Středa 24. června 1964

2. den - středa 24. června 1964.

(Začátek schůze v 11 hod. 33 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Laštovička a místopředsedové dr. Škoda, dr. Kyselý, Leflerová.

Členové předsednictva ÚV KSČ předseda vlády Lenárt, první tajemník ÚV KSS Dubček, dr. Dolanský, Fierlinger, Hendrych, předseda Slovenské národní rady Chudík, Kolder, místopředseda vlády Šimůnek; kandidáti předsednictva ÚV KSČ inž. Kapek, Sabolčík, Vaculík; tajemník ÚV KSČ Penc; místopředsedové vlády Černík, Krajčír, Piller; ministři dr. h. c. Plojhar, dr. Neuman, David, Dvořák, Korčák Krutina, Machačová-Dostálová, Majling, Poláček, inž. Takáč, Uher, inž. Krejčí, inž. Burian, dr. Císař, Hamouz, Pesl, dr. Vlasák.

274 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: Vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda NS Laštovička (zvoní) Soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji přerušenou schůzi Národního shromáždění.

Dříve než přikročíme k rozpravě k vládnímu prohlášení, navrhuji, abychom projednali pátý bod pořadu, kterým je

5. Zpráva mandátového výboru Národního shromáždění o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Nejsou.

Zprávu mandátového výboru přednese jeho předseda poslanec Antonín Pospíšil, dávám mu slovo.

Předseda mandátového výboru posl. Pospíšil: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci!

Mandátový výbor Národního shromáždění prověřil podle čl. 55 ústavy a § 54 odst. 1 zákona č. 34/64 Sb., o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů, platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění, kteří byli zvoleni dne 14. června 1964 a pověřil mne jako předsedu výboru, abych vám podal zprávu o výsledcích práce výboru.

Jak bylo uvedeno ve zprávě Ústřední volební komise Národní fronty, konaly se volby do Národního shromáždění, národních výborů všech stupňů a volby soudců okresních soudů v období, kdy všechen náš lid plní úkoly dané XII. sjezdem KSČ a v soustředěném úsilí v závodech a na polích pracuje k zabezpečení hospodářského plánu letošního roku, kdy se celá naše vlast připravuje k 20. výročí Slovenského národního povstání a 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.

V celém volebním období se projevila velká aktivita občanů, všech společenských organizací a celé Národní fronty. O tom svědčí pracovní výsledky za prvních 5 měsíců letošního roku i nemalé úspěchy v péči o zvelebení obcí.

Příprava voleb, volební výsledky, radostný průběh volebního dne dokumentují politickou a morální jednotu našeho lidu, jeho souhlas s politikou KSČ i důvěru ke kandidátům Národní fronty. Tato jednota a sepětí lidu se stranou jsou pevným základem pro další rozvoj naší vyspělé socialistické společnosti, pro vytvoření podmínek budoucího přechodu ke komunismu.

Soudružky a soudruzi poslanci, dosavadní Národní shromáždění bylo zvoleno dne 12. června 1960. Poněvadž podle ústavy se Národní shromáždění volí na dobu 4 let, vyhlásilo předsednictvo NS podle článku 60, odst. 4 ústavy volby do Národního shromáždění na neděli 14. června 1964. Zároveň stanovilo podle zákona č. 34/1964 Sb., o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů, volební obvody pro volby do Národního shromáždění. Seznam těchto 300 volebních obvodů zveřejnilo předsednictvo NS v zákonné lhůtě dne 1. března 1964 ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky.

Volební obvody byly vytvořeny v souladu s volebním zákonem při důsledném uplatnění zásady rovnosti volebního práva. Odpovídaly v podstatě stanoveným volebním obvodům pro volby do Národního shromáždění v r. 1960, jejichž vytvoření se osvědčilo.

Stanovením volebních obvodů byly vytvořeny předpoklady pro dobrou práci poslanců s voliči. Volební obvody nepřesahují hranice kraje a většinou nepřesahují ani hranice okresů, a tak umožní dobrou součinnost a koordinaci práce poslanců NS s prací národních výborů a jejich poslanci.

Na volbách poslanců NS se účastnilo ve všech volebních obvodech 9,432.47 voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky, tedy 99,42 % voličů zapsaných do voličských seznamů. Tito voliči odevzdali 9 418 349 platných hlasovacích lístků, z nichž 9 412 309 bylo odevzdáno pro kandidáty Národní fronty. Hlasovalo tedy pro kandidáty Národní fronty ve všech volebních obvodech 99,94 % voličů.

Ústřední volební komise Národní fronty konstatovala, že za poslance NS bylo zvoleno všech 300 navržených kandidátů Národní fronty, provedla jejich zaregistrování a zápis o registraci s ostatními doklady předložila mandátovému výboru. Po prozkoumání zápisů o registraci kandidátů na poslance, dále zápisů o hlasování vyhotovených obvodními volebními komisemi a jiného materiálu, předloženého Ústřední volební komisí Národní fronty, mandátový výbor zjistil, že všichni kandidáti Národní fronty zaregistrovaní pro volby do Národního shromáždění obdrželi ve volbách nadpoloviční většinu všech platných hlasů, přičemž se hlasování zúčastnilo více než polovina počtu voličů, kteří měli v jednotlivých volebních obvodech právo hlasovat, a byli tedy ve smyslu §§ 50 a 53 zák. č. 34/1964 Sb., o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů, zvoleni za poslance.

Mandátový výbor zjistil, že volby byly provedeny ve všech 300 volebních obvodech v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění.

Při prověřování bylo zjištěno, že ani Ústřední volební komisi Národní fronty, ani mandátovému výboru NS nedošly žádné stížnosti nebo oznámení na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění. Mandátový výbor proto mohl konstatovat, že všech 300 poslanců bylo právoplatně zvoleno a že není důvodu pro zrušení voleb v kterémkoli volebním obvodu.

Soudružky a soudruzi poslanci, ze všech důvodů, které jsem ve zprávě uvedl, navrhuji, aby Národní shromáždění schválilo předloženou písemnou zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost voleb všech zvolených poslanců Národního shromáždění. (Potlesk.)

Předseda NS Laštovička: Děkuji předsedovi mandátového výboru poslanci Pospíšilovi za přednesenou zprávu.

Jsou nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.)

Kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak je obsaženo ve zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost volby všech 300 poslanců Národního shromáždění zvolených ve volbách dne 14. června 1964.

Nyní přikročíme k rozpravě k vládnímu prohlášení, do níž se přihlásili tito poslanci:

Švec

Zíma Rudolf

dr. Kučera

Proškovec

Černý

Pešák

Fleyberk

Kuropka

Gemrot

Červinka Vincenc

Jirásková

Krček

Kovářová

Spáčil

Sopr

Mjartan

Kolářová

Štefánik

Poledňák

Voleník

Lapárová

Leflerová

Dávám slovo prvému přihlášenému řečníkovi posl. Švecovi.

Posl. Švec: Súdružky, súdruhovia!

Na predvolebných schôdzkach, keď sme oboznamovali voličov s dosiahnutými výsledkami a s úlohami budúcich období, občania vysoko hodnotili doterajšie opatrenia Ústredného výboru strany a vlády, prijaté na urýchlené riešenie hospodárskej situácie. No, boli vnesené aj vážne kritické pripomienky na adresu niektorých závodov, podnikov i ministerstiev, ktoré nesvedčia o dobrej úrovni riadenia a kontroly v týchto organizáciách.

Keď hovoríme o úrovni riadenia, často si nesprávne zužujeme tento problém len na úzky okruh ľudí - riaditeľov závodov či podnikov, prípadne ich námestníkov. Je pravda, že riaditeľ a jeho námestníci môžu a musia podstatne ovplyvniť úroveň a formy riadenia. Koniec koncov fakt, či podnik plní svoje spoločenské poslanie, závisí od celého osadenstva závodu hlavne však od desiatok a stoviek technicko-hospodárskych pracovníkov. Teda keď sa posudzuje úroveň riadenia, posudzuje sa práca celého riadiaceho aparátu majstrov, plánovačov, konštruktérov, technológov, pracovníkov vývoja a výskumu atď.

Neoddeliteľnou súčasťou riadiaceho procesu je a musí byť kontrola toho, čo bolo vykonané v zmysle zásady, "kto riadi - kontroluje". Čím vyšší hospodársky pracovník z hľadiska právomoci a zodpovednosti, tým viac času by mal venovať priamej kontrolnej činnosti. Niekoľkokrát už bolo podtrhnuté, že práve podceňovanie tejto zásady bola jedna z príčin neplnenia úloh národohospodárskeho plánu. Ešte stále sa stretávame s takým zjavom, že vedúci pracovníci "nemajú čas na kontrolu" preto, že vraj zaisťujú plnenie plánu, akoby kontrola nebola súčasťou tejto činnosti a preto namiesto toho, aby sa dôsledne kontrolovali prijaté opatrenia, ako sa ony plnia, aká je ich účinnosť - vyrábajú sa nové príkazy, obežníky, smernice a pod. Proste namiesto toho, aby sa riadilo, sa úraduje.

Môžem z praxe uviesť príklady, keď zaistenie niektorých celoštátne vážnych úloh bolo "zabezpečované" desiatkami príkazov od ministra počínajúc, cez združenie, VHJ, končiac závodom a nakoniec úkol predsa splnený nebol.

Často sa stáva, že riadiace orgány a tu nám na mysli skutočne riaditeľov a ich námestníkov - trávia hodne času na nepružných, výrobe nepomáhajúcich poradách na "najvyššej" úrovni, služobných cestách, schôdzach, aktívoch a pod. tak, že im skutočne málo času zostáva na priamy styk s pracoviskom, aby bezprostredne poznali skutočný stav veci. Poznám príklady, keď riaditelia podnikov sa musia osobne zúčastňovať pravidelne 2-3krát týždenne na rôznych poradách, mimo sídla podniku. Bolo by preto správne prijať také opatrenia, ktoré by stanovovali, kto má právo a v ktorých prípadoch zvolávať riaditeľov podnikov na porady. Pritom by mala platiť zásada, že to môže byť osobne len priamy vedúci - teda riaditeľov podnikov - riaditeľ združenia, priamo ministri. Za porušenie tejto zásady by sa mali vyvodzovať prísne uzávery. Takýto hospodárski pracovníci sú nútení potom spoliehať sa na písomné zprávy o plnení plánu, rôzne hlásenia, výkazy, zvolávajú porady, na ktorých sa všetko rieši a nič sa nevyrieši dôsledne, do podstaty veci. Pri takomto a podobnom štýle práce zodpovednosť za nepriaznivé výsledky a hmotná zainteresovanosť na nepriaznivých výsledkoch vedie až k tomu, že niektorí vedúci pracovníci trpia, alebo dávajú pokyn k tomu, aby sa umele skresľovali výsledky plnenia plánu, prehliadajú chyby, ktorých sa podriadení pracovníci v snahe splniť plán za každú cenu, dopúšťajú. Previerka orgánmi ľudovej kontroly ukázala, že v n. p. Slovnaft Bratislava, bolo na priamy príkaz zodpovedných hospodárskych vedúcich v decembri minulého roku, neoprávnene započítané do plnenia plánu 16 700 ton nafty a 2200 ton benzínu. Ukázalo sa, že časť nafty nezodpovedala normám ČSN z hľadiska kvality a časť bola určená ako polotovar, no i napriek tomu bola koncom roku započítaná do hotových výrobkov. Začiatkom januára 1964 bola z hotových výrobkov - znovu prevedená do polotovarov. Alebo iný príklad. Na porade u riaditeľa Ľahkých stavebných hmôt závod Tlmače, bolo dohodnuté, započítať do plnenia plánu za január 5 % nevyrobených výrobkov - preto, aby pracovníkom bolo možné vyplatiť prémie. Pritom neplnenie plánu bolo zapríčinené tým, že vedenie závodu sa včas nepostaralo o plánované opravy rozhodujúceho výrobného zariadenia.

Netreba dlho zdôvodňovať, že takéto metódy a forma riadenia sú na škodu ako osadenstva toho ktorého podniku, tak i celej spoločnosti, pretože skresľovaním skutočnosti sa odvádza pozornosť od riešenia problémov a nevytvárajú sa predpoklady pre rozvíjanie iniciatívy pracujúcich.

Jedným z predpokladov úspešného plnenia úloh je poznať včas a na vedeckých základoch postavený plán na budúce obdobie. S. Lenárt - predseda vlády nás včera informoval, aké budú prevedené opatrenia, aby národohospodársky plán na budúce obdobie bol včas vyjasnený, schválený a rozpísaný až na výrobné závody. Treba po pravde povedať, že v minulom volebnom období pozdné vyjasnenie plánov na úrovni centrálnych orgánov, bolo často kritizované. Včasné vyjasnenie plánu zo strany centrálnych riadiacich orgánov - to je len jedna stránka veci. Na druhej strane pôjde o to, aby nižšie riadiace orgány považovali plán za jeden z hlavných dokumentov, podľa ktorého sa má a musí riadiť celá organizácia. Chce to proste, aby sa plánom venovala náležitá vážnosť, aby mali autoritu celého osadenstva podniku.

Príklady, ktoré uvediem, tomu ovšem nenasvedčujú. Ľahké stavebné hmoty, závod Tlmače mali v r. 1963 od nadriadeného orgánu 4krát menený plán, pričom posledná zmena bola prevedená až 18. 1. 1964. Podobne i n. p. Slovnaft Bratislava menil v priebehu r. 1963 výrobným závodom č. 1 a 2 často operatívny rozpis plánu. Stávalo sa tak v prevažnej miere ku koncu jednotlivých mesiacov, ba dokonca v 11 prípadoch i po skončení mesiaca. Mesačné úlohy vo viacerých prípadoch boli výrobným strediskám upravené podľa dosiahnutej skutočnosti. Takéto prípady "stability a vážnosti plánu" by nemali mať miesta v našej plánovacej praxi, pretože podlamuje autoritu plánu, plán nepodnecuje robiť zásahy na odstraňovanie nedostatkov. Takýmto nesprávnym a dodatočne opravovaným plánom sa hrubo porušuje štátna a plánovacia disciplína.

Na konferencii predsedov závodných organizácií KSČ s. Novotný - prvý tajomník ÚV strany a prezident republiky, ako aj s. Lenárt - predseda vlády, niekoľkokrát vyzdvihli do popredia otázky zvyšovania osobnej zodpovednosti za zverené úlohy. Veľká väčšina našich pracujúcich cíti za plnenie či neplnenie úloh osobnú, morálnu, ale aj hmotnú zodpovednosť. Žiaľ, stretávame sa často i s takými prípadmi, ktoré nasvedčujú tomu, že mnohí pracovníci si s osobnou zodpovednosťou nerobia ťažkú hlavu. K plneniu úkolov z hľadiska celej spoločnosti, a to by som chcel podtrhnúť, sa stávajú ľahostajne. Pre zabezpečenie úloh vlastného pracoviska sú nevšímaví k niektorým opatreniam ÚV KSČ a vlády, ktoré boli prijaté v prospech celej spoločnosti, ako napr. opatrenia ÚV KSČ o likvidácii nepotrebných výrob. Skúsenosti ukazujú, že táto likvidácia prešľapuje na mieste.

Pritom treba povedať, že nie vždy objektívne príčiny znemožňujú plnenie tohto uznesenia ÚV KSČ. Ďalej zákon o ochrane pôdneho fondu; nutnosť maximálnej hospodárnosti s pôdou bola niekoľkokrát zdôrazňovaná. No i v mojom volebnom obvode vyskytujú sa ešte prípady, keď sa tento zákon často porušuje. Orgány ľudovej kontroly zistili, že investori, pokiaľ ide o vyňatie z pôdneho fondu pre účely stavieb, jednajú svojvoľne, bez súhlasu ONV a poľnohospodárskeho závodu. Boli zistené také prípady, kde už stavby sú postavené a usporiadanie pôdneho fondu prevedené nebolo. Vyskytujú sa prípady, keď štruktúra pôdneho fondu je narušovaná takými prácami, ako stavby elektrického vedenia, vodovodov, kanalizácií atď., ktoré sa majú prevádzať v období vegetačného kľudu. Alebo iný príklad. V polovici roku 1963 vláda prijala uznesenie č. 491 k zvýšeniu starostlivosti o akosť výrobkov a k posilneniu technickej kontroly. Previerkou bolo zistené, že vo väčšine strojárenských podnikoch Západoslovenského kraja bolo toto uznesenie vlády zaisťované nedostatočne a formálne a v mnohých podnikoch až v r. 1964, i keď napr. limit zmätkov za r. 1963 u 5 najväčších podnikov bol prekročený o viac ako 4 mil. Kčs. Previerka ďalej ukázala, že nedôslednou riadiacou a kontrolnou prácou zodpovedných vedúcich pracovníkov, doteraz po 10 mesiacoch po vydaní spomínaného vládneho uznesenia, nedošlo k výraznému zlepšeniu kvality výrobkov, nedošlo k splneniu opatrení, ktoré mali byť prevedené v oblasti samotnej technickej kontroly, v príprave výroby v skladovom hospodárstve a pod. Trvajú i naďalej nedostatky v zabezpečovaní vytvárania organizačných, technických a kádrových predpokladov pre postupné uskutočňovanie komplexného riešenia kvality výrobkov.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP