Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

(pokračuje Špidla)

Dalším návrhem, se kterým zásadně nesouhlasím, je návrh, který je v části B usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Je to návrh, který je uveden pod šifrou B5. Tento návrh by znamenal, že úřad práce po obdržení informace od soudu o podání návrhu na prohlášení konkursu nesdělí tento údaj všem úřadům práce, ale pouze Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tato úprava by podle mého názoru znamenala ztížení pozice zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s úřadem práce, a zejména vyvěšení těchto údajů na úřední desce nebo na jiném informačním zdroji na úřadu práce představuje právní skutečnost, od které se odvíjejí lhůty předvídané tímto zákonem. Vzhledem k tomu, že přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by znehodnotilo výrazně účinnost zákona, je mé stanovisko záporné.

Pokud jde o návrhy poslance Štraita, musím říci, že mám k nim nedoporučující stanovisko v celém rozsahu, protože se jedná o záležitosti, které jsou excesem, které jdou mimo novelu tohoto zákona, mimo jiné také by mohly vést k určitému nepřímému zákazu činnosti pro živnostníka, což nemůže upravovat zákon, jehož cílem je něco zcela jiného.

K dílu D, tj. k návrhu, který předložila paní poslankyně Machatá. Návrh není možné doporučit, neboť je v praxi nerealizovatelný. Pokud jej podrobněji sledujete, zjistíte, že nelze tento návrh zrealizovat.

Dalším bodem, kterým je druhý pozměňovací návrh poslankyně Machaté, bod 2, s návrhem, aby na úřad práce přecházely mzdové nároky zaměstnance na základě převodu splatné pohledávky, nemohu souhlasit, protože tento návrh za prvé není potřebný a kromě toho by se návrhem do tohoto zákona zaváděly prvky obchodně právní, což je v rozporu s pojetím evropským a evropskými směrnicemi.

Bod 3, kde se jedná o vytváření povinné rezervy pro zjištění základu daně z příjmu, považuji opět za nepřijatelný, protože se jedná o dodatečnou odvodovou povinnost.

K pozměňovacím návrhům pana poslance Filipa uvedeným pod bodem F mohu konstatovat, že podle mého názoru jsou to návrhy jasně zlepšující, a podporuji je.

Paní poslankyně Páralová předložila návrhy pod písm. G. Opět jsou to návrhy, které podporuji.

Dovolte mi, dámy a pánové, abych v závěru vyjádřil své poděkování výborům pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru petičnímu za důkladné projednání, které odpovídá významu této předlohy, a považuji připomínky z hlediska předlohy za velmi obohacující. Děkuji všem poslancům za pozornost, za odpovědné a objektivní posouzení návrhu a za aktivní přístup k úpravě vládního návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. Nyní prosím zpravodaje pana poslance Zdeňka Škromacha, aby přednesl případné závěrečné slovo, poté oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím, že v této věci se závěrečného slova vzdám proto, aby byla možnost urychlení projednání tohoto zákona, a navrhl bych spíše proceduru, jak tyto pozměňovací návrhy projednat.

V podstatě bych navrhoval, aby se nejdříve hlasovalo o části B kromě bodů B5, B7 a B16, kde není shoda. O zbývajících bodech v části B by bylo možné hlasovat jako o celku. Potom by se hlasovalo o bodu E, který vlastně rozšiřuje bod B5. V případě přijetí bodu E nebo i nepřijetí, by se hlasovalo o bodu B5, buď v rozšířené podobě, nebo pokud by neprošel návrh pod písm. E, tak v zúžené podobě. Potom by se hlasovalo o bodu B7 a B16. Tím bychom měli návrhy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a následně by se hlasovalo o části A1, A2 odděleně. Tyto dva body jsou vlastně shodné s body C1 a C2, které by se tímto hlasováním staly nehlasovatelné, a podle mého názoru by se stal nehlasovatelným i bod C3, který vlastně souvisí s bodem C2, který by v tomto případě byl také nehlasovatelný.

Potom by se hlasovalo - a tady bych prosil o upřesnění ze strany pana poslance Štraita, zda bod C4 je možné hlasovat jako jeden návrh. Ano, čili bod C4 budeme hlasovat jako jeden návrh. Poté bychom hlasovali o návrzích paní poslankyně Machaté podle jednotlivých bodů a pak by byl hlasován bod F a bod G podle jednotlivých bodů, i když u bodu G bych navrhoval, abychom hlasovali, protože se jedná o legislativně technické změny, en bloc, pokud nebude námitek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Jsou nějaké námitky vůči navržené proceduře? Není tomu tak.

 

O tomto návrhu, který přednesl pan poslanec Škromach, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 354, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 354 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 143 a proti byli 2.

 

Pane zpravodaji, přednášejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjadřujte.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o bodech uvedených v části B kromě bodů B5, B7 a B16 jako celku. Stanovisko navrhovatele kladné, stanovisko zpravodaje také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 355 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 355 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 195 vyslovilo 176 a proti byl jeden.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písm. E pana poslance Žižky, a to pouze o té části, která je od "a současně je oznámí ve stejné lhůtě", protože takto návrh byl podán. V případě, že tento návrh projde, pak rozšiřuje bod B5, o kterém bychom potom hlasovali jako celém. Prosím, nechte o tomto návrhu hlasovat. Stanovisko navrhovatele kladné, stanovisko zpravodaje rovněž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 356 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 356 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 194 vyslovilo 178 a jeden byl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP