"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-Mys

MAREK Jaroslav

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - Stál. - ústav. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

v záležitosti regulování toku Moštěnky, okres přerovský, ve středu její části, t. 659.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, odst. I.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941) k § 2.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně zákonných ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 171. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zrušení svěřenství (zpr. t. 4766) na doplnění § 3.

280, 26. VI. 1924; 1148. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení uherského obchodního zák. čl. XXXVII/1875 (zpr. t. 5191) k čl. IV.

348, 23. VI. 1925; 317. XI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojen. soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 2-7.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

doplňov. návrh k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4678) k § 12.

274, 17. VI. 1924; 968. IX.

na odklad hlasování o prohlášení min. financí inž. Bečky o státním rozpočtu na r. 1925.

296, 31. X. 1924; 146. X.

na schválení prohlášení min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 147. X.

podaný u přílež. projednávání zpr. t. 4736 (zákon o stihání úplatkářství), aby resoluce usnesená ústav. práv. výb. při projednávání návrhu zákona byla odkázána výb. rozp.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

na vrácení zpr. t. 5064 (změna zákona o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet) výb. rozp. a na přikázání osnovy také výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na vrácení zpr. t. 5065 (zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) výb. rozp. a na přikázání osnovy též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi.

219, 30. X. 1923; 32. VIII.

aby o prohlášení min. zásob. dr. Franke o vzestupu drahoty (naléhavé interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1924; 1197. IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci stoupání drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o krvavé srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1107. X.

aby rozprava o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) byla sloučena s rozpravou o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

na sloučení rozpravy o t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných) s rozpravou o t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 878. IX.

aby byla sloučena rozprava o t. 4734 a 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci nestátnímu učitelstvu na Podkarp. Rusi a Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1064. IX.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 5118 (placená dovolená) a zpr. t. 5119 (zákon o svátcích).

336, 21. III. 1925; 1483. X.

Resoluce:

k osnově zák. o státní záruce dělnickým družstvům (zpr. t. 3314), týkající se poskytnutí stejných výhod družstvům konsumním.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se poskytnutí nezapočitatelných odměn do pense.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se směrnic při vybírání daní opožděně vyměřených.

236, 30. XI. 1923; 1155. VIII.

k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskov. urážek (zpr. t. 4569), týkající se předložení zákona o tisku, novinářského školství a sociál. postavení novinářů.

263, 15. IV. 1924; 609. IX.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se poplatníků, jichž úroda byla zničena živelní pohromou.

291, 4. IX. 1924; 2063. IX.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 191 (změna zák. o úpravě zdravotní služby v obcích).

15, 27. X. 1920; 39. II.

doprav. výb. zpr. t. 890 (sestátnění soukromých železnic).

35, 17. XII. 1920; 1475. II.

doprav. výb. zpr. t. 1306 (zřízení státní regulační komise pro Velké Brno).

52, 8. II. 1921; 2156. II.

doprav. výb. zpr. ústní o peticích želez. komitétu dráhy Litomyšl-Polička-Jimramov-Nové Město a městské rady v Litomyšli.

65, 16. III. 1921; 2788. II.

zahran. výb. zpr. t. 3293 (smlouva mezi R. Č. a rep. Rakouskou o vedení hranice a některých souvislých otázkách, uzavřená v Praze).

118, 10. I. 1922; 1986. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3304 (výkup dráhy Rakovník-Louny).

118, 10. I. 1922; 1996. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3376 (přistoupení R. Č. k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané r. 1875 v Paříži).

125, 25. I. 1922; 2536. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3404 (úprava pensí stát. zaměstnancům systému uherského a jich pozůstalým v Podkarp. Rusi).

128, 27. I. 1922; 2685. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3604 (zápis elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih).

144, 9. VI. 1922; 755, 757. V.

doprav. výb. zpr. t. 3733 (výkup ústecko-teplické dráhy státem).

153, 23. VI. 1922; 1265, 1289. V.

zahran. výb. zpr. t. 3721 (smlouva mezi R. Č. a rep. Rakouskou o urovnání tuzemského i cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, podepsaná ve Vídni dne 18. II. 1922).

153, 23. VI. 1922; 1291. V.

zahran. výb. zpr. t. 3933 (Úmluva o úpravě vzduchoplavby, sjednaná v Paříži dne 13. X. 1919).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1954. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4086 (předložení Labských plavebních akt, sjednaných v Drážďanech 22. II. 1922 Nár. shrom.).

203, 24. IV. 1923; 243. VII.

doprav. výb. zpr. t. 4109 (výkup dráhy Počeradce-Vrksmany).

206, 3. V. 1923; 288. VII.

doprav. výb. zpr. t. 4339 (výkup místní dráhy v údolí Borže).

242, 13. XII. 1923; 1467, 1471. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4307 (úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu a právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku).

242, 13. XII. 1923; 1492. VIII.

doprav. výb. zpr. t. 4717 (výkup místní dráhy Holič-Hodonín).

277, 24. VI. 1924; 1020. IX.

Řeč v rozpravě:

o úpravě hospodaření ve státních podnicích (zpr. t. 3891).

177, 7. XII. 1922; 1516. VI.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti podání návrhu zákona, kterým by se urážky na cti spáchané tiskem odňaly soudům porotním,

t. 4437. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

zodpověděna prohlášením minist. předsedy Ant. Švehly.

247, 6. III. 1924; 24. IX.

naléhavá, jaká opatření učinila vláda a co hodlá ještě podniknouti, aby vlna drahoty byla zastavena a snížením cen životních potřeb, včetně průmyslových výrobků, byl umožněn hospodářský život státu,

t. 4818. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

zodpověděna prohlášením ministra zásobování dr. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

naléhavá, o chování generálního superiora čs. branné moci dr. Bombery v Římě,

t. 5324. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

naléhavá, o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách,

t. 5325. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

zodpověděna prohlášeními správce min. škol. dr. Markoviče

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

a min. veř. zdravot. J. Šrámka

364, 24. IX. 1925; 633. XI.

o výsledcích prohlídky v kanceláři pojišťovny "Phönix",

t. 328. 14, 26. X. 1920; 22. II.

o oddalování vyřízení sporných otázek sociálně-hospodářské a existenční povahy mezi ministerstvem železnic a zastupitelstvem železničních zaměstnanců ústředním důvěrnickým sborem, jakož i odborovými organisacemi,

t. 3321/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

zodpověděna prohlášením ministra spravedlnosti dr. Dolanského.

117, 21. XII. 1921; 1928. IV.

ve věci katastrofy na dolu "Gabriela" v Karvinné,

t. 4584. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4586. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

ve věci výpomoci postiženým živelními pohromami,

t. 4617/V. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4902/IX. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o událostech při stávce v Trenčíně,

t. 4910. 295, 30. X. 1924; 68. X.

odpov. t. 4914. 296, 31. X. 1924; 149. X.

Dotazy:

ve věci pensijního pojištění rýsovačů první česko-moravské továrny na stroje v Praze.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

ve věci platů zaměstnanců ve vojenských táborech.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

o zatěžování berních úřadů zbytečnými z dosavadních předpisů vyplývajícími výkony.

41, 13. I. 1921; 1588. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

ve věci neuznání zkoušek z měšťanských škol při jmenování úředníků.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

o repatriaci českých kolonistů v Novovosijsku.

75, 22. VII. 1921; 685. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o propuštění zaměstnanců zastupitelského úřadu ČSR ve Vídni.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o postupu ministerstva vnitra ve věci trestního řízení proti dopisovatelům do stavovského listu "Četnický Obzor" a zneužití listovního a redakčního tajemství.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

 

MARK Vinzenz

VII. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - kom. pro dáv. z maj. - práv. - zdrav. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 3. VII. 1925.

353, 8. VII. 1925; 410. XI.

Za něho nastoupil Rustler Michael.

Návrhy:

jímž se dovoluje užívati k ukládání jistin nadačních, sirotčích a jiných dílčích dlužních úpisů, vydaných městem Opavou v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč, t. 3535.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na změnu některých ustanovení o přednostním právu knihovním přímých daní, t. 4067.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k § 2.

241, 12. XII. 1923; 1383. VIII.

Resoluce:

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se obecních financí, úředníků fin. správ a kontroly stát. dluhů.

28, 1. XII. 1920; 814. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1290. IV.

6 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. VII., VIII. a IX. (zpr. t. 4300), týkajících se kontroly stát. dluhu, staropensistů, nemocenského pojištění stát. zaměstnanců, propočítání služební doby vojenských čekatelů, přídavků na děti stát. zaměstnanců narozené po 31. prosinci 1922 a úpravy platů "akademikům".

235, 29. XI. 1923; 1070-71. VIII.

8 resol. k témuž předmětu, týkajících se subvence pro hudební školu v Přísečnici, zrušení dávky z vína v lahvích, vypracování nových předpisů pro vybírání daní, zrušení válečných přirážek k daním, snížení poštovních a železničních sazeb a provádění nouzových prací.

236, 30. XI. 1923; 1252-3, 1155-7, 1159. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.)

28, 1. XII. 1920; 787. II. (něm. 889)

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2244. VI. (něm. 2278)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.)

231, 26. XI. 1923; 629. VIII. (něm. 656)

o zřízení Všeobecného fondu peněžních ústavů, o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů a o vkladních knížkách (zpr. t. 4829, 4830 a 4837).

290, 23. IX. 1924; 1919. IX. (něm. 1998)

Interpelace:

o zabavení časopisu "Egerland" a "Marienbad-Tepler Bezirksblatt",

t. 3690/XI. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3790/V. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o zamýšleném snížení požitků státních zaměstnanců,

t. 3690/XII. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3790/XI. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o událostech v Chebu dne 22. října 1922,

t. 3816/VII. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o neodůvodněném zabavení čísla 122 ze dne 24. října 1922 periodických časopisů "Egerland" či "Marienbad-Tepler Bezirksblatt",

t. 4041/XVI. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4173/IV. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o snížení daní, železničních nákladních sazeb a jiných dávek z uhlí,

t. 4044/XIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4550/XV. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

že železniční průvodčí zneužívají své úřední činnosti,

t. 4044/XVII. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XVIII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o zákazu užívání místopisného označení "Egerland",

t. 4385/VII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 5035/II. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

aby předpisy na ochranu stavební živnosti byly prováděny přesně,

t. 4385/X. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4500/XXI. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

Dotazy:

o zvláštních právech Chebska a města Chebu.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

o zřízení zastávky "Trebendorf" na místní dráze Tršnice-Schönbach.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o cvičeních ručními granáty a o náhradě oběti úrazu při takových cvičeních.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o zavedení úplného nedělního klidu v chebských obchodech podle § 75 článek IX živn. řádu.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

že se nedodává pošta obyvatelům osady "Na Dole" u nádraží Nový Kostel-Brenndorf (okres vildštejnský).

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Chebu (soukromá žaloba pro urážku na cti)

11, 8. VII. 1920; 575. I.

řízení zast. 13, 10. VII. 1920; 7122. I.

kraj. s. v Chebu (zločin podle §§ 5, 101 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

řízení zast. 198, 23. III. 1923; 10. VII.

 

MARKOVIČ Ivan, dr.

XV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - práv. - soc. pol. - Stál. - úsp. kom. - ústav. - ústav. práv. a vyšetřov.

Jmenován ministrem národní obrany 16. VII. 1920.

Sproštěn úřadu ministra národní obrany 14. IX. 1920.

Jmenován ministrem pro sjednocení, zákonodárství a organisaci správy 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Pověřen správou ministerstva školství a národní osvěty 3. X. 1924.

294, 30. X. 1924; 2. X.

Návrhy:

na změnu zákona o řádu volení v obcích R. Č., t. 1406.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o omezení práva stěhov. (zpr. t. 1441), týkající se změn v 1. odstavci a některých změn v osnově tohoto zákona pro Slovensko.

52, 8. II. 1921; 123. II.

Resoluce:

k osnově zák. o prozatím. dělení katastrálních parcel a jeho knihov. provedení (zpr. t. 3379).

125, 25. I. 1922; 2519. IV.

k osnově zákona o i vystěhovalectví (zpr. t. 3389), týkající se vydání populárně psané brožury o vystěhovalectví.

127, 26. I. 1922; 2606. IV.

Zpravodajem:

Stál. výb. zpr. t. 286. (smlouva mezi R. Č. a republ. Rakouskou o stát. občanství a ochraně menšin).

11, 8. VII. 1920; 577. I.

im. výb. zpr. t. 892 (im. Vl. Tusara)

32, 14. XII. 1920; 1313. II.

im. výb. zpr. t. 893 (im. R. Heegera)

32, 14. XII. 1920; 1313. II.

ústav. výb. zpr. t. 1877 (mimořádná župní přirážka na Slovensku).

66, 31. III. 1921; 16. III.

im. výb. zpr. t. 2598 (im. K. Svetlíka)

89, 21. X. 1921; 211. IV.

im. výb. zpr. t. 2599 (im. J. Koudelky)

89, 21. X. 1921; 212. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3224 (prodloužení lhůty organisace řádných soudů 1. a II. stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích a petice Svazu čsl. soudců v Praze).

105, 7. XII. 1921; 1447. IV.

im. výb. zpr. t. 3298 (im. J. Bečko)

118, 10. I. 1922; 1997. IV.

im. výb. zpr. t. 3299 (im. F. Bendy)

118, 10. I. 1922; 1998. IV.

im. výb. zpr. t. 3704 (im. V. Dyka)

150, 21. VI. 1922; 1186. V.

im. výb. zpr. t. 3705 (im. J. Zverce)

150, 21. VI. 1922; 1186. V.

im. výb. zpr. t. 3707 (im. Fl. Tománka)

150, 21. VI. 1922; 1186. V.

im. výb. ústní zpráva o návrhu J. Davida na udělení důtky posl. inž. Kallinovi za nepřípustný výrok pronesený ve 147. schůzi.

150, 21. VI. 1922; 1187. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3746 (úprava právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi).

156, 26. VI. 1922; 1463. V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 208. I.

o pilné interp. dr Labaje (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1363. II.

o ratifikaci mírových. smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1904. II.

o omezení práva stěhovacího. (zpr. t. 1441).

52, 8. II. 1921; 2130. II.

o událostech v Krompachu, zpráva vyšetř. výb.

63, 11. III. 1921; 2614. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 172. IV.

o vystěhovalectví (zpr. t. 3389).

127, 26. I. 1922; 2602. IV.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

133, 31. III. 1922; 174. V.

Interpelace:

o provádění nařízení min. s plnou mocí pro správu Slovenska o přetvoření obecních výborů,

t. 671. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1268. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

 

MAŠATA František

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - soc. pol. - Stál. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy na Českomoravské vysočině, t. 38.

6, 11. VI. 1920; 306. I.

na státní výpomoc obětem požáru v Senožatech, okres Humpolec, t. 733.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

Resoluce:

k osnově zákona o změně ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu (zpr. t. 4020), týkající se ochrany družstevnictví.

196, 8. III. 1923; 2468. VI.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1517 (úprava starších smluv o těžbě dříví).

55, 16. II. 1921; 2231. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1473 (zajištění expedice strojených hnojiv z továren před podzimním osevem).

55, 16. II. 1921; 2241. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1474 (opatření hnojivého vápna pro podzimní setí).

55, 16. II. 1921; 2244. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1475 (zajištění výroby strojených hnojiv v tuzemských továrnách).

55, 16, II. 1921; 2245. II.

zeměd. výb. zpr. t. 3315 (státní záruka zemědělským družstvům vyjma družstva úvěrní a konsumní).

119, 12. I. 1922; 2019. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3354 (změna některých ustanovení zákona o dani z lihu).

120, 13. I. 1922; 2070. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3347 (plodinová bursa v Bratislavě a zákaz termínových obchodů s obilím na Slov. a Podk. Rusi).

122, 19. I. 1922; 2184. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3355 (úprava užívání pozemků v Podkarp. Rusi za podíl jich naturálního výnosu).

112, 19. I. 1922; 2193. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3408 (přechodná ustanovení k zákonu náhradovému, pokud jde o parcely ze zabraného majetku pozemkového).

129, 27. I. 1922; 2738. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3742 (zákon o obnově prozatímního vnuceného pachtu).

156, 26. VI. 1922; 1474, 1477. V.

zeměd. výb. zpr. t. 4641 (okres. záložny hospodářské a kontribučenské fondy peněžní v Čechách).

269, 5. VI. 1924; 822. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 649. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 162. IV.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 237. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 801. VI.

Dotazy:

o nezákonném postupu při vyměřování daně z obratu zemědělcům, zvláště u berní správy v Humpolci.

71, 12. VII. 1921; 338. III.

o propuštění půdy ze záboru Františku Maškovi, členu Národního shromáždění, ze Zelče u Tábora.

273, 13. VI. 1924; 944. IX.

o zpoplatňování trhových smluv uzavřených členem Národního shrom. velkostatkářem Maškem v Zelči u Tábora.

273, 13. VI. 1924; 944. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-MysPřihlásit/registrovat se do ISP