Středa 24. června 1964

V činnosti niektorých riadiacich orgánov sa vyskytuje i taká prax, že nedostatky aj zistené a zjavne dokázané sa pardonujú, proti porušovateľom disciplíny sa postupuje benevolentne, aby si to príslušný vedúci s nikým nerozhádzal. Napr. riaditeľ Združených služieb v Šuranoch, napriek tomu, že na neporiadky v činnosti jednotlivých prevádzok bol upozornený 20krát cestou rôznych kontrolných zpráv, zaujal k zodpovedným funkcionárom zhovievavý postoj. Výsledkom bolo priame rozkrádanie a okrádanie spotrebiteľov - celý prípad posudzuje prokurátor z hľadiska trestnej činnosti. Zhovievavosť k prejavom nedisciplinovanosti, či je už zavinená úmyselne alebo neúmyselne, vyvoláva škodlivý stav, že za zavinené neplnenie úkolov nie je nikto braný na zodpovednosť. Takýto stav znižuje autoritu vedúcich a podrýva ich dôveru u spolupracovníkov.

Najčastejšie sa prejavuje osobná nezodpovednosť v oblasti dodržiavania štátnej a pracovnej disciplíny, vrátane technologickej disciplíny. Súčasný stav v niektorých podnikoch Západoslovenského kraja, ako napr. TOS Kubra, Tatra Bánovce, Slov. armat. Myjava, Závody S. M. Kirova Tlmače a ďalšie, ukázal na sústavné porušovanie predovšetkým technologickej disciplíny v snahe zabezpečovať kvantitatívne plnenie plánovaných úloh na úkor kvality. Niektorí majstri a vedúci cechov vedome a v niektorých prípadoch i napriek dôrazným upozorneniam technickej kontroly, nezamedzili porušovaniu technologickej disciplíny. Neprejavila sa v tomto smere náročnosť v riadiacej práci majstrov, ktorá by zodpovedala posledným opatreniam ÚV strany o zvýšenej hmotnej zainteresovanosti. Starosť o kvalitu výrobkov nestala sa u majstrov a vedúcich cechov neoddeliteľnou súčasťou riadenia. Zarážajúce na tom je tá okolnosť, že sa vo väčšine týchto podnikov nevyvodzujú z takéhoto porušovania technológie závery a keď, tak len u kategórie robotníkov, i napriek tomu, že podľa rozborov zmetkovitosti za r. 1963 bolo zistené, že sa na týchto podieľajú i iné kategórie pracovníkov, ako konštruktéri, technológia, technická kontrola, majstri, atd. U desiatich strojárskych podnikov Západoslovenského kraja, z celkových nákladov na zmätky a garancie, ktoré činili temer 30 mil. Kčs za rok 1963, náhrady od robotníkov činili 211 tisíc Kčs, náhrady od ostatných zamestnancov 4500 Kčs. U siedmych podnikov náhrady u ostatných kategórií pracovníkov neboli uplatňované vôbec. Hlavnou príčinou takého stavu bolo, že sa skutoční vinníci vôbec nezisťovali a náklady na zmätky sa automaticky účtovali na ťarchu prevádzky. Ďalšou príčinou bolo tiež to, že samotní hospodárski vedúci sú voči vinníkom, hlavne u kategórie technických hospodárskych pracovníkov, veľmi zhovievaví. Takýto zhovievavý postoj k tým, čo nedodržiavaním technologickej disciplíny ochudobňujú národné hospodárstvo, nemá miesta v našej socialistickej spoločnosti a je v priamom protiklade so zásadami osobnej zodpovednosti. Bude nutné, aby z porušovania štátnej a pracovnej disciplíny boli vyvodzované závery, bez ohľadu na to, ktorá osoba toto porušenie zapríčinila.

Včerajšie vyhlásenie vlády, tlmočené nám s. predsedom ukazuje, že v metódach riadenia nášho národného hospodárstva budú prevedené určité zmeny. Faktom však ostáva, že keď sa nám nepodarí podstatne zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti u všetkých pracujúcich "od predsedu vlády až po majstrov, ako o tom hovoril s. Lenárt, budú sa nové prvky riadenia presadzovať do života len veľmi pomaly a bez požadovaného efektu. Významnú úlohu v tomto procese musia zohrať spoločenské organizácie, hlavne ROH a ČSM. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že hlavne organizácie ROH na závodoch a podnikoch neboli vždy iniciátorom zvyšovania osobnej zodpovednosti, ba v mnohých prípadoch bolo tomu naopak, stávali sa jeho brzdou. Uvediem aspoň jeden príklad z môjho volebného obvodu. Kontrolne orgány ONV zistili, že podnik ČSAD v Leviciach v r. 1962 sa dopustil úmyselného falšovania plánu, aby mohli vedúci pracovníci brať prémie. Na základe zistených skutočností rada ONV prijala uznesenie, podľa ktorého mali byť neoprávnené prémie vrátené do štátneho rozpočtu. Závodný výbor ROH, pretože rozhodnutie rady ONV sa týkalo aj niektorých jeho členov, nesúhlasil s týmto rozhodnutím a bol proti tomu, aby sa nezaslúžené prémie vrátili. Takýchto príkladov by som mohol uviesť viacej, keď orgány ROH na závodoch sa otvorene postavili proti zámerom hospodárskeho vedenia v oblasti uplatňovania kárnych postihov za neplnenie si povinností. Často sa tiež stretávame s takým stavom, keď výbory ROH polemizujú s vedúcimi pracovníkmi podnikov o takých opatreniach, ktoré sa majú previesť na základe zákona. Niektorí vedúci hospodárski pracovníci podnikov nevidia v organizáciách ROH pomocníkov pri zavádzaní poriadku, napr. v mzdových a kádrových otázkach, vo využívaní pracovnej doby, v upevňovaní osobnej zodpovednosti a pod., ale naopak, vidia v nich orgány, ktoré tomuto poriadku často bránia, orgány, cez ktoré je možné presadzovať v podnikoch osobné protispoločenské záujmy. Bolo by žiadúce, aby sa otázky právomoci orgánov ROH dali do súladu s otázkou zodpovednosti.

Na úroveň riadenia podstatnou mierou vplýva stav a úroveň riadiaceho aparátu. ÚV KSČ a vláda prijali opatrenia v oblasti zjednodušenia administratívy a zníženie administratívneho aparátu. Skúsenosti ukazujú, že v mnohých prípadoch i v tomto smere uznesenia ÚV KSČ sa zaisťujú formálne, administratívne. Často sa uchyľuje k takým "špekuláciám", že sa formálne preradia pracovníci z kategórie technicko-hospodárskych pracovníkov do kategórie režijných robotníkov, pritom takto ušetrený pracovník vykonáva tú istú prácu čo aj predtým.

Znižovaniu stavov nepredchádza dôkladný rozbor administratívy, jej zjednodušenie. Pracovná náplň zrušených funkcií sa rozdelí na ďalších pracovníkov v danom úseku. Takýto stav svedčí o tom, že sú potom v podnikoch okrem zjednodušenia administratívy ešte ďalšie rezervy, vo využití administratívnych pracovníkov.

Zo strany podnikov a závodov boli k pomalému znižovaniu administratívy pripomienky v tom smere, že je možné administratívny aparát znižovať podstatnejšie, je však treba zaručiť, aby riadiace orgány nepožadovali od podnikov siahodlhé zprávy, ktoré neslúžia k riadeniu, ale k tomu, aby vyššie riadiace orgány mali dostatočný materiál na zdôvodnenie neplnenia úloh. Napr. vedenie záv. S. M. Kirova Tlmače v priebehu roku 1963-64 niekoľkokrát predkladalo rôzne zprávy o nedostatkoch v kvalite materiálov z hutí o tom, že podnik má nedostatok najzákladnejších meracích prístrojov, o nevyhovujúcom cestovnom poriadku ČSD a ČSAD a pod., ale podstatná náprava nebola prevedená doteraz. Nedivme sa potom, keď pracovníci podnikov sú presvedčení o tom, že takéto a podobné zprávy je potrebné predkladať len preto, aby niekto na nadriadených orgánoch mal zaistenú prácu.

Som toho názoru, že aj v tejto oblasti by mala byť prijatá zásada, podľa ktorej jedinou zprávou, ktorú podnik predkladá na nadriadené orgány, by mal byť komplexný technicko-ekonomický rozbor. Všetky ostatné doplnkové zprávy by si mali pracovníci nadriadeného orgánu na podnikoch zisťovať osobne.

Na predvolebných schôdzach pracujúci kritizovali pomalý postup znižovania administratívy, hlavne na centrálnych úradoch, vrátane ministerstiev. Očakávajú, že vláda prevedie rozhodné opatrenia, aby úloha v znižovaní administratívy, daná ústredným výborom, bola splnená. Tlmočiac túto požiadavku voličov s. predsedovi vlády, zároveň ho prosím, aby k pomalému znižovaniu administratívy, hlavne na centrálnych orgánoch, zaujal svoje stanovisko. Ďalej boli vznesené pripomienky v tom smere, že strašne dlho trvá, než opatrenia ÚV strany alebo vlády sa dostanú tam, kde sa ony majú realizovať - na pracoviská. Na nižších organizačných stupňoch pritom ostáva málo času na rozpracovanie, resp. splnenie toho ktorého uznesenia.

Súdružky a súdruhovia!

Na základe uznesenia ÚV KSČ o práci Národného zhromaždenia čakajú aj nás poslancov, ďaleko náročnejšie a zodpovednejšie úlohy, ako tomu bolo kedykoľvek predtým, práve v oblasti riadenia a kontroly. Pôjde o to, aby sme na našich pracoviskách medzi voličmi, svojou organizátorskou prácou pomáhali zabezpečovať opatrenia ÚV KSČ a vlády v oblasti uplatňovania nových prvkov v riadení, aby sme ako členovia najvyššieho zákonodarného a kontrolného orgánu stáli na čele boja za zvyšovanie osobnej zodpovednosti, za urýchlené prekonávanie všetkých prekážok, ktoré sa nám v priebehu plnenia úloh, vytýčených XII. sjazdom našej strany, postavia do cesty. (Potlesk.)

Předseda NS Laštovička: Děkuji s. poslanci Švecovi. Nyní dávám slovo s. poslanci Zímovi.

Posl. Zíma: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, na základě usnesení krajské konference KSČ byly akční plány železniční a silniční dopravy zaměřeny především na plnění zvýšené přepravy uhlí a dílčí úkoly na vytváření podmínek pro jejich splnění. Podle úkolu akčního plánu provozního oddílu ČSD Ústí n. Lab. má být v letošním roce dosaženo zvýšené přepravy hnědého uhlí o 270 tisíc tun nad státní plán přepravy a v silniční dopravě Severočeského kraje o 100 tisíc tun.

Stanovený objem nakládky podle akčního plánu provozního oddílu Ústí n. Lab. za I. čtvrtletí 1964 nebyl splněn o 139 tisíc a největší nesplnění nakládky projevilo se v nakládce uhlí v měsíci lednu, což bylo ovlivněno nepříznivými povětrnostními podmínkami, které vyvolaly potíže v těžbě na povrchových dolech. Dále pak v únoru a březnu bylo neplnění nakládky ovlivněno nedostatkem prázdných vozů. V důsledku toho projevil se schodek v nakládce uhlí na železniční přepravu za I. čtvrtletí o 408 tisíc tun a u stavebnin o 140 tisíc tun. Uvedený schodek v nakládce uhlí a stavebnin byl nahrazen silniční přepravou.

Nedostatek prázdných železničních vozů byl v I. čtvrtletí 1964 ovlivněn nesplněním regulačních úkolů od ostatních provozních oddílů a drah pro provozní oddíl Ústí n. Lab. v celkovém počtu 15 216 vozových jednotek, neplněním normy oběhů vozů v obvodu provozního oddílu Ústí n. Lab., kterým bylo ztraceno 6373 nakládacích manipulací a neplněním statického vytížení vozů o 1,21 %, kterým bylo ztraceno 5507 nakládacích manipulací.

V měsíci dubnu a květnu projevilo se podstatné zlepšení plnění v nakládce na železnici v Severočeském kraji, přesto však podle docílených výsledků nebude nejspíše dosaženo objemu stanoveného akčním plánem na II. čtvrtletí 1964.

Celková nakládka za měsíc duben činila 3,873 086 tun, za měsíc květen 3,866 301 tun, to znamená, že v měsíci červnu by nakládka v železniční dopravě musela činit 4,465 413 tun, aby bylo dosaženo stanoveného objemu pro II. čtvrtletí 1964. Pokud jde o nakládku hnědého uhlí, jeví se v průběhu dvou měsíců příznivější plnění a jsou předpoklady, že stanovený objem nakládky uhlí akčním plánem bude ve II. čtvrtletí splněn.

Pro splnění tohoto hlavního úkolu byla stanovena opatření pro vytvoření určitých rezerv ve vozových jednotkách v obvodu provozního oddílu Ústí n. Lab. Za účelem vyzískání prázdných vozů k nakládce bylo přikročeno koncem měsíce března k vytvoření dvou souprav nákladních vozů o 50 vozech ze správkového stavu, které jsou pravidelně používány pro přepravu uhlí mezi železniční stanicí Chabařovice a Elektrárnou Hněvice. Ucelenost a úplnost těchto souprav je běžně sledována a doplňována výběrem ještě dalších použitelných vozů řady Vsa. Tímto opatřením je docilováno plného vykrytí přepravy uhlí v obvodu železniční stanice Chabařovice. Uvedeným způsobem bylo v měsíci dubnu získáno 512 vozů, ve kterých bylo přepraveno 27 648 tun, v měsíci květnu 1112 vozů, ve kterých bylo přepraveno 60 048 tun.

Dále bylo docíleno zpětného využití výsypných vozů od štěrku pro nakládku uhlí a tím bylo docíleno v měsíci dubnu vyšetření 64 vozů a 77 vozů v měsíci květnu. Ve vyšetřených vozech bylo přepraveno v dubnu 1422 tun a v květnu 1771 tun do Šluknova. Na základě úkolu akčního plánu je věnována ve vybraných stanicích zvýšená pozornost pobytu vozů při nakládce a vykládce u přepravců. Působením na přepravce bylo dosaženo snížení předržování počtu vozů o 27,9 % za měsíc duben a o 34,2 % za měsíc květen proti stejným měsícům minulého roku.

Příznivého výsledku bylo dosaženo též ve statickém vytěžování vozů u rud a hutních výrobků, kde byl úkol 12,59 tun na vozovou jednotku splněn za měsíc duben na 12,69 tuny a v květnu na 12,83 tuny. Provozní oddíl v Ústí n. Lab. podle akčního plánu vytvořil příznivé podmínky pro urychlené dokončení elektrifikace tratí Louka-Most a uzlu Most, čímž bylo docíleno zkrácení termínu o 5 měsíců. Zkušební provoz na této nově elektrifikované trati proběhl v měsíci květnu a od 1. 6. 1964 byla tato trať dána do plného provozu.

Přes veškeré úsilí, které je vyvíjeno na úseku železniční dopravy v Severočeském kraji, je nutno konstatovat, že i když proti počátku roku nastalo podstatné zlepšení, stále není v žádoucí míře plněn hlavní úkol, tj. plnění plánovaného objemu přepravy. Podstatný vliv na neplnění přepravního objemu má soustavné neplnění regulačních úkolů sousedních drah provoznímu oddílu Ústí n. Lab. a stále vysoký doběh správkových vozů z celé sítě Severočeského revíru, na který jsme tento měsíc upozornili náčelníka Severozápadní dráhy. Bylo by celkem účelné, aby otázce neplnění regulačních úkolů pro provozní oddíl Ústí n. Lab. a vysokému doběhu správkových vozů byla věnována patřičná pozornost a aby byla učiněna opatření k odstranění těchto nedostatků. Uvedené nedostatky ovlivňují pak neplnění objemu železniční přepravy v celé síti a vyvolávají nutnost převádění přeprav na silniční dopravu, která je na delší přepravní vzdálenosti neúčelná a naprosto neekonomická.

Pokud jde o silniční přepravu uhlí, je třeba říci, že podle akčního plánu má být v roce 1964 v Severočeském kraji přepraveno více o 100 tisíc tun, to znamená místo původního plánu 2,280 000 tun má být přepraveno 2,380 000 tun. Celkový roční objem přepravy uhlí po silnici byl rozvržen tak, že n. p. ČSAD přepraví 1,442 000 tun a závodová doprava 938 000 tun.

Za I. čtvrtletí 1964 silniční doprava v Severočeském kraji přepravila 796 262 tun, to znamená, že bylo přepraveno celkem o 4 262 tun, tj. o 6,2 % více než určoval akční plán pro silniční přepravu.

Také v měsíci dubnu a květnu byl plán přepravy zvýšený o objem stanovený akčním plánem překročen v dubnu o 35 825 tun a v květnu o 11 082 tun. Překročení stanoveného objemu silniční přepravy bylo ovlivněno zvýšenou přepravou závodové dopravy, zatímco veřejná doprava v přepravě uhlí proti úkolu akčního plánu zaostala v měsíci dubnu o 1511 tun a v měsíci květnu o 5425 tun.

Nyní bych chtěl říci, jak některé problémy železničního provozu jsou řešeny opravárenskou činností v dílnách pro opravu vozidel, kde já sám pracuji.

V současné době pracujeme u nás v závodě na realizaci závěrů celostátní konference předsedů závodních organizací KSČ. S průběhem tohoto jednání a jeho závěry jsme seznámili všechny hospodářské pracovníky a funkcionáře základních organizací KSČ i ROH a na členských schůzích základních organizací v tomto měsíci byla přijata na jednotlivých provozech konkrétní opatření k provedení masové prověrky úrovně a plnění akčního plánu a k projednání návrhu státního plánu na rok 1965. V těchto opatřeních vycházíme především ze zásady, že důsledným splněním plánu na letošní rok včetně našeho akčního plánu vytvoříme podmínky pro splnění úkolů v r. 1965 i v letech dalších. Proto se nyní začínají konat výrobní porady, na kterých technicko-hospodářští pracovníci předkládají na základě důkladného rozboru plnění státního plánu I. pololetí návrhy a náměty, jakým způsobem zabezpečíme splnění úkolů ve II. pololetí, zvláště pak splněním závazku akčního plánu v opravě 300 ks vozů nad úkol státního plánu.

Podrobně chceme rozebrat nákladovost a kvalitu celé naší opravárenské činnosti. Kromě toho chceme, aby se všichni naši pracující vyjádřili, jaké potíže mají oni na jednotlivých pracovištích, které jim brání v úspěšném plnění úkolů nebo jim ztrpčují život v práci. Jde nám zejména o problémy, jako je pořádek na pracovištích, jejich technické vybavení, nedostatky v sociálních zařízeních a pod. Zde vycházíme ze zásady maximálně zkvalitnit péči o lidi a vytvořit postupně pěkné pracovní prostředí a podmínky vlastními silami bez velkých nároků na finanční prostředky.

Realizaci všech těchto opatření dáme pod veřejnou kontrolu. Aktivitu lidí, která se projevila v dosavadním průběhu roku, chceme tímto způsobem dále rozvíjet a také ji chceme plně využít v přípravě plánu na příští rok zvláště proto, že v přípravných pracích plánu r. 1965 je získán proti minulým letům značný předstih a že je tedy možné jít do příštího roku s jasnými úkoly hned od počátku. Pro nás je rozhodující otázkou řešit další růst produktivity práce cestou modernizace technického parku, zaváděním linek pro opravy nebo výrobu náhradních součástek, kde by se uplatnila částečná a postupně plná automatizace. Tímto směrem nyní zaměříme celý technický rozvoj, pracovníky konstrukce a technologie, ale také myšlení většiny pracujících. Proto tyto otázky klademe na prvé místo i v přípravě návrhu plánu na příští rok a jeho projednání na pracovištích.

Nebude to snadný úkol zejména proto, že na pracovištích přežívá řada nesprávných názorů a není ojedinělý případ, že pracně sestavené zařízení, které má zproduktivnit, ale i ulehčit práci lidem, je odmítáno a jeho zapojení do plného výrobního procesu je oddalováno. Zde máme rezervy, které již v souvislosti se zabezpečením II. pololetí letošního roku musíme aktivně využít.

A nyní několik slov k plnění plánu v našem podniku. Vývoj plnitelnosti hlavních ukazatelů státního plánu zaznamenal za prvních 5 měsíců t. r. dobrou úroveň a stabilizaci. Závod Louny plán HV plní na 104,7 % a plán výroby zboží na 105,7 %. Kvalitativní ukazatele státního plánu jsou plněny následovně: plán vlastní výroby je překračován na 1,07 %, produktivita práce z HV na 105 %, produktivita práce z vlastní výroby na 107,3 %, vlastní náklady plněny na 99,2 %, mzdové fondy relativně čerpány na 98,9 % a průměrný výdělek na pracovníky čerpán na 101,5 %, což je poměrně příznivé k dosažené produktivitě práce a plnění plánu práce, který je čerpán jen na 99,7 %.

Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP