Úterý 6. července 1971

I

Vládneho návrhu uznesenia, ktorým Federálne zhromaždenie ČSSR schvažuje štátny záverečný účet federácie za rok. 1970 /tlač 76/ a správu Výboru Snemovne žudu pre plán a rozpočet /tlač 54/Sź/ a Výboru Snemovne

národov pre plán a rozpočet /tlač 51/SN/

Prosím ministra financií Ing. Rudolfa Rohlíčka, aby v mene vlády ČSSR odvodnil predložený návrh.

Ministr financí ČSSR prof. ing. Rohlíček, CSc.: Súdružky a súdruhovia poslanci, vláda Československej socialistickej republiky predkladá Federálnemu zhromaždeniu návrh štátneho záverečného účtu za rok 1970 v období, ktoré bezprostredne nadväzuje na rokovanie XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa, vedúcej politickej sily našej socialistickej spoločnosti.

Pre realizáciu ciežov piatej päťročnice, ktoré vytýčil XIV. zjazd, vytvorilo plnenie úloh roku 1970 priaznivú základňu. Rok 1970 mal byť - a ako dosiahnuté výsledky dokazujú - taktiež bol rokom konsolidácie nášho národného hospodárstva. Úlohy, ktoré pred nami stáli, neboli malé a že sa ich podarilo splniť a v rade ukazovatežov i prekročiť, to je zásluha poctivej a obetavej práce našich robotníkov, rožníkov a ostatných pracujúcich.

V roku 1970 bola tvorba hmotných zdrojov vyššia než uvažoval plán. Zvlášť rýchle rástla produktivita práce. napr. v priemysle o 8,1 % a dosiahnutý predstih pred priemernou mzdou bol vyšší ako plánovaný. Rast národného dôchodku činil podža predbežných údajov 5,8 %.

V ekonomickom vývoji prevládli pozitívne prvky. Na úseku finančného hospodárenia mala najmä tvorba finančných zdrojov rýchlu dynamiku. Zisk vzrástol o 9,6 % pri zvýšení rentability o 0,73 bodu.

V porovnaní s plánom, ktorý počítal s vyrovnanou platobnou bilanciou, bolo dosiahnuté i nadplánovaného aktíva platobnej bilancie a došlo taktiež k zníženiu našej krátkodobej zadlženosti, najmä voči socialistickým krajinám.

Zastavenie živelného vývoja miezd a cien, stabilizácia vnútorného trhu viedla k zvýšeniu dôvery obyvatežstva ku korune, ktorej kúpna sila sa stabilizovala. Osobná spotreba v roku 1970 priemerne ďalej rástla a je iste významnou skutočnosťou. že ani v období. keď sme prekonávali ťažkosti zdedené z predošlých rokov, nesiahlo sa k opatreniam znižujúcim životnú úroveň našich občanov. Dnes, keď sú pre to vytvorené hmotné podmienky, sa znížili niektoré maloobchodné ceny. Od 1. júla sa realizujú platové úpravy v zdravotníctve, pripravujú sa platové úpravy v školstve. Taktiež sa pripravujú niektoré úpravy v oblasti sociálneho zabezpečenia, najmä zvýšenie dôchodkov u starodôchodcov. To svedčí o ciežavedomom programe hospodárskej politiky strany a vlády ČSSR, zameranej na neustále zvyšovanie životnej úrovne obyvatežstva.

O raste dôvery v našu menu svedčí okrem iného taktiež doteraz najvyšší rast vkladov o 9,6 mld Kčs za posledných 15 rokov. Z ich prírastku boli pritom zhruba dve tretiny uložené dlhodobe. Naproti tomu prírastok obeživa len o 0,5 mld Kčs je výrazne nižší ako v predchádzajúcich rokoch.

Prvý raz v povojnovom období bolo dokončených viac ako 100 tis. bytov, čo o viac ako štvrtinu prekonáva počty bytov dokončených v rokoch 1969 a 1968.

Za prvoradú úlohu v investičnej výstavbe považujeme efektívnosť užitia národného dôchodku v tejto oblasti.

V oblasti štátnych rozpočtov sa podarilo zabezpečiť pomocou protiinflačnej politiky nielen prekročenie plánovaného prebytku vo federálnom rozpočte, ale taktiež dosiahnutie prebytkov v oboch rozpočtoch republík.

Skutočnosť, že prevládli pozitívne javy vo vývoji, neznamená, že sa súčasne automaticky odstránili všetky problémy, ktoré je potrebné riešiť. Neboli ešte prekonané niektoré, najmä dlhodobé negatívne tendencie.

Tak napr. v oblasti vývoja zásob sa v minulom roku prejavili niektoré klady, predovšetkým vzrástli zásoby vo vnútornom obchode a požnohospodárstve. čo má z celospoločenského hžadiska pozitívny charakter. Na druhej strane však značne vzrástli zásoby i v priemysle a iných odvetviach, kde tiež nebolo dosiahnuté plánovaného zámeru zrýchliť ich obrátku.

V tvorbe finančných zdrojov sa dosiahli celkom dobré výsledky. Pritom však finančná situácia podnikov, odborov i odvetví bola ekonomicky neodôvodnene nerovnomerná a nie je ešte vždy v súlade s plánovanými potrebami. Táto skutočnosť súvisí vedža úrovne hospodárenia jednotlivých podnikov hlavne s cenovými deformáciami založenými cenovou prestavbou v roku 1967, prehĺbenými inflačným vývojom v rokoch 1968 a 1969. Aby sa tento problém preklenul a aby sústava podnikových daní mohla účinnejšie reagovať na potreby stanovené plánom, uplatnili sa v roku 1970 diferencované finančné opatrenia, najmä cestou dotácií a zliav z odvodov. Pre rok 1971 sa pristúpilo k určitej diferenciácii daňových sadzieb a k redistribúcii prostriedkov medzi podniky a VHJ.

V záujme vyššej účinnosti finančných nástrojov pripravujeme podža programu schváleného vládou niektoré ďalšie návrhy úprav zákonných predpisov. Tieto úpravy hodláme sústrediť do roku 1972, aby v ďalších rokoch päťročnice nemuselo dochádzať k zmenám. Sledujeme najmä zlepšenie väzieb na hmotný plán cestou určitej diferenciácie finančných nástrojov, upevnenie právomoci a zodpovednosti VHJ i rezortov v oblasti finančného hospodárenia.

XIV. zjazd ustanovil, aby sa hlavným obsahom hospodárskej politiky strany stalo dôsledné a všestranné zvyšovanie efektívnosti rozvoja národného hospodárstva, založené na plnom uplatnení intenzívnych faktorov rastu. Ďalší rozvoj výroby treba založiť na raste produktivity práce a na výraznom obrate vo vývoji materiálových nákladov.

Vývoj v minulom roku potvrdzuje nevyhnutnosť realizácie tejto úlohy, pretože vývoj materiálových nákladov bol nepriaznivý. Tieto náklady rástli v minulom roku rýchlejšie ako výkony - zvýšili sa o 0.3 % - a pohltili tak i značnú časť úspor mzdových nákladov. Predpokladané tempo zníženia nákladov nebolo preto dosiahnuté. Rast materiálových nákladov pokračuje i v tomto roku a vývoj svedčí o tom, že niektoré rezorty. VHJ i podniky nevenujú znižovaniu materiálových nákladov dostatočnú pozornosť. Podža uznesenia vlády majú predložiť príslušní ministri rozbor vývoja materiálových nákladov za organizácie, v ktorých došlo k rastu materiálovej náročnosti výroby alebo výkonov, a vyhodnotiť príčiny tohto vývoja. Pri prerokovávaní správy o plnení plánu od začiatku roku 1971 vláda uložila zamerať pozornosť na riešenie problémov vývoja výrobnej spotreby, na dodržiavanie noriem spotreby základných surovín a materiálov a na ich skvalitňovanie a postupné rozširovanie. Skúmame i možnosti účinnejšieho ovplyvňovania vývoja materiálových nákladov ekonomickými formami.

Aké bolo hospodárenie štátnych rozpočtov v r. 1970?

Príjmy štátnych rozpočtov dosiahli v minulom roku sumu 178,7 mld Kčs a boli oproti roku 1969 vyššie o 12,3 %. Na celkových príjmoch sa najviac podiežali odvody podnikov.

Výdavky štátnych rozpočtov dosiahli 172,1 mld Kčs, to je rast o 10,6 %. Z hžadiska štruktúry výdavkov vzrástli rýchlejšie výdavky na hospodárstvo.

Ak hodnotíme celkové finančné vzťahy podnikov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom národných výborov, t. j. súhrn všetkých odvodov do jednotlivých rozpočtov po odčítaní všetkých dotácií, zvýšil sa celkový prínos podnikov pre tieto rozpočty oproti roku 1969 o 7,1 mld Kčs, t. j. o 8,3 %. Je to odraz tak vykonaných zmien vo vzťahoch medzi podnikmi a štátnym rozpočtom v dôsledku zavedenia podnikových daní, ako i odraz zlepšených výsledkov finančného hospodárenia podnikov.

Naproti tomu prostriedky, ktoré podnikom zostali k dispozícii po odvodoch do štátnych rozpočtov a do rozpočtov národných výborov a po dotáciách z nich, vzrástli o 4,5 mld Kčs, t. j. o 7,3 %. Znamená to, že došlo vo vzťahu k podnikovej sfére k určitej reštrikcii podnikových dôchodkov, avšak i tak bol rast zdrojov, s ktorými disponujú podniky, relatívne rýchly. Celkové finančné prostriedky, ktoré majú štátne hospodárske organizácie k dispozícii, rástli rýchlejšie než národný dôchodok.

V minulom roku štátne rozpočty a rozpočty národných výborov poskytovali hospodárskym organizáciám neinvestičné dotácie v rozsahu 30 mld Kčs. Previerky neinvestičných dotácií podža uznesenia vlády ČSSR č. 323/69 vykonávané rezortmi, nepriniesli očakávaný finančný efekt.

Vláda sa zaoberala touto otázkou najmä pri prerokovávaní návrhu štátneho rozpočtu na rok 1970 a uznesením z januára t. r. schválila nové zásady pre poskytovanie neinvestičných dotácií hospodárskym organizáciám a v máji t. r. uložila vykonať ďalšiu previerku neinvestičných dotácií.

Za základný spôsob obmedzenia dotácií je potrebné považovať predovšetkým neustále zvyšovanie efektívnosti, a to cestou komplexnej socialistickej racionalizácie, integrácie, kooperácie a špecializácie.

Na rozdiel od výdavkov na hospodárstvo, kde sa prejavili zvýšené finančné potreby na prekonanie dôsledkov vývoja ekonomiky v predchádzajúcich rokoch, boli výdavky na sociálne a kultúrne opatrenia a na správu nižšie, než sa plánovalo. Výdavky na správu boli čerpané len na 87 %. Bol to jednak dôsledok nesplnenia niektorých úloh v oblasti spoločenskej spotreby, jednak efekt ciežavedomej reštrikcie výdavkov a maximálnej hospodárnosti. Realizácia uznesení vlády o trojpercentných úsporách v štátnom rozpočte a v rozpočtoch národných výborov priniesla v roku 1970 takmer 1,65 mld Kčs úspor a rea1izácia uznesenia o desaťpercentných úsporách v oblasti správy priniesla úsporu 300 mil. Kčs. Ďalšie opatrenia, ako napr. zákaz nákupu kancelárskeho nábytku, zníženie výdavkov na reprezentáciu priniesli úsporu viac ako 400 mil. Kčs. Všetky tieto opatrenia znamenali účinný tlak na zvýšenie hospodárnosti i na zracionálnenie a zefektívnenie práce na všetkých stupňoch riadenia.

Finančné úspory dosiahnuté znižovaním počtu pracovníkov riadiaceho a správneho aparátu sa neprejavili v roku 1970 plne, najmä s ohžadom na to, že k uvožňovaniu pracovníkov dochádzalo postupne, a to vo väčšine prípadov až koncom roku 1970. Finančné úspory sa premietli plne do rozpočtov na rok 1971.

Pomalší rast výdavkov oproti príjmom štátnych rozpočtov sa nakoniec prejavil v rozpočtovom prebytku 6,6 mld Kčs. Na tom sa podiežal rozpočet federácie 4,6 mld Kčs. rozpočet ČSR 1,3 mld Kčs a rozpočet SSR 0,7 mld Kčs. Dosiahnuté prebytky pomohli riešiť rad finančných problémov, mali protiinflačný účinok.

Vláda navrhuje, aby dosiahnutý prebytok federálneho rozpočtu bol použitý najmä na splatenie záväzku štátneho rozpočtu z minulosti voči SBCS vo výške 1 mld Kčs, na posilnenie štátnych finančných rezerv vo výške 1,1 mld Kčs a na úhradu niektorých príliš pomaly návratných investičných úverov hospodárskych organizácií vo výške 2,3 mld Kčs. Potreba úhrady týchto úverov je však vyššia. Preto sa navrhuje, aby ďalšiu sumu vo výške 2,9 mld Kčs prevzal štátny rozpočet ako svoj záväzok voči ŠBČS, a počíta sa s tým, že tento záväzok sa splatí z prebytku štátnych rozpočtov v budúcich rokoch.

Aké bolo hospodárenie rozpočtu federácie a vzťahy medzi rozpočtami? Príjmy federálneho rozpočtu boli prekročené dovedna o 3,3 mld Kčs, t. j. o 7,2 % a dosiahli sumu 48,9 mld Kčs. Tieto prostriedky boli jednak použité na plnenie vlastných úloh federácie vo výške 28,8 mld Kčs a na dotácie rozpočtov republík vo výške 15,5 mld Kčs. Rozdiel 4,6 mld Kčs predstavuje rozpočtový prebytok federácie, ktorý je oproti plánu vyšší o 1,5 mld Kčs.

Z vlastných výdavkov federácie boli prekročené výdavky na hospodárstvo o 2,1 mld Kčs, čo súvisí napr. s úhradou záruky za investičný úver Ústrednej správy železníc.

Aká bola spoločenská spotreba? Neinvestičné rozpočtové výdavky na sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo, školstvo a kultúru dosiahli v roku 1970 sumu 74,8 mld Kčs a vzrástli oproti r. 1969 temer o 9 % a za päťročné obdobie od roku 1965 sa zvýšili zhruba o 70 %. To je dôkazom toho, kožko pozornosti venuje socialistický štát zabezpečovaniu rastu životnej úrovne jeho občanov.

Najväčšiu položku z týchto výdavkov predstavuje sociálne zabezpečenie - takmer 42 mil. Kčs, ktoré vzrástli oproti roku 1969 o 8 %. V minulom roku boli v sociálnej oblasti uskutočnené niektoré opatrenia zamerané jednak na podporu populácie a jednak na zlepšenie životnej úrovne dôchodcov s najnižšími dôchodkami. Od 1. júla 1970 bola zavedená doplnková materská dovolenka pre zamestnané ženy s dvomi a viac deťmi do jedného roku dieťaťa. Pritom je poskytovaný mesačný materský príspevok vo výške 500 Kčs. V minulom roku tento príspevok čerpalo 68 tisíc žien a vyčerpaných bolo 115 mil. Kčs. Za prvý štvrťrok 1971 už bolo vyčerpaných 68 mil. Kčs na tento účel, čerpá teda viac žien a opatrenie sa prejavilo v tomto roku pozitívne.

K 1. októbru bola vykonaná úprava najnižších dôchodkov u dôchodcov, u ktorých predstavuje dôchodok jediný zdroj príjmu. Najnižší dôchodok bol u jednotlivcov upravený na 500 Kčs mesačne, u manželských dvojíc na 850 Kčs.

Neinvestičné výdavky na kultúru dosiahli 2,2 mil. Kčs a vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 7,5 %.

Neinvestičné výdavky na školstvo dosiahli v minulom roku 12,6 mld Kčs a vzrástli o 4,7 %. V súčasnej dobe sa prerokováva rozbor situácie na školách všetkých stupňov, obsahujúcich návrhy opatrení na zlepšenie a zvýšenie efektívnosti činnosti škôl a návrhy zásad platovej úpravy pedagogických a niektorých ďalších kategórií pracovníkov škôl. Nedostatky sú v údržbe škôl, kde je rad škôl v nevyhovujúcom stave.

Ešte rýchlejšie než výdavky na školstvo rástli neinvestičné výdavky na zdravotníctvo, a to o 7,3 % a dosiahli sumu 10,6 mld Kčs. V tejto oblasti stojí za pozornosť vežký rast spotreby liekov oproti roku 1969 skoro o 13 %. Neuspokojivý je pritom stále vývoj nemocnosti. Situáciou v zásobovaní obyvatežstva liečivami sa bude vláda znovu zaoberať v druhom polroku t. r. Vláda tiež znova prerokuje príčiny neuspokojivého vývoja stavu nemocnosti, spojené s pracovnou neschopnosťou.

Hospodárenie národných výborov. Objem prostriedkov rozpočtov národných výborov predstavuje zhruba tretinu všetkých prostriedkov rozpočtovej sústavy. Z odpovedá však plne významu a postaveniu národných výborov a úlohám, ktoré zabezpečujú pre našich občanov v oblasti spoločenskej spotreby.

Rovnako ako v roku 1969, i v roku 1970 skončilo hospodárenie národných výborov prebytkove. Pritom prebytok 5 mld Kčs je o 1 mld Kčs vyšší ako v roku 1969.

Na tomto výsledku sa podieža najmä prekročenie príjmov o 15 % - výdavky síce boli taktiež prekročené, ale len o 6 %.

V oblasti príjmov boli prekročené tak vlastné plánované príjmy národných výborov, čo svedčí o existencii rezerv v rozpočtoch, ako i doplnkové zdroje. Oproti predpokladu uvažovanému v rozpočte sa tieto doplnkové zdroje zvýšili najmä o tzv. nerozpočtované príjmy, ktoré celoštátne dosiahli 2,24 mld Kčs. Prekročený bol i predpoklad prevodu prostriedkov z fondu rezervy a rozvoja do príjmov rozpočtu; k ich plnému použitiu vo výdavkoch národných výborov však nedošlo.

Vplyvom priaznivých výsledkov hospodárenia národných výborov za rok 1970, umožnených do značnej miery mäkším plánom vlastných príjmov a získaním neplánovaných zdrojov, vzrástli celkové zdroje vo fondoch rezerv a rozvoja národných výborov na 7,5 mld Kčs oproti 5,8 mld Kčs v roku 1969. Rozloženie týchto značných prostriedkov medzi jednotlivé národné výbory je však značne nerovnomerné.

Nie je možné prehliadnuť, že v dôsledku využitia zdrojov národných výborov nad rámec plánovaných úloh nie sú dostatočné hmotné rezervy. V súčasnej dobe je otázka tvorby doplnkových zdrojov národných výborov a ich využitia skúmaná a hžadáme optimálnu mieru ich regulácie tak z hžadiska hmotnej zainteresovanosti národných výborov, ako i podža potrieb národného hospodárstva.

Dosiahnuté výsledky národného hospodárstva v prvých mesiacoch tohto roku sú celkove pozitívne a potvrdzujú správnosť nastúpenej cesty. Rast tvorby hmotných zdrojov prekračuje plánované celoročné tempo. Značný rast má pritom produktivita práce - v priemysle vzrástla o 7,9 %, v stavebníctve o 9,1 %. Dosiahnuté tempo bolo pritom docielené pri rovnakom fonde pracovnej doby, aký už bol k dispozícii v minulom roku. Naďalej sa priaznivo vyvíjali relácie medzi rastom produktivity práce a rastom priemerných miezd.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP