"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-Mys

MLČOCH Rudolf

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. - ústav. práv. - zahran. a živnost.

Návrhy:

aby min. škol. a nár. osvěty učinilo kroky k sestátnění obch. akad. v Hořicích a poskytlo bezodkladnou pomoc, t. 421.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na změnu nařízení vlády R. Č. z 2. IX. 1920, jímž se provádí opatření Stál. výb. z 25. VIII. 1920, č. 494 Sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků, t. 634.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na odstranění pomníků členů rodiny habsburské nebo habsbur.-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na zřízení úřadu pro vidování průvodních listin v Olomouci, t. 1592.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

týkající se lichevních soudů, t. 3240.

106, 9. XII. 1921; 1475. IV.

obnoven č. 3486 viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

o úlevách při vyměřování a vymáhání daní, t. 3878.

175, 29. XI. 1922; 1302. VI.

v záležitosti živelní pohromy na Prostějovsku, Přerovsku, Kroměřížsku a Vyškovsku, t. 4619.

267, 3. VI. 1924; 780. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827), týkající se změny v § 1.

65, 16. III. 1921; 2795. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. 2 o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305), týkající se § 2.

115, 20. XII. 1921; 1824. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446), týkající se čl. III.

133, 31. III. 1922; 161. V.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz k zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zavíječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 4422. III.

na zřízení 24členného výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

Resoluce:

7 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

28, 1. XII. 1920; 805, 808, 809, 810, 813, 814, 815. II.

5 resol. k témuž předmětu, týkajících se zákazu řemeslných prací v trestnicích, zásob. živnostnictva uhlím, jednotného sociál. pojištění dělnictva, živnostnictva a zemědělců, zrušení maximálních cen masa, zaplacení živnostenských pohledávek býv. Rak.-Uh.

31, 4. XII. 1920; 1236, 1237, 1238, 1241, 1243. II.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572), týkající se vztahu tohoto zákona k provozovacím místnostem maloživnostníků.

56, 17. II. 1921; 2308. II.

k osnově zákona o státní záruce svazům živnostenských družstev (zpr. t. 3317), týkající se prováděcího nařízení k povolování záruk.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446), týkající se voleb do komise pro daň z výdělku.

133, 31. III. 1922; 161. V.

týkající se novelisace opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (t. 560, příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se odepsání nezaplacené moučné dávky a zrušení ministerstva zásobování.

175, 29. XI. 1922; 1387, 1391. VI.

k osnově zákona o úpravě hospodaření v závodech státních (zpr. t. 3891), týkající se zrušení řemeslných dílen zřízených u státních úřadů.

177, 7. XII. 1922; 1526. VI.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949), jíž se vláda vyzývá k všestranné podpore stavebního ruchu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

3 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se snížení celních sazeb, volby do daňových odhadních komisí a provádění exekucí.

236, 30. XI. 1923; 1153-4, 1156. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

4, 8. VI. 1920; 100. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 475. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2798. II.

o vlastní naléh. interp. o nespravedlivém vyměřování daní (t. 2339).

72, 14. VII. 1921; 467. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 149. IV.

o prohlášení dr. Beneše, v němž podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 234. IX.

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1941. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2497. IV.

o zmocnění min. financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 47. V.

o prohlášení min. předsedy dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 603. V.

o úpravě hospodaření ve státních závodech (zpr. t. 3891).

177, 7. XII. 1922; 1513. VI.

o úpravě požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1654. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2384. VI.

o prohlášení min. zahraničí věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 115. VIII.

o dalším zmocnění vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (t. 4362), v níž kritisuje systém povolovací politiky v R. Č.

242, 13. XII. 1923; 1460. VIII.

o obchodní úmluvě mezi R. Č. a Francií ze 17. VIII. 1923 (t. 4344), v níž obírá se záležitostí správkáren fy Baťa.

242, 13. XII. 1923; 1484. VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 582. IX.

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2127. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženveský).

296, 31. X. 1924; 118. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

344, 3. VI. 1925; 161. XI.

Věcná poznámka:

v níž kritisuje povolovací systém obchod ní politiky v R. Č.

236, 30. XI. 1923; 1146. VIII.

Interpelace:

pilná, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 299. II.

ohledně nedostateč. zásobování mistrů kovářských atd. kovářským uhlím,

t. 9. 3, 2. VI. 1920; 32. I.

odpov. t. 345. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o zdlouhavém vyřizování živnosten. odpovědí, rekursů a pod. okres. a zemsk. polit. správami,

t. 51. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 399. 14, 26. X. 1920; 26. II.

dodatek k t. 399. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

o hromadném trestání obchodníků a živnostníků pro opomenuté vyznačování cen zboží,

t. 1810. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2432. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o nespravedl. vyměřování daní,

t. 2339. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2585. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

o zamýšlené subvenci ve výši 250 mil. Kč konsumům a družstvům,

t. 4443/I. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 5042/XI. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o zamýšleném zřízení Velkonákupny pro opatření masa v cizině a zřízení tuzemských prodejen,

t. 4551/VI. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4844/I. 294, 30. X. 1924; 7. X.

Dotazy:

o zadržení některých legionářů a zajatců, příslušníků R. Č., v Rusku.

42, 14. I. 1921; 1651. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o velikém průtahu v placení živnostenských účtů státem.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 182. III.

o zřizování řemeslnických dílen při státních úřadech a ústavech.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

o zamýšleném zřízení nákupny pro trestnice v republice Československé.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o provádění revise u fy. Carl Budischowsky Söhne v Borovině.

86, 18. X. 1921; 7. IV.

odpov. 91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o zamýšleném zrušení okresních soudů ve všech místech, kde není okresní politické správy.

89, 21. X. 1921; 214. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o odsouzení Frant. Biegla, pekařského mistra v Liberci, lichevním soudem.

89, 21. X. 1921; 214. IV.

o zaplacení doplatku za dodávky vojenské obuvi, provedené maloživnostnictvem.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o volbách do Okresní nemocenské pokladny v Jevíčku.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o zabavení letáku "Němci a židé svůj k svému, Češi proti svému".

236, 30. XI. 1923; 1097. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o zrušení hotelu v Hradci Králové.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

Žádost ve věcech imunity:

aby byla min. obchodu inž. Lad. Novákovi udělena důtka pro urážlivý projev, učiněný ve 236. schůzi.

239, 10. XII. 1923; 1268. VIII.

Volán k pořádku:

333, 19. III. 1925; 1382. X.

 

MODRÁČEK František

I. voleb. kraj

PL ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. a rozp.

Vystoupil z klubu PL

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Stal se hospitantem klubu ČSD

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

Volební soud sděluje zastavení řízení pro vystoupení ze strany.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Návrhy:

o společnostech s dělnickým podílnictvím, t. 20.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na vydání zákona o úlevách daňových a poplatkových pro obecně prospěšná stavební družstva, t. 1013.

32, 14. XII. 1920; 1276. II.

na odstranění pomníků členů rodiny habsburské nebo habsbursko-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

o přídělu velkého majetku pozemkového státem zabraného k účelům starobního a invalidního pojištění,

t. 4156. 214, 15. V. 1923; 498. VII.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zavíječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 442. II.

Resoluce:

týkající se novelisace opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (t. 560, příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306) k § 34.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1553 (státní pomoc požárem postiženým v Třešti na Moravě).

61, 8. III. 1921; 2474. II.

im. výb. zpr. t. 4579 (im. H. Tausika)

272, 12. VI. 1924; 909, 910. IX.

im. výb. zpr. t. 4654 (im. H. Simma)

274, 17. VI. 1924; 983. IX.

im. výb. zpr. t. 4865 (im. Ferd. Práška)

314, 15. XII. 1924; 911. X.

im. výb. zpr. t. 4694 (im. inž. Junga)

321, 29. I. 1925; 1087. X.

im. výb. zpr. t. 4706 (im. J. Knirsche)

326, 10. III. 1925; 1281. X.

im. výb. zpr. t. 4986 (im. Št. Daruly)

330, 16. III. 1925; 1327. X.

im. výb. zpr. t. 4692 (im. H. Tausika)

347, 9. VI. 1925; 290. XI.

im. výb. zpr. t. 4992 (im. J. Kříže)

351, 1. VII. 1925; 373. XI.

im. výb. zpr. t. 4987 (im. R. Merty)

352, 2. VII. 1925; 395. XI.

im. výb. zpr. t. 5253 (im. dr. Lehnerta)

376, 13. X. 1925; 1502. XI.

im. výb. zpr. t. 5370 (im. dr. Gáti)

377, 14. X. 1925; 1526. XI.

im. výb. zpr. t. 5371 (im. dr. Hanreicha)

377, 14. X. 1925; 152-6. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 218. I.

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 479. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1093. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2294. II.

o naléh. interp. V. Johanise (t. 2499), dr. Czecha (t. 2524), A. Tučného (t. 2550) a J. Bubníka (t. 2561) o stávce bankovního personálu.

75, 22. VII. 1921; 701. III.

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepych. (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 84. IV.

o prohlášení dr. Beneše, jímž podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 236. IV.

o státní záruce družstvům dělnickým (zpr. t. 3314), zeměděl. (zpr. t. 3315) a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3317).

119, 12. I. 1922; 2027. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2391. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 90. V.

o obchodní dohodě. mezi R. Č. a republ. Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921 (zpr. t. 3476).

137, 5. IV. 1922; 284. V.

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1518. V.

o změně a doplnění zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 3766).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1608. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 465. VI.

o úpravě požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15 a 16. XII. 1922; 1652. VI.

o imunitní záležitosti dr. Schollicha (zpr. t. 4661).

280, 26. VI. 1924; 1135. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1672. IX.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 299. II.

o vyřizování žádostí stavebních družstev,

t. 882. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1953. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o udělování remunerací a výpomocí, dále o jmenování kancelářských úředníků ve státním pozemkovém úřadě,

t. 3740/II. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3801/V. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

Dotazy:

stran jmenování zástupců občanstva do českého školního výboru v Klatovech.

145, 13. VI. 1922; 774. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

Volán k pořádku:

280, 26. VI. 1924; 1130. IX.

 

MOLÍK František

X. voleb. kraj.

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - imunit. - inic. - ústav. práv. - zásob. a živnost.

Návrhy:

stran živelní pohromy v okrese tisahatském v berežské župě v Podkarpatské Rusi, t. 2549.

72, 14. VII. 1921; 486. III.

na státní výpomoc poškozeným požárem v Horních Dubňanech (okres Krumlov na Moravě) a v Stupešicích (okres Hrotovice na Moravě), t. 3173.

93, 18. XI. 1921; 465. IV.

na stavbu dráhy Čes. Budějovice, Jindř. Hradec, Telč-Mor. Budějovice, Jaroměřice, Mor. Krumlov, Ivančice, t. 3179.

94, 19. XI. 1921; 622. IV.

na státní výpomoc poškozeným požárem v Rudlicích na Znojemsku, t. 3231.

105, 7. XII. 1921; 1465. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě požitků válečných poškozenců (zpr. t. 2794), týkající se novelisace zák. z 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n.

84, 6. VIII. 1921; 1162. III.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 4355 (prodloužení lhůty pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně).

242, 13. XII. 1923; 1450. VIII.

Řeč v rozpravě:

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání kantin, trafik a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1168. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 652. IV.

o změně a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1851. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc.-pol.).

174, 28. XI. 1922; 1184. VI.

o upravení drahotní přirážky k důchodům váleč. poškozenců (zpr. t. 3915).

178, 12. XII. 1922; 1556. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 825- VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1386. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

306, 26. XI. 1924; 634. X.

Interpelace:

ve věci živelní pohromy na Znojemsku,

t. 318. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 701. 20, 11. XI. 1920; 277. II.

Dotazy:

o poměrech na Znojemsku.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o snížení poplatků za připouštění koní.

74, 19. VII. 1921; 575. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

 

MONDOK Ivan

XXIII. voleb. kraj

K

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Byl členem výb. kult. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru pro tuto akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 899. IX. (malorus. 935)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174), v níž zabývá se krveprolitím v Berehově z 31. V. 1925.

344, 3. VI. 1925; 154. XI. (malorus. 178)

Interpelace:

naléhavá, o zavraždění tří dělníků četníky ve Svaljavě,

t. 4800. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

odpov. t. 4904/I. 301, 19. XI. 1924; 372. X.

naléhavá, o krveprolití v Berehově,

t. 5196. 349, 23. VI. 1925; 327. XI.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stolice v Hustu (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi v Jasini dne 11. března 1924 konané)

265, 27. V. 1924; 741. IX.

zpr. t. 4663; zprav. J. Maxian;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1138-9. IX.

soud. stolice v Hustu (zločin podle § 21, č. 1 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 4. listopadu 1923 v Jasině)

265, 27. V. 1924; 741. IX.

zpr. t. 4849; zprav. K. Moudrý;

nevydán 328, 12. III. 1925; 1309-10. X.

soud. stolice v Hustu (přečiny podle § 16, č. 1 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi konané dne 14. března 1924 v Nižním Studeném)

267, 3. VI. 1924; 780. IX.

řízení zast. 312, 12. XII. 1924; 850. X.

soud. stolice v Hustu (přečiny podle § 16, č. 1 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi v Nižním Studeném dne 14. března 1924)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4868; zprav. J. Valášek;

nevydán 315, 16. XII. 1924; 924. X.

soud. stolice v Beregsasu (přečin podle § 14, č. 2, 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na veřejné schůzi v Ilnici dne 13. července 1924).

286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

zpr. t. 4878; zprav. K. Moudrý;

nevydán 337, 31. III. 1925; 9. XI.

soud. stolice v Hustu (přečin podle § 14, č. 5, pro přestupek § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. 2, čl. zák. XI-I z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 17. II. 1924 v Hustu)

286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

zpr. t. 4873; zprav. K. Moudrý;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1089. X.

soud. stolice v Užhorodě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 31. srpna 1924 v Novém Davidkovu)

307, 27. XI. 1924; 779. X.

zpr. t. 5030; zprav. K. Moudrý;

nevydán 362, 18. IX. 1925; 599-602. XI.

soud. stolice v Beregsásu (1. přestupek podle § 46 a § 42 zák. čl. XL z r. 1879, 2. přečin urážky na cti podle §§ 2 a 3, bod 1 a 2, § 4 zák. čl. XLI z r. 1914 ca slúžný Dušek, 3. přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 19. října 1924 v Brodu).

322, 11. II. 1925; 1096. X.

zpr. t. 5109; zprav. J. Mach;

vydán: pro delikty uvedené pod bodem 1. a 2.

352, 2. VII. 1925; 394-5. XI.

okr. s. v Iršavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 ca Vl. Procházka, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 5. října 1924 v Záluží).

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5124; zprav. J. Mach;

vydán: 359, 13. VII. 1925; 528. XI.

soud. stolice v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přečin podle § 18, č. 1, 3 téhož zákona, jichž se dopustil řečí na veřejném táboru v Mukačevě dne 3. srpna 1924).

342, 22. V. 1925; 10. XI.

zpr. t. 5350; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1530. XI.

soud. stolice v Hustu (přečin podle § 4 zák. čl. XL z r. 1914, přestupek podle § 15, odst. 4 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přečin podle §§ 2 a 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 4. února 1925 v Berezniku).

350, 25. VI. 1925; 338. XI.

(žád. za stíhání pro přečin podle §§ 2 a 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 odvolána).

zpr. t. 5268; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1527. XI.

Volán k pořádku:

322, 11. II. 1925; 1097. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.

"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-MysPřihlásit/registrovat se do ISP