Středa 17. června 1981

Soudruh Nejezchleb má bohaté zkušenosti z dlouholeté práce ve společenských organizacích Národní fronty. V uplynulém volebním období zastával funkci místopředsedy sněmovny a současně byl předsedou branného a bezpečnostního výboru.

Do funkcí členů předsednictva Sněmovny lidu je navržen poslanec Vladimír Hajko, předseda Slovenské akademie věd a místopředseda Československé akademie věd, který byl členem předsednictva Sněmovny lidu i v uplynulém volebním období; dále je navržen poslanec Josef Martinec (v. o. 27), zkušený vedoucí technický pracovník v průmyslovém podniku. V minulém volebním období byl členem zahraničního výboru; konečně je navržena poslankyně Věra Vavřincová, uvolněná předsedkyně Závodního výboru ROH Potraviny Gottwaldov. Je zkušenou odborářskou funkcionářkou, má rovněž bohaté zkušenosti z poslanecké práce v národních výborech.

Soudružky a soudruzi poslanci, pokud jde o návrhy na předsedy výborů, navrhuji zvolit je tak, jak jsou uvedeni v písemném materiálu. Všichni navržení jsou osvědčenými funkcionáři s potřebnými politickými a odbornými znalostmi a skýtají záruku, že výbory Sněmovny lidu budou odpovědně plnit stanovené úkoly.

Dále navrhuji zvolit dvacet členů předsednictva Federálního shromáždění tak, jak jsou uvedeni v písemném materiálu. Většina navržených členů pracuje ve významných stranických, veřejných a státních funkcích a znáte je z práce, kterou vykonali ve prospěch lidu naší socialistické společnosti. Další navržení členové byli poslanci Sněmovny lidu i v minulém volebním období. Všichni mají bohaté životní zkušenosti, politické a odborné znalosti.

Soudružky a soudruzi poslanci, všichni navržení poslanci do funkcí funkcionářů sněmovny a členů předsednictva Federálního shromáždění splňují požadované předpoklady.

Soudružky a soudruzi poslanci, máte k předloženému návrhu dotazy nebo další návrhy? (Nikdo se nehlásil.)

Můžeme tedy přistoupit k volbě, která bude provedena tajným hlasováním. V této chvíli je v sále přítomno 199 poslanců.

Prosím volební komisi, aby zajistila vydání hlasovacích lístků a aby se ujala svých úkolů. Poslance prosím o provedení volby.

(Probíhá tajná volba.)

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, ptám se, zda vám byly všem rozdány hlasovací lístky. Přeje si ještě někdo z poslanců provést volbu? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Prohlašuji volbu místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu, předsedů výborů Sněmovny lidu a dvaceti členů předsednictva Federálního shromáždění za skončenou a prosím, aby volební komise sečetla hlasy. Po dobu sčítání hlasů přerušuji jednání na 15 minut.

(Jednání přerušeno v 11.18 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.34 hodin.)

Předseda SL V. David: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji přerušené jednání Sněmovny lidu. Volební komise skončila sčítání hlasů a podepsala zápisy o výsledku voleb. Prosím předsedu volební komise poslance Krylla o podání zprávy.

Předseda volební komise poslanec J. Kryll: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, volební komise po sečtení hlasů k volbě místopředsedů a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu sděluje, že navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně.

Volební komise po sečtení hlasů k volbě předsedů výborů Sněmovny lidu sděluje, že navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně.

Dále volební komise po sečtení hlasů k volbě 20 členů předsednictva Federálního shromáždění sděluje, že navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně.

Protokoly o volbě budou součástí zápisu z této schůze.

Předseda SL V. David: Děkuji předsedovi volební komise za podání zprávy.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila do funkcí místopředsedů Sněmovny lidu poslance Aloise Hůlu a Richarda Nejezchleba.

Dalšími členy předsednictva Sněmovny lidu byli zvoleni poslanci Hajko, Martinec a Vavřincová.

(Zvolení místopředsedové a členové předsednictva Sněmovny lidu zaujímají svá místa na tribuně.)

Blahopřeji nově zvoleným funkcionářům Sněmovny lidu a prosím je, aby zaujali svá místa na tribuně.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila do funkcí předsedů výborů všechny navržené kandidáty, dále byli zvoleni všichni navržení členové předsednictva Federálního shromáždění.

Dovolte mi, abych všem zvoleným poslancům popřál hodně úspěchů při výkonu jejich odpovědných funkcí.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, přistoupíme k projednání dalšího bodu pořadu, kterým je

XIII

Volba členů výborů Sněmovny lidu (tisk 3).

Písemný návrh na zařazení poslanců do výborů Sněmovny lidu jste obdrželi. Má někdo připomínku nebo pozměňovací návrh k předloženému písemnému návrhu? (Nikdo.) Nemá.

Můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem na složení výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že Sněmovna lidu schválila návrh na složení svých výborů.

Posledním bodem dnešní schůze je

XIV

Volba ověřovatelů Sněmovny lidu (tisk 3).

Písemný návrh máte k dispozici. Má k němu někdo připomínku nebo pozměňovací návrh? (Nikdo.) Nemá.

Můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Také nikdo.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila navržené ověřovatele sněmovny.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vyčerpali jsme pořad ustavující schůze Sněmovny lidu.

Prosím členy předsednictva a předsedy výborů Sněmovny lidu, aby se po skončení schůze sněmovny odebrali do zasedací místnosti č. 534 v 5. poschodí, kde bude krátká schůze předsednictva Sněmovny lidu.

Dále připomínám, že se dnes odpoledne sejdeme na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se koná v této zasedací místnosti ve 14 hodin. Je nutné, abyste se před touto schůzí znovu zapsali do prezenčních listin. Přitom vám budou vydány nové poslanecké průkazy.

Končím schůzi.

(Schůze skončena v 11.39 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP