"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-Šve

ŠEDÝ Emanuel

XI. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. soc.-pol. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákonů ze dne 16. XII. 1926, č. 246 Sb. z. a n., a ze dne 19. XII. 1930, č. 188 Sb. z. a n. o dani z obratu a dani přepychové, t. 124.

13, 14. XI. 1935; 4.

na novelisaci zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákonů ze dne 16. XII. 1926, č. 246 Sb. z. a n. a ze dne 19. XII. 1930, č. 188 Sb. z. a n. o dani z obratu a dani přepychové, t. 195.

18, 7. XII. 1935; 31.

na novelisaci zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 196.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona, kterým se zrušuje platnost vlád. nař. ze dne 18. V. 1935, č. 116 Sb. z. a n., o úpravě někt. poměrů výdělkových a hospodářských společenstev, družstev, hospodářských a živnostenských družstev úvěrních, t. 840.

88, 31. III. 1937; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1190

(zákon o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu).

128, 17. XII. 1937; 6, doslov 53.

oprava tiskových chyb a vyjádření o resolucích 55.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242), o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 249).

24, 20. XII. 1935; 12.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 15.

o zákonu o drahách (železniční zákon)

(t. 698). 75, 17. XII. 1936; 13.

Interpelace:

ohledně zadávání dodávek Společnosti pro nákup a prodej uhlí a koksu ze státních dolů, fil. Brno,

t. 119/XIV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XXII. 29, 27. II. 1936; 4.

o vyřešení otázky zachování místní dráhy Brno-Líšeň a o udržení provozu na této místní dráze buď postátněním nebo převzetím společností brněnských pouličních drah elektrických,

t. 1135/VIII. 116, 27. XI. 1937; 10.

 

ŠIROKÝ Viliam

XV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., stál. (náhr.), techn.-doprav., ústav.-práv. a zeměd.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o nové úpravě československého státního občanství, t. 283.

27, 18. II. 1936; 6.

na okamžitou náhradu škody způsobené záplavou koncem května 1936 v Pohroní a v některých obcích na Pováží, t. 493.

51, 9. VI. 1936; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 932. 102, 8. VI. 1937; 15.

Prohlášení:

jménem klubu komunistických poslanců za rozpravy o smlouvách s Maďarskem (t. 2272, 1274, 1275) o prohlášení předsedy vlády z 28. III. 1938 v rozhlase a o otázce sudetsko-německé a slovenské.

43, 29. III. 1938; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit. a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 47.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 10.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 44.

Věcná poznámka:

při rozpravě o stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), v níž odsuzuje řeč posl. Sidora z 2. XII. 1937 o dr V. Tukovi.

122, 4. XII. 1937; 11.

Interpelace:

ve věci zabrání a přídělu lesa hraběte Esterházyho,

t. 924/IV. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1092/VIII. 115, 15. XI. 1937; 3.

ve věci svévolného jednání okres. hejtmana v Novém Městě n. Váhem,

t. 1089/XI. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1243/XI. 133, 25. II. 1938; 19.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 22.

 

ŠMEJCOVÁ Milena

I. A voleb. kraj

ČNS-NJ

Nastoupila na místo dr Ed. Beneše, jenž byl zvolen 18. XII. 1935 presidentem republiky.

Slib vykonala 24, 20. XII. 1935; 5.

Volba verifikována 40, 29. IV. 1936; 108.

Byla členem výb. zdrav.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n., (t. 357).

33, 19. III. 1936; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 74.

 

ŠPAČEK Jaromír

XIV. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. br., rozp., stál. (náhr.) a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o změně hranice oblasti moravské a slezské v zemi Moravskoslezské v úseku mezi městy Moravskou a Slezskou Ostravou, t. 345.

32, 17. III. 1936; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 48, 50.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 20.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542); mluví též o menšinách v Maďarsku.

57, 25. VI. 1936; 42.

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením, (t. 632).

62, 15. X. 1936; 9.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu, (t. 782).

79, 12. II. 1937; 7.

o zákonu o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (t. 1025).

109, 25. VI. 1937; 39.

Interpelace:

o zřízení samostatné politické. obce Nového Vrbna z osady Nové Vrbno politické obce Jerlochovic v pol. okr. Nový Jičín na Moravě,

t. 362/VI. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 555/V. 59, 27. VI. 1936; 25.

o nedostatečném a nehospodárném umístění měšťanské školy v Píšti na Hlučínsku,

t. 362/VII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/III. 60, 7. X. 1936; 8.

o nezbytnosti zříditi ihned nový okresní úřad, příp. též berní správu pro soudní okres Slezská Ostrava, příp. též pro soudní okres Bohumín, ve Slezské Ostravě,

t. 362/XIV. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 504/IV. 55, 22. VI. 1936; 4.

o potřebě zrušení jedné německé střední školy nebo spojení dvou německých středních škol v Mor. Ostravě a zřízení českého reál. gymnasia tamtéž,

t. 422/IV. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 578/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o úmyslu zrušiti finanční ředitelství v Opavě,

t. 422/V. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 578/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

že se nepovolují příspěvky ze silničních fondů na zlepšení okres. silnic a že se nepřejímají do státní správy okresní silnice v pohraničních okresích Opavska a Těšínska a na Ostravsku,

t. 422/VI. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 602/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

o započtení služby do pořadí a pense bývalým učitelům škol Ústřední matice školské,

t. 523/XI. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XIV. 61, 8. X. 1936; 34.

o zřízení nového samostatného politického a berního ukládacího okresu pro soudní okresy oderský a fulnecký a část soudního okresu vítkovického ve Fulneku,

t. 523/XII. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XV. 61, 8. X. 1936; 34.

o nedostatečných přípravách k důstojné a účinné representaci čs. umění na letošní mezinárodní výstavě umění v Paříži,

t. 43/V. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o poměrech v Národním divadle v Praze,

t. 843/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 946/XII. 105, 15. VI. 1937; 3.

o zanedbávání a nestíhání protistátních nepravdivých projevů čsl. stát. občanů v cizině,

t. 843/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

o poměrech na české pokračovací škole ve Fulneku na Moravě,

t. 996/XVI. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

 

ŠRÁMEK Jan, Dr., Msgre

XI. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonův a organisace správy 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem pro sjednocení zákonův a organisace správy 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem pro sjednocení zákonův a organisace správy 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra pro sjednocení zákonů a organisace správy 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

 

ŠTĚTKA Josef

XII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Pozbyl mandátu nálezem vole soudu ze 7. XII. 1935. Po něm nastoupil Rudolf Dölling.

22, 12. XII. 1935; 51.

 

ŠTŮLA Alois, Dr.

I. B voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. parl. úsp. kom. (náhr.), rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydán zákona na ochranu průmyslového vlastnictví a známek, t. 375.

35, 26. III. 1936; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 16.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 24.

o návrhu, aby byl dán Národní shromážděním souhlas podle čl. XIII finanč. zákona republiky Československé. ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935 (t. 789) a o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

80, 18. II. 1937; 26.

Interpelace:

o stavbě druhého stupně vltavského u Štěchovic,

t. 497/VIII. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 626/VII. 61, 8. X. 1936; 34.

o stavbě Moderní galerie a Masarykova ústavu v Praze,

t. 497/IX. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 626/VIII. 61, 8. X. 1936; 34.

o úpravě t. zv. výpadových silnic z Prahy,

t. 497/X. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/V. 62, 15. X. 1936; 4.

o stavbě české techniky v Dejvicích,

t. 523/XIII. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/III. 62, 15. X. 1936; 4.

o stavbě dráhy Humpolec-Hořepník-Pacov,

t. 691/VIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

o doručování velezrádné brožury "Katekizmus" našimi poštovními úřady,

t. 804/I. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

o zavedení rychlíkové dopravy na trati Praha-Kolín-Něm. Brod-Jihlava-Brno,

t. 804/VI. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 925/XV. 104, 11. VI. 1937; 4.

o stavbě hlavní dvojbudovy české techniky na nám. Vítězství v Praze-Dejvicích,

t. 1139/XV. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1307/V. 147, 26. IV. 1938; 8.

o zařazení úhradových návrhů do zákonů a nařízení, jimiž se ukládají svazkům územní samosprávy nové úkoly,

t. 1139/XVI. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1296/VI. 145, 5. IV. 1938; 4.

 

ŠVERMA Jan

VI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., rozp., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc malým pěstitelům chmele, zejména v oblastech postižených živelní pohromou dne 27. VII. 1936, t. 612.

60, 7. X. 1936; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 394. 40, 29. IV. 1936; 102.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 64.

Prohlášení:

jménem klubu posl. komunistické strany o rozpuštění schůze pražského lidu v Lucerně, (za rozpravy o t. 313).

31, 5. III. 1936; 12.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 30.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

36, 21. IV. 1936; 16.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 11.

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632); (vítá jménem klubu kom. posl. španěl. vyslance v Praze L. Jimeneze de Asua).

62, 15. X. 1936; 12.

o dohodě o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k čsl.-italské obchod. a plavební smlouvě ze dne 23. III. 1921, podepsané v Římě dne 31. III. 1937 a uvedené v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 30. IV. 1937, č. 72 Sb. z. a n., t. 976.

114, 9. XI. 1937; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o zahraniční situaci.

131, 23. II. 1938; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348); podává návrh, aby zvolen byl 24-členný zvlášt. výbor podle zásady poměrného zastoupení, který by vyšetřil poměry v německých oblastech. 149, 12. V. 1938; 32.

Interpelace:

o odsouzení komunistů posl. Štětky a tajemníka Slánského a o osvobození fašisty Maixnera,

t. 44/XIX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 74/XIV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o nemožném postupu okresního úřadu v Lounech proti živnostníku V. Vágnerovi,

t. 523/V. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/XII. 61, 8. X. 1936; 34.

o protizákonných konfiskacích časopisu "Průboj",

t. 577/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XIII. 68, 1. XII. 1936; 94.

o neslýchaných protizákonných přehmatech četnictva ve Slaném a zejména vrch. strážmistra Škody proti místní skupině Jednoty proletářské tělovýchovy,

t. 577/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XV. 68, 1. XII. 1936; 94.

o konfiskační praxi a pronásledování dělnického tělovýchovného hnutí okresním úřadem v Lounech,

t. 577/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 636/XII. 62, 15. X. 1936; 4.

o neslýchaném postupu státní policie proti nezaměstnaným,

t. 603/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/I. 78, 11. II. 1937; 6.

o neslýchané konfiskační praxi stát. zastupitelství v Lounech,

t. 853/XII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1023/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

o neslýchané a protizákonné konfiskační praxi státního zastupitelství v Lounech,

t. 864/VIII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1038/XVII. 112, 29. X. 1937; 10.

o konfiskaci interpelace, sněmovní tisk. č. 853/XII.,

t. 876/III. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o konfiskační praxi komisaře okres. úřadu v Lounech,

t. 924/I. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1070/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci konfiskace "Rudého Práva" ze dne 18. VI. 1937, č. 142,

t. 996/XVIII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1047/XXXI. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zákazu schůze v Dolním Jiřetíně,

t. 1011/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XI. 116, 27. XI. 1937; 5.

ve věci nezákonné konfiskace časopisu "Průboj pracujícího lidu",

t. 1062/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/VI. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci soustavné a bezdůvodné konfiskace "Průboje pracujícího lidu",

t. 1062/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/VI. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci nezměněného protidemokratického postupu okres. úřadu v Lounech,

t. 1080/IV. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1221/VII. 130, 22. II. 1938; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin sdružování státu nepřátelského podle § 17, č. 1 a 2 zák. z 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 16.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Mor. Ostravě (k odpykání trestu)

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 215; zprav. dr Hula; nevydán.

31, 5. III. 1936; 24.

kraj. soud trest. v Praze (k odpykání trestu)

8, 5. XI. 1935; 7.

zpr. t. 216; zprav. dr Hula; nevydán.

27, 18. II. 1936; 31.

žádost dodatečně odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

29, 27. II. 1936; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem).

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 176; zprav. Pekáre; nevydán.

28, 20. II. 1936; 55.

kraj. trest. soud v Brně (zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 203; zprav. dr Hula; nevydán.

30, 28. II. 1936; 42.

kraj. soud trest. v Praze. (přečin proti cti).

139, 15. III. 1938; 5.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti).

147, 26. IV. 1938; 8.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti).

150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

58, 26. VI. 1936; 62.

131, 23. II. 1938; 24.

"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP