Úterý 23. června 1964

Súdružky a súdruhovia!

Všetko naše úsilie, naše plány, koncepcie rozvoja ekonomiky slúžia človeku, smerujú k plnšiemu uspokojovaniu materiálnych i duchovných potrieb našich žudí. To bolo a je základným obsahom snaženia našej socialistickej spoločnosti. Od nás všetkých - podža stupňa zodpovednosti, úloh a povinností, ktoré nám spoločnosť zverila - bude, pravda, závisieť, s akými výsledkami, s akým efektom dokážeme realizovať naše vežké predsavzatia.

Dovožte mi preto, súdružky a súdruhovia, vysloviť pevné presvedčenie, že vyhlásenie, s ktorým vláda predstupuje pred Národné zhromaždenie, stretne sa s plnou dôverou všetkého nášho žudu. Že pracujúci podporia úsilie vlády činorodou prácou, svojou vôžou a odhodlaním pod vedením strany čo najskôr dosiahnuť ciele, ktoré nám vytýčil XII. zjazd KSČ.

O dveru, o aktívnu podporu, chceme predovšetkým požiadať našich robotníkov, našich majstrov, organizátorov výroby, lebo od nich v rozhodujúcej miere závisí, aký výrazný kvalitatívny progres dosiahneme v ekonomike. Preto rátame s ich obetavosťou a uvedomelým prístupom k úlohám plánu, s ich vežkými odbornými skúsenosťami, s ich zmyslom pre kvalitu a kultúrnosť práce. Rátame s prirodzenou túžbou a potrebou našich žudí vzdelávať sa a v dobrej práci, v dobrom diele prejavovať svoj vzťah k spoločnosti.

Spoliehame na činorodú prácu, na aktívnu podporu našich rožníkov a pracovníkov v požnohospodárstve, ktorí zabezpečujú chlieb a výživu žudu. Zo srdca im všetci želáme a pričiníme sa, aby dobré plody prinieslo ich vskutku príkladné úsilie, s akým sa starajú o tohtoročnú úrodu, aby sme ju zobrali bez strát a pre všetkých bolo viac chleba, viac mlieka a ostatných produktov.

Spoliehame na našu inteligenciu, vedcov, technikov, inžinierov, lebo ich tvorivé činy, technický dôvtip a znalosti rozhodnú o výsledkoch nášho úsilia o efektívnejší vývoj ekonomiky. Vyslovujeme naše uznanie a o aktívnu pomoc chceme tiež požiadať našich učitežov, lekárov a kultúrnych pracovníkov, ktorí obetavo slúžia žudu a čestne plnia svoje záslužné verejné i kultúrne poslanie. A obraciame sa i na široký front tvorivých umelcov, ktorí v záujmoch žudu, socializmu vidia zmysel svojej tvorby. Želáme si, aby silou umeleckého pôsobenia aktívne napomáhali strane a žudu v zápase a odhodlaní, s akým riešime problémy našej súčasnosti.

S dôverou sa prihovárame i k našej mládeži. Naše perspektívne plány otvárajú pre ňu široké priestory poznania, činorodej práce i aktívneho uplatnenia. Tvoria obsah a zmysel jej budúceho života. Sme presvedčení, že v duchu týchto ciežov si bude naša mládež vytvárať vzťah k životu, k práci, k vede, technike i kultúre.

Opierame náš program o pevnú jednotu československého žudu, o jednotu a bratský zväzok Čechov a Slovákov a ostatných národností, o dôveru, ktorú náš žud prejavuje vedúcej sile našej spoločnosti - Komunistickej strane Československa.

V našej jednote a v zomknutosti okolo strany, v našej svedomitej práci, v progresívnych, o revolučnú teóriu a prax sa opierajúcich činoch a konaniach máme pevnú istotu, že vytýčené ciele dosiahneme.

Súdružky a súdruhovia!

Za historicky krátke obdobie vybudovali sme v našej vlasti socializmus, uskutočnili sme vežké spoločenské a ekonomické premeny. So socializmom spojil náš žud svoj život, svoje ciele.

Hodnotiac toto obdobie, môžeme s plným oprávnením povedať: vytvorili sme vežké dielo, ktoré chceme a budeme naďalej všestranne rozvíjať a zvežaďovať. XII. zjazd strany ukázal cestu, ktorá k tomu vedie. Je to cesta budovania vyspelej socialistickej spoločnosti, spoločnosti s moderným priemyslom, progresívnou požnohospodárskou vežkovýrobou, spoločnosti, ktorá utvára priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj človeka, uvedomelého tvorcu a budovateža.

Vynaložíme svoje sily, aby sme tieto ciele premenili na skutočnosť. (Potlesk.)

Předseda NS Laštovička:

Děkuji předsedovi vlády za jeho projev.

Sděluji, že rozpravu k prohlášení vlády provede Národní shromáždění zítra ve středu dne 24. června 1964 v 10 hod. 30 min.

Po skončení dnešní schůze se sejde ke své ustavující schůzi nové předsednictvo Národního shromáždění v zasedací síni č. 5.

Dále sděluji, že zítra v 8 hodin se sejdou k ustavujícím schůzím nově zvolené výbory Národního shromáždění, aby mohly projednat přednesené vládní prohlášení a aby tak Národní shromáždění mohlo zaujmout k tomu své stanovisko.

Nyní přerušuji schůzi.

(Schůze přerušena v 17 hod. 55 min.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP