"B" resp. Bar-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Bez-Bol "B" resp. Bot-Bro "B" resp. Brož-Buř

BROŽÍK Karel

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. - ústav.-práv. a zeměd.

Návrhy:

na úpravu báňské inspekce, t. 1156.

99, 12. VII. 1927; 2589, IV.

na změnu zákona ze dne 11. VII. 1922, č. 242 Sb. z., o pojištění u báňských bratrských pokladen, t. 1292.

117, 14. XII. 1927; 48, V.

aby platnost zákonů o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku ze dne 25. II. 1920, č. 143 Sb. z., o závodních a revírních radách při hornictví ze dne 25. II. 1920, č. 144 Sb. z., o hornických soudech rozhodcích ze dne 3. VII. 1924, č. 170 Sb. z., i s příslušnými prováděcími nařízeními byla rozšířena na Podkarpatskou Rus, t. 1795.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245, v níž obírá se generální stávkou v Anglii.

19, 6. V. 1926; 1107, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1198, IV.

o zákonu o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255).

104, 23. XI. 1927; 20, V.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390); návrh J. Bečko.

122, 19. I. 1928; 10, V.

Interpelace:

naléhavá, o bezpečnostních opatřeních a o báňské inspekci, aby se čelilo vzrůstu smrtelných a těžkých úrazů v dolech, t. 1079.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1183.

101, 14. VII. 1927; 2725, IV.

o průtazích při vydávání statistických výkazů o poměrech báňského průmyslu státním úřadem statistickým, t. 989/IV.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1212/VII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

Dotazy:

o úpravě sociálního pojištění dělnictva na Hlučínsku.

126, 31. I. 1928; 5, V.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

 

BUDAY Jozef, dr.

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Zvolen místopředsedou posl. sněm. a vykonal slib jako místopředseda.

60, 16. XII. 1926; 1570-1, III.

Byl členem výb. rozp. a Stál.

Návrhy:

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v republice Českoslov., t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané dle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používám dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o povolení k vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862) k nadpisu zákona a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317).

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

aby o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

aby se hlasování o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo až po projednání státního rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) im. výb.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svato-gotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby čtyři resoluce připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), týkající se vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), týkající se uvolnění budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), týkající se zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), týkající se novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 160, III.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svato-gotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

124, 25. I. 1928; 31, V.

Věcná poznámka:

v níž se ohražuje proti obvinění dr Dérera vznesenému naň a celou žudovou stranu ve schůzi 140.

142, 14. VI. 1928; 9, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti ca Teodor Dimitrijevič)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 407; zprav. V. Votruba;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 302-3, III.

okr. tr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. proti Dimitrijevičovi)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 634; zprav. V. Votruba;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 303, III.

zem. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný obsahem článků v periodickém časopise "Slovák", a to: a) ze dne 2. II. 1924, čís. 28 článkem "Hžboko klesáme", b) ze dne 24. IX. 1924, č. 218, článkem "Agent Dimitrijevič", c) ze dne 1. X. 1924, č. 223, článkem "Slovenský Deník za Dimitrijeviča", d) ze dne 9. X. 1924, č. 230, článkem "Balkánská morálka Slovenského Deníka", e) interpelací ze dne 12. XII. 1923 ministerstvu vnitra, jež byla v novinách rozšiřována)

14, 12. III. 1926; 775, I.

zpr. t. 635; zprav. dr Ravasz;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 303-4, III.

sedrie v Prešově (přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 9. VIII. 1925 v Giraltovicích)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 433; zprav. V. Votruba,

nevydán 65, 17. III. 1927; 175, IV.

obžalobného senátu sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 2065; zprav. dr Daněk;

nevydán 200, 4. VI. 1929; 37, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 40, I.

 

BUDIG Franz

XI. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br.

Zemřel 3. I. 1928.

120, 17. I. 1928; 4, V.

Za něho nastoupil Hawelka Rudolf.

Návrhy:

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelům z Modřic a sousedních obcí, těžce postižených živelními pohromami následkem průtrže hráze řeky Svratky, t. 500.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

o škodách způsobených živelnou pohromou v okrese moravsko-třebovském, t. 542.

43, 15. X. 1926; 39, III.

aby byla poskytnuta státní podpora obyvatelům Brna a okolí, postiženým průtrží mračen, t. 1185.

102, 25. X. 1927; 17, V.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1702, II.

 

BURIAN Edmund

XI. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. a zahr.

Vystoupil z klubu poslanců komunistické strany Československa a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa-Leninovců.

207, 18. VI. 1929; 53, VIII.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí nejméně 5 milionů Kč na první pomoc a odškodnění obyvatel města Mikulova, postižených požárem, t. 262.

21, 18. V. 1926; 1222, II.

na poskytnutí okamžité pomoci postiženým katastrofální průtrží mračen a velkou povodní na Brněnsku, t. 1201.

102, 25. X. 1927; 17, V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955) k § 1.

180, 19. XII. 1928; 33, VII.

na vrácení imunit. záležitosti J. Majora (t. 389) výb. imunit.

65, 17. III. 1927; 170, IV.

na vrácení imunit. záležitosti G. Steinera (t. 437) výb. imunit.

70, 29. III. 1927; 380, IV.

na vrácení imunit. záležitosti J. Majora (t. 907) výb. imunit.

126, 31. III. 1928; 29, V.

na vrácení imunit. záležitosti V. Mikulíčka (t. 1328) výb. imunit.

138, 22. III. 1928; 72, VI.

na vrácení imunit. záležitosti B. Jílka (t. 1514) výb. imunit.

155, 14. VII. 1928; 28, VI.

na vrácení imunit. záležitosti J. Haruse (t. 1537) výb. imunit.

156, 14. VII. 1928; 3, VI.

na vrácení imunit. záležitosti J. Štětky (t. 1540) výb. imunit.

156, 14. VII. 1928; 8, VI.

aby v rozpravě o osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777) řečnická lhůta nebyla omezena.

162, 19. IX. 1928; 13, VI.

na vrácení imunit. záležitosti Č. Hrušky (t. 1598) výb. imunit.

181, 20. XII. 1928; 38, VII.

na vrácení imunit. záležitosti B. Jílka (t. 1670) výb. imunit.

181, 20. XII. 1928; 41, VII.

na vrácení imunitní věci J. Hakena (t. 1928) výb. imunit.

181, 20. XII. 1928; 43, VII.

podle § 46, odst. 2 j. ř., aby se předseda vlády dostavil do schůze sněmovny, v níž návrh bude schválen, a sdělil stanovisko vlády ke článku "A přece železný kruh kolem Sovětského Ruska" z časopisu "Večer" dne 17. XII. 1928.

183, 15. II. 1929; 48, VII.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž pojednává o zemědělských clech a protestuje proti zahraniční politice RČS.

19, 6. V. 1926; 1120, II.

o změně celního sazebníku (t. 360); mluví o. čsl. soudnictví.

30, 11. VI. 1926; 1644, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2282, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670)

51, 23. XI. 1926; 531, III.

o imunitní záležitosti J. Majora (t. 389)

65, 17. III. 1927; 168, IV.

o imunitní záležitosti Jos. Petera (t. 413)

65, 17. III. 1927; 172, IV.

o imunitní záležitosti G. Steinera (t. 437)

70, 29. III. 1927; 378, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zák. o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102)

92, 30. VI. 1927; 2065, IV.

o imunitní záležitosti J. Majora (t. 907)

126, 31. I. 1928; 27, V.

o imunitní záležitosti B. Jílka (t. 1514)

155, 14. VII. 1928; 26, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 39, VI.

o vlád. návrhu zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 59, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 42, VII. 

o zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

179, 19. XII. 1928; 34, VII.

při imunitní věci Č. Hrušky (t. 1598)

181, 20. XII. 1928; 36, VII.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103)

190, 12. III. 1929; 27, VII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), v níž reaguje na vývody posl. Malíka, týkající se jeho řeči v rozpravě.

164, 21. IX. 1928; 147, VI.

Interpelace:

naléhavá, o konfiskaci deníku "Rovnost" v Brně, t. 834.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

odpov. t. 864.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

naléhavá, o konfiskaci zprávy o procesu před divisním soudem v Brně v časopise "Rovnost" v Brně, t. 949.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 987.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

naléhavá, o konfiskaci deníku komunistické strany v Brně "Rovnosti", t. 956.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 986.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

naléhavá, o konfiskaci časopisu "Rovnost" v Brně, č. 254, 255 a 259, t. 1828.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1901.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

o poměrech v československé zbrojovce v Brně, t. 181/XXII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 309/XII.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o železničním neštěstí na nádraží v Brně, t. 989/VI.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1212/XVII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o persekuci žáků středních škol v Brně, t. 1471/XI.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1568/XVII.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

Dotazy:

o justiční křivdě, spáchané na dělníku Františku Mlčochovi.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. na Kladně (přestupek podle §§ 3, 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1908; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 58, VIII.

okr. s. v Ivančicích (přestupek podle § 3 a § 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 87 tr. z., přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

165, 18. X. 1928; 7, VII.

 

BUŘÍVAL František

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Zemřel 8. VIII. 1929.

Návrhy:

aby obcím okres. správní komise v Hradci Král., ležícím v povodí řeky Orlice a Labe, které v době necelých šesti měsíců po druhé postiženy byly katastrofálními povodněmi, přiznáno bylo odškodnění, t. 550.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na rychlé odčinění, případně zmírnění škod, způsobených ledovou a větrnou smrští na českém severovýchodě dne 4. VI. 1927, t. 1062.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí státní podpory živelními pohromami postiženým ve III. župě republiky Československé na Královéhradecku, t. 1106.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

aby ve prospěch válečných slepců v Československu a válečných invalidů vůbec vydán byl v jubilejním roce požitkový zákon, odpovídající potřebám těchto osob, jímž by vzat byl náležitý zřetel na zvláště těžké postavení válečných slepců v Československu, t. 1794.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

na zřízení okresního úřadu v Úpici, t. 1880.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 17. XII. 1919, č. 2 Sb. z. na r. 1920, o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance, t. 2021.

184, 26. II. 1929; 7, VII.

na zřízení dopravního dohlédacího úřadu a reorganisaci československých stát. drah, t. 2131.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

na zařazení města Č. Třebové do vyšší třídy činovného, t. 2163.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

pozměňov. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) skup. I. kapit. 19.

55, 27. XI. 1926; 1101, III.

18 pozměňov. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě I, VI-VII.

82, 10. V. 1927; 1420-1462, IV.

aby na pořad zítřejší schůze posl. sněmovny nebylo dáno urychlené projednávání osnovy o celním sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1584, II.

podle 2. odstavce § 46 jedn. řádu, aby ministr veřejných prací a ministr sociální péče dostavili se do zítřejší schůze posl. sněmovny a podali zprávu o dosavadním výsledku jednání hornických organisací s báňskými podniky v pánvi hnědouhelné.

129, 8. II. 1928; 38, V.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z cukru (t. 456) stran uvolnění nezdaněného cukru pro včelaře.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

2 resol. k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), týkající se platu cvičných učitelů a předložení návrhu zákona na zřízení prodejního a výrobního monopolu lihového.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

3 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I. kapit. 5 a 10

55, 27. XI. 1926; 1105, 1110, 1123, III.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 795, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1696, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2019, II.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2448, II.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 49, V.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

137, 20. III. 1928; 17, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 17, VI.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 43, VII.

Interpelace:

naléhavá, o děsivé železniční katastrofě na čsl. státních drahách dne 10. IX. 1928, způsobené srážkou mezinárodního rychlovlaku č. 16 s vlakem nákladním č. 681 v Zaječí na trati Brno-Břeclav, t. 1782.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1871.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

o vyměřování poplatků, t. 538/II.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 773/XII.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

dodatečná odpov. t. 957/XVI.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o útisku, prováděném některými zaměstnavateli v textilním průmyslu, t. 724/VI.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1076/II.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o přeložení vrchního poštmistra Jana Hoyera z Města Teplé, t. 776/VI.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1212/XXI.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o protizákonném postupu intervenujícího úředníka při důvěrné schůzi železničářů v Michli dne 15. III. 1927, t. 930/X.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1212/IX.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o fašistickém teroru proti stoupencům československé strany národně-socialistické v Košťálově, t. 1299/V.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1481/XVI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o nedostatečném autobusovém spojení mezi nádražím Svatoňovice-Úpice a městem Úpicí s připojenými obcemi, t. 1407/IX.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1553/XVII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o zařazení města Hradce Král. do vyšší třídy činovného, t. 1455/II.

131, 10. II. 1928; 53, V.

o změně sídla okresní správy politické do Č. Třebové, t. 1471/II.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1568/X.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o nestejném a nespravedlivém rozdělení podpor postiženým živelními pohromami v okrese náchodském, t. 1495/VII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1689/I.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

ve věci postupu tabákové továrny ve Svitavách, pokud jde o zkoušky jazykové, t. 1615/XI.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1887/V.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o stálém porušování zákona o 8hodinové době pracovní u československých státních drah, t. 1688/X.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2033/XXII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o bytové mizerii státních zaměstnanců na Podkarpatské Rusi, t. 1767/I.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2095/XII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o stavbě spojky ze stanice Svatoňovice-Úpice do města Úpice, t. 1767/II.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2178/XIX.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o zrušení zápisu transitních vozů, t. 1767/III.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1892/XII.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o úrazových důchodcích a dárcích z milosti t. zv. provisionistů, jichž zapomenuto bylo při provedení a stanovení směrnic k zákonu o příplatcích staropensistům, výnosem ministra železnic ze dne 21. VII. 1928, č. 12.361/pres. 3., t. 1767/IV.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1999/X.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o provádění vládního nařízení č. 15 ze dne 5. III. 1927, t. 1767/V.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1957/VII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o refundování škod způsobených zaměstnancům v oblasti Českého Těšína tím, že jim nebyly vyplaceny vyšší drahotní přídavky na děti následkem pozdějšího přiznání státního občanství, t. 1767/XII.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2095/XIV.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o přeložení lékařského obvodu do Bílé Třemošné, t. 1964/XIII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2123/XXIV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o zřízení zastávky v osadě Staré Město u Náchoda, t. 1964/XIV.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

o úhradě základních učitelských platů, t. 1993/XXIV,

184, 26. II. 1929; 6, VII.

o normální tříměsíční uhelné zásobě ve výtopnách československých státních drah, t. 2161/IX.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

odpov. t. 2255/XXVIII.

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

o bezodkladném řešení nádražní otázky brněnské, t. 2161/X.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o zavedení motorových vlaků pro urychlené spojení důležitých mezistanic mezi hlavními stanicemi dálkových rychlíků, t. 2161/XI.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

odpov. t. 2277/XVIII.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o revisi ochrany našich tratí proti sněhovým závějím, t. 2161/XII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o vypracování dlouholetého investičního železničního programu a založení zvláštního fondu, jenž by soustavné provádění tohoto programu zajišťoval, t. 2161/XIII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o úrazovém odškodnění dělníka Karla Smorádka z Horního Růžodolu, t. 2161/XVIII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o protiústavním postupu státní správy železniční proti loyálním příslušníkům našeho státu, bezdůvodně odstraňovaných ze služeb drah, t. 2206/IV.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

o jmenování insp. Aloise Lhoty od ředitelství čs. drah v Brně vrchním inspektorem k termínu 1. VII. 1922 s přiznáním finančního účinku od téže doby.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

"B" resp. Bar-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Bez-Bol "B" resp. Bot-Bro "B" resp. Brož-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP