Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)

Poslanec Jan Bláha: Návrhy pod písmenem E vzhledem k předchozím hlasováním z pohledu věcné souvislosti se staly nehlasovatelnými, viz přijetí bod A9 a A17. Potom je bod F.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, pan kolega Pešán má připomínku.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Omlouvám se, jenom bych chtěl upozornit zpravodaje, že bychom možná měli v případě E1 hlasovat o druhé části. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4, protože jsme v pozměňovacím návrhu C vypustili v § 7 odst. 4, ale myslím, že by tam mělo dojít k přečíslování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegové, mám pocit, že přečíslování odstavců vyplývající z přijatých pozměňovacích návrhů je pouze tisková úprava, která se běžně provádí při konečné formulaci návrhu. Ale děkuji za upozornění panu kolegovi Pešánovi. Není námitek proti tomuto konstatování? Není. Prosím, pokračujte pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bláha: Poslední hlasování v návrzích je pod písmenem F. Stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 869 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 158 pro hlasovalo 53, proti 100.

 

Prosím o další návrh, je-li, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bláha: Tím jsme se podle mého názoru vypořádali se všemi návrhy a můžete dát, pane předsedající, hlasovat o závěrečném hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek proti konstatování, že již není co k hlasování z pozměňovacích návrhů? Námitek není. Přednesu závěrečný návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, podle sněmovního tisku 445, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 870 končí. Z přítomných 158 pro hlasovalo 152, nikdo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Gratuluji ministrovi životního prostředí, děkuji zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tímto schváleným návrhem jsme ukončili blok třetích čtení a dostáváme se zpět k bloku zákonů, které máme v prvním čtení. Jsou to tyto návrhy zákonů s pořadovými čísly 56, 57, 59, 60, 61, 65, 66 a 67.

Upozorňuji, že jsme si dohodli, že teprve po devatenácté hodině nebudeme o návrzích zákonů v prvním čtení hlasovat. Do 19.00 hodiny nám zbývá 46 minut, takže hlasovat ještě budeme.

Dalším bodem je

 

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb.,
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,
o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 524/- prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, počkáme chvíli, než se hladina hluku v jednacím sále vrátí na únosnou rovinu. Prosím všechny diskutující kolegy, aby opustili jednací sál.

Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, paní a pánové, jelikož jsem se výrazně angažoval počátkem 90. let při přípravě dosud platného zákona o audiovizi, dovolte mi, abych stručně charakterizoval navrženou úpravu, objasnil důvody, které vedly k její přípravě, a srovnal ji s dosavadní úpravou.

Platný zákon o audiovizi vznikl v době, kdy bylo nutné velice rychle reagovat na změnu společensko-politických poměrů v oblasti kinematografie. Šlo zejména o zrušení státního monopolu v oblasti výroby, dovozu a distribuce audiovizuálních děl a o umožnění vzniku konkurenčního prostředí v dané oblasti. Zákon svou úlohu v zásadě splnil a lze říci, že z hlediska koncepce se osvědčil. Dostatečný časový odstup od přijetí tohoto zákona spolu se zkušenostmi s jeho uplatňováním v praxi však prokázaly, že v platné úpravě je nezbytné provést nejen určitá zpřesnění, nýbrž i změny spočívající v přesnějším vymezení povinností subjektů působících v oblasti audiovize a v efektivnější konstrukci kontrolních mechanismů a postihů porušení uložených povinností.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, počkáme, než bude v jednacím sále klid. Do 21.00 hodin máme času dost.

Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Děkuji vám.

Konkrétní důvody, které vedly k této novele, jsou následující.

Za prvé pro účely statistiky a evidence je nutno přesněji definovat jednotlivé druhy podnikatelsky prováděných činností v audiovizi a charakterizovat osoby, které je vykonávají.

Za druhé platná právní úprava nezaručuje přehled o audiovizuálních dílech vyrobených v České republice nebo do České republiky dovezených za účelem veřejného zpřístupňování, který by umožňoval plnění požadavků evropských orgánů a organizací v oblasti sběru statistických dat. Tato skutečnost je pak překážkou při jednání o podpoře české audiovizuální tvorby z evropských programů a evropských zdrojů.

Za třetí dohled nad dodržováním povinností a ukládáním sankcí za jejich porušení je podle zatím platného zákona o audiovizi svěřen Ministerstvu kultury, které však pro takovou činnost nemá předpoklady, a to jak z hlediska své působnosti, tak z hlediska praxe a případných finančních a personálních nároků.

Předložený návrh novely zákona o audiovizi tedy v prvé řadě zpřesňuje pouze některé definice, zejména definici českého audiovizuálního díla, a to tak, aby byla v souladu s definičním aparátem evropské úmluvy o filmové koprodukci. Nově se zavádí tedy definice "dovozce audiovizuálního díla".

Do navrhovaných změn úpravy evidence subjektů působících v oblasti audiovize byly promítnuty dosavadní zkušenosti z dané oblasti. Evidence se bude vztahovat nejen na osoby podnikající v oblasti audiovize, ale také na česká audiovizuální díla a díla dovezená do České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP