"B" resp. Bar-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Bez-Bol "B" resp. Bot-Bro "B" resp. Brož-Buř

BARTEL Hans

XII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

aby byla zřízena německá babická škola, t. 319.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

na poskytnutí podpory obcím Velké Losiny, Rapotín, Nové Losiny, Německý Bohdíkov, Nová Ves, Pekařov, Bukovice, Potůčník, Josefsthal atd. těžce postiženým živelními pohromami, t. 1092.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

aby obcím soud. okresu staroměstského, těžce poškozeným bouří, byla poskytnuta vydatná pomoc, t. 1809.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175).

15, 16. III. 1926; 924, I.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. financí dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 23, VII.

o zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

180, 19. XII. 1928; 30. VII.

Interpelace:

o prominutí dluhu z lombardu válečných půjček, t. 125/VI.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 564/XVIII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

aby byla přeložena prachárna v Šumperku, t. 249/VIII.

23, 26. V. 1296; 1254, II.

odpov. t. 442/XXX.

43, 15. X. 1926; 34, III.

Dotazy:

o zamýšleném zrušení poštovního úřadu ve Staré Vsi.

21, 18. V. 1926; 1221, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

aby byly zřízeny německé kursy pro německé porodní asistentky.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

odpov. 44, 19. X. 1926; 80, III.

o výplatě úroků z odškodňovacích dluhopisů.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

Žádost ve věcech imunity:

okresního soudu v Děčíně (přestupek podle § 312 tr. z.).

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 825; zprav. dr Daněk;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2515/6, IV.

okres. soudu v Děčíně (přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

žádost odvolána 104, 23. XI. 1927; 14, V.

 

BAYER František

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. - zdrav. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 51, VII.

Interpelace:

o opatření proti rakovině bramborů, t. 215/XVI.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

Dotazy:

o odkladu stavby nutně potřebné budovy pro státní obecnou školu v Šenově u Nov. Jičína.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o pomoci živelními pohromami postiženým okresům Vsetínu, Val. Meziříčí, Rožnovu, Novému Jičínu a Příboru.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

o revisi rent válečných poškozenců.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 230, IV.

o rychlé nouzové pomoci obcím a obyvatelům okresu opavského, hlučínského a částí na severní Moravě.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o prodeji odběrných knížek na tabák Ústředním spolkem trafikantů v Praze.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 148, 26. VI. 1928; 3, VI.

o pokutách ukládaných mlynářům za dovezenou kukuřici, spotřebovanou k účelům neprůmyslovým.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o šikanování poplatníků důchodkovým kontrolním úřadem v N. Jičíně.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

 

BEČÁK Jaroslav

XII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetř. a zdrav.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí pomoci obyvatelstvu poškozenému katastrofálním krupobitím a průtrží mračen na Kojetínsku a Konicku, t. 1129.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

aby poskytnuta byla podpora pohořelým v obci Šišmě, okres Bystřice pod Hostýnem, t. 1607.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1176 (zákon o silničním fondu).

99, 12. VII. 1927; 2549, IV.

doslov 101, 14. VII. 1927; 2706, IV.

vyjádření k resol. 2720, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu ČSR za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 645, IV.

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381).

119, 16. XII. 1927; 18, V.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soudu v Olomouci (přečin zaviněného úpadku podle § 486, č. 2, § 486 lit. a) tr. z. a přečin podle § 123 zák. ze dne 6. III. 1906, č. 58 ř. z.).

13, 11. III. 1926; 599, I.

 

BEČKO Ján

XVIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. im. - kult. - vyšetř. - zeměd. a živn.

Zvolen provisorně zapisovatelem posl. sněm.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem posl. sněm.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na úpravu právních poměrů učitelstva na nestátních veřejných školách národních a slučování těchto škol na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 28.

7, 16. II. 1926; 265, I.

aby byl vydán zákon, kterým se zrušuje § 7 uherského zák. č. XXIII z r. 1898 o hospodářských a průmyslových úvěrních družstvech, t. 305.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi, t. 306.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

aby byla bezodkladně poskytnuta pomoc obyvatelstvu v Podkarpatské Rusi, postiženému živelními pohromami, t. 449.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

aby byl vydán zákon, kterým se mění odst. 5 § 53 a § 126 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259 Sb. z. z r. 1924, t. 895.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

pozměň. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1927 (t. 670) k čl. II.

55, 27. XI. 1926; 1103, III.

pozměň. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 93, V.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se ministr železnic dostavil do nejbližší schůze a podal zprávu a vysvětlení v záležitosti obmezení stavebních prací na stavbě železnice Veselí nad Moravou-Nové Město nad Váhem.

70, 29. III. 1927; 387, IV.

Resoluce:

5 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 10, 14, 16, 21.

55, 27. XI. 1926; 1111, 1115/6, 1120, III.

3 resol. k osnově zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255), týkající se revírních báňských úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jich zaměstnanců a změny horního zákona z r. 1854.

104, 23. XI. 1927; 31, V.

Řeč v rozpravě:

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153).

15, 16. III. 1926; 899, I.

o návrhu J. Bečko (t. 306), aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., dosud platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 515).

48, 18. XI. 1926; 325, III.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.

55, 27. XI. 1926; 1060, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

64, 16. III. 1927; 109, IV.

o imunitní záležitosti G. Steinera (t. 437).

70, 29. III. 1927; 379, IV.

o zákonu, kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě (t. 790).

76, 29. IV. 1927; 710, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. a 7. V. 1927; 1260, IV.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2393, IV.

o zákonu o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255).

104, 23. XI. 1927; 25, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 50, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

150, 28. VI. 1928; 4, VI.

o osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 39, VI.

o zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955); též o výsledcích voleb do zemských zastupitelstev na Slovensku.

180, 19. XII. 1928; 25, VII.

Interpelace:

naléhavá, o hrozícím zastavení továren v Slabošovcích a Horce na Slovensku, t. 775.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 800/III. 62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o poskytnutí neoprávněných výhod na úkor státních financí pro hospodářské podniky vůdce slovenské ludové strany posl. Hlinky, t. 933.

79, 4. V. 1927; 1004, IV.

odpov. t. 996.

79, 4. V. 1927; 1005, IV.

naléhavá, o katastrofální povodni v obci Osrblie, t. 1660.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. t. 1737.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

o znovupřijetí horníků předčasně provisionovaných ředitelstvím státních dolů v Báňské Štiavnici, t. 285/II.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

o provisionistech hornických bratrských pokladen provisionovaných cizozemskými bratrskými pokladnami,

t. 285/III. 27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 576/XV.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o nedodržování zákona o osmihodinné době pracovní firmou "Prvý slovenský rolnický cukrovar" ve Farkašíně a o nedostatečném provádění živnostenské inspekce, t. 351/IV.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 773/XV.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o zabavení časopisu "Priekopník" v Ružomberku, t. 1403/II.

120, 17. I. 1928; 9, V.

o cvičeních ve zbrani zemědělských záložníků, t. 1554/VI.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1999/XIII.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o zbití Jana Šutáka četníky, t. 1688/XVIII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XXI.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

aby platnost předpisů zákona ze dne 28. III. 1928 byla rozšířena i na Slovensko a Podkarpatskou Rus, t. 2313/VIII.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

o zákazu průvodů v jednotlivých obcích na 1. května t. r., t. 2313/IX.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

v záležitosti chování neznámého generála čsl. armády.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

dodatečná odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

v záležitosti rozdělení staropensistům zbytku z odbytného Rimamuráňské společnosti.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

že nejsou vyplaceny požitky staropensistům z dělnictva tabákové režie na Slovensku.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 46, 11. XI. 1926; 234, III.

o zavedení veřejné dopravy na dráze černohronské.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o poskytnutí odškodného za zabrání továrny k vojenským účelům roku 1919 ve Zvolenu.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

dodatek k odpov. 120, 17. I. 1927; 7, V.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

žád. odvolána 69, 24. III. 1927; 291, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Báňské Bystřici (zločin podle § 4, odst. II, § 6, odst. II zák. čl. XL z r. 1914).

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 2068; zprav. dr Daněk;

nevydán 200, 4. VI. 1929; 37-8, VIII.

okr. s. v Prievidzi (přečin pomluvy ca J. Mazanec)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 resp. §§ 2 a 4 zák. čl. XLI z r. 1914)

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

 

BECHYNĚ Rudolf

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Jmenován ministrem železnic 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 15. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra železnic 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 3, V.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 10, VII.

Interpelace:

o konfiskaci "Nové Svobody" č. 42, ročník V, t. 1836/V.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2033/V.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o stanovisku vlády k pokusu, aby byla změněna mezinárodní konvence o osmihodinné době pracovní, t. 2133/VII.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

odpov. t. 2255/VII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

 

BENEŠ Alois J.

I B. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. im. - in. - inkompatib. (náhr.) - kult. - soc.-pol. - zahr. - zásob. a živn.

Návrhy:

na změnu § 151 živnostenského řádu (nov. z roku 1907), t. 330.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

na změnu zákonných ustanovení o zákazu výčepu, prodeje a podávání nápojů obsahujících alkohol v den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev, t. 1291.

110, 30. XI. 1927; 108, V.

na poskytnutí mimořádných daňových úlev v důsledku enormních povětrnostních vlivů, zvláště katastrofálních mrazů a sněhových vánic letošní zimy, které zavinily téměř úplné zastavení výrobního a obchodního provozu, t. 2055.

187, 6. III. 1929; 8, VII.

Resoluce:

6 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334), týkajících se míst okresních školních inspektorů, pomocných škol, cvičných učitelů, živnostenských škol pokračovacích, postavení okres. školních inspektorů a platových nesrovnalostí učitelů občanských škol.

33, 16. VI. 1926; 1860/1, II.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 334 (vlád. návrh zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol).

33, 16. VI. 1926; 1860, II.

im. výb. zpr. t. 432 (im. O. Halke).

65, 17. III. 1927; 174, IV.

im. výb. zpr. t. 650 (im. M. Čulena).

72, 31. III. 1927; 532, IV.

im. výb. zpr. t. 703 (im. G. Steinera).

76, 29. IV. 1927; 760, IV.

im. výb. zpr. t. 961 (im. J. Mayera).

127, 1. II. 1928; 25, V.

im. výb. zpr. t. 1323 (im. V. Mikulíčka).

138, 22. III. 1928; 66, VI.

im. výb. zpr. t. 1324 (im. G. Steinera).

138, 22. III. 1928; 66, VI.

im. výb. zpr. t. 1325 (im. M. Kubicsko).

138, 22. III. 1928; 66, VI.

im. výb. zpr. t. 1985 (im. J. Krejčího).

197, 3. V. 1929; 33, VIII.

im. výb. zpr. t. 1987 (im. dr Korlátha).

197, 3. V. 1929; 33, VIII.

im. výb. zpr. t. 1988 (im. G. Steinera).

199, 24. V. 1929; 40, VIII.

im. výb. zpr. t. 1989 (im. M. Vobecké).

199, 24. V. 1929; 40, VIII.

im. výb. zpr. t. 1991 (im. F. Katze).

199, 24. V. 1929; 41, VIII.

im. výb. zpr. t. 1986 (im. Fl. Tománka).

202, 7. VI. 1929; 44, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2355 (Mezinárodní Ujednání o vývozu kostí, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928 a Protokol Ujednání).

211, 25. VI. 1929; 34, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 765, III.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 39, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 7, VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný letákem proti Noskovi a Fr. Týblovi).

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 139; zprav. A. Kříž;

nevydán 21, 18. V. 1926; 1239/40, II.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti článkem v časopise "Reforma" ze dne 6. XII. 1925 ca Em. Hanzlík).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 385; zprav. V. Košek;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 302, III.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 1309; zprav. dr Daněk;

nevydán 136, 16. III. 1928; 114, VI.

 

BENEŠ Edvard, dr.

IA voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 6, 21. XII. 1925; 172, I.

Jmenován ministrem zahraničních věcí 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Jmenován opětně min. zahraničních věcí 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován opětně min. zahraničních věcí 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Vzdal se posl. mandátu 8. VII. 1926.

42, 14. X. 1926; 3, III.

Za něho nastoupil Červinka František.

 

BENEŠ Vojta

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zahr.

Návrhy:

ohledně pomoci obci Zvíkovci na okrese zbirožském, postižené živelními pohromami, t. 186.

14, 12. III. 1926; 825, I.

aby z vládních prostředků poskytnuta byla obcím a obyvatelům okresu sušického, postiženým krupobitím dne 24. t. m. nutná podpora, t. 529.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

na bezodkladné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí nezaměstnaného dělnictva, t. 629.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na bezodkladné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí nezaměstnaného nebo zvláště hospodářsky slabého dělnictva, zejména v krajích menšinových, t. 1347.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

na přeřadění města Blovic (Plzeňsko) do C skupiny činovného státních a veřejných zaměstnanců, t. 2385.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 7 a 13.

34, 17. VI. 1926; 2131/2, II.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2358/60, II.

pozměň. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1927 (t. 670), skup. I., kapit. 10.

55, 27. XI. 1926; 1096, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k § 4.

82, 10. V. 1927; 1533, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 19/20, VIII.

Resoluce:

1 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelů (t. 334), týkající se přiznání výchovného učitelkám.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), týkající se rozluky církve od státu a katolických náboženských obcí.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), týkající se zřízení odborné komise pro vypracování úsporných a vhodných plánů k stavbě moderních škol.

82, 10. V. 1927; 1539, IV.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 524 (zákon o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze).

194, 25. IV. 1929; 16, VIII.

doslov 195, 26. IV. 1929; 22, VIII.

vyjádření o resol. 196, 2. V. 1929; 43, VIII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2062, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. a 7. V. 1927; 1318, IV.

o prodloužení lhůty při osnově zákona o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 1452); obírá se poměry mezi legionáři a záležitostmi osobními.

156, 14. VII. 1928; 9, VI.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 35, VIII.

Interpelace:

o vyučování cizím jazykům na veřejných školách národních, najmě občanských, t. 92/XII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/XXV.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o placení školních přirážek místním školním radám, t. 92/XIII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 725/VI.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o nezákonném vypsání konkursu na měšťanské škole chlapecké v Králové Dvoře n. Labem, t. 1337/VII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1494/VII. 

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o výrocích odbor. přednosty Mlčocha v ministerstvu školství a národní osvěty, t. 1407/XII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 2193/XI.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o invalidních rentách čsl. legionářů-invalidů ve Spojených státech amerických, t. 1595/I.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1887/XII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o používání pragmatiky státního učitelstva na učitelstvo nár. škol, t. 1615/II.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1887/X.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o mimokonkursním obsazení místa řídícího učitele v Čelákovicích, školní okres Brandýs n. L., a místa řídícího učitele v Pátku, školní okres Poděbrady, t. 1623/XVIII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2033/VIII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o neoprávněném nátlaku a překročení úřední kompetence předsedou okresního školního výboru v Rokycanech, dr Kumpfem, t. 1688/XIV.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2193/II.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o úpravě služebních poměrů státních zaměstnanců-invalidů, t. 1688/XIX.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2123/IV.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o započítávání presenční služby vojenské do služebního a platového postupu učitelů národních škol, t. 1993/XVII.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2277/VII.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o zástupcích školy v místní školní radě v Čepicích, t. 2278/X.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

že učitelský spolek "Komenský" v Kroměříži byl magistrátem v Kroměříži napomenut pro účast na vzdělávací přednášce o rozluce církví od státu.

7, 16. II. 1926; 261, I.

podle § 70 jedn. ř. o nezodpověděných interpelacích a dotazech, vznesených jednak na předsedu vlády, jednak na jednotlivé ministry za trvání této posl. sněmovny od r. 1925.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. předs. posl. sněm.

195, 26. IV. 1929; 26, VIII.

 

BERAN Rudolf

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. ústav. práv. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona na zřízení pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti, t. 631.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na vydání zákona, jímž upravuje se vyučování hudbě a zpěvu, t. 749.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a podobných kapitálů (t. 246), týkající se urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

3 resol. k osnově zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512), týkající se zrušení ministerstev zásobování, zdravotnictví, pošt a telegrafů a železnic, a zřízení ministerstva dopravního, jemuž bude přiděleno též letectví a vodní dráhy.

41, 25. VI. 1926; 2578, II.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1111 (návrh Fr. Staňka, dr Dolanského, dr Budaye, dr Lukavského, R. Mlčocha, Fr. Windirsche, dr Luschky a A. Stenzla na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zvanou distomatosa).

99, 12. VII. 1927; 2525, IV.

Dotazy:

o pomoci postiženým živelní pohromou.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

"B" resp. Bar-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Bez-Bol "B" resp. Bot-Bro "B" resp. Brož-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP