"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-Šve

SANDNER Rudolf

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a stál.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona na ochranu proti jakémukoliv způsobu odnárodňování podle §§ 106, 126, 128, 130, 131 a 134 úst. listiny o ochraně proti jakémukoliv způsobu odnárodňování, t. 894.

97, 13. V. 1937; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 105.

Návrhy resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 39, 40.

k t. 400. 41, 30. IV. 1936; 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 19.

o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 313); mluví též o "Volkshilfe".

31, 5. III. 1936; 10.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 50.

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632).

62, 15. X. 1936; 20.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o vyrovnání mezi něm. vlád. stranami a předsedou vlády dr Hodžou.

82, 25. II. 1937; 39.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 25.

Interpelace:

naléhavá o rozsahu a rázu volebního tisku při posledních volbách,

t. 56. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 78. 8, 5. XI. 1935; 16.

naléhavá stran zpráv ze dne 3. XI. 1935 o vyzvědačství,

t. 126. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 152. 15, 4. XII. 1935; 9.

o nešvarech ve státní vyživovací akci,

t. 330/XI. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/XII. 55, 22. VI. 1936; 4.

o nepřípustné politické činnosti některých odborových organisací,

t. 337/I. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/X. 55, 22. VI. 1936; 4.

o neoprávněném postupu Ústřední sociální pojišťovny proti pomocné akci "Sudetendeutsche Volkshilfe",

t. 446/IV. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/XXV. 60, 7. X. 1936; 8.

že policejní ředitelství v Brně neodůvodněně zabavilo stížnost sudetských Němců proti Machníkovu výnosu a jiné dovolené spisy,

t. 603/XXVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/III. 82, 25. II. 1937; 3.

že se amnestie obchází správními tresty,

t. 607/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XII. 82, 25. II. 1937; 3.

o četnických opatřeních proti dělníkům ze sudetskoněmecké strany na stavbě silnice v soudním okrese bezdružickém,

t. 664/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXVII. 88, 31. III. 1937; 4.

že bez důvodu byla zakázána ženská schůze v Šluknově,

t. 672/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XVIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o protizákonných opatřeních loketského okresního úřadu a bošířanského obecního úřadu,

t. 744/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/VI. 100, 3. VI. 1937; 4.

o nešvarech u poštovního úřadu v Měděnci,

t. 766/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XVII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o zastaralém výnosu o praporech,

t. 769/VIII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/XX. 100, 3. VI. 1937; 4.

že některé poštovní úřady porušují listovní tajemství,

t. 799/III. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XIX. 110, 26. VI. 1937; 3.

aby byla prozkoumána činnost "Hasičské župy novopacké č. 87",

t. 1062/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XVI. 130, 22. II. 1938; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Chebu (přestupek podle § 431 tr. z.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 418; zprav. F. Dlouhý; vydán.

59, 27. VI. 1936; 24.

okr. soud v Chebu (přečiny podle §§ 1 a 2 zákona č. 124/24 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky č. 145/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 310; zprav. F. Dlouhý; vydán.

35, 26. III. 1936; 9.

žádost posl. Jaksche, aby proti posl. Sandnerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána. 62, 15. X. 1936; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 10.

zpr. t. 733; zprav. dr Dufek; nevydán.

91, 9. IV. 1937; 11.

kraj. soud v Mostě přečin podle § 14, č. 5 a § 14, lit. a) zákona na ochranu republiky.

105, 15. VI. 1937; 3.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

 

SEDLÁČEK Jan

XII. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. in., kult., soc.-pol., zahr. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na rychlou výpomoc obci Malé Hradisko (osada Skřivánkov) na Drahanské vysočině v okrese prostějovském, která byla stižena katastrofálním požárem, jakož i na poskytnutí vydatné pomoci občanům, postiženým požárem, t. 55.

8, 5. XI. 1935; 16.

na zavedení dobrovolného nemocenského a sociálního pojištění pro živnostnictvo a obchodnictvo a vůbec pro všechny osoby samostatně výdělečně činné do té doby, než bude zavedeno pojištění všeobecné, t. 317.

29, 27. II. 1936; 4.

Prohlášení:

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1024).

109, 25. VI. 1937; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o spotřební dani z kyseliny octové (t. 236), o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244), o zákonu, kterým se rozšiřuje platnost zák. o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 237), o zákonu, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (t. 239), o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936 (t. 241).

23, 19. XII. 1935; 17.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 36.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o stát. železárnách v Podbrezové.

71, 4. XII. 1936; 11.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 -spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 30.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 11.

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. III. 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu (t. 1167) a o zákonu o daňových úlevách na opravy domů (t. 1168).

124, 13. XII. 1937; 9.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 20.

Interpelace:

v záležitosti zastavení někt. disciplinárních řízení u všech odvětví veřejné správy a prominutí disciplinárních trestů na podkladě jich uložených,

t. 268/XI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/VIII. 47, 26. V. 1936; 5.

v záležitosti telefonisace a zvýšení bezpečnosti pohraničního území republiky Československé a v záležitosti zřízení hraničářských sekcí při všech ministerstvech i zemských úřadech a zemských ředitelstvích,

t. 268/XII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 425/IX. 4, 14. V. 1936; 4.

o konkurenční činnosti státních hutí, železáren a oceláren v Podbrezové na Slovensku,

t. 305/X. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/V. 50, 5. VI. 1936; 21.

ve věci zřízení nového filiálního závodu pro impregnaci dřeva na Slovensku polostátní firmou "Sublima" v Březnici,

t. 305/XI. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/VI. 50, 5. VI. 1936; 21.

ve věci technických příprav k rozvinutí produktivní péče o nezaměstnané a ve věci včasného vyúčtování prací veřejných a pro vybavení technických úřadů dostatečným počtem odborných sil,

t. 305/XII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 547/II. 58, 26. VI. 1936; 5.

o zdržování soudního projednávání obvinění okresního hejtmana ve Šternberku přednostou berní správy drem Vaňkem tamtéž,

t. 305/XIII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/VII. 50, 5. VI. 1936; 21.

ve věci opětného ustanovení státního osvětového referenta při Krajském ústředí osvětových sborů v Olomouci,

t. 330/XV. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 387/VIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

v záležitosti odpisů daňových zničeným autodopravcům a daňové praxe vůbec,

t. 330/XVI. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/V. 55, 22. VI. 1936; 4.

ve věci nové úpravy dnů výplaty služebních, odpočivných a zaopatřovacích platů státních zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich,

t. 386/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 626/I. 61, 8. X. 1936; 34.

v záležitosti přístavby státní školy v Nemilanech u Olomouce,

t. 386/VI. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 608/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti postátnění zemských středních škol v zemi Moravskoslezské,

t. 386/VII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 608/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti vydání prováděcího (vládního) nařízení k zákonu č. 279 z r. 1934, které by spravedlivěji vyložilo presenční službu, a ve věci započítávání vojenské služby vůbec,

t. 386/VIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 636/IV. 62, 15. X. 1936; 4.

v záležitosti ponechání zkušební komise pro zkoušky učitelské způsobilosti na školách měšťanských v Kroměříži,

t. 386/IX. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 530/I. 56, 24. VI. 1936; 67.

v záležitosti stejného a spravedlivého postupu při ustanovování na školách a v úřadech země Slovenské a ve věci porušování služebního pořadí,

t. 422/I. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 470/VIII. 49, 4. VI. 1936; 4.

v záležitosti provedení zrovnoprávnění IV. etapy staropensistů podle zák. č. 70/1930,

t. 422/II. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 589/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti nabývání domovského práva délesloužících a aktivních vojenských zaměstnanců,

t. 422/VIII. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 623/IV. 61, 8. X. 1936; 34.

v záležitosti poskytování odbytného namísto důchodu od Úrazové pojišťovny a ve věci urychleného vyřizování odvolání v záležitosti pojištěnců různých sociálních ústavů,

t. 422/IX. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 608/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti vynášení soudních rozhodnutí v jazyce maďarském a nepřikládání československých překladů maďarských podání českým stranám u okres. soudu v Želiezovcích (Slovensko),

t. 566/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

v záležitosti nové úpravy poměrů okres. školních inspektorů a přidělených učitelských sil a v záležitosti řádné dotace těchto úřadů,

t. 566/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XII. 70, 3. XII. 1936; 106.

v záležitosti zřízení rozhlasového studia pro střední a severní Moravu v Olomouci,

t. 566/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XIII. 70, 3. XII. 1936; 106.

že řada vysokoškolských studentů, dosavadních chovanců Kounicových kolejí v Brně, nebyla ve školním roce 1936/37 přijata do těchto kolejí, o porušování odkazu hr. Václava Kounice a o podezřelých rejdech někt. studentů,

t. 691/IX. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/X. 91, 9. IV. 1937; 3.

o rozdílném postupu berní správy ve Šternberku proti českým a německým poplatníkům,

t. 691/XI. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 863/XIII. 96, 27. IV. 1937; 25.

o valorisaci přestupového přídavku pro učitelstvo měšťanských škol,

t. 691/XII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 857/V. 92, 15. IV. 1937; 3.

o šetrném a účelném předpisování školských potřeb a zbytečném střídání a měnění učebnic,

t. 691/XIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/XI. 91, 9. IV. 1937; 3.

v záležitosti pozdního zaknihování přídělu z pozemkové reformy a o nutnosti lepšího vybavení místních a zemských komisí pro agrární operace,

t. 738/XI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 925/I. 104, 11. VI. 1937; 4.

o přeložení IX. oddělení stát. drah a s ním spojené laboratoře z Brna do Prahy,

t. 738/XII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 910/XI. 100, 3. VI. 1937; 4.

v záležitosti okres. nemocenských pojišťoven v pohraničí a uplatňování práv jazyka českého a živlů státně spolehlivých v těchto ústavech, v záležitosti rozšíření platnosti jazykového zákona a nařízení, zvláště též na celý okruh činnosti ministerstva sociální péče, jakož i v záležitosti přímého podřízení okresních nemocenských pojišťoven Ústřední sociální pojišťovně a min. sociální péče,

t. 738/XIII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 1050/IV. 112, 29. X. 1937; 1.

o příspěvku ze stát. fondu pro vodohospodářské meliorace na úpravu řek v městských tratích,

t. 790/VI. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/IV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o vyučování a znalosti státní hymny na německých školách v republice Československé,

t. 831/I. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/XII. 112, 29. X. 1937; 10.

v záležitosti podbízení cen a ztrátové kalkulace Stát. železáren a oceláren v Podbrezové,

t. 831/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 105/V. 112, 29. X. 1937; 11.

o zestátnění místní dráhy Újezdec-Luhačovice a vybudování lepšího spojení Luhačovic se Zlínem,

t. 831/V. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o zřízení českých poboček při německé průmyslové škole v Šumperku,

t. 911/XIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1185/I. 129, 27. I. 1938; 8.

o přeřazování do stavu finančních úředníků právních,

t. 911/XVII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o nutnosti zřízení nového technického obvodu v Prostějově a o revisi technických obvodů vůbec,

t. 911/XVIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

o jednotném uspořádání poměrů okr. cestmistrů a okr. cestářů v celé oblasti republiky Československé,

t. 960/XXII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

o zařazení 9 mil. Kč jako podílu Fondu živnostenských škol pokračovacích (učňovských) z výnosu peněžitých trestů a pokut do stát. rozpočtu na r. 1938,

t. 960/XXIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1109/IV. 116, 27. XI. 1937; 5.

o náhradách váleč. škod, způsobených českosl. stát. příslušníkům na území jiných států,

t. 960/XXIV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXXI. 112, 19. X. 1937; 11.

o doplnění zkušební komise pro učitelství na středních školách v Brně zkušebními komisaři pro kreslení,

t. 1011/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XIV. 116, 27. XI. 1937; 5.

o vyřešení otázky zachování místní dráhy Brno-Líšeň a o udržení provozu na této místní dráze buď postátněním nebo převzetím společností brněnských pouličních drah elektrických,

t. 1135/VIII. 116, 27. XI. 1937; 10.

o nutnosti novelisace úrazového pojištění, příp. vydání zvláštního nařízení, že podniky a ústavy jednotlivci užívající malých elektr. motorků nebo ústřed. parního topení jsou z povinnosti úrazového pojištění vyňati,

t. 1188/V. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1370/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nutnosti novostavby nádraží v Bystřici pod Hostýnem,

t. 1244/VII. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1350/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Olomouci

(přečin podle §§ 1, 2 a 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

78, 11. II. 1937; 6.

zpr. t. 869; zprav. J. Pekárek; nevydán.

107, 22. VI. 1937; 9.

kraj. soud v Olomouci

(přečin podle § 2 zákona na ochranu cti).

78, 11. II. 1937; 7.

zpr. t. 871; zprav. J. Pekárek; nevydán.

107, 22. VI. 1937; 10.

 

SEDLÁČEK Václav

XII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 1184

(zákon, kterým se mění a doplňuje vl. nař. ze dne 4. XII. 1936, č. 302 b. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva).

128, 17. XII. 1937; 12, doslov 53.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., dopr. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 85.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

 

SCHÄFER Anton

III. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Vzdal se posl. mandátu dne 16. I. 1936. Po něm nastoupil Franz Krejčí.

25, 21. I. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze dne 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 37.

 

SCHENK Florian

VI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., ústav.-práv. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o spotřební dani z kyseliny octové (t. 236), o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244), o zákonu, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 237), o zákonu, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích, (t. 239).

23, 19. XII. 1935; 11.

o zákonu, kterým se měn nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 357).

33, 19. III. 1936; 4.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 474).

48, 27. V. 1936; 31.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 6.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 64.

o zákonu o úpravě stát. příplatku k podpoře nezaměstnaných (t. 1189).

128, 17. XII. 1937; 41.

Interpelace:

že hajný Jan Stülp zranil nezaměstnaného Františka Schüttera,

t. 330/VI. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/XIII. 55, 22. VI. 1936; 4.

bezohledném vymáhání daní od dělníků,

t. 390/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 614/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o brutálním jednání velitele četnické stanice v Kundraticích v Rudohoří, okr. Chomutov,

t. 521/III. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/VII. 62, 15. X. 1936; 4.

že se proti zákonu zakazují schůze v okrese žateckém,

t. 586/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

že cvikovský policejní úřad vydal městský přihlašovací katastr činovníkům "Sudetskoněmecké lidové pomoci",

t. 744/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

že okr. úřad v Teplicích-Šanově zrušil pravoplatná usnesení bystřanského obecního zastupitelstva,

t. 853/IX. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1038/V. 112, 29. X. 1937; 10.

že učitel katolického náboženství, farář Petr Mehl v Klášterci n. O. zneužil školy k politické štvanici,

t. 858/II. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1023/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

o šikanách chomutovského staničního úředníka,

t. 1069/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XVII. 130, 22. II. 1938; 4.

že bylo zakázáno zpívati "Internacionálu",

t. 1139/II. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1288/I. 145, 5. IV. 1938; 4.

o vyzývavém výměru okresního úřadu v Opavě,

t. 1139/X. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1350/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o zabavení časopisu "Rote Fahne",

t. 1152/IX. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1223/IX. 130, 22. II. 1938; 5.

o zpronevěrách v obci Haadorfu, p. Klášterec n. Ohří,

t. 1208/III. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1350/XIX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepřípustných metodách stát. policie v Mikulově,

t. 1244/IX. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1374/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že profesor Knittel v Kadani zneužil úřední moci,

t. 1292/XVI. 145, 5. IV. 1938; 4.

o nepřípustném jednání učitele měšťanské školy Kastla,

t. 1330/VII. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (odpykání trestu)

8, 5. XI. 1935; 16.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

28, 20. II. 1936; 4.

kraj. soud v České Lípě (přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 16.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

Slovo odňato:

48, 27. V. 1936; 34.

 

SCHLUSCHE Anton

XII. voleb. kraj

DCHS-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. kult., techn.-doprav., parl. úsp. kom., soc.-pol. a zdrav.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil do klubu poslanců sudetskoněmecké strany 5. IV. 1938.

145, 5. IV. 1938; 33.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 24.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 14.

Interpelace:

o nepřípustných změnách na adresách dopisních obálek,

t. 1368/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP