"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-Šve

STIVÍN Josef

IV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in., ink. (I. náhr.), rozp. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 94

(dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání módních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. V. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. V. 1935, č. 115 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 5.

zahr. výb. zpr. t. 666

(dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. V. 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. IV. 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. VII. 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1936, č. 233 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 63.

zahr. výb. zpr. t. 680

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. IX. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. X. 1936, č. 266 Sb. z. a n.);

78, 11. II. 1937; 10.

v doslovu reaguje též na řeč E. Kundta, který nepříznivě kritisuje brožuru J. Chmelaře 13.

zahr. výb. zpr. t. 806

(prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. I. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. II. 1937, č. 20 Sb. z. a n.).

97, 13. V. 1937; 7.

zahr. výb. zpr. t. 881 (za dr Mareše)

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. V. 1933, podepsaná v Praze dne 2. III. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze ne 9. IV. 1937, č. 54 Sb. z. a n.).

104, 11. VI. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 882 (za dr Mareše)

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. II. 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. II. 1937, č. 25 Sb. z. a n.).

104, 11. VI. 1937; 6.

zahr. výb. zpr. t. 978

obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 20. V. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. V. 1937, č. 88 Sb. z. a n.

114, 9. XI. 1937; 17.

zahr. výb. zpr. t. 1121

dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, sjednaná v Praze dne 20. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VIII. 1937, č. 200 Sb. z. a n.

123, 9. XII. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

10, 6. XI. 1935; 7.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n. (t. 449).

51, 9. VI. 1936; 12.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti, spáchaný tiskem).

36, 21. IV. 1936; 6.

zpr. t. 453; zprav. dr Neuman; nevydán.

76, 21. I. 1937; 25.

kraj. soud tr. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 965; zprav. V. Košek; nevydán.

110, 26. VI. 1937; 14.

 

STRÁNSKÝ Jaroslav, Dr.

XIII. voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu 6. XII. 1938. Po něm nastoupil Bohuslav Luža.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrh resoluční:

k t. 33. 31, 5. III. 1936; 23.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 557

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů).

58, 26. VI. 1936; 58.

zahr. výb. zpr. t. 661

(prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. VII. 1936, čís. 239 Sb. z. a n.).

76, 21. I. 1937; 24.

úst. práv. výb. zpr. t. 834

(návrh sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgenreinera na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů posl. sněmovny a senátu).

86, 11. III. 1937; 4, doslov 6.

rozp. výb. zpr. t. 959

(zákon o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky).

102, 8. VI. 1937; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 51.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 19.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 10.

 

STUNDA Štefan

XX. voleb. kraj

REP-źud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in. a zahr.

Stal se členem klubu posl. slov. žud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na pomoc postiženým živelní pohromou (zátopami) na Žitném ostrově, t. 48.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

98, 31. III. 1937; 4.

na poskytnutí pomoci krajům postiženým rozvodněním řek a náhlými zátopami, t. 841.

88, 31. III. 1937; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Kráž. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 348

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. XII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. I. 1936, č. 5 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 6.

zahr. výb. zpr. t. 659

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a král. Maďarským ze dne 14. VI. 1935, podepsaná v Praze dne 15. VI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 19. VI. 1936, č. 162 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 58.

zahr. výb. zpr. t. 779

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. XI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. XII. 1936, č. 335 Sb. z. a n.).

97, 13. V. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 977.

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. IV. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. V. 1937, č. 87 Sb. z. a n.).

113, 4. XI. 1937; 7.

zahr. výb. zpr. t. 1119

(dodatková dohoda mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1937, č. 189 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 8.

zahr. výb. zpr. t. 1272

(Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě techn.-hospodář. otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. VIII. 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne).

143, 29. III. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze dne 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685). skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1935.

69, 2. XII. 1936; 26.

o zákonu o drahách (železniční zákon), (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 7.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 19.

 

SUCHÝ Oldřich, Dr.

I. B. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., im., soc.-pol. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 33

(zákon, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací).

4, 24. VI. 1935; 4, doslov 39.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 385

(zákon, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran).

36, 21. IV. 1936; 6.

doslov 37, 23. IV. 1936; 23.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 641

(zákon, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů).

62, 15. X. 1936; 27.

doslov 63, 16. X. 1936; 3.

úst.-práv. výb. zpr. t. 709

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 13. V. 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní).

74, 15. XII. 1936; 4.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1024.

(zákon o úsporných opatřeních personálních).

109, 25. VI. 1937; 19, doslov 28.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2262

(zákon o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci)

a zpr. t. 1263

(zákon, kterým se znovu částečně mění vlád. nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat).

139, 15. III. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 11.

 

SUROVIAK Štefan

XVII. voleb. kraj

źud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba. verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a techn.-doprav.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 6. (byl omluven.)

volbu přijal 14, 15. X. 1935; 14.

Návrhy iniciativní:

na zvýšení mezd smluvním a pomocným zaměstnancům státních podniků, t. 873.

93, 16. IV. 1937; 26.

na vydání vlád. nařízení, kterým se uvádějí v platnost §§ 25 a 43 vlád. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n., o gážistických, podúřednických a zřízeneckých čekatelích, t. 1143.

117, 30. XI. 1937; 3.

na platové zrovnoprávnění řidičů motorových vozů kolejových se strojvůdci čsl. stát. drah, t. 1144.

117, 30. XI. 1937; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 61.

o zákonu o drahách (železniční zákon), (t. 698).

73, 11. XII. 1936; 2.

o zákonu o dopravních značkách pro silniční dopravu, (t. 1255).

140, 16. III. 1938; 13.

o vlád. návrhu, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. XII. 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na r. 1936 (t. 1224) a o stát. ním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 51.

Interpelace:

o zkonfiskování odborového časopisu "Hlas slovenských železničářů" číslo 11, ze dne 1. června 1935,

t. 8/VII. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o provedení vládního nařízení č. 262/34 Sb. z. a n.,

t. 210/XI. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 259/IX. 26, 23. I. 1936; 4.

pro stranické přijetí 29 zaměstnanců na místa traťmistrů-čekatelů a 5 kresličů pro obvod bratislavského ředitelství stát. drah,

t. 341/VII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 775/V. 80, 18. II. 1937; 4.

o nesprávném postupu ministerstva železnic při provádění vlád. nař. ze dne 15. VI. 1934, č. 133 Sb. z. a n., o služebním stejnokroji,

t. 341/VIII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/X. 58, 26. VI. 1936; 5.

ohledně dalšího přílivu českých sil do služeb železničních na Slovensko a Podk. Rus,

t. 386/XI. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/V. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci odstrkování Slováků při stavbě státních železnic,

t. 424/IX. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci urychleného vydání vládního nařízená k § 240, zák. č. 184/1928 o převodu doby ztrávené v starobním a invalidním fondu pomocných zaměstnanců čsl. železnic, býv. smluvních, do pensijního fondu ČSD,

t. 446/XII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/XVII. 60, 7. X. 936; 8.

ve věci dalšího odstrčení a neomluvitelného poškozování Slováků při přijetí rušnovodičského dorostu do služeb železničních v obvodu bratislavského ředitelství stát. drah,

t. 446/XIII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 663/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve. věci přijetí dalších 6 českých zaměstnanců do ČSD vozovky v Trnavě,

t. 469/XV. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o stranickém obsazení skupinového místa V/7 košického ředitelství stát. drah a opomenutí nejstaršího uchazeče Slováka,

t. 469/XVI. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 663/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve věci uchazečů Slováků o aspirantská místa u železnic,

t. 497/I. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 768/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci předepsaných náhrad přeplatků vyrovnávacích přídavků železničních zaměstnanců,

t. 613/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

pro nespravedlivé překládání vlakvedoucích z Čech k ředitelství stát. drah v Košicích,

t. 683/XII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 768/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

pro zamýšlené zrušení likvidatury pensijních a zaopatřovacích požitků pro železniční pensisty býv. košicko-bohumínské dráhy v Košicích a likvidatury pro MÁV. pensistů v Bratislavě,

t. 683/XIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

pro přidělení nově vystavěné dráhy Púchov n. Váhom-Horní Lideč do obvodu ředitelství stát. drah v Olomouci,

t. 683/XIV. 72, 10. XII. 1936; 4.

ve věci stranické agitace mezi zaměstnanci ve službách,

t. 735/IV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/VI. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci nespravedlivého rozdělení vánoční remunerace zaměstnancům stát. drah,

t. 769/XXV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/V. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci nespravedlivého zkracování slovenských uchazečů při přijímání do železničních služeb na Slovensku,

t. 785/III. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/VIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci stranického propuštění smluvních zaměstnanců u odboru pro udržování železnice v Trnavě na traťovém úseku u Hlohovce,

t. 790/IV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XI. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci vyplácení diet inspektorovi Ant. Plašilovi,

t. 790/XI. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XIV. 104, 11. VI. 1937; 4.

o poměrech v sanatoriu pro plicně choré železničních zaměstnanců v Květnici,

t. 827/I. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/II. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci nepořádků při provádění záznamů na odpočivných platech, inspektorem Holzbauerem v Praze,

t. 858/VI. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/X. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci nepořádků u lesní reformy v Terchovské dolině,

t. 858/VII. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci ustanovení smluvních zaměstnanců pomocnými zaměstnanci,

t. 874/I. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1047/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci rozkazu košického ředitelství č. 15/V, ze dne 22. III. 1937 o úpravě bydlení mimo služební místo,

t. 874/III. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1047/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zastupování přednosty dopravního úřadu Spišská Nová Ves na Slovensku neosvědčivším se inspektorem Ant. Plašilem,

t. 876/VIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve. věci stranického postupu košického ředitelství při jmenování a ustanovování zaměstnanců na systemisovaná místa,

t. 960/III. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o nesprávném postupu I. odboru pro udržování trati Vrútky při zaměstnávání dělníků docházejících do práce v Turč. Sv. Martině, od Hronské Breznice, Kremnice atd.,

t. 1165/I. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1267/XIII. 142, 18. III. 1938; 33.

o rozmnožení systemisovaných služebních míst při stát. železnicích,

t. 1250/VI. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1370/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci obcházení nařízení o dovolenkách pro zaměstnance železniční stavební správou v Žilině,

t. 1258/I. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1382/X. 150, VIII. 1938; 7.

o přeložení vlakvedoucího Jos. Hotového, Čecha z pražského ředitelství stát. drah, k dopravnímu úřadu Žilina,

t. 1342/II. 148, 10. V. 1938; 6.

ve věci používání služebních předpisů v české řeči v službách železničních na Slovensku,

t. 1342/III. 148, 10. V. 1938; 6.

o novém přeložení 25 elévů z Čech na Slovensko (k bratislavskému ředitelství) a o přijetí 6 elévů české a německé příslušnosti do obvodu košického ředitelství stát. drah,

t. 1342/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

o používání českých tiskopisů ve vlakové službě železniční na Slovensku,

t. 1342/V. 148, 10. V. 1938; 6.

ve věci stranické konfiskace časopisu "Hlas slovenských železničářů" č. 8 ze dne 15. IV. 1938,

t. 1342/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1382/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepřípustném vynucování podpisů od železničních zaměstnanců socialistickými organisacemi pro stranické cíle,

t. 1377/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neoprávněném odprodeji Potravního skladiště železn. zaměstnanců v Košicích ministerstvem železnic socialistickým Velkodružstevním podnikům v Praze,

t. 1377/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o přeložení Frant. Koníčka, dílenského z Prahy do výtopny v Žilině,

t. 1377/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stranické konfiskaci. odborného časopisu "Hlas slovenských železničářů" č. 9, ze dne 1. V. 1938,

t. 1386/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

o stranickém postupu ředitelství stát. drah v Košicích a jeho někt. úřadů při přijímání do služeb železničních a přebírání zaměstnanců od odborů do dílen a topíren v Košicích a ve Vrútkách,

t. 1386/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Trenčíně (přečin pomluvy spáchaný tiskem podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n., se zřetelem na § 1 zák. č. 124/24 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky min. spravedlnosti ze dne 7. VII. 1933, č. 145 Sb. z. a n., vydané na podkladě § 43, odst. 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 306; zprav. J. Bečko; vydán.

34, 20. III. 1936; 45.

 

SVĚTLÍK František

XII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zahr.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol, t. 254.

25, 21. I. 1936; 9.

na poskytnutí podpory obyvatelstvu na severní Moravě, postiženému živelními pohromami, t. 517.

53, 16. VI. 1936; 4.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese holešovském a hranickém, t. 518.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

88, 31. III. 1937; 4.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 95

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. VI. 1935, se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VI. 1935, č. 137 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 6.

zahr. výb. zpr. t. 273

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi, republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, sjednaná v Praze dne 4. XII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. XII. 1935, č. 253 Sb. z. a n.).

29, 27. II. 1936; 6.

zahr. výb. zpr. t. 450

(dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 6.

zahr. výb. zpr. t. 562

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. III. 1936).

66, 28. XI. 1936; 7.

zahr. výb. zpr. t. 780

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. VIII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. XI. 1936, č. 334 Sb. z. a n.).

87, 12. III. 1937; 6.

zahr. výb. zpr. t. 976

(dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. III. 1921, podepsaná v Římě dne 31. III. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. IV. 1937, č. 72 Sb. z. a n.).

114, 9. XI. 1937; 15.

zahr. výb. zpr. t. 1274

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. XI. 1937 v Praze).

143, 29. III. 1938; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 6.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

10, 6. XI. 1935; 17.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n. (t. 449).

51, 9. VI. 1936; 17.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 39.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Olomouci (přestupek podle §§ 1 a 2 zákona o ochraně cti).

102, 8. VI. 1937; 5.

"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP