Neautorizováno !


 

(14.20 hodin)

(pokračuje Černý)

Otázkou druhou je, co obce na jejich činnost ze svého napjatého rozpočtu uvolní. A také o tom je novela, kterou projednáváme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestože mám k předložené novele výhrady, doporučuji ji k propuštění do druhého čtení a k projednání ve výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Černému. Slovo má pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu vás zdržovat jenom velice krátce.

Projednáváme třetí vládní návrh, který se týká problematiky krizových záležitostí, a já bych chtěl využít této situace, protože jsem nechtěl mluvit ke každému zvlášť, říci pár slov ke všem. Tyto návrhy zákonů jsou velmi provázané a všem nám jde o to, aby bylo možno efektivně zvládat jak krizové situace, tak mimořádné události, kterými se tyto zákony zabývají. Uvědomujeme si to zvláště nyní, kdy snad naštěstí už hlavní krize končí při povodních ve východních a severních Čechách. Víme i to, že tento komplex zákonů potřebujeme.

Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že bohužel tyto zákony se nepodařilo dát do podoby tak, aby byly kompatibilní s ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky, se zákonem o zajišťování obrany České republiky. Chtěl bych zde říci jenom to, že je potřeba si uvědomit, že nepodaří-li se nám tyto tři zákony dát do takové podoby, aby bylo naprosto jednoznačně jasné, kdy má občan jakou povinnost, kdy podléhá pravomoci nebo povinnostem ukládaným ze zákona z toho kterého zákona, tak bude potřeba tyto návrhy zamítnout ve druhém čtení. Nicméně jsem si vědom toho, a vyzývám zde pana ministra Grulicha, aby dal opravdu pokyn legislativě jemu svěřeného úřadu, aby velmi intenzivně pracovala na potřebných změnách těchto zákonů, aby se tak nemuselo stát a abychom měli efektivní zákony, které budou řešit tyto krizové situace.

Vzhledem k tomu i já doporučuji tento návrh propustit do dalšího čtení s tou výhradou, že nepovede-li se ta změna, ve druhém čtení navrhnu, a budu bohužel muset ke všem těmto zákonům, navrhnu zamítnutí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koháčkovi a ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a udílím závěrečné slovo panu ministru Grulichovi.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Jenom chci reagovat na pana poslance Koháčka. Ano. Samozřejmě jako ve všech ostatních případech dám k dispozici právníky, legislativce, odborníky, doporučím znovu vytvořit pracovní skupinu dříve, než komplex zákonů bude projednávat výbor jako celek, aby výbor už dostal takový materiál, který bude maximálně průchozí. Je to blok zákonů, ale je to jenom první krok. Budeme si muset všichni uvědomit, že obrovská práce, která bude následovat, organizační, materiální, technická, ta je teprve před námi, protože integrovaný záchranný systém s převodem civilní ochrany do Ministerstva vnitra je nesmírně náročný organizační úkol, personální úkol. To je to, co před námi stojí v komplexu úkolů, které v současné době Ministerstvo vnitra řeší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi. Nyní prosím pana zpravodaje, aby přednesl případné závěrečné slovo a potom navrhl, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Žižka: Paní předsedající, mé závěrečné slovo bude velmi krátké. Padlo tady mnohé, s čím lze souhlasit, a také mnohé, s čím nelze souhlasit nejde. Je to velmi odborná věc. I kolegové jsou toho názoru, že bychom řadu věcí mohli dopracovat v rámci projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost.

Dovolte mi tedy, abych se soustředil pouze na závěr. V rozpravě vystoupili tři poslanci, přičemž pan poslanec Václav Frank navrhl vrácení návrhu k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Já vás pro jistotu všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 920 tedy rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 920. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 920 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 96 pro vyslovilo 16 a 75 bylo proti.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 921. Kdo souhlasí, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 921 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 96 pro něj vyslovilo 91 a proti byl jeden. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Dalším bodem je

 

128.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1999 do 31. 12. 1999,
/sněmovní tisk 558/

 

Zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 558, uvede a návrh usnesení Poslanecké sněmovně přednese předseda petičního výboru pan poslanec Cyril Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, petiční výbor vám v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny předkládá pravidelnou půlroční zprávu o peticích, konkrétně o peticích, které sněmovna obdržela ve druhém pololetí loňského roku.

Největší petiční akcí, jak si možná vzpomínáte, byla petice k problematice práce a mezd, kdy se na nás jako na zákonodárce obrátili odboráři, abychom urychleně napomohli řešit jejich situaci. Zaměstnanci nedostávali za svoji práci mzdu a odboráři se na nás obraceli, abychom pomohli vyřešit tuto situaci. Tuto petici podepsalo 29 856 občanů.

Právě na této schůzi jsme se mimo jiné zabývali urychleně předloženým vládním návrhem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, což byl sněmovní tisk 493. Zákon byl projednán se zástupci petentů a zákon prošel druhým čtením, to znamená, že v tomto ohledu již sněmovna konala.

Hodně občanů, přesně 22 853, se v minulém roce zabývalo protestem proti přijetí zákona o registrovaném partnerství. Tento návrh zákona nakonec sněmovnou skutečně schválen nebyl a ještě potom, co jsme se tímto zákonem zabývali, docházely petice na toto téma.

Velkou podpisovou podporu, a to 12 004 podpisy, měl poslanecký návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, což byl náš sněmovní tisk 149, který sněmovna přijala. Zákon byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 306 z roku 1999 Sb.

Podrobnou informaci o peticích máte před sebou ve sněmovním tisku č. 558. Rád bych ještě doplnil předloženou informaci o tom, že v roce 1999 přišlo 379 peticí a podepsalo je celkem 358 623 občanů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP