Úterý 6. července 1971

/Začátek schůze v 9.30 hod./

Přítomno 168 poslanců Sněmovny lidu

45 poslanců Sněmovny národů zvolených Českou národní radou

50 poslanců Sněmovny národů zvolených Slovenskou národní radou

/Schůze zahájena v 9.30 hod./

Předseda FS prof. dr. Hanes /zvoní/: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci Federálneho zhromaždenia, vážení hostia, vítam vás všetkých na dnešnom rokovaní. Osobitne vítam členov a kandidátov Predsedníctva Ústredného výboru KSČ, tajomníkov ÚV KSČ a vládu Československej socialistickej republiky.

Dovožte mi, aby som ešte pred vybavením úvodných formalít nášho plenárneho zasadnutia spomenul pamiatku tých poslancov, ktorí od poslednej schôdzky snemovní opustili naše rady.

Od poslednej schôdzky snemovní zomreli poslanci Federálneho zhromaždenia dr. Emanuel Barša a Karel Klas.

Súdruh Emanuel Barša bol predvojnovým členom komunistickej strany, aktívne pracoval v Komsomole a v Jednote proletárskej telovýchovy. Za fašistickej okupácie ho nacisti väznili v koncentračnom tábore Buchenwalde. Po vytvorení krajského zriadenia sa stal podpredsedom KNV v Brne. V tejto funkcii i neskôr ako riaditež Štátnej filharmónie v Brne sa osvedčil.

V politickom boji a v období skúšok, ktorými prešla strana v rokoch 1968 a 1969, vystupoval súdruh Barša nekompromisne v boji proti pravicovému oportunizmu a dôsledne obhajoval čistotu marxisticko-leninských ideí. Ako skúsený marxista bol zvolený za člena Predsedníctva KV KSČ v Juhomoravskom kraji a neskôr za vedúceho tajomníka Mestského výboru KSČ v Brne. Pre svoju obetavost a čestnosť v politickej práci bol vážený v Juhomoravskom kraji i medzi nami ako člen Kultúrneho výboru Snemovne žudu.

Stratili sme v ňom súdruha oddaného našej strane a socializmu.

Poslanec Karel Klas bol dlhoročným poslancom Národného zhromaždenia a Federálneho zhromaždenia. Celý svoj život zasvätil práci v obiasti kovopriemyslu v Mladej Boleslavi a v Plzni, kde od r. 1948 účinne pomáhal pri rozvíjaní socializmu. V r. 1957 bol zvolený do Ústredného výboru Československej strany socialistickej. V Snemovni ludu bol členom Výboru pre priemysel, dopravu a obchod. Karel Klas bol pracovitým poslancom a statočným naším spoluobčanom.

Prosím vás, aby ste povstaním uctili pamiatku zomrelých.

/Shromáždění povstává a projevuje úctu zesnulým poslancům./

Ďakujem vám.

Vážené súdružky a súdruhovia,

prikročíme k rokovaniu o programe. Predsedníctvo Snemovne žudu a Predsedníctvo Snemovne národov sa uzniesli navrhnúť svojim snemovniam, aby prerokovali na spoločnej schôdzke zhodný program, ktorý vám bol písomne oznámeny v pozvánke a v liste z 29. júna t. r. o návrhu novelizácie ústavy a ústavného zákona o čs. federácii v zmysle § 10 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia. Ide o tento program:

1. Vládny návrh uznesenia, ktorým Federálne zhromaždenie ČSSR schvažuje štátny záverečný účet federácie za rok 1970

2. Vládny návrh zákona o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971

3. Návrh poslancov prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučeru, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviča, prof. dr. D. Hanesa, dr. S. Pennigerovej, zaslúžilého umelca V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Koubu na vydanie zákona o volbách do Federálneho zhromaždenia

4. Návrh poslancov prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučeru, A. Pospíšila. J. Mjartana, dr. M. Žákoviča, prof. dr. D. Hanesa, dr. S. Pennigerovej, zaslúžilého umelca V. Mihálika, O. Voleníka. doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Koubu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii

5. Vládny návrh zákona o geodézii a kartografii

6. Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Protokol o zmenách Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditelných rubloch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce, ako aj Štatútu tejto banky, podpísaný dňa 18. decembra 1970 v Moskve medzi vládami Bulharskej žudovej republiky, Maďarskej žudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Mongolskej žudovej republiky, Polskej žudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky

7. Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prechode štátnych hraníc, podpísaná v Prahe dňa 21. decembra 1970

8. Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky na volbu sudcov Najvyššieho súdu ČSSR a sudcov z povolania vojenských súdov, na uvožnenie z funkcie sudcov z povolania vojenských súdov a na odvolanie z funkcie sudcu Najvyššieho súdu ČSSR a sudcov z povolania vojenských súdov.

Zároveň oznamujem, že predsedníctvam oboch snemovní neprišli žiadne interpelácie podla § 32 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.

Skôr než sa rozhodneme o návrhu na konanie spoločnej schôdzky, oznamujem, že na dnešnú schôdzku sa ospravedlnili títo poslanci zo Snemovne ludu: Besserová, Ing. Burian, Fleyberk, PhDr. Fojtík, CSc., RSDr. Hajmacher, JUDr. Hrabal, Kakos, Ing. doc. Kapek, Ing. Kosmel, Koucký, Lenárt, Majling, Mináč, Miska, Monczka, Nový, Pacner, Penc, Ing. Perkovič, Pružinec, Skála, Solčanyová, Štefánik, Tesař, Uher, Valo, Vejražka, Voráč, Zavadil, celkove 29 poslancov.

Zo Snemovne národov - českej časti - poslanci: Hrdlička, Ing. Kempný, CSc., Kolaříková, Kotková, prof. Ing. Löbl, DrSc., Malý, Návorková, Neubert, Neumann, Pavlík, Pešek, Příhoda, JUDr. Sobotníková, Suchopárek, Šimon, Škodová, JUDr. Tlustý, JUDr. RSDr. Zuska.

Zo slovenskej časti: Berník, prof. JUDr. Colotka, CSc., Dobos, Dupej, Ing. Ďurkovič, Ing. doc. Ferianc, DrSc., Futej, JUDr. Husák, doc. Chorváth, Ing. Martinák, Szabová, RSDr. Šavel, Štancž, Štifterová, Vaculová, Ing. Višňovcová, Zacharová, doc. MUDr. Zvara, DrSc., celkove 36 poslancov.

Podla prezenčných listín je prítomných 168 poslancov Snemovne žudu a 45 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 50 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Konštatujem, že obidve snemovne sú podla čl. 40 ústavného zákona o čs. federácii schopné uznášať sa.

Pýtam sa, či má niekto z poslancov dotaz, doplňujúci návrh alebo pripomienku k návrhu predsedníctiev snemovní na konanie spoločnej schôdzky Snemovne žudu a Snemovne národov s programom, ako som uviedol? /Nebyly./

Pristúpime k hlasovaniu.

Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z poslancov Snemovne žudu je za návrh jej predsedníctva na konanie spoločnej schôdzky s programom, ktorý som uviedol, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikdo./

S návrhom vyslovili súhlas všetci prítomní poslanci Snemovne žudu.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s návrhom jej predsedníctva na konanie spoločnej schôdzky Federálneho zhromaždenia s uvedeným programom, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikdo./

S návrhom vyslovili súhlas všetci prítomní poslanci Snemovne národov.

Konštatujem, že obidve snemovne sa uzniesli podla ustanovenia čl. 34 odsek 2 ústavného zákona o československej federácii na konaní spoločnej schôdzky a schválili jej program.

Vážené Federálne zhromaždenie!

Otváram teda 8. spoločnú schôdzku Snemovne žudu a Snemovne národov. Niekožko oznámení. Oznamujem, že prezident republiky odvolal podža článku 61 ústavného zákona o československej federácii člena Predsedníctva ÚV KSČ Ing. Karla Hoffmanna z funkcie ministra vlády ČSSR a v súvislosti s jeho zvolením za predsedu ROH menoval Ing. Vlastimila Chalupu ministrom vlády ČSSR a poveril ho vedením Federálneho ministerstva spojov.

Ďalej je potrebné, aby zložil sžub novozvolený poslanec Snemovne národov Miroslav Hudeček. Schôdzky Snemovne národov, ktorá sa konala v marci, sa nemohol s. Hudeček zúčastniť a nezložil preto dosiaž sžub podža čl. 48 ústavného zákona o čs. federácii. Žiadam poslanca Miroslava Hudečka, aby zložil predpísaný sžub do rúk predsedu Snemovne národov a aby predstúpil pred tribúnu.

Žiadam podpredsedu Snemovne národov s. Jinřicha Koubu, aby prečítal text sžubu. /Všichni přítomní povstávají./

Místopředseda SN Kouba: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Poslanec Hudeček: Slibuji.

Předseda FS prof. dr. Hanes: Súdružky a súdruhovia, oznamujem vám ďalej, že na funkciu poslanca Snemovne žudu rezignovali poslanci Vítězslav Krejčí, akad. Viktor Knapp, Anna Pernická, Ludvík Svoboda zo Stredočeského kraja, Zdeňka Závodská, Antonín Kozák a Čeněk Procházka.

Môžeme teraz prikročiť k prerokovaniu nášho programu. V úvode rokovania mi dovožte niekožko slov.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, schádzame sa na spoločnej schôdzke snemovní po prvý raz od XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa. Význam XIV. zjazdu ocenili predstavitelia medzinárodného revolučného hnutia, naši priatelia z bratských socialistických krajín, osobitne generálny tajomník ÚV KSSZ súdruh Brežnev, ako historický medzník, ktorý uzavrel vežmi závažnú, vežmi zodpovednú etapu v dejinách Československa. Súdružky a súdruhovia, práve tak to cíti i náš československý žud. źudia s uspokojením prijímajú, že sa obnovili podmienky pre pokojný život, pre pokojnú prácu, že naša krajina je opäť pevným článkom socialistického spoločenstva. Stále viac sa naši občania presviedčajú o správnosti politickej línie strany nastúpenej v apríli 1969, ktorú XIV. zjazd strany plne schválil a rozvinul. Oceňujú, že KSČ sa v praktickej činnosti dôsledne riadi zásadou jednoty slov a činov. Úlohy obsiahnuté v záveroch zjazdu prijímajú naši žudia za svoje a aktívne nastupujú k ich realizácii. To je príznačná črta nášho vnútorného politického života v týchto pozjazdových dňoch a týždňoch.

Aj nám, poslancom Federálneho zhromaždenia, pripadá dôležitá a zodpovedná úloha dôsledne realizovať ciele a úlohy, ktoré zjazd vytýčil pre našu spoločnosť, a hlavne získavať stále širšie a širšie vrstvy občanov pre ich tvorivé napĺňanie.

Niektoré návrhy, ktoré budeme prerokovávať na spoločnej schôdzke snemovní, organicky nadväzujú na výsledky zjazdu.

Dovožte mi zmieniť sa o jednom z najzávažnejších bodov dnešného programu. Máme prerokovať návrh zákona o vožbách do Federálneho zhromaždenia.

Už samotná skutočnosť, že dnes budeme rokovať o tomto návrhu a že v týchto dňoch sa budú i národné rady zaoberať návrhom zákona o vožbách do najvyšších zastupitežských zborov republík a do národných výborov, svedčí o tom, aký vežký kus práce sa vykonal, aby sme po rozvrate spôsobenom útokom protisocialistických síl našu spoločnosť opäť skonsolidovali.

Pri prácach na návrhoch volebných zákonov sme vychádzali z hlboko demokratického zmyslu a poslania volieb za socializmu. Vychádzali sme i z vežkého politického významu, ktorý nesporne budú vožby mať pri ďalšom rozvoji našej socialistickej spoločnosti. Príprava volieb, volebná kampaň bude úporným politickým bojom o vedomie každého nášho človeka, o prekonanie pozostatkov deštrukcie a ideologických zmätkov, ktoré do vedomia žudí vniesli pravicové a protisocialistické sily. Bude to úporný zápas o víťazstvo línie XIV. zjazdu KSČ v širokých masách československých občanov.

Vo vožbách nepochybne vytvorí pracujúci žud zastupitežské zbory, ktoré budú skutočnými orgánmi žudovej moci a garantmi presadzovania jeho základných triednych záujmov. Od volieb tiež očakávame, že ešte viac upevnia jednotu Komunistickej strany Československa a československého žudu. Táto jednota sa bude upevňovať premysleným postupom pri riešení konkrétnych životných otázok našich pracujúcich tak, ako to vyjadrí volebný program Národného frontu, ktorý sa bude opierať o úlohy vytýčené XIV. zjazdom KSČ.

Komunistická strana Československa chce získať všetkých poctivých občanov pre činorodú prácu, pre plnenie ciežov rozvoja socialistickej spoločnosti. V tomto znamení sa budú pripravovať vožby do všetkých zastupitežských zborov, pre ktoré dnes vytvárame potrebný právny základ.

Dovožte mi, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, aby som v mene vás všetkých sžúbil našej Komunistickej strane Československa, celému Národnému frontu, že venujeme všetku energiu, všetky naše skúsenosti príprave volieb, ktoré vytvoria pevnú základňu štátneho života pre splnenie úloh, ktoré vytýčil XIV. zjazd KSČ pre ďalšie víťazstvo socializmu v našej krajine.

Tožko, vážené súdružky a súdruhovia, som považoval za potrebné uviesť dnes na úvod nášho rokovania o programe dnešnej spoločnej schôdzky Federálneho zhromaždenia.

Prikročíme k prerokovaniu prvého bodu programu, t. j.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP