Úterý 17. října 1933

Začátek schůze v 11 hod. 45 min. dopol.

Přítomni:

Předseda dr Staněk.

Místopředsedové: Stivín, Roudnický, Špatný, Taub, Zierhut.

Zapisovatelé: Chalupník, Langr.

238 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři inž. Dostálek, dr Hodža, dr Trapl.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 293. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi devátého zasedání třetího volebního období. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Sněmovna jest způsobilá jednati. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Sděluji, že podle přípisů předsedy vlády ze dne 6. října 1933, č. j. 4717 a 4718/1096 S-33 m. r., president republiky rozhodnutím ze dne 6. října 1933 prohlásil zasedání obou sněmoven Národního shromáždění týmž dnem za ukončené a rozhodnutím z téhož dne svolal obě sněmovny Národního shromáždění k řádnému (podzimnímu) zasedání do Prahy na den 17. října 1933.

Slavná sněmovno! První naši schůzi po letních prázdninách zahajuji tentokráte k naší veliké lítosti posmrtnou vzpomínkou (Poslanci povstávají.) na jednoho z našich kolegů, který předčasně a tak neočekávaně opustil své místo v poslanecké sněmovně. Dne 4. října zemřel na rodné půdě slovenské posl. Janček, člen klubu republikánské strany zeměd. a malorol. lidu, vzorný národní a veřejný pracovník.

Narodil se dne 13. února 1881 v Ružomberoku. Po středoškolských a odborných studiích vzdělával se dále v Belgii, Holandsku a Spojených státech severoamerických. Již v této době přihlásil se k práci národní. Za světové války vstoupil do ruských legií a r. 1917 se stal členem odbočky československé Národní rady pro Rusko. Začal vydávati pro slovenské legionáře a slovenské zajatce časopis "Slovenské hlasy", pracoval však též organisačně i agitačně. Jeho žurnalistická pohotovost určila mu další působiště ve Spojených státech severoamerických, kam odejel, aby sjednotil odboj Čechů a Slováků.

Po svém návratu do vlasti Ján Janček je povolán do revolučního Národního shromáždění, aby spolupracoval na legislativních základech našeho mladého státu. Zúčastňuje se horlivě prací výborů branného, soc.-politického a legionářského. R. 1920 je zvolen poslancem ve volebním kraji Turč. Sv. Martin pro prvé volební období. Pracuje ve výborech branném a živnostenském. Po čtyřleté přestávce vrací se r. 1929 znovu k parlamentní činnosti a stává se členem výborů branného a zahraničního. R. 1927 byl zvolen starostou města Ružomberoku.

Ján Janček budoval organisace rolnického lidu, patřil mezi zakladatele organisace pěstitelů tabáku, zakládal rolnické pokladnice v Liptově a na Oravě. Byl majitelem a vydavatelem politického týdeníku "Slovenské hlasy", pilným a horlivým zastáncem rolnického a venkovského lidu a bodrým a upřímným naším kolegou. Neúprosná smrt přervala nadějný život tohoto pilného veřejného pracovníka. Je ještě v dobré paměti jeho poslední řeč, pronesená zde dne 27. dubna tohoto roku. Tehdy končil těmito slovy: "Jsme zajedno, že ani píď země nepustíme ze svého Slovenska ani po dobrém ani po zlém, ani vyjednáváním, ani za kompensace ani bez nich." To byla jeho poslední slova, která mezi námi pronesl horoucí vlastenec Ján Janček. Jeho památka bude trvale žíti v srdcích a myslích nás všech.

Slavná sněmovno, vzdali jste poslední čest památce kolegy Jančeka; děkuji vám a prosím, aby tento akt piety byl zaznamenán v zápisu o dnešní schůzi. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 14. října 1933, č. 69.133/1933-7, že na místo zemřelého posl. Jančeka povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Fedora Ruppeldta, evangelického faráře v Žilině, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

dal předseda podle §u 2, odst. 2 jedn. řádu: na dnešní den posl. Rýparovi, Petrovi; na dnešní a zítřejší den posl. Katzovi.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné dovolené na poslední dvě schůze posl. Lance, Slavíčka, Greifa, Scharnagla.

Omluvil se

nemocí posl. Pechman.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Galovič, Greif, Böhm.

Lékařské vysvědčení za dobu od 3. do 8. července t. r. předložil posl. F. Svoboda.

Změna ve výboru.

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. dr Ivanku za posl. dr Hodáče.

Změny v klubech.

Posl. Krebs oznámil přípisem ze dne 3. října t. r., že vzdal se mandátu poslaneckého.

Posl. dr Hanreich oznámil přípisem ze dne 6. října t. r. a posl. dr Keibl přípisem ze dne 10. října, že vystoupili z klubu poslanců "Deutsche Nationalpartei".

Posl. inž. Kallina oznámil přípisem ze dne 14. října t. r., že přestal býti členem a jest hospitantem klubu poslanců "Deutsche Nationalpartei".

Posl. Geyer, Kasper, R. Köhler a Simm oznámili přípisy došlými dne 4. října t. r., že vystoupili z klubu poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" a že utvořili nový klub "Sudetendeutsche parlamentarische Vereinigung".

Vzhledem k přípisům posl. inž. Junga ze dne 7. a 8. října t. r., jimiž oznamuje (Výkřiky posl. Hodinové-Spurné.), že klub poslanců bývalé německé nár.-socialistické strany dělnické se rozešel, jsou poslanci inž. Jung, Knirsch a Schubert mimo kluby.

Přikázána došlá vládní nařízení

Výborům rozpočtovému a živn.-obchodnímu:

vládní nařízení ze dne 7. července 1933:

č. 131 Sb. z. a n., kterým se zrušuje manipulační příspěvek z minerálních olejů (přípis min. rady ze dne 17. července 1933, č. j. 11.690/33),

č. 119 Sb. z. a n., kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n. (přípis min. rady ze dne 19. července 1933, č. j. 11.818/33);

vládní nařízení ze dne 5. srpna 19333, č. 169 Sb. z. a n., kterým se vydávají zvláštní předpisy o záložnách a úvěrních spolcích (přípis min. rady ze dne 18. srpna 1933, č. j. 13.018/33).

Výboru ústavně-právnímu vládní nařízení ze dne 18. července 1933, č. 150 Sb. z. a n., o zastavování periodických časopisů (přípis min. rady ze dne 28. července 1933, č. j. 12.339/33).

Výboru rozpočtovému:

vládní nařízení ze dne 29. července 1933:

č. 158 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový) (přípis min. rady ze dne 10. srpna 1933, č. j. 12.858/33),

č. 156 Sb. z. a n., kterým se dočasně mění zákon o dovozních listech (přípis min. rady z 10. srpna 1933, č. j. 12.994/33),

č. 157 Sb. z. a n., o některých opatřeních pro přiměřenou úpravu cen domácího přebytkového obilí (přípis min. rady z 10. srpna 1933, č. j. 12.995/33),

č. 164 Sb. z. a. n., o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech (přípis min. rady z 10. srpna 1933, č. j. 12.914/33);

vládní nařízení ze dne 20. září 1933, č. 184 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta stanovená v §u 5, odst. 1 vládního nařízení č. 164/1933 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech (přípis min. rady z 26. září 1933, č. j. 14.314/33).

Výborům živn.-obchodnímu a soc.-politickému vládní nařízení ze dne 29. července 1933:

č. 154 Sb. z. a n., o otvírací a zavírací hodině obchodních místností v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (přípis min. rady z 10. srpna 1933, č. j. 12.992/33),

č. 163 Sb. z. a n., kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (přípis min. rady ze dne 10. srpna 1933, č. j. 12.915/33).

Výborům zemědělskému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (přípis min. rady z 10. srpna 1933, č. j. 12.993/33).

Výboru zemědělskému vládní nařízení:

ze dne 22. července 1933, č. 152 Sb. z. a n., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 13. června 1933, č. 99 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů domácí výroby lnu a konopí (přípis min. rady z 10. srpna 1933, č. j. 12.991/33),

ze dne 29. července 1933, č. 168 Sb. z. a n., o některých opatřeních pro úpravu odbytových poměrů v zemědělství (přípis min. rady ze dne 16. srpna 1933, č. j. 12.996/33),

ze dne 5. srpna 1933, č. 170 Sb. z. a n., o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství (přípis min. rady ze 16. srpna 1933, č. j. 13.017/33).

Výborům soc.-politickému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 29. července 1933, č. 161 Sb. z. a n., o přechodné úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (přípis min. rady z 10. srpna 1933, č. j. 12.903/33).

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil, že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrhy:

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o lékařských komorách (přípis ze dne 31. července 1933, č. j. 12.536/33 m. r.),

zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (přípis ze dne 14. října 1933, č. j. 15.265/33 m. r.).

Ze senátu došlo.

Místopředseda senátu NSRČ sdělil:

Přípisy ze dne 10. července 1933, že senát projednal a přijal:

ve 229. a 230. schůzi dne 28. června a 10. července t. r. osnovy:

zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (tisk 1085 sen. 1933),

zákona, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky (tisk 1086 sen. 1933),

zákona, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (tisk 1087 sen. 1933);

ve 230. a 231. schůzi dne 10. a 12. července 1933 osnovu zákona o změnách řádu volení v obcích (tisk 1092 sen. 1933);

ve 231. schůzi dne 12. července 1933 osnovy:

zákona, kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (tisk 1098 sen. 1933),

zákona o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (tisk 1099 sen. 1933),

zákona o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (tisk 1100 sen. 1933),

zákona, kterým se ruší ministerstvo pro zásobování lidu (tisk 1101 sen. 1933), a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Přípisy ze dne 12. a 13. července 1933, že senát usnesl se ve 231. schůzi dne 12. července 1933 k návrhu posl. sněmovny, aby o další 3 měsíce prodlouženy byly lhůty dané §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o osnovách:

zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zřizování svazů živnostenských společenstev) (k tisku 1023/III sen.),

zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pro územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zriaďovaní odborných živnostenských spoločenství) (k tisku 1024/III sen.),

zákona o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej (k tisku 1079/III sen.) - (přípisy ze dne 12. července 1933);

zákona o poistnej smluve (k tisku 1022/III sen.) (přípis ze dne 13. července 1933).

Přípisem ze dne 13. července 1933, že ve 231. schůzi dne 12. července 1933 usnesl se senát učiniti posl. sněmovně návrh, aby lhůta daná §em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny o usnesení senátu (tisk sněm. 2) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 887 a 2016-I) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. listiny (tisk sněm. 2321 sen. tisk 1097) byla prodloužena o další 3 měsíce. (Výkřiky posl. Štětky. - Předseda zvoní.)

Došlé spisy.

Dotazy:

posl. Štětky:

vládě, že okr. úřad v Galantě nepovolil veřejné shromáždění v Senci (č. D 1153-III),

ministru školství a nár. osvěty:

o případu uvolnění subvence na stavbu školy v Suchdole, okres Praha-venkov (č. D 1157-III),

o účasti školních dětí na armádním leteckém dnu dne 9. září 1933 (č. D 1159-III),

ministru nár. obrany o zaopatření Jana Klikara, francouzského legionáře, nemocného, bez bytu a prostředků (č. D 1167-III);

posl. Šamalíka a druhů ministru školství a nár. osvěty o nepřístojnostech na škole v Molenburku, okres Boskovice na Moravě (č. D 1154-III);

posl. Malého ministru železnic o zrušení laboratoře při oddělení IX/4 ředitelství stát. drah v Brně (č. D 1158-III);

posl. Fedora ministru financií v daňovej záležitosti Andreja Kisidayho, obyvatela v Košiciach, Hlavná ul. č. 110 (č. D 1163-III);

posl. Neumeistera ministru financí:

o sespolečňování trafik (č. D 1164-III),

o obstarávání prodejny tabáku na Smíchově p. Kubíkem po vdově Richtrové (č. D 1165-III);

posl. Sladkého ministrům vnitra a financí o započtení doby, ztrávené v poměru pomocných zřízenců do doby čekací zřízencům-čekatelům policejní stráže bezpečnosti v Opavě (č. D 1166-III);

posl. inž. Kalliny:

ministru nár. obrany o žádosti Rudolfa Bednara z Kraslic č. 69 o zařazení do náhradní zálohy (č. D 1155-III),

ministru železnic:

o neodůvodněné výpovědi staničního dělníka Jana Quoiky z Doupova, přiděleného odboru pro udržování trati v Kadani-Prunéřově, kterýmžto nesociálním opatřením ztrácí zároveň s ním své pracovní místo dalších 7 dělníků něm. národnosti (č. D 1156-III),

že bývalému skladištnímu dělníkovi Jos. Lunzovi, který nyní bydlí v Rybářích č. 181, nebyla přiznána pense ani provise (č. D 1160

posl. dr Holotu:

ministru školstva a nár. osvety o úprave penzijných vecí detských opatrovateliek obecných (č. D 1161-III),

ministru železníc a ministru financií vo veci vyplatenia 2 1/2 ročných válečných penzijných požitkov býv. železničiarom Košicko-bohumínskej dráhy (č. D 1162-III).

Odpovědi:

min. školství a nár. osvěty na dotazy:

posl. Simma, že žáci, kteří bydlí přes 4 km daleko, smějí býti přijati do měšťanské školy jen tehdy, nemusí-li se pro to zříditi pobočné třídy (č. D 885-III),

posl. inž. Junga, že se nepovolují pobočné třídy na německých obecných školách v Opavě (č. D 425-III),

posl. Sladkého o urážlivém jednání inspektora řím.-kat. náboženství Jana Hilla proti církvi československé (č. D 774-III),

posl. Čuříka o umístění IV. třídy české reálky a III. třídy českého reál. gymnasia v Brně (č. D 1146-III),

posl. dr Wintra, Biňovce o působení okr. škol. inspektora Němečka v Mostě (č. D 1047-III);

předsedy vlády na dotazy:

posl. Lišky:

ohžadom vyberania dlažobného v Bratislave (č. D 1096-III),

vo veci menovania vysokoškolských profesorov (č. D 1117-III),

posl. Sladkého o protistátním jednání některých státních a zemských zaměstnanců v obci Něm. Lutyni na Těšínsku (č. D 1053-III),

posl. Suroviaka pre nastúpenie kancelárskeho personálu na vojenskú službu počas války (č. D 1152-III);

min. financí na dotazy:

posl. Sladkého:

o možnosti sanace a záchrany dlužných mezd 140 dělnických rodin, ohrožených konkursem firmy M. Schlesinger, továrna na klobouky ve Valašském Meziříčí (č. D 1028-III),

o neúměrném daňovém zatížení sokolských organisací, jež znemožňuje život v sokolských jednotách a župách (č. D 1099-III),

o zatímních předpisech obecních přirážek kamenouhel. závodům Orlová-Lazy v Doubravě na Těšínsku a o definitivních předpisech za minulá léta (č. D 1101-III),

posl. Geyera a druhů o uvolnění pojištěné částky z daňového zájmu (č. D 1124-III),

posl. Štětky o nevrácených přeplacených daních manželům Ant. a Anny Mezerových (č. D 1111-III),

posl. Adámka a druhů, proč jest odpíráno přesazovati zaměstnance finanční stráže v Podkarpatské Rusi zejména do Čech (č. D 1136-III),

posl. Windirsche o poškození rolníka Eduarda Neumanna z Nové Vsi č. 12, v okrese teplicko-šanovském, při daňové exekuci (č. D 964-III),

posl. inž. Kalliny o neudržitelných poměrech u berních úřadů v okrese vildštejnském vůči výdělečným stavům (č. D 1050-III),

posl. inž. Nečase o nepořádcích u berní správy roudnické (č. D 1092-III),

posl. dr Bachera o bezohledném a neúčelném vymáhání daňových nedoplatků (č. D 933-III),

posl. Sedláčka a druhů o paušalování daně obratové u zboží textilního (č. D 937-III),

min. pošt a telegrafů na dotazy:

posl. Šamalíka a druhů o nepřístojnostech na pošt. úřadě ve Vrbátkách u Prostějova na Moravě (č. D 1143-III),

posl. inž. Kalliny, že bývalému podnikateli poselských jízd Jos. Grundovi z Albeřic, nyní bydlícímu v Lukách č. 66, v okrese žlutickém, nebyla vyplacena provise (č. D 1123-III),

posl. Knotka a druhů o nespravedlivém postupu ministerstva pošt a telegrafů ve věcech osobních úřednictva (č. D 1108-III);

min. soc. péče na dotazy:

posl. Vičánka, Stanislava a druhů o nesprávném úřadování nemocenské pojišťovny v Uh. Brodě (č. D 1105-III),

posl. Čuříka o porušování zákona a nařízení o noční práci v pekárnách (č. D 1094-III),

posl. inž. Kalliny:

že paní Matyldě Kraftové z Karlových Varů, dům "Derby", nebyl vyplacen vdovský důchod (č. D 997-III),

o přiznání důchodu předků paní Kateřině Kohlové z Horních Loman č. 166, u Frant. Lázní, po Karlu Kohlovi zemřelém r. 1919 následkem válečných útrap (č. D 1051-III),

posl. Geyera, že se od válečného poškozence Josefa Hesse z Horního Slavkova č. 51 neprávem žádá vrácení důchodu (č. D 1119-III),

posl. dr Mičury o prevádzaní produktívnej pečlivosti o nezamestnaných, podporovania a kontroly nezamestnaných na Slovensku (č. D 1126-III);

min. spravedlnosti na dotazy:

posl. Chmelíka a soudr. o zabavení časopisu "Polední list" (č. D 1103-III),

posl. dr Hajna o zabavení týdenníku "Samostatnost" ze dne 11. května 1933 (č. D 1118-III);

min. veř. prací na dotazy:

posl. Adámka o údolní přehradě u obce Pastvin, okres Žamberk (č. D 134-III),

posl. Špačka o nemožném postupu stavebního oddělení zem. úřadu v Brně při odkladech kolaudačního řízení a vydání záručních listin firmě Bratři Špačkové ve Sl. Ostravě za stavby státních obytných domů v Bruntále, Karvinné a Krnově v roce 1925-1926 (č. D 1057-III),

posl. Polívku vo veci zamestnanosti v kamenolomoch na Slovensku (č. D 1078-III),

posl. inž. Junga o zřízení nového letiště východně od města Mor. Ostravy (č. D 1151-III);

min. vnitra na dotazy:

posl. Štětky o zabavení majetku Ondřeje Zvacha v Poličce (č. D 1133-III),

posl. Sladkého o zaměstnávání káranců v zemských kamenolomech v Olšovci u Hranic (č. D 1128-III),

posl. Geyera o přehmatech ašských četníků (č. D 1093-III),

posl. Fedora o odškodňovaciej veci Margity Hegyiovej r. Beczkóvej, obyvatelky v Lučenci (č. D 1109-III),

posl. Śliwky, Klimenta a soudr. o likvidaci býv. těšínské záložny v Těšíně Polském (č. D 1084-III),

posl. dr Patejdla o nedodržování ustanovení jazykového zákona a jazykového nařízení městským úřadem v Chomutově (č. D 1127-III),

posl. inž. Junga:

o nespravedlivých zákazech (č. D 1077-III),

o neodůvodněných zákazech a rozpouštění schůzí a slavností (č. D 1138-III),

posl. Simma:

o různém nakládání s pohraničními obyvateli státu při vydávání pohraničních výkazů (č. D 1145-III),

o politickém trestání úředníků (č. D 1134-III),

posl. Koška a druhů o liknavém úřadování okr. úřadu v Sušici (č. D 1132-III),

posl. dr Buzka, Chobota, že bylo zastaveno vydávání polského úředního překladu Sbírky zákonů a nařízení (č. D 1144-III);

min. zemědělství na dotaz posl. Čuříka o zaměstnávání 73letého stát. sklepního inspektora Ant. Homera v Brně (č. D 1121-III);

min. železnic na dotazy:

posl. Babela o propuštění železničního adjunkta Václava Kohla bez výslužného (č. D 1072-III),

posl. Sladkého:

o jmenování a úpravě poměrů pomocných zaměstnanců čsl. státních drah (č. D 1098-III),

o zamýšleném snížení systemisovaného stavu zaměstnanectva v dílnách Mor. Ostrava-Přívoz (č. D 1081-III),

o úpravě paušálů zaměstnanců slezských zemských drah (č. D 1036-III),

posl. Čuříka o stížnosti a požadavku jízdního personálu dopravního úřadu v Brně (č. D 1120-III);

min. financí, spravedlnosti a zemědělství na dotaz posl. dr Pružinského o autentifikácii katastrálnych operátov komasovanej (scelenej) obci na Slovensku Púcov (okres Dolný Kubín) (č. D 967-III);

min. vnitra, zemědělství a financí na dotaz posl. Šamalíka, dr Daňka, Stanislava, Vičánka, Bezděka, Sedláčka o poskytnutí neprodlené pomoci občanstvu v krajích, poškozených průtrží mračen (č. D 1115-III).

Rozdané tisky.

Dne 12. července 1933 poštou:

Zpráva tisk 2291.

Interpelace risk 2319 (I až VII).

Odpovědi tisk 2318 (I až IX).

Zápis o 288. schůzi posl. sněmovny, proti němuž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecká zpráva o 285. schůzi posl. sněmovny.

Dne 24. července 1933 poštou:

Interpelace tisk 2316 (I až VII).

Zápisy o 289. až 292. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 286. až 292. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze:

Interpelace tisky 2334 (I až X), 2339 (I až V), 2343 (I až VI), 2346 (I až VIII), 2349 (I až V).

Odpovědi tisky 2330 (I až XX), 2335 (I až XXVI), 2341 (I až XXIV), 2344 (I až XXIII), 2347 (I až XXIII).

Odepření odpovědi tisk 2348.

Publikace mezinárodní informační služby parlamentní "Z cizích parlamentů", roč. XIV, č. 7 až 9.

Iniciativnímu výboru

přikázány tištěné návrhy:

dne 24. července 1933 poštou rozeslané návrhy tisky 2329, 2332,

počátkem schůze rozdané návrhy tisky 2323, 2333, 2336, 2337, 2342, 2345.

Přikázáno výborům:

výborům zahraničnímu a živn.-obchodnímu počátkem schůze rozdané vládní návrhy tisky 2331, 2338, 2354;

výboru rozpočtovému počátkem schůze rozdaný státní závěrečný účet tisk 2340;

výborům zahraničnímu a techn.-dopravnímu usnesená senátu tisk 2353.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

kraj. soudu v Litoměřicích ze dne 29. dubna 1933, č. Tl XI 21/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Kremsera pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z. (č. J 539-III),

kraj. soudu v Nitře ze dne 6. června 1933, č. Tl XII 7/33, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 1. července 1933, č. 6216/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Bečko pro přečin urážky na cti podle §u 2, §l 3, č. 1 zák. čl. XLI/1914 (č. J 540-III)

okr. soudu v Šumperku ze dne 30. června 1933, č. Nt IV 129/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Wagnera pro přestupek urážky na cti podle §u 488 tr. z. (č. J 541-III),

kraj. soudu v Trenčíně ze dne 28. června 1933, č. Nt VI 20/33, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 11. července 1933, č. 6309/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Vallo pro přestupek podle §u 42 tr. z. přestupkového, přečiny podle §u 4, odst. II zák. čl. XL/1914 a podle §u 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (č. J 542-III),

kraj. trest. soudu v Praze ze dne 20. července 1933, č. Nt XIX 7/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Al. Beneše pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem (č. J 543-III),

okr. soudu v Náchodě ze dne 25. července 1933, č. Nt 219/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Kopeckého pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. J 544-III),

kraj. trest. soudu v Praze ze dne 14. srpna 1933, č. Nt XXIX 33/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Hrubého pro zločin podle §u 81 tr. z. a přestupek podle §§ 14 a 19 shromažďovacího zákona (č. J 546-III),

kraj. soudu v Užhorodě ze dne 31. července 1933, č. Nt X 11/33, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 19. srpna 1933, č. 7553/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Töröka pro přečin podle §u 4, odst. II zák. čl. XL/1914 (č. J 547-III),

kraj. soudu v Opavě ze dne 18. srpna 1933, č. Nt VIII 49/33, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Schollicha pro přečin podle §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (č. J 548-III),

okr. soudu v Jablonci n. N. ze dne 16. července 1933, č. T IX 804/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Hadka pro přestupek podle §§ 2 a 19 zákona o právu shromažďovacím (č. J 549-III),

kraj. soudu v Rim. Sobotě ze dne 19. září 1933, č. Nt VI 49/33, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 22. září 1933, č. 8575/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Szentiványiho pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. J 550-III),

kraj. soudu v Rim. Sobotě ze dne 20. září 1933, č. Nt VI 50/33, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 22. září 1933, č. 8574/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Szentiványiho pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. J 551-III),

kraj. soudu v Rim. Sobotě ze dne 16. září 1933, č. Nt VI 48/33, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 22. září 1933, č. 8576/33, za souhlas s trest. stíháním posl. Hrubého pro přečin podle §u 17, č. 1, odst. I zákona na ochranu republiky (č. J 552-III).

Odvolána imunitní žádost.

Vrchní stát. zastupitelství v Košicích přípisem ze dne 25. srpna 1933, č. 7433/33, odvolalo žádost okr. soudu v Kežmarku ze dne 21. září 1932, č. T 482/32, za souhlas s trest. stíháním posl. Slušného pro přečiny urážky na cti podle §u 2 zák. čl. XLI/1914 (č. J 485-III - pres. sděl. 207. schůze).


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP