Středa 17. června 1981

Soudružky a soudruzi poslanci, má někdo k předloženému návrhu dotaz nebo jsou snad jiné návrhy? (Dotazy ani jiné návrhy nebyly.) Není tomu tak.

Můžeme tedy přistoupit k tajné volbě. Prosím volební komisi, aby se ujala svých úkolů.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi, ptám se, zda byly všem poslancům rozdány hlasovací lístky. Přeje si ještě někdo vykonat volbu? (Nikdo se nehlásil.)

Prohlašuji volbu předsedy Sněmovny lidu za skončenou a prosím, aby volební komise sečetla hlasy. Po dobu sčítání hlasů přerušuji jednání na 15 minut.

(Jednání přerušeno v 10.34 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.47 hodin.)

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Prosím předsedu volební komise poslance Krylla, aby přednesl zprávu o výsledku volby předsedy Sněmovny lidu.

Předseda volební komise poslanec J. Kryll: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, volební komise po sečtení hlasů k volbě předsedy Sněmovny lidu sděluje, že navržený kandidát byl zvolen jednomyslně. Protokol o volbě bude součástí zápisu této schůze. (Potlesk.)

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji poslanci Kryllovi.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila jednomyslně svým předsedou poslance Václava Davida.

Jistě mi dovolíte, soudružky a soudruzi, abych i vaším jménem blahopřál soudruhu Davidovi ke zvolení a ujistil ho naší podporou při výkonu jeho funkce. (Potlesk.)

O slovo se přihlásil zvolený předseda Sněmovny lidu soudruh Václav David.

Předseda SL V. David: Vážená Sněmovno lidu, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, dovolte mi, abych poděkoval ústřednímu výboru Komunistické strany Československa a ústřednímu výboru Národní fronty za navržení a vám za zvolení do funkce předsedy Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

Této pocty a důvěry si velmi vážím. Ujišťuji vás, že dám všechny své síly a zkušenosti pro odpovědné a čestné plnění úkolů, které z této funkce vyplývají. Budu napomáhat tomu, aby Sněmovna lidu důsledně plnila své odpovědné poslání, budu usilovat o plodnou soudružskou spolupráci všech poslanců, obou sněmoven Federálního shromáždění i národních rad. K tomu bude nezbytná vaše podpora a tvůrčí spolupráce, o niž vás upřímně prosím.

Dovolte mi zároveň, abych vám blahopřál ke zvolení za poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Prokázaná důvěra voličů je pro nás všechny velkým závazkem.

Soudružky a soudruzi poslanci, vstupujeme do nového volebního období, v němž nás ve veškeré naší činnosti orientuje program XVI. sjezdu Komunistické strany Československa. K němu se přihlásily všechny organizace sdružené v Národní frontě, podporuje jej náš lid a také pro nás je závazným programem. K jeho realizaci musíme všemi silami co nejvíce přispět. Naší práci pomůže i to, že můžeme plynule navázat na výsledky činnosti Federálního shromáždění III. volebního období, které kladně ocenil XVI. sjezd Komunistické strany Československa.

Soudružky a soudruzi, postavení, práva a povinnosti Sněmovny lidu jsou určena v ústavním zákonu o československé federaci a v dalších zákonech. Vyplývají též z nezbytnosti soustavného zdokonalování socialistické demokracie, jemuž věnuje Komunistická strana Československa stálou pozornost. Plnění stanovených povinností a využívání oprávnění bude ovšem vždy záviset na schopnostech a obětavosti každého poslance a zejména na aktivitě výborů sněmovny. Půjde o to, aby naše činnost byla cílevědomá, v souladu s potřebami dalšího rozvoje socialistické společnosti, abychom ve své práci netrpěli povrchnost a nepropadali formalismu, dodržovali jednotu slov a činů.

Bez jakýchkoliv výhrad pro nás musí trvale platit požadavky vysoké náročnosti, tvůrčích metod práce, kolektivní činnosti a zejména osobní houževnatosti a pracovitosti každého poslance při objasňování a realizaci závěrů XVI. sjezdu, hospodářské a sociální politiky Komunistické strany Československa.

Být skutečným představitelem lidu v nejvyšším orgánu státní moci je odpovědné poslání. V jeho plnění můžeme obstát jen maximálním využíváním všech možností, které nám skýtá úzké spojení poslanců se životem pracujícího lidu. Každý poslanec musí být průkopníkem všeho pokrokového, musí účinně napomáhat při zavádění efektivních forem a metod práce a nejlepších zkušeností do praxe, dbát na dodržování státní disciplíny a hájit celospolečenské zájmy.

Pro náročnou práci po volbách máme dobré předpoklady. Třídní, politické, sociální a věkové složení sněmovny i politické a odborné předpoklady zvolených poslanců vytvářejí dobré podmínky k tomu, aby naše sněmovna byla opravdu dělným a pracovním orgánem a pod vedením komunistické strany úspěšně zajišťovala třídní funkce našeho socialistického státu.

Také do Sněmovny lidu byla zvolena značná část nových poslanců. Dostane se jim pomoci, aby úspěšně zvládli odpovědnou poslaneckou práci. Věřím, že novým kolegům pomohou svými zkušenostmi zejména ze začátku ti poslanci, kteří vykonávali poslanecký mandát v minulém období.

Přispívat k plnění programu XVI. sjezdu Komunistické strany Československa pro nás ve sněmovně znamená soustředit pozornost především na zkvalitňování zákonodárné činnosti a československého právního řádu, aby plně vyhovoval současným i budoucím vývojovým etapám naší socialistické společnosti. Rozhodujícím kritériem nebude množství, ale kvalita zákonodárných aktů, která je podmínkou jejich autority a stability. Prospěšnost každého nového zákona a jeho účinný vliv v praktickém životě budou záviset na důkladném, všestranném projednávání ve výborech, které ve stále širší míře musí využívat zkušenosti a názory pracujících i stanoviska společenských organizací, národních výborů a vědeckých pracovišť. Právě takováto metoda tvorby zákonů zvýrazňuje přednosti naší socialistické demokracie. Spolu s vládou a národními radami budeme usilovat o to, aby se zákonodárná činnost vyznačovala větší koncepčností, aby byly srozumitelné též prováděcí předpisy, vydávané k zákonům. Se zvýšenou náročností budeme též pečovat o důsledné dodržování právních norem, dbát o respektování občanských práv a trvat na plnění občanských povinností.

Budeme usilovat o zvýšení efektivnosti naší kontrolní činnosti. Rozhodujícím měřítkem se musí stát její účinnost, tedy konkrétní výsledky v práci resortů, výrobně hospodářských jednotek, podniků a závodů. Hlavním smyslem kontroly organizované naší sněmovnou a zejména jejími výbory je přispět k uskutečňování programu XVI. sjezdu a úkolů, jež vyplynou z usnesení jednotlivých zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. Důležité je, aby zejména výbory sněmovny vytrvale usilovaly o realizaci svých doporučení výkonným státním orgánům a důrazněji kontrolovaly plnění usnesení sněmoven i výborů.

Budeme též účinně přispívat k realizaci základních úkolů mírové zahraniční politiky našeho socialistického státu, především k upevňování a prohlubování našich spojeneckých a přátelských svazků se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi, k uskutečňování programu socialistické ekonomické integrace.

Soudružky a soudruzi, čeká nás mnoho odpovědné a náročné práce nejen ve sněmovně a jejích orgánech, ale také ve volebních obvodech mezi voliči.

Naší prvořadou povinností je politicky pracovat mezi lidmi, příkladně vysvětlovat a energicky obhajovat vnitřní a zahraniční politiku Komunistické strany Československa a Národní fronty a získávat pro její aktivní podporu naše občany. Musíme být v neustálém spojení s voliči, s národními výbory, navštěvovat pracoviště, mluvit s lidmi, vystupovat na schůzích a besedách, stále vědět, co se v obvodu děje. Musíme dbát, aby upozornění a náměty voličů včetně těch, které byly předneseny na předvolebních schůzích, nezůstaly opomenuty. Důležité rovněž je informovat voliče o práci Federálního shromáždění, vysvětlovat zákony a ověřovat si, jak se v praxi provádějí a osvědčují. Účinně se musíme podílet na realizování volebních programů, na řešení problémů ve volebních obvodech. Nekompromisně je třeba bojovat proti všem protispolečenským jevům. Naši lidé žádají, aby poslanci byli důslednými zastánci práva a spravedlnosti, aby účinně pomáhali chránit naši socialistickou společnost před škůdci všeho druhu.

Důležitým úkolem poslanců nejvyššího zastupitelského sboru je, přenášet cenné podněty, připomínky voličů a poznatky z volebních obvodů do Federálního shromáždění a jeho orgánů a oprávněné a reálné požadavky zde rozhodně uplatňovat.

Soudružky a soudruzi, důvěra občanů, kterou jsme ve volbách dostali, je pro nás ctí, oporou a závazkem, poctivě, věrně a oddaně sloužit lidu a své socialistické vlasti. Pracujme všichni s chutí, odpovědně a obětavě tak, abychom mohli kdykoliv s čistým svědomím složit našemu lidu dobré účty ze své činnosti.

Přeji vám v nastávající náročné práci dobré zdraví a mnoho úspěchů! Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji soudruhu Davidovi.

Podle § 4 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění odevzdávám řízení schůze Sněmovny lidu zvolenému předsedovi soudruhu Davidovi.

(Řízení schůze převzal předseda Sněmovny lidu V. David.)

Předseda SL V. David: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, přistoupíme k osmému bodu pořadu, kterým je

VIII

Slib poslance řídícího ustavující schůzi Sněmovny lidu.

Prosím poslance Indru, aby přistoupil ke složení slibu. (Poslanci povstávají, poslanec Indra skládá slib.)

Přistoupíme k devátému bodu pořadu, kterým je

IX

Zřízení dalších výborů Sněmovny lidu (tisk 3).

Podle § 67 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění sněmovna zřizuje výbory, které jsou iniciativními a kontrolními orgány sněmovny a jsou složeny z poslanců sněmovny. Písemný návrh na zřízení výborů jste obdrželi.

Má někdo připomínku k návrhu na zřízení výborů Sněmovny lidu? (Nikdo.) Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem na zřízení výborů sněmovny podle písemného návrhu, prosím ať zvedne ruku!

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Také nikdo.

Konstatuji, že Sněmovna lidu se jednomyslně usnesla na zřízení těchto svých výborů: ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu, pro sociální politiku.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, podle schváleného pořadu dnešní schůze máme provést:

X

Volbu místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 3).

XI

Volbu předsedů výborů Sněmovny lidu (tisk 3).

XII

Volbu 20 členů předsednictva Federálního shromáždění (tisk 3).

Podle § 22 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se volba uvedených funkcionářů provádí tajným hlasováním. Navrhuji, abychom pro zkrácení času projednali bod 10, 11 a 12 pořadu schůze najednou a abychom jedním aktem provedli volbu funkcionářů Sněmovny lidu a členů předsednictva Federálního shromáždění.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Návrh byl jednomyslně přijat.

K provedení tajných voleb vám budou rozdány hlasovací lístky.

Soudružky a soudruzi poslanci, nyní přistoupíme k volbě funkcionářů Sněmovny lidu a členů předsednictva Federálního shromáždění.

Písemný návrh na volbu těchto funkcionářů máte k dispozici. Dovolte, abych jej stručně zdůvodnil.

Do funkcí místopředsedů Sněmovny lidu jsou navrženi poslanci Alois Hůla a Richard Nejezchleb.

Soudruh Hůla je dlouholetý a zkušený hospodářský funkcionář, zastával funkci podnikového ředitele. V uplynulém volebním období byl místopředsedou Sněmovny lidu a předsedou výboru pro průmysl, dopravu a obchod.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP