu a důstojnosti úřadu a která by umožnila úřadu rozvinout efektivní kontrolní činnost s využitím kvalitní materiálně technické základny;

2. při tvorbě rozpočtu na rok 1995 vytvořila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podmínky pro založení a rozvoj informačního systému technologie kontroly.

II. konstatuje, že na základě poznatků z činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu považuje za nezbytné, aby vláda ještě v roce 1994 vypracovala návrhy zákonů o finanční prokuratuře, o majetku České republiky a o rozpočtových pravidlech.

Toto usnesení stručně zdůvodním. Z projednání výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu mj. vyplynulo, že jednou z podstatných věcí, které je třeba pro Nejvyšší kontrolní úřad vyřešit, je materiální základna, a to především vhodná budova a za druhé vhodné vybavení počítačovou sítí, softwarem, know-how a přiblížením se podmínkám, jaké jsou obdobné pro Nejvyšší kontrolní úřady nebo Účetní dvory ve světě.

Víte, že dosavadní sídlo NKÚ je vlastně převzato po bývalém NKÚ České republiky. Je to prostředí, které je pro tento úřad nedůstojné, nevhodné svým rozměrem a kancelářskými plochami, neodpovídá vlastně ústavnímu postavení tohoto úřadu. Nepůsobí dobře, jestliže v takovém zařízení jsou přijímány zahraniční návštěvy, protože NKÚ má samozřejmě zahraniční styky. Ze zahraničních styků těží mnoho cenného pro svou činnost. Prezident NKÚ ČR je nyní také prvním viceprezidentem EUROSAI a v roce 1996 se bude v Praze konat kongres EUROSAI, což je evropská organizace těchto kontrolních úřadů.

Ministerstva a jiné orgány státní správy mají důstojné budovy, tento úřad si zaslouží něco obdobného. Proto ten první bod usnesení.

Druhý bod vyplývá z toho, že technologii kontroly nelze vykonávat způsobem, jakým ji vykonávalo bývalé ministerstvo státní kontroly i Nejvyšší kontrolní úřad České republiky, ale kvalitu je nutné výrazně zvýšit s využitím moderních informačních technologií.

Proto se usnesením obracíme ke sněmovně, aby byly pro rok 1995 vytvořeny podmínky především rozpočtové.

Z praktické činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a z poznatků, které máme z kontrolních závěrů, které NKÚ za poslední rok vypracoval, se ukazuje být systémovým opatřením, které by sněmovna měla podpořit a vláda akceptovat, to, aby tato republika měla konečně zákon o majetku České republiky, aby bylo jasné, jak se s takovým majetkem zachází, neboť s tím souvisí mnoho dalších věcí, moderní rozpočtová pravidla a finanční prokuratura. To je odůvodnění bodu II.

Ještě bych si dovolil navrhnout, aby prezident Nejvyššího kontrolního úřadu mohl vystoupit v rozpravě. Doporučuji, aby se sněmovna vyslovila souhlasně k tomu, aby pan prezident mohl vystoupit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat ihned bez rozpravy.

Zahájil jsem 135. hlasování. Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 114 poslanců, proti nikdo, 3 se zdrželi.

Dovolte mi, abych otevřel rozpravu k přednesenému návrhu usnesení. Prosím pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, aby se ujal slova.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, omlouvám se, že vás budu možná zdržovat před obědem, ale snad to chvíli vydržíte.

Je mi ctí, že před vás mohu předstoupit asi rok poté, co Poslanecká sněmovna doporučila prezidentu republiky mé jmenování prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu a vlastně rok poté, co Nejvyšší kontrolní úřad začal fungovat jakožto zcela nová instituce v této zemi.

Nevím, jak dalece vy jste spokojeni s naší prací. I já mám osobně v některých punktech smíšené pocity, pokud jde o činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, ale myslím si, že jsme se snažili v uplynulém roce, od dob našeho konstituování, zhostit se našeho nelehkého úkolu pokud možno nejpřijatelnějším způsobem. Domnívám se, že naše práce nebyla snad tak úplně zbytečná a že určitě bude prospěšná nejen parlamentu, kterému především máme sloužit jako servis odborných zjištění, ale vůbec celé této zemi.

Při naší práci, která koneckonců byla zrekapitulována ve výroční zprávě za rok 1993, která byla také předložena parlamentu, jsme se setkali s řadou problémů, které souvisely právě s určitými momenty, o kterých se tu zmiňoval pan poslanec Mandelík.

Chtěl bych vás proto požádat, abyste zvážili navržené usnesení, které vám bylo předloženo a pokud možno je podpořili. Skutečně je nepříjemné, když k nám přijede návštěva ze zahraničí a dlouho hledá a tápe, kde vůbec sídlí ten Nejvyšší kontrolní úřad. Nebylo mi někdy moc příjemně, když jsme tam např. měli lidi z Mezinárodního měnového fondu nebo když přijeli zástupci nejvyšších kontrolních institucí z jiných evropských států a tvářili se tak, jako že vůbec pochybují o tom, jaký význam má Nejvyšší kontrolní úřad v této zemi, když sídlí mezi přístavem a nádražím. Odpusťte mi to, ale stala se tam i taková příhoda, že v pravé poledne sekretářku, která vyšla ven, rvali do osobního auta nějací muži a když se jim vytrhla, říkali jí, že je hloupá, že mohla být bohatá, kdyby s nimi jela na E 55. Je to hrůza, je to děs, ale toto se stalo v pravé poledne před Nejvyšším kontrolním úřadem, před budovou instituce, které je věnována samostatná hlava V. Ústavy České republiky.

Prosím, podpořte nás v tom, abychom konečně měli takové sídlo, které by odpovídalo našemu postavení a které by nota bene vyřešilo i takové otázky, které jsou spojeny s tím, že dnes máme vlastně detašované pracoviště ještě v Jindřišské ulici, odkud máme výpověď. Nevím, jak tyto věci budeme řešit, pokud nedostaneme dostatečný prostor k tomu, abychom se mohli spojit a veškeré pražské pracovníky mít umístěné v jedné budově.

V současné době jsem podal žádost k dislokační komisi vlády, protože určitá možnost se objevila. Je to budova v ulici Ve Smečkách č. 33. Jestli se nemýlím, je to bývalý Agroprojekt. Tato budova by odpovídala svou podlahovou plochou kancelářských prostor našim požadavkům. Myslím si tedy, že je šance, abychom se dostali na místo, které by přece jen bylo odpovídající našemu postavení. Není to nenajedenost z naší strany, neznamená to, že jsme zpupní a chceme se dostat do povědomí jen tím, že budeme sídlit na Václavském náměstí, ale je to opravdu existenční nutnost.

Pokud jde o výpočetní techniku, vím, že leckteří na tyto věci, které se týkají informatiky, pohlížejí s určitou skepsí, ale vzhledem k našim kontaktům s ostatními kontrolními institucemi, především vyspělých evropských států, jsme zjistili, že právě tam výpočetní technika, její zavedení do práce kontrolních úřadů, maximálně zefektivnila jejich činnost. Promítnu-li to do řeči čísel, pak věci, které se vyřizovaly, dejme tomu, v průměru 10 - 1 4 dnů, zkrátí se řádově na několik hodin. Myslím si, že i to by pomohlo tomu, abychom skutečně mohli těch kontrolních akcí do plánu kontrolní činnosti zařadit podstatně více, než jsme byli schopni dosud.

Co se týká legislativních věcí, o těch pan poslanec Mandelík mluvil, a myslím si, že je to celkem jasné. Pomohlo by nám to, abychom mohli sloužit právě vám, Parlamentu České republiky a vůbec sloužit exekutivě a sloužit této zemi lépe, než dosud. Nic více. Nic méně.

Děkuji vám všem ještě jednou za důvěru, kterou jste nám prokázali, a věřím, že tuto důvěru ani do budoucna nezklameme. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní se ujme slova pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, po tom všem, co jsme zažili, při změně zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, považuji za morální povinnost zde dnes vystoupit a vyjádřit především důvěru panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu a zmínit se o několika okolnostech na podporu jeho požadavků, s ohledem na to, že je zcela bezvýznamné, v jaké podobě se zrovna nachází poměr sil v Poslanecké sněmovně proto, aby po dlouhá léta byl funkčně zajištěn systém kontroly v České republice.

Jsme si zcela vědomi, nejen my jako poslanci opozičních stran, ale domnívám se, že i vy, jako poslanci vládních stran, že náš právní řád, který vytváříme po vzniku České republiky má mnoho, i našim přičiněním, i v důsledku nedostatku času, vad, a v této sféře určitě též dost. Přimlouvali bychom se též za to, aby Nejvyšší kontrolní úřad sám posoudil, co by bylo vhodné z hlediska schopnosti jeho řádného fungování v právním řádu postupně upravovat a doplňovat.

Nemyslím si, že je vhodné v tuto chvíli to navrhovat jako součást předmětného usnesení, ale mám zato, že bychom nějakou gentlemanskou dohodou měli na toto myslet a pracovat k tomu, aby kontrolní systém v České republice byl funkčnější a aby kvality těch, kteří za tento systém odpovídají, byly podpořeny i kvalitou norem, podle nichž se kontrola řídí. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Zdá se mi, že nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh, takže můžeme nechat hlasovat o usnesení, které předložil pan kolega Mandelík. Vzhledem k pohybu v sále bych vás znovu odhlásil, a prosím, abyste se opět zaregistrovali. Budeme hlasovat.

Zahajuji 136. hlasování. Ptám se, kdo podporuje návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo schváleno. Pro hlasovalo 123, proti nikdo, zdrželi se 3 poslanci. Tím jsme se zhostili bodu 11.

Přistoupíme k bodu 12. schváleného programu, kterým je

XVI.

Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994

K tomuto bodu jsme obdrželi sněmovní tisk 971. Předložený návrh uvede předseda prezídia Pozemkového fondu, místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux, pověřený současně odůvodněním stanoviska vlády, které je součástí předloženého materiálu. Pane místopředsedo, prosím, abyste se ujal slova.

Místopředseda vlády a zemědělství financí ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si vám předložit k projednání rozpočet Pozemkového fondu České republiky na r. 1994. Jedná se o rozpočet celkové činnosti Pozemkového fondu České republiky v celém rozsahu úkolů a položek, které má tento Pozemkový fond stanoven zákonem č. 569/1991 Sb.

Celková bilance rozpočtu je sestavena v rámci bilance pro rok 1994 s příjmy na úrovni 4,9 mld., výdaji na úrovni 7,3 mld. Předpokládá se pasivní bilance mínus 2,4 mld. Vyrovnání rozpočtu se předpokládá prostředky Fondu národního majetku na základě zákona č. 171/1991 Sb. Tyto rozpočtové položky vystihují nároky vyplývající z požadavku urychlené privatizace a respektují časový posun minulých období v průběhu této privatizace.

Tento návrh rozpočtu byl projednán vládou České republiky, jejíž stanovisko máte v materiálech. Vláda doporučuje, aby předpokládaný nárůst počtu pracovníků Pozemkového fondu byl vyrovnán, kompenzován odpovídajícím snížením počtu pracovníků Ministerstva zemědělství České republiky. Toto bude realizováno v souvislosti s návrhem rozpočtu na rok 1995. Taktéž vláda doporučuje Parlamentu, aby zvážil možnost snížení rozpočtu nákladů vlastní instituce Pozemkového fondu.

Vzhledem k tomu, že od formulace rozpočtu v únoru 1994 do současného projednávání v Poslanecké sněmovně došlo k celé řadě různých aktivit, které mají přímo či nepřímo dopad do rozpočtu Pozemkového fondu, dovolím si upozornit na některé podstatné změny.

Předně je v rozpočtu předpokládáno vypořádání závazků zbytkových podniků s nákladem 4 mld. Kč na základě usnesení vlády č. 227/1993. Novým usnesením vlády č. 266 ze dne 18. 5. 1994 byl tento úkol v rozsahu celého usnesení vlády přenesen na Ministerstvo zemědělství a tímto usnesením bylo uvolněno z prostředků Fondu národního majetku 7 mld. Kč pro tyto potřeby.

Při projednávání tohoto usnesení vlády byla přijata zásada, že rozpočtová částka v rozpočtu Pozemkového fondu vzhledem ke stádiu projednávání rozpočtu zůstane v rozpočtu Pozemkového fondu a nebude čerpána. Po zveřejnění nálezu Ústavního soudu České republiky, který upravil znění § 20 zákona o půdě, je nepochybné, že se ještě výrazněji zvýši nároky na restituční náhrady, které bude přímo ze zákona poskytovat Pozemkový fond České republiky. Do této doby jejich plnění Pozemkovým fondem nebylo uvažováno.

Proto i v souladu s usnesením a diskusí v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny je navrhováno tuto částku v rozpočtu ponechat se změněným textem, že se bude jednat o úhradu restitučních závazků.

Dámy a pánové, dovolím si jménem prezídia Pozemkového fondu doporučit tento rozpočet ke schválení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu místopředsedovi vlády.

Návrh byl přikázán k projednání dvěma výborům, a to rozpočtovému výboru a zemědělskému výboru.

Prosím, aby nás o závěrech výborů informoval nejdříve zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Vačkář.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP