Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Většina občanů se vyjadřovala k projednávání zákonů a podávali podněty, k čemu by mělo dojít v našem legislativním procesu, především se zabývali novou právní úpravou. Nicméně řada petic se zabývá zcela konkrétními případy, jako je např. zachování nemocnice, školy v jejich městě, stížnostmi na veřejnou správu, na otázku jejich úspor v jednotlivých bankách apod. To znamená, že tyto petice se zabývaly většinou konkrétními příběhy jednotlivých petentů. Velmi mnoho petic se zabývá problémem kampeliček, tzn. problematikou, která je nesmírně citlivá. Touto problematikou se samozřejmě Poslanecká sněmovna zabývala i na této schůzi.

Všechny petice, tak jak byly přijaty, jsou obsaženy ve zprávě, která vám je předložena. Jsou zařazeny podle jednotlivé ustálené struktury a v komentáři na začátku máte popis jednotlivých petic, tak jak byly přijaty a co obsahovaly.

Pokud nebudete mít námitky navrhuji v závěru, aby sněmovna přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. července 1999 do 31 prosince 1999.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej navrhl pan poslanec Cyril Svoboda. Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci. Prosím všechny přítomné poslankyně a poslance, aby se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 922. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Cyril Svoboda. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 922 se z přítomných 82 pro vyslovilo 80, jeden byl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, posledním bodem pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny je bod 129 schváleného pořadu schůze

 

129.
Zpráva vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezd zaměstnancům
/sněmovní tisk 560/

 

Vzhledem k tomu, že místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí je omluven na dnešní jednání a kromě toho jsem obdržela informaci, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví neprojednal tuto zprávu a ani k ní neurčil zpravodaje, navrhuji vyřazení tohoto bodu z této schůze.

 

Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 923, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 923 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 81 pro vyslovilo 61 a 10 bylo proti. Tento bod byl tím vyřazen z této schůze.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme projednali všechny body schváleného pořadu schůze.

22. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR končím (Potlesk).

 

(Schůze skončila ve 14.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP