Neautorizováno !


 

(9.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Já nyní prosím pana poslance Zvěřinu, zda by mohl zopakovat svůj návrh, který přednesl v rozpravě, aby všichni věděli, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Já bych zopakoval usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v další Souhrnné svodné zprávě o postupu integrace České republiky do Evropské unie, jejíž předložení očekává počátkem prosince t. r., předložila zhodnocení integrační výkonnosti jednotlivých resortů z hlediska kvality zpracování legislativních materiálů a aby zhodnotila práci výboru vlády pro evropskou integraci."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 286, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 286 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 105 a 21 bylo proti.

 

Oba návrhy usnesení byly schváleny. V tuto chvíli ještě nechám hlasovat o návrhu usnesení k tomuto bodu jako o celku.

 

O celkovém návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 287, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 157 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 306/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Sehoř. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 306/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Slovo má ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat za uplatnění více než 90 pozměňujících návrhů. Dokazuje to, jak velkému zájmu se těší oblast silniční dopravy. Vysoce oceňuji, že hospodářský výbor doporučuje ponechat v návrhu novely ustanovení § 39a) až c), které upravuje krizový stav v silniční dopravě. Chtěl bych prosím znovu zdůraznit, že důsledně uplatňujeme legislativu Evropské unie v té části, kde se zejména podnikatelské svazy, odborové organizace pokoušejí přes hospodářský a sociální výbor a komisi prosadit povolení k provozování aktivit souvisejících s dopravou našimi dopravci na území členských států Evropské unie, - mluví se o kontingentaci - a tato možnost tady vždycky je, protože příslušné nařízení z r. 1990 skutečně platí.

Pokud bychom prosadili toto ustanovení, máme také možnost požadovat, tak jak to učinila Jugoslávie a dneska Slovinsko, zvláštní dotace na úseky infrastruktury, kde je katastrofální situace, a domnívám se, že bychom tedy měli i tuto možnost využít. Jinak jsme vesměs návrhy přijali až na návrh exkomunikující cizí armády, například, anebo na návrhy, které byly v jiném pozměňovacím návrhu podle našeho názoru formulovány přesněji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Peltrámovi. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl případné závěrečné slovo. Pokud ne, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych si dovolil hned navrhnout proceduru hlasování. I když pozměňovacích návrhů je poměrně dost, tak si myslím, že bychom mohli hlasovat asi patnáctkrát. Za prvé bychom hlasovali o všech bodech - pozměňovacích návrzích hospodářského výboru 1 - 67 s tím, že bychom vyňali body A8 až A20, s tím, že o nich bychom hlasovali zvlášť. Za druhé bychom hlasovali o B3 a B5, které nahrazují tyto dva body. Za třetí bychom hlasovali o všech řekněme bezproblémových návrzích v "béčku". Za čtvrté bychom zvlášť hlasovali o B7, zvlášť o B14. Pokud by B14 nebyla přijata, tak bychom hlasovali o B15 jako o podmíněném návrhu. Pak bychom hlasovali o C1 a C2. V případě, že C1 neprojde, protože to je podmíněný návrh, pak o C3 a potom současně o D1 a D2. Pak zvlášť o D3 a nakonec o E1 zvlášť a o E2 zvlášť. Pak současně o všech návrzích pana poslance Grůzy - bod F. Nakonec bychom samozřejmě hlasovali o zákonu jako o celku. Samozřejmě, že při každém současném hlasování bych se zeptal, jestli někdo chce vyjmout ještě nějaký další bod, než který jsem vyňal já.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Já prosím, abychom vyňali z těch hlasování ještě body A44, resp. B8.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jsou další námitky k proceduře přednesené panem zpravodaje? Ano. Pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já bych chtěl ještě, aby z těch bodů B se zvlášť hlasovalo o bodu B16.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Stanislav Němec: Já bych si dovolil požádat o hlasování odděleně o bodu A3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan zpravodaj všechny tyto žádosti registruje. Hlásí se dále někdo s připomínkou k navržené proceduře? Není tomu tak.

 

Myslím, že navrženou proceduru, samozřejmě s doplňky, které byly předneseny všemi poslanci, kteří vystoupili, můžeme odhlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 288, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 288 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 175 a jeden byl proti.

 

Prosím, pane zpravodaji, postupujte tedy podle schválené procedury.

 

Poslanec Karel Sehoř: Za prvé tedy budeme hlasovat o všech bodech hospodářského výboru A1 až A67, kromě A8, A20, A44, A3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A44 jste říkal?

 

Poslanec Karel Sehoř: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP