(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, tedy hospodářského výboru, poslanec Leo Luzar. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 202/5, který vám byl doručen 17. dubna letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 202/6. (Velký hluk v sále.)

Ptám se pana místopředsedy vlády, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Prosím o klid sněmovnu. Slovo udělím panu místopředsedovi vlády České republiky, ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi, až tady bude dostatečný klid. Pokud diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí. Ještě chvilku, pane místopředsedo vlády... Děkuji. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s obsahem novely zákona o poštovních službách, kterou dnes projednáváme ve třetím čtení, jste byli podrobně seznámeni, nicméně dovolte krátkou rekapitulaci. Dovolím si stručně připomenout, že návrh primárně řeší financování takzvaných čistých nákladů držitele poštovní licence, což je tedy Česká pošta. A pozor, jedná se o roky, a to je nesmírně důležité, 2013 a 2014, a to v celkové sumě 800 milionů korun. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo v loňském roce dostat na stůl tento návrh, protože těchto 800 milionů korun mělo být proplaceno mezi roky 2018, 2019, 2020, tak se to muselo sloučit a bude to realizováno v roce 2019 a 2020. Jenom podotýkám, že se jedná o 800 milionů korun, což je tedy dvakrát 400 milionů korun za rok 2013 a 2014. Tato suma byla mezitím zvednuta, a to tak, že od roku 2015 už se jedná o 500 milionů korun ročně. To jenom nechávám potom do další rozpravy, aby tam nedocházelo ke zmatení pojmů. Čili řešíme rok 2013 a 2014 a to je těch dvakrát 400 milionů korun. V zásadě je to vše, co bych asi k tomu chtěl říct.

Chtěl jenom poděkovat členům všech výborů za velmi konstruktivní, věcnou diskusi. A tímto bych vás chtěl, vážení páni poslanci a poslankyně, požádat o podporu tohoto návrhu a jeho schválení ve třetím čtení s tím, že k jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím při hlasování. Děkuju mockrát.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu místopředsedovi vlády a otevírám rozpravy. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Popřípadě ještě pan zpravodaj výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj? Nemá taky zájem o závěrečné slovo. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru, který schvaloval proceduru. V proceduře budeme hlasovat... V prvé řadě vás seznámím, že nebyl podán návrh na zamítnutí zákona, čili budeme hlasovat. A budeme hlasovat legislativně technické. Ale pokud mám správnou informaci, žádné podané nebyly. Potom budeme hlasovat pozměňovací návrh C, to je můj pozměňovací návrh. Pokud tento návrh by byl schválen, tak je nehlasovatelný pozměňovací návrh A3. Další hlasování bude pozměňovací návrh A1, jehož jsem autorem, pozměňovací návrh A2, jehož jsem autorem. Potom bude hlasován pozměňovací návrh A3, v proceduře tučně zvýrazněn, to je návrh kolegy Birke. A posledním hlasováním pozměňovací návrh B kolegy Hamáčka. Potom budeme hlasovat o zákonu jako o celku. V průběhu hlasování vás budu informovat o tom, o čem jednotlivá hlasování jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh procedury zazněl. Nyní tuto proceduru schválíme hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43, přihlášeno 182 poslanců, pro 166, proti 2. Návrh procedury byl přijat a budeme nyní podle něj postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Čili první hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu C, jehož jsem autorem. V krátkosti se týká o doplnění přechodného ustanovení, které by mělo poště umožnit čerpat veškeré prostředky, nejenom ty, které byly notifikací schválené, to znamená těch 800 milionů za roky 2013, 2014, ale celé prostředky dle Českého telekomunikačního úřadu ve výši 1 410 350 088 Kč. Výbor, který se obsáhle touto věcí zabýval, nedoporučuje schválit tento návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přihlášeno 182 poslanců, pro 18, proti 147. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A1, jehož jsem autorem. Jedná se o technické upřesnění právních předpisů stanovujících technickou specifikaci jednotlivých základních služeb. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, přihlášeno 182 poslanců, pro 14, proti 138. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Další hlasování je návrh A2, jehož jsem také autorem. Jedná se o upřesnění základních poskytovaných služeb, hlavně ceny orientované s výjimkou. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46, přihlášeno 182 poslanců, pro 14, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. V následujícím hlasování budeme hlasovat o pozměňovacího návrhu A3 kolegy Birke. Jelikož je krátký, dovolím si ho přečíst: V článku II bodě 2 se slova "a to ve výši 200 000 000 Kč v roce 2018 a 300 000 000 Kč v roce 2019" nahrazují slovy "a to ve výši 500 000 000 Kč v roce 2019". Jedná se o to, že původní návrh byl připravovaný, aby byl aktuální ještě v roce 2018. Jelikož jsme se posunuli do roku 2019, tak dáváme tyto dvě sumy dohromady. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Ano, doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47, přihlášeno 182 poslanců, pro 144, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. A poslední pozměňovací návrh je pozměňovací návrh B kolegy Hamáčka, který ve své základní části hovoří o sumách, které by Česká pošta měla obdržet v dalších letech, a o hranici maximálně přiznané - ohodnocení nespravedlivé finanční zátěže ve výši 1,5 miliardy korun ročně krát postih. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Ano, doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, přihlášeno 181 poslanců, pro 122, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 202, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP