"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-Mys

MEISSNER Alfred, dr.

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - práv. - rozp. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. ústav. a ústav. práv.

Jmenován ministrem spravedlnosti 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra spravedlnosti 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Návrhy:

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, t. 3311.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu r. 1922 (zpr. t. 3310), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o státním soudu (zpr. t. 4022) k §§ 2, 5, 6, 23 a 24.

194, 6. III. 1923; 2441-2. VI.

doplňov. návrh podaný při projednávání zprávy o VII. mezinárodní parlament. konferenci obchod. v Lisaboně (zpr. t. 3393), týkající se obeslání parlamentární konference obchodní v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

na zahájení rozpravy ve schůzi 140 o prohlášení min. předs. dr. Beneše o janovské konferenci, proneseném ve schůzi 139,

139, 23. V. 1922; 432. V.

Resoluce:

k osnově zák. o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2774. II.

k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se prováděcího nařízení o volbách do nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1443 (zřízení trestních pracovních oddílů).

52, 8. II. 1921; 2135. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 221. II.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1299. II.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 550. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

162, 27. X. 1922; 302. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudu (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2404. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 425. X.

 

MERTA Rudolf

X. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - soc. pol. - Stál. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. - zdrav. - zásob. a živnostenského.

Návrhy:

na vydání zákona o úpravě pachtovného z pozemků, t. 3775.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

na odškodnění obyvatelů v území X. jihlavské župy v Třebíči, Brtnici, Kněžicích, Opatově, Předíně i jiných místech, postižených strašnou živelní pohromou, t. 5169.

344, 3. VI. 1925; 139. XI.

14 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově živnostenského zákona pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (zpr. t. 4773) k §§ 102, 103, 107, 112-114, 120, 124-126, 128, 134, 135, 139-141 a 145.

293, 25. IX. 1924; 2141-2. IX.

na vrácení zpr. t. 4620 (zcizení státního nemovitého majetku užívaného zbrojovkou v Brně) výborům.

267, 3. VI. 1924; 798. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 625. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 597. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.)

170, 21. XI. 192; 708. VI.

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1465. VI.

o obchodní smlouvě uzavřené dne 7. X. 1922 mezi R. Č. a republikou Lotyšskou (zpr. t. 3986); obírá se výhradně ruskými poměry.

187, 13. II. 1923; 2156. VI.

o zcizení státního nemovitého majetku užívaného zbroj. v Brně (zpr. t. 4620); připojuje vylíčení krvavých událostí ve Svaljavě na Podkarpatské Rusi.

267, 3. VI. 1924; 794. IX.

o stanovení mírového počtu čsl. vojska pro léta 1924-27 (zpr. t. 4643).

272, 12. VI. 1924; 869. IX.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi R. Č. a král. Dánským z 31. I. 1924 (zpr. t. 4503).

355, 9. VII. 1925; 450. XI.

o imunitní záležitosti I. Mondoka (zpr. t. 5030); protestuje proti bílému teroru v Bulharsku a Polsku.

362, 18. IX. 1925; 600. XI.

Prohlášení:

jménem klubu K o stávce horníků, kovodělníků a lučebníků na Ostravsku; podáno při projednávání zákona o exekuci na výměnky (zpr. t. 5126).

337, 31. III. 1925; 7. XI.

Interpelace:

o zvláštních poměrech v zemsk. obilním ústavu v Bratislavě,

t. 897. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 2370. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o zvláštních poměrech v zemsk. obilním ústavě v Bratislavě,

t. 978. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 2370. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o zabavení "Večerníku Rudého Práva" ze dne 16. února 1921, "Rudého Práva" ze dne 17. února 1921 a časopisu "Jiskra" ze dne 19. února 1921,

t. 2058. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2287. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o nedostatku píce a o stavu dobytka,

t. 2733. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

o ubití zběha v kasárnách v Nitře,

t. 2758. 79, 2. VIII. 1921; 938. III.

odpov. t. 3221/IV. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o konfiskaci zcela nezávadné stati v návrzích k všeodborovému sjezdu,

t. 3351/XX. 128, 27. I. 1922; 2715. IV.

o přijímání těžce provinilých lidí do služeb českosloven. armády,

t. 3442/VI. 139, 23. V. 1922; 415. V.

odpov. t. 3966/IX. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o řadě nepřístojností v československé armádě,

t. 3442/X. 139, 23. V. 1922; 415. V.

odpov. t. 3790/XVII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o případu kapucína třebíčského kláštera P. Stona,

t. 3670/XXI. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3883/XV. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o konfiskační praxi na Moravě,

t. 3967/II. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4065/III. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o konfiskaci časopisu "Bezvládí" v Praze,

t. 4174/VII. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4333/X. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o poměrech u ženijního pluku č. 1 v Terezíně,

t. 5133/VIII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

Dotazy:

o bezohledném zkracování požitků kancel. pomocníků v oblasti Z. V. V. v Užhorodě.

154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

Žádost ve věcech imunity:

krajsk. s. ve Znojmě (přečin podle § 58 trest. zák.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 419. V.

řízení zast. 183, 18. XII. 1922; 1789. VI.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 a přečin podle § 300 tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

řízení zast. 183, 18. XII. 1922; 1789. VI.

okr. s. v Jihlavě (contra sekretář Havránek, urážka na cti)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 176, 5. XII. 1922; 1457. VI.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 18, č. 1 a 3, § 11, č. 2, pro zločin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., přečin podle čl. IV zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863 a přestupek podle § 488 resp. 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil výroky na táboru lidu dne 7. září 1924 ve Znojmě)

299, 17. XI. 1924; 240. X.

zpr. t. 4987; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 352, 2. VII. 1925; 395. XI.

Volán k pořádku:

194, 6. III. 1923; 2395, 2434. VI.

 

MIKLE Vincenc

XVI. voleb. kraj

mk

Nastoupil za Nagy Julia, jehož volební ověření volební soud 22. XII. 1923 zrušil.

Osvědč. posl. vydáno 247, 6. III. 1924; 4. IX.

Volba verifikována 265, 27. V. 1924; 729. IX.

Slib vykonal 247, 6. III. 1924; 4. IX.

Oznámil přípisem z 13. IX. 1925, že v poslan. sněm. zastupuje stranu "Krajinska sedliacka strana" (Országos paraszt párt).

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

305, 25. XI. 1924; 572. X. (maď. 608).

 

MIKULÁŠ Václav

I. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Bartoška Theodora dr., jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Volba verifikována 219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Slib vykonal 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Byl členem výb. zeměd.

Resoluce:

k osnově zák. o změně zákona o obnově drobných zeměd. pachtů (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákona o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

k osnově zák. o úpravě užívání pozemků na Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937), týkající se předložení pachtýřského zákona.

311, 10. XII. 1924; 834. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1024. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 660. X.

o stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1429. XI.

 

MIKULÍČEK Vítězslav

XIII. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí náhrady obcím Lunkovu, Hobšovicům, Skurám a jiným v okresích slánském a velvarském za škody utrpěné živelní pohromou, t. 4638.

269, 5. VI. 1924; 818. IX.

na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, t. 4740.

276, 24. VI. 1924; 1014. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drobných zemědělských pachtech (zpr. t. 2779), týkající se § 13.

83, 5. VIII. 1921; 1066. III.

13 pozměňov. návrhů k osnově zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 3766) k §§ 1, 4, 14, 18, 21, 41, 42, 43, 50, 59, 61 a 73.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1615. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 4884) k čl. I a II.

293, 25. IX. 1924; 2179. IX.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333) k §§ 1, 3 a 6.

374, 12. X. 1925; 1434-5. XI.

aby na pořad 280. schůze zařazeno bylo projednávání vlastního návrhu t. 4740 (změna a doplnění zákona o obnově drobných zemědělských pachtů).

279, 25. VI. 1924; 1093. IX.

Řeč v rozpravě:

o omezování práva stěhovacího, t. 1441.

52, 8. II. 1921; 2127. II.

o vyřízení návrhů ve věci drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 2779).

83, 5. VIII. 1921; 1065. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1058. IV.

o obnově prozatímního vnuceného pachtu (zpr. t. 3742).

156, 26. VI. 1922; 1475. V.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 3766).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1612. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1198. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1110. VIII.

o vlastní imunit. záležitosti (zpr. t. 4430).

249, 20. III. 1924; 135. IX.

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1208. IX.

o změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 4884).

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

o zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu (zpr. t. 5206).

355, 9. VII. 1925; 444. XI.

stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1286. XI.

stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k odstranění škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1414. XI.

Interpelace:

naléhavá, o zastřelení 14letého hocha Josefa Piatkovského v Heřmanicích ve Slezsku,

t. 4239. 220, 30. X. 1923; 35. VIII.

odpov. t. 4267/I. 222, 5. XI. 1923; 92. VIII.

naléhavá, o lihové aféře předsedy senátu Národního shromáždění Karla Práška,

t. 4318. 231, 26. XI. 1923; 631. VIII.

naléhavá, o nevyúčtování fondu pro umělá hnojiva,

t. 4772. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 5042/XIV. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

naléhavá, v záležitosti prudkého vzestupu drahoty,

t. 4820. 282, 4. IX. 1924; 1247. IX.

zodpověděna prohlášením ministra zásobování dr. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

samovolném usnesení všech pánů ministrů bez vědomí a vůle sněmovny, aby se jim vyplácel plat ministerský a úřednický, t. 1686.

60, 8. III. 1921; 2465. II.

odpov. t. 2036. 67, 19. V. 1921; 110. III.

otravování řeky Dřevnice koželužskými továrnami,

t. 2514. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3028. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

potřebě účinnější ochrany zemědělských a lesních kultur,

t. 3190/II. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

že v továrně na obuv fy Baťa ve Zlíně je soustavně porušován zákon o 8hodinné době pracovní,

t. 4748/XI. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4904/II. 301, 19. XI. 1924; 372. X.

o nedostatečných čekárnách nádražních ve stanicích Otrokovice, Malenovice, Luky, Zlín, Přítluky a Želechovice na trati Otrokovice-Vizovice,

t. 4885/V. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XXI. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o četnickém teroru při stávce na stavbě dráhy Vevelí-Myjava,

t. 4990/X. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5168/XII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o konfiskaci časopisu "Zemědělec" v Praze,

t. 5032/VI. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5056/X. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o zneužití úřední moci dr. Jílkem, úředníkem okresní politické správy v Uh. Brodě, na veřejné schůzi lidu v Nezdenicích dne 29. března 1925,

t. 5133/VI. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/VII. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

Dotazy:

stran dodávky uhlí pro kováře a podkováře okresu napajedlského na Moravě k nutným řemeslným pracím.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

proč se odmítá vyplácení podpor v nezaměstnanosti v okrese Uh. Hradiště.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

pilný, předsedovi posl. sněmovny v záležitosti návrhu na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

(dotaz vzat zpět 285, 12. IX. 1924; 1379. IX.)

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Napajedlích (zločin podle §§ 5, 83 trest. zák. a 5, 171, 174 II a, 175 II a trest. zák.)

58, 1. III. 1921; 2389. II.

zpr. t. 4430; zprav. dr. Dérer;

vydán: 249, 20. III. 1924; 234-8. IX.

okr. s. v Napajedlích (zločin veřejného násilí v trestní věci V. Švendy a spol.)

139, 23. V. 1922; 420. V.

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin těžkého ublížení na těle podle § 152 tr. z.)

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4451; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 250, 26. III. 1924; 173-4. IX.

okr. s. v Napajedlích (zločin účastenství na krádeži ve smyslu §§ 185 a 186 tr. z.)

zpr. t. 4388; zprav. J. Rouček;

vydán: 248, 18. III. 1924; 107-8. IX.

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin těžkého ublížení na těle podle § 152 tr. z., jehož se dopustil na J. Mendřecovi ze Zlína)

250, 26. III. 1924; 154. IX.

zpr. t. 4564; zprav. J. Špaček;

vydán: 270, 6. VI. 1924; 850-1. IX.

okr. s. ve Zlíně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. ca Hřebíček, Šafář a Čmelák)

359, 13. VII. 1925; 523. XI.

kraj. s. v Uh. Hradišti (přestupek rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 487, 488 tr. z. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, jichž se dopustil řečí dne 20. dubna 1925 v Hodoníně)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5402; zprav. J. Valášek;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1605. XI.

Volán k pořádku:

58, 1. III. 1921; 2392. II.

194, 6. III. 1923; 2361-2. VI.

236, 30. XI. 1923; 1115. VIII.

317, 18. XII. 1924; 1003. X.

322, 11. II. 1925; 1097. X.

344, 3. VI. 1925; 137. XI.

355, 9. VII. 1925; 460. XI.

371, 6. X. 1925; 1288, 1290. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu 8 schůzí.

194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.

na dobu 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.

"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-MysPřihlásit/registrovat se do ISP