Sobota 9. července 1994

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, návrh novely zákona, předložený panem ministrem Bendou, se týká - jak již bylo řečeno - dvou úzce spřízněných zákonů, zákona o ovzduší a navazujícího zákona o státní správě ochrany ovzduší.

Tato novela reflektuje dosavadní zkušenosti s praktickým používáním obou zákonů a vychází vstříc novým potřebám ve sledovaném oboru. Je také výrazem skutečnosti, že se jedná o obor legislativně velmi mladý, navíc zasazený do rámce složité společenské transformace. Proto nutnost občasných změn a legislativního dolaďování by měla být přijímána jako logicky přirozená.

Novela dále vyjadřuje jisté napětí, příznačné pro všechny ekologické zákony. Je to napětí mezi vzdáleným koncepčním cílem, jímž je - jednoduše řečeno - obecně a trvale snesitelné životní prostředí a na druhé straně hledání prostředků pro dosažení onoho cíle.

V našem případě zákon perspektivně v horizontu roku 1998 směřuje k uplatnění takových emisních limitů, které kvantifikují určitý ještě přijatelný stupeň znečištění ovzduší jako výsledek společenského kompromisu.

O obsahové stránce novely se podrobně zmínil pan ministr. Já bych jen z tohoto přehledu zdůraznil, že kromě pasáží, které jsou obsahem platných zákonů a které jsou upravovány na základě zmíněných skutečností, je zde významný doplněk, který se týká mobilních zdrojů a emisí, které tyto zdroje produkují. O tomto tématu se ještě zmíním v souvislosti se společnou zprávou.

Jinak je velmi důležité - a to skutečně zabíhá přímo do tematiky, kterou jsme nedávno projednávali - rozšíření působnosti obcí, kterým by se měla dostat možnost určovat vyhláškou ušlechtilejší druh paliva proti tradičnímu používání uhlí, což je zásadní předpoklad pro zlepšení ovzduší v obcích s ohledem na lokální vytápění. Tato okolnost je vyjádřena v příloze v tabulce, o které se ještě zmíním podrobněji.

Pokud se týče projednávání ve výborech, návrh byl projednáván ve třech výborech - rozpočtovém, hospodářském a pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Lze říci, že návrh zákona byl přijat ve výborech příznivě, o čemž svědčí i stručná společná zpráva, která shrnuje v podstatě minimum práv (celkem 4), která nijak nezasahují do koncepce zákona, s výjimkou oné zmíněné tabulkové přílohy, která byla upravena v naprosté shodě s předkladatelem.

Proto bych se chtěl zmínit o jisté drobné kontroverzi a koncepční námitce, která byla vznesena ve výboru hospodářském. Odkazuji přitom na nezařazené připomínky tohoto výboru, v jehož usnesení se objevil požadavek, aby byly vypuštěny pasáže týkající se dopravní tématiky, tedy již oněch zmíněných mobilních zdrojů a aby tento okruh problémů byl ponechán k řešení Ministerstvu dopravy.

K tomu bych chtěl podotknout, že jednak tento požadavek poněkud narušoval rozumnou a uznatelnou potřebu jednotnosti legislativního přístupu pokud se týče tohoto tématu znečišťování ovzduší, protože nelze dobře k této věci přistupovat na základě rozlišování rezortní příslušnosti jednotlivých znečišťovatelů. Na druhé straně je však součinnost s ministerstvy, řekněme odbornými, nutná, a k té také došlo, takže zmíněné pasáže jsou v zákonu formulovány v naprosté shodě obou resortů.

Navíc stanovení konkrétních emisních limitů v této oblasti zůstává v souladu s platným zákonem o ovzduší, tedy limitů pro mobilní zdroje v kompetenci Ministerstva dopravy. Čili to, co je navrženo v zákoně, je obecná část, obecný přístup k tomuto problému.

Ve společné zprávě jsou připomínky. První je zcela formální. Je to nahrazení označení provozovatelů silničních vozidel, motorových vozidel vhodnějším pojmenováním držitelů vozidel. Potom v souladu s tabulkou, ke které se hned dostanu, je v bodu 8 v čl. 3 maximální částka poplatková 10 000 nahrazena částkou 40 000. Vzápětí vysvětlím.

Nyní k oné tabulce. Je to nový oddíl druhé části B přílohy zákona č. 389/1991 Sb., tedy zákona o ovzduší a nese název "Sazby poplatků pro malé zdroje znečišťování", které se, to je nutno zdůraznit, týkají pouze právnických osob. Tato tabulka se týká malých zdrojů, podle již používaného dělení, tedy do výkonu 0,2 megawatt tepelných a je ještě rozdělena na další tři sloupce, na tři kategorie.

Změna proti původnímu návrhu spočívá v tom, že byla zvýrazněna diferenciace mezi jednotlivými palivy a byla upravena i některá logika čísel, zejména v prvním sloupci, kde v původní verzi byly poplatky stanoveny od nuly, což by v praxi asi nepřicházelo v úvahu, protože vymezovat nulový poplatek jaksi postrádá logiku.

Zvýšilo se rozpětí mezi palivy žádoucími, ušlechtilými a těmi ostatními, jmenovitě hnědým uhlím, kaly a proplástky, kterážto poslední kategorie představuje právě maximum možného zpoplatnění; až právě ve třetím sloupci vidíme onu částku, o které jsem se již zmínil, tedy 40 000 Kč.

Čtvrtou úpravou je potom úprava účinnosti, kde je navrženo datum 1. října 1994. Zde bych chtěl poznamenat, že došlo k tiskové chybě v textu zprávy, protože datum účinnosti je nadepsáno jako článek 4; ve skutečnosti se jedná o článek 6. Prosím, abyste si případně tuto chybu opravili.

K této tabulce bych chtěl ještě vznést několik drobných formálních pozměňovacích návrhů, a to v následující rozpravě.

Jinak v souladu s panem ministrem jakožto předkladatelem doporučuji text této novely k vaší pozornosti a schválení. To je pro tuto chvíli z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Prosím pana místopředsedu, aby uvážil možnost zahájení rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Řeknu jednu technickou poznámku, že pan kolega Špaček má náhradní kartu č. 7. Otevírám rozpravu, do které se první přihlásil pan kolega Brodský. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, mám pozměňovací návrh ke zmíněné předloze, k čl. 3 odst. 8, kde si dovoluji vypustit část věty za číslovkou 50 kW. Jestli dovolíte, přečtu celý nově navrhovaný bod 8, který by zněl: V § 7 odst. 2 se slovo "Kčs" nahrazuje slovem "Kč". Na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojuje se text "a to způsobem uvedeným v příloze; povinnost platit poplatky se nevztahuje na fyzické osoby provozující malé zdroje znečištění o tepelném výkonu do 50 kW."

Snad jenom krátké zdůvodnění. Domnívám se, a bylo to zde řečeno i v úvodním slově pana zpravodaje, že drobný podnikatel podnikající jako fyzická osoba, který podniká, říkejme, ve svém rodinném domku či v obdobné přístavbě, bude těžko rozlišovat, jakou část svého výkonu, rozumí se svého tepelného výkonu, používá pro otop své domácnosti a jakou část používá pro otop své provozovny. Znamenalo by to v tom případě, že všichni fyzicky podnikající občané by byli zproštěni zmíněného poplatku. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo se ještě hlásí do rozpravy? Pan poslanec Blažek.

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, páni ministři, navrhuji, i přes argumentování pana společného zpravodaje, jako pozměňovací návrh - vypustit čl. 1, bod č. 7 týkající se dodatku 9A a vypustit čl. 2.

Zdůvodním. Návrh zákona zavádí i nadále zcela odlišné lhůty kontrol emisí odrůd, které jsou předpokládány návrhem zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikací a které vycházejí ze skutečností ověřených praxí. Ve skutečnosti by to znamenalo, že provozovatel silničního vozidla bude nucen v jedněch lhůtách přestavět své vozidlo na kontrolu technického stavu a v jiných lhůtách na měření emisí.

Setrvává na nepříliš exaktním členění vozidel na používaná k podnikatelské činnosti a na vozidla ostatní, tedy na ta, která neslouží účelům podnikání. Kontrolami měření emisí pověřuje právnické nebo fyzické osoby podnikatelského charakteru, pověřené ministerstvem dopravy.

Shrneme-li obsah těchto bodů, pak docházíme k závěru, že návrh zákona, zpracovanými ministerstvem životního prostředí, je v zásadním rozporu se zpracovaným návrhem zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, a to především v tom, jak pojímá stanice technické kontroly. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že stanice bude pověřovat ministerstvo dopravy, návrh ministerstva dopravy vychází z modelu odlišného, podle kterého stanice technické kontroly pověřují okresní úřady. Návrh novely zákona přitom není možné sjednotit s návrhem ministerstva dopravy pouhou změnou dikce. Problém je totiž v tom, že pokaždé musí odkázat na stanice technické kontroly, které však naším právem nejsou konstituovány a zřídí je teprve zákon o podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. V praxi by to znamenalo, že budete jezdit jeden rok na "estékáčko" a zároveň na emisní kontroly, za rok a půl pojedete na emisní kontrolu, za dalších půl roku na "estékáčko", za další rok na emisní kontrolu. Zkrátka není to praktické. Proto navrhuji vypuštění. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Jenom si pro svoji informaci chci upřesnit, že se jedná o bod nezařazený ve společné zprávě. Děkuji. Nikdo jiný se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Táži se, zda chce ministr životního prostředí pan František Benda pronést závěrečné slovo? Prosím.

Ministr životního prostředí František Benda: Pokud dovolíte, mám poznámku k poslednímu pozměňovacímu návrhu. Mohu k němu pouze konstatovat, že vládní návrh byl zpracován v souladu a po odsouhlasení ministerstvem dopravy, to znamená, že předložený problém byl řešen společně, takže byl i bez rozporů, a proto předložený pozměňovací návrh nemohu doporučit jakožto návrh, který je v rozporu s vládním návrhem.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj pan poslanec Josef Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Já bych chtěl přednést ony slíbené drobné pozměňovací návrhy k tabulce Sazby poplatků.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pozor, rozprava je ukončena!

Poslanec Josef Effenberger: Jedná se o detaily, že to téměř nehraje roli, nechme to být. Jednalo se o to, zda tam má být nad 50, protože tam je rozmezí od 50 do 100 apod. Je to na rozhraní pozměňovacího návrhu a tiskové opravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pokud se týká upřesnění, je to možné.

Poslanec Josef Effenberger: Nechť to sněmovna posoudí. Ve druhém sloupci oné tabulky v titulním zařazení, t.j. 50 - 100 kW, podotýkám, že to je v podstatě na přání navrhovatelů, se doporučuje před číslo 50 předřadit "nad". Odlišit to 50 od předchozího sloupce. Je to jakési právnické zpřesnění. Podobně ve třetím sloupci nad 100 do 200. A posléze v prvním sloupci nazvaném Palivo u druhé položky Topné oleje do 1% síry z obdobných důvodů se doporučuje od 0,30 do 1% síry, protože v předchozím řádku jsou uvedena paliva charakterizovaná obsahem síry do 0,30% čili jak vidíte, jedná se o změny celkem nepatrné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím si, že je to korektní oprava. Ptám se, zda někdo ze sněmovny má k tomuto postupu výhrady?

Není tomu tak, berme to jako technické upřesnění. Děkuji. Můžete pokračovat.

Poslanec Josef Effenberger: Chtěl bych se ještě vyjádřit k tomu, co namítal pan kolega Blažek. Já do toho po technické stránce nehodlám nijak zasahovat. Jenom mám pocit, že se dostáváme do sporu o to, kdo je reprezentativní mluvčí ministerstva dopravy. Protože je-li dohoda mezi ministry a jestliže pak zazní hlas, že ministerstvo nesouhlasí, pak jde o to, kdo vyjadřuje onen nesouhlas. Ale já do toho nechci zasahovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, já bych poprosil o přednesení jednotlivých pozměňovacích návrhů, abychom o nich mohli nechat hlasovat. Je to možné? Nebo máme udělat přestávku?

Poslanec Josef Effenberger: O tom jsme se chtěli s panem ministrem domluvit, jestli bych mohl požádat o 30 vteřin.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jistě. Dámy a pánové, dovolte, abych vyhlásil sedmiminutovou přestávku. Sejdeme se v 11.15 hodin.

(Jednání opět zahájeno v 11.18 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vzhledem k tomu, že ve sněmovně je dostatek lidí, prosím, abyste se zaregistrovali a budeme hlasovat. Budeme tedy pokračovat po krátké přestávce. Prosím pana společného zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, o nichž budeme hlasovat.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, v rozpravě vystoupili fakticky dva poslanci se dvěma pozměňovacími návrhy, z nichž první je návrh pana poslance Brodského, týkající se čl. III bod 8, kde podle jeho vysvětlení by nemělo dojít k prolnutí činnosti soukromé a podnikatelské ve smyslu vytápění, a proto navrhuje vypustit závěr tohoto bodu, který zní: "pokud takový zdroj není používán k výkonu podnikatelské činnosti".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, doporučoval bych, abychom o něm hned hlasovali. Prosím o vaše vyjádření.

Poslanec Josef Effenberger: V tom případě konstatuji, že navrhovatel i zpravodaj tento návrh doporučují ke schválení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o 128. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, proti nikdo, zdržel se 1 poslanec.

Poslanec Josef Effenberger: Druhý návrh je návrh pana poslance Blažka, který se v podstatě vrací k nezařazeným připomínkám hospodářského výboru a ty zahrnují onu diskutovanou oblast mobilních zdrojů, tedy vozidel v rámci silniční dopravy. Návrh požaduje vypuštění bodu č. 7 v čl. I, týkajícího se § 9 a) a dále v souladu s tím vypuštění čl. II.

K tomuto návrhu je stanovisko negativní jak z hlediska předkladatele, tak i zpravodaje, ale myslím, že bude účelné, aby se ještě pan ministr vyjádřil podrobněji ke zdůvodnění tohoto negativního stanoviska.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Dámy a pánové, ještě mi dovolte několik poznámek k tomu, co jsem už k tomuto návrhu řekl. Za prvé bych chtěl zdůraznit, že emise pocházející z těch tzv. mobilních zdrojů, tedy z automobilů, nejsou žádnou okrajovou záležitostí. Dnes už, zvláště ve velkých aglomeracích, je to problém znečištění ovzduší téměř číslo jedna. Čili my jsme k tomu přistupovali z pohledu naléhavosti řešení této problematiky.

Druhá věc. K výhradám respektive námitkám, že tento problém není koordinovaný, nebo není koordinovatelný s těmi dalšími opatřeními, která jsou v režimu ministerstva dopravy, bych chtěl zdůraznit, že právě s ministerstvem dopravy jsme došli ke shodě, že tento problém ministerstvo dopravy ve své kompetenci bude řešit.

Další námitka, a sice do jaké míry jsou připraveny technické předpoklady k zajištění naplnění a splnění tohoto ustanovení, mám informace a rozbor, který dokládá, že zde existuje přibližně 500 subjektů různého typu, které mají oprávnění měřit tyto emise a že technické zvládnutí tohoto problému je zajištěno. Spíše naopak odklad tohoto řešení by mohl znamenat postupný zánik této sítě.

Znovu zdůrazňuji, že podporuji původní znění návrhu novely zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi za obsáhlé zdůvodnění jeho názoru, které by podle jednacího řádu měl správně říci v závěrečném slově. Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Jedná se o 129. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 94, proti 25, zdrželo se 21 poslanců. Tím byly splněny všechny pozměňovací návrhy. Je to tak?

Poslanec Josef Effenberger: Ano, tím byly vyčerpány pozměňovací návrhy, neboť byly jenom tyto dva.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění zákona č. 218/1 992 Sb. a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona 211/1993 Sb., podle sněmovního tisku 957.

Pan kolega Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážení kolegové, poprosil bych o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Sejdeme se v 11.31 hodin. Děkuji.

(Schůze přerušena v 11.26 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 11.32 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím abyste se ještě jednou zaregistrovali.

O slovo požádal pan ministr Benda. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr životního prostředí František Benda: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, doufám, ale přece jenom ještě jednou zdůrazňuji, doufám, že jsem ve svém vystoupení, ve kterém jsem předkročil poněkud rámec toho, co mi umožňovala daná procesní situace, jasně řekl, že uvedený pozměňovací návrh, který se týká kontroly emisí mobilních zdrojů, je v zásadním rozporu s vládním návrhem zákona.

Před několika hodinami jsme zde hovořili a vážně se zabývali a podle mého názoru jste velice správně rozhodli o použití 6 mld. Kč na zlepšení stavu životního prostředí. Zdá se mi, že toto rozhodnutí, tedy pozměňující návrh, o kterém hovoříme, míří proti té myšlence, která vás vedla k tomu, abyste souhlasili s uvolněním 6 mld.

Jedná se skutečně o naléhavou potřebu a nejen potřebu, ale potřebu, která má svůj vážný i ekonomický rozměr, potřebu životního prostředí a já jsem přesvědčen, že v případě, že by tento zákon uvedenou možnost neobsahoval, tzn. možnost nejenom kontroly, ale máme na mysli i snížení škodlivých emisí z mobilních zdrojů, které tyto kontroly vyvolají, že tento zákon ztratí výrazně na své váze. To je moje stanovisko, které jsem si dovolil zde ještě uvést.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji pane ministře. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Motyčka - vzdává se. Čili nyní pan kolega Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, účelem návrhu pana poslance Blažka, který byl schválen, nebylo bojovat proti věci, ale skutečně nenutit občany tohoto státu, aby byli nuceni chodit na jiné kontroly v jiných termínech, jiných lhůtách, než jsou technické kontroly. Proto jsme to chtěli v tom zákoně.

Navrhl bych pozitivně, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh usnesení, kterým požádá vládu, aby do konce listopadu předložila předmětné návrhy dopravních zákonů, ve kterých by to bylo upraveno tak, aby našemu občanu, když jde jednou na technickou prohlídku, byla také udělána emisní kontrola, aby prostě lidé nemuseli stát v několika frontách. Myslím, že všichni, kteří podporovali vypuštění podle posl. Blažka, toto měli na mysli. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, samozřejmě silně nepopulární v sobotu v poledne, ale já se přiznám, že se domnívám, že vznikl trochu zmatek kolem tohoto zákona. Já jsem hlasoval blbě, já jsem hlasoval jinak, než bych hlasovat měl, prostě jsem se spletl a přiznávám se k tomu. Nejraději bych navrhl revokaci, ale možná, že by bylo lépe, kdybyste revokaci brali jako druhý procedurální návrh, že bych tedy nejdříve navrhl, abychom přerušili tento bod a požádali příslušný výbor pro územní správu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby se znovu k věci sešel a ve smyslu toho, co navrhoval kolega Budinský nebo ve smyslu návrhu zákona, se pokusil najít nějaké řešení. Opravdu si myslím, že řešení, které jsme přijali, není nejšťastnější.

Čili první procedurální návrh zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu v tuto chvíli a požádali příslušný výbor, aby ve spolupráci s panem ministrem zkusil najít nějaké řešení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Souhlasíte s tím, aby to bylo po ukončení rozpravy? (Ano.) Děkuji. Do rozpravy se přihlásil kolega Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Já se v tuto chvíli vřele přimlouvám za řešení navržené panem poslancem Budinským, které konec konců je v souladu s předpokladem, který byl součástí tohoto návrhu, tj. že emisní limity, které jsou nezbytnou podmínkou, aby vůbec jakákoliv měření mohla být zahájena, stejně spadají do kompetence Ministerstva dopravy a musí jím být vypracovány.

Jinak ovšem je skutečně dost naléhavé, aby tento zákon a potřebná ustanovení spatřila světlo světa, protože začíná hrozit nebezpečí z prodlení. Čili návrh, který byl předložen kolegou Budinským, podporuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Frommer.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, musím předeslat, že to, co v tomto okamžiku budu k vám přednášet, je určitý konflikt zájmů, protože - jak jistě víte - jsem spolumajitelem automobilního servisu.

Problematika emisních kontrol, problematika STK je v současné době v této republice tak říkajíc "na vodě". Kdokoli z nás se dopravnímu inspektorátu česky řečeno "šprajcne" a na technickou kontrolu se nedostaví a došlo-li by ke sporu, který by probíhal u soudu, není soud v této republice, který by majitele vozidla odsoudil k jakékoliv sankci z toho důvodu, že se nedostavil k technické kontrole. To tedy zaprvé.

Zadruhé: Totéž, co jsem řekl před chvílí, se týká stanic emisních kontrol, o kterých pan minstr tady prohlásil, že je jich zhruba 500, možná víc, možná o něco málo méně. Je rozsáhlá síť stanic emisních kontrol - to jsou ty zelené známky, kteří vozí zodpovědní řidiči na svých vozidlech. Kdybych se vrátil ještě na chvíli k stanicím technických kontrol, je naprosto nezvládnutelné, aby stanice technických kontrol, to jsou ty pověstné STK, zvládly při STK současně také emise. Uvědomme si poměr stanic technických kontrol! V Praze 10, v okresních městech jako je třeba Olomouc - jedna, v Brně možná čtyři, je to prostě malé číslo a v nějakém krátkém termínu, který se zde navrhuje, není možno technicky absolvovat technické kontroly. Je to neproveditelné.

Proto se domnívám, že je třeba tento problém ve smyslu kolegy Blažka nějakým způsobem - nemám strašně rád slovíčko "ošetřit", - ale nějakým způsobem dát kompletně do pořádku, udělat zákonnou normu, zákon, protože jak víme, vyhláška v podstatě nic neřeší, pokud není opřena o patřičný zákon. Věnovat se prostě této problematice, protože stejně jako panu ministru Bendovi, nám všem leží na srdci problém zdravého životního prostředí.

Je zde ještě jeden problém, a to je problém katalyzátorů. Moderní vozy, které mají hliníkové hlavy, sedla ze spékaných ventilů - to jsou technické problémy - mohou používat tzv. bezolovnatý benzín. Ale spalováním bezolovnatého benzínu bez katalyzátoru vychází z výfukového potrubí velice nepříjemná zplodina, která se jmenuje volné uhlovodany. A ta je horší než CO2 a další zplodiny, které vycházejí z výfuku při spalování olovnatého benzínu, nebo-li ty zlomky olova. Čili mýlí se ten, kdo se domnívá, že nějakou jednoduchou právní úpravou to vyřešíme. Je tomu třeba věnovat maximální pozornost tak, abychom pro životní prostředí v naší sněmovně mnohé udělali. A myslím si, že Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí má povinnost vytvořit takovou zákonnou normu, která tyto problémy jednoznačně a bezezbytku vyřeší.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se hlásí kolega Výborný. Jenom upozorňuji, že pan kolega Benda upřesnil svůj procedurální návrh, kterým žádal přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením rozpravy.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, pokusím se být stručný a současně se pokusím vás informovat o tom, proč vlastně náš klub - klub KDU-ČSL - požádal o pětiminutovou přestávku a proč se rozpoutala znovu tato debata. My se opravdu domníváme, že přijetím onoho pozměňovacího návrhu, kterým se z celé předlohy vypouští § 9a, dochází do značné míry k vyprázdnění zákona, který nebude moci mít ony dopady na životní prostředí, které si vláda a které si i ministr zde přítomný za vládu, představovali. Samosebou, návrh byl přijat. Nebude-li přijat procedurální návrh poslance Bendy, tak jsme s tímto názorem prohráli. Nicméně si troufám říci, že v případě, že by nedošlo ke změně názorů mnohých z vás, že by nedošlo k revokaci, sám osobně a mnoho mých kolegů máme za to, že ono vyprázdnění zákona je tak podstatné, že bychom jej nemohli asi podpořit.

Chtěl bych také zdůraznit, že má-li být problém jenom časový, že nelze podle některých z vás nastartovat ony emisní kontroly v tak krátkých lhůtách, není to problém úplného vypuštění § 9 a), ale případné úpravy článku II, kde jsou lhůty stanoveny tak, jak jsou. Podle názoru ministra, přednesl ho zde i v našem klubu, zdá se, že nějaké oddalování věci nebude k tíži pouze ekologie, ale také ekonomiky, protože ony podnikatelské subjekty, které mají pověření emisní kontroly provádět, možná velmi rychle začnou zanikat, protože nebudou mít co provádět. Čili i z těchto důvodů se nám nezdálo šťastné, že byl onen pozměňovací návrh přijat.

Doufám, že bude vyhověno návrhu poslance Bendy, aby garanční výbor o této věci ještě mohl jednat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dále se hlásí kolega Vrzal.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP