Úterý 17. října 1933

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2270), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, č. 79 Sb. z. a n. [podle §u 35 jedn. řádu].

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní posl. dr Zadina, za výbor zahraniční posl. inž. Žilka.

Dávám slovo prvému zpravodaji - za výbor živn.-obchodní - p. posl. dr Zadinovi.

Zpravodaj posl. dr Zadina: Slavná sněmovno! Obchodně-politické styky Československa s Německem, které jsou upraveny hospodářskou dohodou z 29. června 1920 na podkladě doložky o nejvyšších výhodách, vyvíjejí se velmi nepříznivě pro Československo v důsledku silné mocnářské politiky Německa. V posledních čtyřech letech jest naše obchodní bilance s Německem pasivní a pasivita ta překročila v minulých letech 1 miliardu Kč.

V dubnu letošního roku byl upraven vzájemný platební styk mezi oběma státy zřízením vázaných účtů u Národní banky československé a u Říšské banky německé. Při tom s naší strany jest sledován ten účel, aby naše pasivum vůči Německu bylo pronikavě sníženo, poněvadž rozsah našeho dovozu z Německa bude záviseti od vývoje našeho vývozu do Německa.

Při tomto jednání uplatňovala naše delegace některé požadavky celně-tarifní, kterým Německo částečně vyhovělo a přiznalo určité celní ústupky u některých druhů zboží, zejména pro dovoz štěrku, různého zboží dřevěného, cigaretového a hedvábného papíru. Dále získali jsme vázání celní sazby pro duté sklo, přírodní barvy a poznámky pro dovoz plstí a bavlněných tkanin a určité provisorní celní kontingenty pro perleťové knoflíky. Naproti tomu Československo přislíbilo blahovolně vyřizovati žádosti o dovoz tašek a páleného vápna z Německa.

Tato dodatková úmluva není časově omezena a může býti každou z obou stran vypověděna k prvnímu kteréhokoliv měsíce se lhůtou jednoměsíční.

Výbor živn.-obchodní pojednal o této dodatkové úmluvě na schůzi dne 3. července 1933 a usnesl se na tom, doporučiti posl. sněmovně, aby ji schválila tímto usnesením:

"Národní shromáždění republiky Československé schvaluje čtvrtou dodatkovou úmluvu k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 8. května 1933 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, č. 79 Sb. z. a n." (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji - za výbor zahraniční - p. posl. inž. Žilkovi.

Zpravodaj posl. inž. Žilka: Slavná sněmovno! Jménem zahraničního výboru připojuji se k referátu, který přednesl předešlý řečník p. posl. dr Zadina, a doporučuji, aby Národní shromáždění republiky Československé schválilo čtvrtou dodatkovou úmluvu k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 8. května 1933 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933. (Souhlas.)

Předseda: Přerušuji projednávání tohoto odstavce, jakož i pořadu této schůze. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Oznamuji, že dnes o půl třetí hodině odpolední koná schůzi výbor zahraniční.

Sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby příští schůze konala se dnes o 5. hod. odpol. s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu 293. schůze.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 12 hod. 10 min. odpol.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP