Středa 17. června 1981

Písemný návrh volebního řádu jste obdrželi (tisk 2). Máte k tomuto návrhu dotaz nebo pozměňovací návrh? (Nikdo se nehlásil.)

V zasedací síni je přítomno 199 poslanců, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Podle § 21 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se hlasování provádí aklamací.

Kdo souhlasí s návrhem předloženého volebního řádu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Konstatuji, že volební řád byl Sněmovnou lidu jednomyslně schválen.

Přistoupíme k projednání čtvrtého bodu, kterým je

IV

Volba volební komise.

K provedení voleb předsedy Sněmovny lidu, místopředsedů a dalších členů předsednictva sněmovny, předsedů výborů a dvaceti členů předsednictva Federálního shromáždění máme zvolit volební komisi.

V písemném materiálu (tisk 3, příloha 1) uvádíme návrh na zvolení volební komise v tomto složení: poslanci Chlad, Kryll, Lichner, Janda, Škula a Tajovská.

Má někdo dotaz, popřípadě pozměňovací návrh ke složení volební komise? (Nikdo se nehlásil.)

Doporučuji, abychom volební komisi zvolili aklamací. Nejsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.)

Kdo je pro to, aby navržení poslanci a poslankyně byli členy volební komise? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Navržení členové volební komise byli zvoleni jednomyslně.

Soudružky a soudruzi poslanci, navrhuji, aby zvolená volební komise pracovala i v odpolední společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů při volbě předsedy, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění.

Má někdo připomínky k tomuto návrhu? (Nikdo se nehlásil.)

Pátým bodem pořadu je

V

Zřízení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, volba jeho předsedy a členů (tisk 3).

Podle § 67 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zřizuje sněmovna ze svých poslanců mandátový a imunitní výbor. Proto je v písemném materiálu, který máte k dispozici (tisk 3, příloha 2), návrh na zřízení tohoto výboru.

Má někdo k tomuto návrhu připomínky? (Nikdo se nehlásil.) Dávám tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby byl zřízen mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna lidu se jednomyslně usnesla zřídit mandátový a imunitní výbor.

Podle § 22 odst. 1 jednacího řádu se volba předsedy mandátového a imunitního výboru provádí tajným hlasováním. K provedení volby jsme zvolili volební komisi. Prosím, aby komise určila předsedu a připravila se k plnění svých úkolů.

Nyní přistoupíme k provedení volby předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu. Písemný návrh máte k dispozici.

Na funkci předsedy mandátového a imunitního výboru doporučujeme zvolit poslance Jozefa Feketeho, dlouholetého poslance Federálního shromáždění, hrdinu socialistické práce, ředitele národního podniku Agrokomplex.

Máte k předloženému návrhu dotaz nebo připomínky? (Nikdo se nehlásil.)

Můžeme přistoupit k volbě, která bude provedena tajně.

V této chvíli je v zasedací síni přítomno 199 poslanců. Prosím volební komisi, aby zajistila vydání hlasovacích lístků. Poslance prosím, aby provedli tajnou volbu.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi poslanci, ptám se, zda všichni přítomní poslanci dostali hlasovací lístky, popřípadě zda se ještě někdo z poslanců chce volby zúčastnit. (Nikdo se nehlásil.)

Prohlašuji volbu předsedy mandátového a imunitního výboru za skončenou. Prosím volební komisi, aby sečetla hlasy.

Podle čl. 55 ústavního zákona o čs. federaci máme zvolit členy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu. Písemný návrh na složení tohoto výboru máte k dispozici.

Má k tomuto návrhu někdo připomínky nebo dotaz? (Nikdo se nehlásil.)

Můžeme tedy přikročit k hlasování. Hlasovat budeme aklamací.

Kdo souhlasí s návrhem na složení mandátového a imunitního výboru sněmovny? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Konstatuji, že Sněmovna lidu schválila jednomyslně návrh na složení svého mandátového a imunitního výboru.

Nyní přerušuji jednání na 15 minut, než volební komise sečte hlasy a mandátový a imunitní výbor ověří platnost volby poslanců.

(Jednání přerušeno v 10.03 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.17 hodin.)

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Volební komise skončila sčítání hlasů a podepsala zápis o výsledku volby předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu. Prosím předsedu volební komise poslance Krylla o podání zprávy.

Předseda volební komise poslanec J. Kryll: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, volební komise po sečtení hlasů k volbě předsedy mandátového a imunitního výboru sděluje, že navržený kandidát byl zvolen jednomyslně. Protokol o volbě bude součástí zápisu z této schůze.

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji poslanci Kryllovi. Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila předsedou svého mandátového a imunitního výboru poslance Jozefa Feketeho.

Šestým bodem pořadu je

VI

Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu.

Podle čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci ověřuje sněmovna platnost volby poslanců na návrh mandátového a imunitního výboru. Nově zvolený mandátový a imunitní výbor prozkoumal volební spisy předložené Ústřední volební komisí Národní fronty Československé socialistické republiky a připravil zprávu pro plenární schůzi Sněmovny lidu.

Prosím předsedu výboru poslance Feketeho o podání zprávy.

Předseda mandátového a imunitního výboru poslanec J. Fekete: Vážená Snemovňa ľudu, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, Mandátový a imunitný výbor Snemovne ľudu skúmal podľa § 78 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, či jednotliví poslanci Snemovne ľudu boli zvolení podľa zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne ma poveril, aby som o výsledkoch rokovania výboru podal na ustanovujúcej schôdzke Snemovne ľudu správu.

Ústredná volebná komisia Národného frontu Československej socialistickej republiky postúpila podľa zákona č. 44 z roku 1971 Zbierky o voľbách do Federálneho zhromaždenia Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne ľudu celý volebný materiál, ktorý obsahuje doklady o voľbách. Výbor prerokoval volebné spisy a konštatoval, že do zoznamu voličov bolo v Československej socialistickej republike zapísaných dovedna 10 miliónov 789 tisíc 574 občanov; volieb do všetkých zastupiteľských zborov, tedy aj do Federálneho zhromaždenia sa zúčastnilo 10 miliónov 736 tisíc 312 voličov, to je 99,51 %.

Pre kandidátov Snemovne ľudu hlasovalo 10 miliónov 725 tisíc 609 voličov, t. j. 99,96 % z celkového počtu 10 miliónov 730 tisíc 205 odovzdaných platných hlasov.

Výsledky volieb potvrdili vôľu a odhodlanie drvivej väčšiny československého ľudu podporovať politiku Komunistickej strany Československa a Národného frontu, vytýčenú programom XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa, pokračovať vo výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti, v dôslednom boji za mier a spoločenský pokrok vo svete, v upevňovaní priateľstva a spolupráce so Sovietskym zväzom a s ostatnými krajinami socialistického spoločenstva.

Vysoká účasť československých občanov vo voľbách a spontánne hlasovanie pre kandidátov Národného frontu presvedčivo vyjadrili odhodlanie ľudu, že bude uvedomele a svedomito podporovať a uplatňovať líniu XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa svojou každodennou statočnou prácou a niesť príslušný podiel spoluzodpovednosti za ďalší rozvoj našej socialistickej vlasti.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal všetky doklady o voľbách, ktoré sa týkali poslancov Snemovne ľudu, a zistil, že každý z kandidátov na funkciu poslanca Snemovne ľudu kandidoval vo voľbách Federálneho zhromaždenia len v jednom volebnom obvode a ďalej, že všetci kandidáti boli riadne registrovaní.

Vo volebných obvodoch kandidátov na funkciu poslanca Snemovne ľudu sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov zapísaných v zoznamoch voličov a všetci kandidáti dostali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

Mandátový a imunitný výbor dospel k záveru, že u všetkých 200 poslancov Snemovne ľudu sú splnené požiadavky, ktoré pre ich zvolenie predpisuje zákon č. 44 z roku 1971 Zbierky o voľbách do Federálneho zhromaždenia.

Mandátový a imunitný výbor po preskúmaní volebných spisov konštatoval, že Ústredná volebná komisia Národného frontu Československej socialistickej republiky nedostala ani jednu sťažnosť na nedodržanie predpisov o voľbách.

Na základe uskutočneného skúmania a prerokovania, mandátový a imunitný výbor navrhuje, aby Snemovňa ľudu podľa článku 47 ústavného zákona č. 143 z roku 1968 Zbierky o československej federácii, v znení neskorších ústavných zákonov, overila platnosť voľby svojich poslancov.

Předsedající poslanec A. Indra: Má někdo k přednesené zprávě dotaz nebo připomínku? (Dotazy ani připomínky nebyly.) Není tomu tak.

Kdo souhlasí s přednesenou zprávou? (Hlasuje se.) Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikoliv.

Konstatuji, že Sněmovna lidu jednomyslně ověřila platnost volby svých poslanců.

Dalším bodem pořadu je

VII

Volba předsedy Sněmovny lidu (tisk 3).

Podle § 22 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se volba předsedy Sněmovny lidu provádí tajným hlasováním.

V písemném materiálu, který máte k dispozici, je návrh, aby předsedou Sněmovny lidu byl zvolen poslanec Václav David.

Soudruh David je ve straně a ve společnosti znám jako oddaný komunista, obětavý a zkušený politický a veřejný pracovník. Členem komunistické strany je od roku 1935. Po celý svůj život pracoval pro věc strany, věrně sloužil dělnické třídě a lidu, byl vždy neochvějným zastáncem pevného přátelství se Sovětským svazem.

Soudruh David pracoval v řadě stranických i státních funkcí, v posledních dvou volebních obdobích úspěšně vykonával funkci předsedy Sněmovny lidu. Je členem ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedou ústředního výboru Svazu československo-sovětského přátelství. Zásluhy soudruha Davida byly oceněny dvěma Řády Klementa Gottwalda, Řádem republiky, Řádem Vítězného února a dalšími československými a zahraničními vyznamenáními.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP