Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Pořad 5. schůze

5. schůze (1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 29. října 1996)


Zahájení schůze

1. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Projednávání (1. října 1996)

2. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Projednávání (2. října 1996)

3. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, podle sněmovního tisku 12 - druhé čtení

Projednávání (2. října 1996)

4. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence, podle sněmovního tisku 13 - druhé čtení

Projednávání (2. října 1996)

5. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém, podle sněmovního tisku 14 - druhé čtení

Projednávání (2. října 1996)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě, podle sněmovního tisku 1 - druhé čtení

Projednávání (2. října 1996)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996, podle sněmovního tisku 2 - druhé čtení

Projednávání (2. října 1996)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu, podle sněmovního tisku 6 - druhé čtení

Projednávání (2. října 1996)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, podepsaný v Oslu dne 14. června 1994, podle sněmovního tisku 7 - druhé čtení

Projednávání (2. října 1996)

10. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou účast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Projednávání (2. října 1996)

11. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh antidumpingového zákona

Projednávání (2. října 1996)

12. Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, podle sněmovního tisku 60/1

Projednávání (2. října 1996)

13. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995, sněmovní tisk 11

Projednávání (2. října 1996)

14. Informace rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1996

Projednávání (2. října 1996)

15. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1997, podle sněmovního tisku 64

Projednávání (2. října 1996)

16. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 3 a 3/1 - prvé čtení

Projednávání (2. října 1996)

17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (3. října 1996)

18. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 10 a 10/1 - prvé čtení

Projednávání (3. října 1996)

19. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 15 a 15/1 - prvé čtení

Projednávání (3. října 1996)

20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., podle sněmovního tisku 16 a 16/1 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (4. října 1996)
Projednávání, část č. 3 (10. října 1996)

21. Návrh poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (4. října 1996)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Projednávání, část č. 1 (3. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (10. října 1996)

23. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, podle sněmovního tisku 21 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (4. října 1996)

24. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 22 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (4. října 1996)

25. Vládní návrh zákona o státním podniku, podle sněmovního tisku 23 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (4. října 1996)

26. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 56 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (4. října 1996)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb., podle sněmovního tisku 27 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

28. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 28 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

29. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

30. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volné žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 33 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovního tisku 34 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., podle sněmovního tisku 35 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

33. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 50 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 42 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

35. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), podle sněmovního tisku 46 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 52 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

37. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

38. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

39. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 43 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

40. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 49 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

41. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 41 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, podle sněmovního tisku 54 - prvé čtení

Projednávání (4. října 1996)

43. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Projednávání, část č. 1 (8. října 1996)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (9. října 1996)

44. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Projednávání (8. října 1996)

45. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání, část č. 1 (8. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (9. října 1996)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 47 - prvé čtení

Projednávání (8. října 1996)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 61 - prvé čtení

Projednávání (8. října 1996)

48. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 60 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. října 1996)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (9. října 1996)
Projednávání, část č. 4
Projednávání, část č. 5

49. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Projednávání, část č. 1 (9. října 1996)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

50. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Projednávání (9. října 1996)

51. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Projednávání, část č. 1 (9. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (11. října 1996)
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

54. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26. 6. 1996, podle sněmovního tisku 30 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996, podle sněmovního tisku 39 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996, podle sněmovního tisku 40 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu, podle sněmovního tisku 32 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu, podle sněmovního tisku 57 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, podle sněmovního tisku 20 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

61. Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu, podle sněmovního tisku 58 - prvé čtení

Projednávání (10. října 1996)

62. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1995, podle sněmovního tisku 4

Projednávání (10. října 1996)

63. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu

Projednávání, část č. 1 (10. října 1996)
Projednávání, část č. 2 (11. října 1996)

64. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústavních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, podle sněmovního tisku 12 - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (11. října 1996)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

65. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence, podle sněmovního tisku 13 - třetí čtení

Projednávání (11. října 1996)

66. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci zdravotnictví

Projednávání (11. října 1996)

67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pozastavení privatizace nemocnic

Projednávání (11. října 1996)

68. Návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, podle sněmovního tisku 37 - prvé čtení

Projednávání (29. října 1996)

69. Výroční zpráva o účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995, podle sněmovního tisku 51

Projednávání (29. října 1996)

70. Návrh mandátového a imunitního výboru na vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance

Projednávání (29. října 1996)

71. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku ČR za rok 1995, podle sněmovního tisku 5

Projednávání (29. října 1996)

72. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 45

Projednávání (29. října 1996)

73. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1996, podle sněmovního tisku 26

Projednávání (29. října 1996)

74. Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní a informační služby

Projednávání (29. října 1996)

76. Návrh volební komise na volbu poslance se statutem člena do stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Projednávání (29. října 1996)

77. Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1995, podle sněmovního tisku 8

Projednávání (29. října 1996)

78. Výroční zpráva Rady České tiskové kanceláře o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1995, podle sněmovního tisku 17

Projednávání (29. října 1996)

79. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1995, podle sněmovního tisku 44

Projednávání (29. října 1996)

80. Zpráva rozpočtového výboru o projednání informací Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1995 a za 1. pololetí 1996

Projednávání (29. října 1996)

81. Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informací České exportní banky o zvýhodněném financování za II. pololetí 1995 a za I. pololetí 1996

Projednávání (29. října 1996)

82. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1996

Projednávání (29. října 1996)

83. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín

Projednávání (29. října 1996)

84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur, podle sněmovního tisku 71 - prvé čtení

Projednávání (29. října 1996)

85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996, podle sněmovního tisku 70 - prvé čtení

Projednávání (29. října 1996)

86. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996, podle sněmovního tisku 80 - prvé čtení

Projednávání (29. října 1996)

87. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996, podle sněmovního tisku 68 - prvé čtení

Projednávání (29. října 1996)

88. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná 15. dubna 1996 v Rize, podle sněmovního tisku 67 - prvé čtení

Projednávání (29. října 1996)

89. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu, podle sněmovního tisku 65 - prvé čtení

Projednávání (29. října 1996)

90. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 66 - prvé čtení

Projednávání (29. října 1996)

91. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1995, podle sněmovního tisku 74

Projednávání (29. října 1996)Přihlásit/registrovat se do ISP