Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 16.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 16.46 hodin, pokračujeme v jednání 22. schůze Poslanecké sněmovny.

Dalším bodem je

 

97.
Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel)
/sněmovní tisk 441/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Václav Grulich a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Petr Bendl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 441/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Křečka a uděluji mu slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl legislativně technickou úpravu, která spočívá v názvu zákona, který by měl znít: zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Stejná otázka směřuje ode mne ke zpravodaji. Ne.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřili.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji následující proceduru. Prosím všechny přítomné, aby mě sledovali. Nejprve navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu C1 pana poslance Stanislava Křečka, poté o pozměňovacím návrhu A1, potom společně o pozměňovacím návrhu A2 a A3, potom o legislativně technických poznámkách B1 - B6. V případě, že bude přijat pozměňovací návrh C1, bude nehlasovatelný B7, poté bych dal hlasovat o pozměňovacím návrhu D a potom o legislativně technické poznámce, kterou zde přednesl, teď ve třetím čtení, pan poslanec Křeček. Poté o celkovém zákonu a nakonec bychom hlasovali o doprovodném usnesení k tisku 441.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Chci se zeptat, jestli je námitka proti takovémuto postupu. Myslím, že navržený postup byl poměrně srozumitelný.

 

Poslanec Petr Bendl: Říkal jsem C1, to je komplexní pozměňovací návrh, to znamená, že budeme hlasovat o C jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve hlasujeme o C jako celku.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se, jestli je další námitka. Není. Považuji proceduru za poměrně srozumitelnou, takže vás nechci obtěžovat hlasováním o jejím schvalování. Myslím si, že můžeme postupovat bez hlasování tak, jak bylo navrženo.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali vašimi identifikačními kartami. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl první návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Petr Bendl: Nejprve, pane předsedající, budeme rozhodovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 811. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 145 pro hlasovalo 140, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj spíše nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 812. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 147 pro hlasovalo 20, proti 120. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP