"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-Šve

SYNEK Otto

I. A voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 12, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol., techn.-doprav. a ústav.-práv.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na vydání vlád. nařízení, kterým se prodlužuje a rozšiřuje zákon na ochranu nájemníků na všechny nájemníky v ohroženém území sudetskoněmecké oblasti podle § 6 zák. ze dne 26. III. 1936, č. 66 Sb. z. a n., t. 1408.

Nebyl rozdán.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 14.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za r. 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o výtržnostech, které se staly v 81. schůzi.

83, 26. II. 1937; 15.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1024).

109, 25. VI. 1937; 24.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1169).

127, 16. XII. 1937; 22.

Interpelace:

ohledně censurní praxe,

t. 63/VI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/II. 26, 23. I. 1936; 4.

o výrobě leteckých motorů pro Italii továrnou Walter,

t. 282/XI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/III. 47, 26. V. 1936; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Plzni (za souhlas s výkonem trestu pro přečiny podle §§ 283 a 279 trest. z. bezpodmínečně a za souhlas s výkonem trestu podmínečného z rozsudku ze dne 25. VI. 1932, č. Tk VI 572/32, pro přečin podle § 283 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 327; zprav. dr Neuman; nevydán.

43, 8. V. 1936; 16.

kraj. soud v Plzni (přečin podle § 283 tr. z.).

27, 18. II. 1936; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

88, 31. III. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (odpykání trestu pro zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

36, 21. IV. 1936; 6.

zpr. t. 452 zprav. dr Neuman; nevydán.

59, 27. VI. 1936; 24.

 

SZENTIVÁNYI József

XX. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. im., rozp. a stál.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým. se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 29.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 57.

o zákonu o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, (t. 355).

32, 17. III. 1936; 13.

Interpelace:

o křivdě spáchané ve spojení s pořádán m prešovského kulturního večírku Maďarského kulturního spolku na Slovensku (SzMKE),

t. 263/I. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/II. 39, 28. IV. 1936; 72.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Ružomberku (zločin zpronevěry podle §§ 355, 356 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 201; zprav. J. Lichner;

věc vrácena im. výb. k novému projednání.

35, 26. III. 1936; 8.

žádost odvolána 44, 14. V. 1936; 4.

Volán k pořádku:

17, 6. XII. 1935; 45.

 

SZÜLLŐ Géza, Dr.

XVI. voleb. kraj

MS (OKS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., stál. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na proveden § 134 ústavní listiny, t. 186.

18, 7. XII. 1935; 31.

Návrh pozměňovací:

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 16.

Prohlášení:

jménem klubů posl. kraj. křesť. soc. strany a maď. nár. strany k zákonu o obraně státu, (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 26.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 4.

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon), (t. 794).

82, 25. II. 1937; 5.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 17.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži ze 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 4.

při projednávání smluv s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) mluví o. autonomii Slovenska a Podk. Rusi.

143, 29. III. 1938; 12.

Interpelace:

naléhavá o výnosu o nezákonných censurních pokynech vrch stát. zastupitelství v Praze,

t. 1329. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1351. 149, 12. V. 1938; 5.

o bezodkladném obsazení a rozšíření maďarské stolice na universitách v Praze a Bratislavě,

t. 352/IV. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 555/IV. 59, 27. VI. 1936; 25.

o odnárodňování, které se děje v obci Hrubá Borša,

t. 395/II. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 589/X. 60, 7. X. 1936; 8.

o neoprávněném a podvodném užívání pseudonymů,

t. 613/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

o nesnesitelném a brutálním jednání správce slovenské ľudové školy ve Filakovu,

t. 613/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XVII. 70, 3. XII. 1936; 106.

 

ŠALÁT Anton

XVIII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., rozp. a zdrav.

Zvolen zapisovatelem poslanecké sněmovny.

98, 20. V. 1937; 7.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí mimořádné podpory pohořelým z obce Močiar u Báňské Štiavnice, t. 545.

55, 22. VI. 1936; 4.

na poskytnutí podpory a odpisů z daní povodní poškozeným rolníkům v obcích Rybáry a Hájniky (okr. Zvolen), t. 568.

59, 27. VI. 1936; 4.

o řádném uskutečnění povinného starobního, invalidního a nemocenského pojištění živnostníků, jakož i o zavedení stálého podpůrného systému pro živnostníky, kteří bez své viny upadli do životní tísně, t. 571.

59, 27. VI. 1936; 4.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým na Viglašské Huti-Kalince (okr. Zvolen), t. 590.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí okamžité pomoci Štefanovi Sirágiovi na Modrém Kameni, který utrpěl škodu požárem, t. 592.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí mimořádné podpory povodní poškozeným občanům v obci Středné Plachtince (okr. Modrý Kameň), t. 595.

60, 7. X. 1936; 8.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí mimořádné podpory povodní poškozeným občanům v obci Horní Plachtince (okr. Modrý Kameň), t. 596.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí mimořádné podpory povodní poškozeným občanům v obci Obeckov, notariat Želovce, okr. Modrý Kameň), t. 597.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí mimořádné podpory povodní poškozeným občanům v obci Nová Ves, okr. Modrý Kameň, t. 598.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí mimořádné podpory povodní poškozeným občanům v obci Dolní Plachtince, okr. Modrý Kameň, t. 599.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí mimořádné podpory povodní poškozeným občanům v obci Sklabina, okr. Modrý Kameň, t. 600.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí podpory rolníkům v Lovči, poškozeným živelní pohromou, t. 617.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí mimořádné podpory povodní postiženým občanům obce Vieska nad Hronem (okr. Kremnice), t. 886.

96, 27. IV. 1937; 25.

o vybudování domů pro choromyslné na Slovensku a o snížení poplatků za opatrování choromyslných ve veřejných ústavech, t. 1061.

112, 29. X. 1937; 11.

o provedení zcelování rolnických pozemků na Slovensku, t. 1078.

112, 29. X. 1937; 11.

o provedení revise a opravy pozemkových knih na Slovensku, t. 1079.

112, 29. X. 1937; 11.

o revisi pozemkové reformy a o další kolonisaci na Slovensku, t. 1077.

114, 9. XI. 1937; 22.

o zřízení pobočky Státního zdravotního ústavu v Bratislavě, t. 1095.

114, 9. XI. 1937; 5.

o úpravě platů porodních asistentek, o zkrácení doby odborného kursu a o dočasném ponechání praxe nekvalifikovaných porodních babiček na Slovensku, t. 1096.

114, 9. XI. 937; 5.

na vybudování Krajinského léčebného ústavu a pavilonu pro plicně choré v Bratislavě a okolí, t. 1097.

114, 9. XI. 1937; 5.

o zřizování bioptických stanic pro včasné rozeznávání rakoviny na Slovensku a o přídělu radia pro zdravotní potřeby Slovenska, t. 1098.

114, 9. XI. 1937; 5.

o boji proti tyfu budováním vzorných studní v obcích Slovenska, t. 1099.

114, 9. XI. 1937; 5.

na postavení nové státní nemocnice v Lučenci, t. 1113.

115, 15. XI. 1937; 3.

na snížení ceny cukru, t. 1114.

115, 15. XI. 1937; 3.

o zřízení přiměřených platů a o postupu okresních a obvodních lékařů na Slovensku, t. 1141.

116, 27. XI. 1937; 5.

o regulaci řeky Hronu, t. 1209.

129, 27. I. 1938; 8.

na odpustky stát. investiční půjčky, věnované na zvelebení stát. lázní republiky Československé a na snížení roční odpisové kvoty na hodnotě inventáře stát. lázní, t. 1217.

130, 22. II. 1938; 5.

o udělování každoroční stát. subvence řím.-kat. reál. gymnasiu v Kláštore pod Znievom, t. 1306.

145, 5. IV. 1938; 4.

na poskytnutí mimořádné podpory požárem poškozeným občanům v Senohradě (okr. Krupina), t. 1403.

151, 17. XI. 1938; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o spotřební dani z kyseliny octové (t. 236), o spotřební dani z přípravků ke kypření těst (t. 244), o zákonu, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 237),

o zákonu, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (t. 239), o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936 (t. 241).

23, 19. XII. 1935; 8.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

27, 18. II. 1936; 25.

o zákonu, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské (t. 676).

76, 21. I. 1937; 11.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 32.

Interpelace:

o nesmírně velkých pokutách, vymáhaných finančními orgány na Slovensku,

t. 8/IX. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/XI. 8, 5. XI. 1935; 16.

o soudní exekuci výdělků povozníků na hráči, okr. Kremnica,

t. 63/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/IV. 26, 23. I. 1936; 4.

o přídělu pastvin a lesních pokutách v obci Beňuš a v jejích osadách Braväcovo a Gašpärovo (okr. Brezno n. Hronom),

t. 63/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/XV. 27, 18. II. 1936; 6.

o zaopatření zřízenců parcelovaného velkostatku v Domadicích (okr. Levice),

t. 63/X. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/XVI. 27, 18. II. 1936; 6.

o příspěvku krupinského okresu k udržování krajinských cest,

t. 141/V. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/V. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci válečné invalidní renty Andreje Josefa Zuríka z Klenovce (okr. Rim. Sobota) a Josefa Zuríka ve Zvoleni,

t. 141/VI. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 259/VIII. 26, 23. I. 1936; 4.

o ekvivalentu, který finanční orgány vyměřují ř.-kat. duchovenstvu z naturálních příjmů, patřících mu od věřících a patronátů,

t. 147/VII. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 353/IV. 32, 17. III. 1936; 5.

o příspěvku báňsko-bystřického okresu k udržování krajinských cest,

t. 185/VI. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 315/II. 31, 5. III. 1936; 5.

o vybudování cesty Velká Lúka, Sampor, Lukavice, Zolná (okr. Zvolen a Bánská Bystrica),

t. 185/VII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 340/XXI. 32, 17. III. 1936; 5.

o nepřístojnostech, spáchaných při volbě obecního zastupitelstva v Březně n. Hronem,

t. 185/X. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 353/V. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci vyšetření stížností více občanů z Víglašské Huty (okr. Zvolen) na býv. tamějšího vedoucího notáře Štefana Battu, přeloženého do Čičman (okr. Žilina),

t. 268/II. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

o pokutách, ukládaných stát. lesní správou v Kremnici ke škodě obyvatelů obce Šváb (okr. Kremnice),

t. 296/V. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 487/II. 52, 10. VI. 1936; 20.

o jasném vyjádření se, zda se ještě bude parcelovat pro rolníky ze stát. půdy víglašského velkostatku,

t. 296/VI. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 470/IX. 49, 4. VI. 1936; 4.

že se má zrušit pronájem stát. luk (remanencií), užívaných dosud lesními dělníky a povozníky v Dekýši (okr. Banská Štiavnice),

t. 296/VII. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 487/I. 52, 10. VI. 1936; 20.

je-li vláda ochotna dáti důkladně vyšetřiti, jak byli slovenští kolonisti v Slávikově (okr. Feledince) při družstevním budování obytných a hospodářských budov neslýchaně poškozeni,

t. 341/X. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 602/XXIV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci postavení budovy pro čsl. státní reálné gymnasium v Lučenci,

t. 469/VIII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 614/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

o stranickostech a brutálnostech, páchaných v "Úřadě práce pro zemědělské dělníky ve Zvoleni",

t. 469/XIV. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/V. 61, 8. X. 1936; 34.

o stížnostech lesních dělníků a povozníků, pracujících v státních lesích v okolí Ihráča (okr. Kremnice),

t. 566/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/II. 74, 15. XII. 1936; 3.

o nízkých mzdách dělnictva, pracujícího v Dubové při stavbě státní rafinerie,

t. 603/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

o nízkých mzdách traťových dělníků, pracujících na úseku trati mezi Podbrezovou a Medzibrodem,

t. 603/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/V. 78, 11. II. 1937; 6.

o provedení řádného vyšetření defraudace, které se veřejní činitelé dopustili na úkor obce chudých v Iopeji (okr. Brezno nad Hronom) a o potrestání vinníků,

t. 619/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

o konfiskaci 25. čísla V. roč. společensko-hospodářského, nepolitického týdenníku "Naše Noviny", vycházejícího v Banské Bystrici,

t. 629/V. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 663/XV. 65, 27. XI. 1936; 6.

o podivné podmínce pro povolení jednoročního učebního kursu při stát. škole měšťanské ve Zvolenské Slatině,

t. 683/X. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 750/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

o potřebě vyšetření četných stížností obyvatelů Heľpy (okr. Brezno n. Hronom), vznášených na adresu lesní správy,

t. 683/XI. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 288/XV. 88, 31. III. 1937; 4.

o bídném stavu státních lidových škol na Lome a v Drábsku, okr. Rimavská Sobota,

t. 711/I. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 848/XII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o zamezení tuláctví na Slovensku,

t. 711/IV. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 848/XIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o příčinách t. zv. pasivity stát. podniků v Podbrezové a v Hronci, okr. Brezno n. Hronom,

t. 711/VIII. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 863/XIV. 96, 27. IV. 1937; 25.

o námitkách kolonistů v Slávikově na odpověď vlády republiky Čsl., (t. 602/XXIV), která se vztahovala na interp. A. Šaláta (t. 341/X.),

t. 738/XV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 925/II. 104, 11. VI. 1937; 4.

o podvodech, páchaných na přídělech a účtech stavebního družstva v Slávikově, kterým kolonisté v Slávikově (okr. Feledínce) obviňují někt. úředníky ministerstva zemědělství (St. pozem. úřad),

t. 831/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o škodlivém působení správce učitele stát. ľud. školy Fr. Bařiny v Detve (okr. Zvolen),

t. 858/X. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 983/V. 110, 26. VI. 1937; 3.

o sídlech vojenských odvodů branců v okr. zvolenském,

t. 858/XI. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1023/XVIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o velkých pokutách, vymáhaných finančními orgány na úkor občanů Detvy (okr. Zvolen),

t. 858/XIII. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 925/XVIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci nezaslouženého favorisování Jos. Kurči na úkor lépe kvalifikovaných zaměstnanců,

t. 874/II. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1047/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

o výstřednostech Frant. Svozila, řídícího učitele stát. ľud. školy na Očovských Ivinách (okr. Zvolen),

t. 876/IX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o překažení vyučování řím.-kat. náboženství na ľud. školách v Motové a v Lieskovci (okr. Zvolen),

t. 876/IX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1081/IX. 114, 9. XI. 1937; 5

o nesprávném přijímání dělníků do práce na stavbu stát. silnice v Ladzanech (okr. Krupina),

t. 902/XVII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1109/VII. 116, 27. XI. 1937; 5.

o provedení revise domovního katastru v obci Senohrad (okr. Krupina),

t. 960/II. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1060/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o svévolném vymáhání daní berní správou ve Zvoleni,

t. 1039/III. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/XII. 130, 22. II. 1938; 5.

o zabrání pozemků na rozšíření železniční stanice v Stožku (okr. Zvolen),

t. 1039/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/X. 129, 27. I. 1938; 8.

o vyřízení žádosti družstva "Odkaz", podané 16. X. 1936 na ministerskou radu,

t. 1094/III. 115, 15. XI. 1937; 3.

o provedení novostavby budovy stát. reál. gymnasia v Lučenci,

t. 1094/IV. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/I. 130, 22. II. 1938; 5.

o bezohledné censuře v Bratislavě,

t. 1094/IX. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1185/XI. 129, 27. I. 1938; 8.

o přidělování Pasteurovy látky všem lékařům na Slovensku na očkování proti vzteklině,

t. 1139/I. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1307/IV. 147, 26. IV. 1938; 8.

o zařadění Báňské Bystrice do vyššího činovného,

t. 1265/V. 143, 29. III. 1938; 4.

o vyšetření finančních nepořádků urbariální společnosti obce Lutila (okr. Kremnice),

t. 1324/I. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XIX. rozesl. 31. VIII. 1938.

o přídělu z erární půdy pro obyvatele Detva-Piešť (okr. Zvolen),

t. 1330/X. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1385/XX. rozesl. 31. VIII. 1938.

o vymáhání zadržené mzdy Gabriela Dubovana, pracujícího ve Francii,

t. 1330/XI. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1382/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o přehmatu, spáchaném četnickým strážmistrem Khoppem ve Zvoleni,

t. 1372/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o předvolební, protizákonné agitaci stát. učitele Píschy v Hriňové (okr. Zvolen),

t. 1377/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizákonném předvolebním přehmatu Kolomana Mišury, obchodníka v Hriňové (okr. Zvolen),

t. 1377/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o předvolebním přehmatu Juraje Píschy, stát. správce školy v Hriňové (okr. Zvolen),

t. 1386/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o zabavení časopisu "Naše Noviny" v Banské Bystrici,

t. 1386/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Komárně (přečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. a přestupek podle § 1 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n.).

17, 6. XII. 1935; 3.

zpr. t. 312; zprav. J. Pekárek; nevydán.

38, 24. IV. 1936; 6.

Volán k pořádku:

126, 15. XII. 1937; 32.

 

ŠAMALÍK Josef

XI. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na úpravu zásad pro omezení řepné výroby v republice Československé, t. 189.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona o zvelebení Moravského Krasu a ochraně přírodních krás, t. 374.

35, 26. III. 1936; 5.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. SI. 1938; 10.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců čsl. strany lidové o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 21.

Interpelace:

ve věci doplnění zákona o státních starobních podporách,

t. 185/XI. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 358/III. 35, 26. III. 1936; 5.

o bezdůvodné konfiskaci Venkovských Novin č. 3, ročník VIII, ze dne 14. I. 1936,

t. 268/X. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VII. 39, 28. IV. 1936; 72.

o svážení a rozvážení rolnického mletí,

t. 341/III. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/VIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

o předpisu a exekučním vymáhání za stravování Frant. Hrazdíry, malorolníka z Kotvrdovic ve věznici,

t. 341/IV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 470/VI. 49, 4. VI. 1936; 4.

o spravedlivém paušálu daně obratové z vína,

t. 341/V. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 530/III. 56, 24. VI. 1936; 67.

v otázce velkých živelních pohrom na Boskovicku na Moravě,

t. 497/IV. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 636/VII. 62, 13. X. 1936; 4.

"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP